โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
หวงซาน 4 วัน E3
ที่ตั้ง : หวงซาน
ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)
* ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ 
*ภาษีสนามบินไทย-จีน
* ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่  
* ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ              
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 - ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วิดีโอ
 - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
 - ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
 - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เงื่อนไขการให้บริการ
มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

หมายเหตุ 
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุข ในการท่องเที่ยว

เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามรายการต้องเข้าร้านช้อป คือ ร้านใยไผ่, ร้านหยก และร้านชา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เมษายน 9 – 12, 16 – 19, 23 – 26 เมษายน 2560
14,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง - เมืองถุนซี
14.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน NEWGEN AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเป๋าให้กับท่าน
17.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองถุนซี โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 .....
21.00 น.
ถึงท่าอากาศยานถุนซี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – ชมทิวทัศน์ด้านเป๋ยไห่ – ทิวทัศน์ด้านฝั่งซีไห่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหวงซาน ขุนเขาที่ชาวจีนต่างกล่าวขานกันมาแต่โบราณว่า “หากได้ชมขุนเขาที่หวงซานแล้วขุนเขาอื่นในปฐพีภพล้วนไม่มีความหมาย” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุยมีพื้นที่ประมาณ 154 ตร.กม. เดิมมีชื่อว่า อีซาน หรือ ภูเขาดำ ต่อมา เปลี่ยนเป็น “หวงซาน” หรือ “ภูเขาเหลือง” ตามพระนามของหวงตี้ กษัตริย์องค์แรกของจีน ที่เชื่อว่าได้มาฝึกฝนพละกำลังและชุบตัวอยู่บนขุนเขาแห่งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาหวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซานนั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภู กลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซานกลับมาไม่มองภู” ของสีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าจากระดับ 894 ม. ที่สถานีหยุนกู่ เที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัยเดินทางสู่บันไดสวรรค์ 100 ขั้น ยอดเขาสื่อชิ่น ชมยอดเขาสิงโต ที่ชิงเหลียงไถ ก้อนหินที่ยื่นออกจากภูเขารูปลักษณ์เหมือนสิงโต ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามท่ามกลางทะเลหมอก สนรับแขก ซึ่งต้นสนเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ 800 ปีขึ้นไป มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่น ปัจจุบันสนรับแขกได้กลายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของหวงซาน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินซีไห่ เป็นสถานที่ที่ดีที่สุด เหมาะแก่การชมความงดงามของทะเลหมอก พื้นที่ที่สวยงามสูงสุด 1,664 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากยอดไผยุนถิงใกล้ๆ กันนี้ยังมีเส้นทางภูเขาที่คดเคี้ยวเส้นทางใหม่ที่สามารถปีนขึ้นไปชมมุมสุดยอดมุมมองจุดที่สองของการชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นนำท่านเดินขึ้นจุดชมวิวยอดเขากวงหมิงหรือยอดเขาสว่าง สูงจากระดับน้ำ ทะเลราว 1,800 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านลงกระเช้า
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม สื้อว่ายเถาหยวน – บ้านเกิดนักกวีเถายวนหมิง – อุทยานโส่วจั๋วหยวน – ถนนโบราณหลีหยาง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สื้อว่ายเถาหยวน บ้านเกิดนักกวีเถายวนหมิง อุทยานโส่วจั๋วหยวน บ้านเกิดเถายวนหมิง นักกวีชื่อดังในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตระกูลเถา อำเภอยีเสี้ยนที่ได้รับสมญานามว่า สื้อว่ายเถายวน (เมืองลับแล) เดิมทีเป็นบ้านเกิดของบุตรหลายเถายวนหมิง ปัจจุบันนี้ได้ทำการบูรณะปรับปรุงให้กลายเป็นอุทยานโส่วจั๋วหยวนที่มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมณฑลอันฮุย หมู่บ้านยังได้รักษาโบราณสถานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น หนังสือบันทึกต้นตระกูลเถา สุสานบรรพบุรุษตระกูลเถา ศาลเจ้าตระกุลเถา ฯลฯ ในอุทยานมีสวนโส่วจั๋ว ศิลาจารึกบทกวีของเถายวนหมิงขนาดใหญ่ ห้องวัฒนธรรมเถาฮัวหยวน ห้องแสดงวิถีชีวิตของเถาฮัวหยวน ศาลเจ้าตระกูลเถา ศาลา ฯลฯ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เถายวนหมิงเขียนไว้ในบทกวี และความหมายอันลึกซึ้งของวัฒนธรรมเถาฮัวหยวน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังนำท่านแวะชมร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่สวยงาม และเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อของคนจีน และแวะชมร้านใยไผ่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยไผ่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนโบราณหลีหยาง ตั้งอยู่ที่เขตถุนซี ห่างกับถนนโบราณถุนซีแค่แม่น้ำ 1 สายกั้นไว้ ตรงกลางถนนโบราณหลีหยางมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,800 ปี ถนนมีความยาว 1,200 เมตร มีทั้งตึกอาคารเก่าแก่ที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้ดี และร้านค้าภัตตาคารที่สร้างใหม่ทันสมัย สามารถไปชมวิวค่ำคืนอันสวยงามริมแม่น้ำได้ บรรยากาศน่าเที่ยว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ บ้านโบราณเฉียนโข่ว – พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชาเซี่ยยวี่ต้า – พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว – ถนนโบราณถุนซี - สนามบินดอนเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมบ้านโบราณเฉียนโข่ว มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่จำนวน 24 หลัง สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชาเซี่ยยวี่ต้า เปิดตั้งแต่ปี 2008 ตั้งอยู่ในเขตฮุยโจว เมืองหวงซาน มณฑลอันฮุย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอุปกรณ์ผลิตชาแบบพื้นเมืองดั้งเดิมจำนวนมากมาย หนังสือตำราที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชาเหมาเฟิง เพื่อแสดงให้เห็นวัฒนธรรมชาฮุยโจวอันยาวนาน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจวหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของมณฑลอันฮุย ที่มีภาพและโบราณวัตถุที่แสดงถึงประวัติของเมืองฮุ้ยโจว เช่น การแกะสลัก แท่นฝนหมึก และของล้ำค่าจัดแสดงมากมาย จากนั้นนำท่านสู่เมืองโบราณถุนซี ของมณฑลอันฮุย ถุนซี เป็นที่ตั้งของเมืองหวงซาน เป็นต้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นเขาหวงซาน เสน่ห์ของถุนซีอยู่ที่ ถนนโบราณถุนซี ถนนโบราณสายแคบๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.980 -1276) มีความกว้างราว 2 เมตร ยาว 1,273 เมตร ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง มีพ่อค้าชื่อ เฉิงเหวยจง ได้เริ่มสร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน 47 หลัง เป็นที่พักโรงเตี๊ยม ร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืช ใบชา สมุนไพร ฯลฯ ตราบจนปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนร้านค้าบนสองฟากถนนยังคงถูกอนุรักษ์ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของร้านค้าเก่าแก่ บรรยากาศโบราณเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากมาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.00 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 .....
02.00 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ (วันรุ่งขึ้น)
หมายเหตุ
* การเดินบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยางกันลื่น
* เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีค่า ยา น้ำดื่ม ฯลฯ  ควรใส่เป้หลังใบเล็กๆ
* เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
* ก่อนเดินทางไปหวงซานควรซ้อมเดินออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตและเคยชิน
* ท่านที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนำยาประจำตัวติดตัวไว้เสมอ

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info