ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ไต้หวัน เย๋หลิว สุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน TG
ที่ตั้ง : ไทเป
ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 
อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 150NTD/วัน/ท่าน/ (5วัน=750 NTD)


 
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินมาที่ 02-7120885 / ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 


การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. - ก.ย. 23 - 27 ส.ค., 6 - 10 ก.ย., 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 60
33,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – ไทจง – ตลาดไนท์ฟ่งเจี้ย
04.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู 2-3 โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
07.10 น.
ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ TG634
11.50 น.
หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง
กลางวัน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ตลาดไนท์ฟ่งเจี้ย ตลาดกลางคืน ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และของกินประจำชาติไต้หวัน ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อได้ อย่างเพลิดเพลิน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก CITY RESORT เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง ไถจง - วัดจงไถฉานซื่อ – ซันมูนเลค ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวินอู่ - วัดเสวียนจาง – เจียอี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉานซื่อวัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร PRESIDENT FISH
บ่าย
นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ วัดเสวียนจาง หรือวัดพระถังซัมจั๋งนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม LOOK HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม อุทยาน อาลีซาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าไทเป – ตลาดไทเป
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมจากนั้นนำท่านชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปีอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด เช่น ซากุระ, ไฮเดรนเยียร์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป โดยรถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 300 กม./ชม. จากนั้นพาท่านเพลินเพลิด เลือกซื้อสินค้าและของกินที่ตลาดไทเป
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BUFFET SHA BU SHA BU จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL JUNE เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ เย๋หลิ่ว – วันเซียนคงฝ่าซื่อ – ร้านนาฬิกา ช้อกโกแลต - ตลาดซื่อหลิน – ชมตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นกระเช้า)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นพาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก วัดเซียนคงฝ่าซื่อ วัดศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังให้ท่านได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตวัดเสวียนคงฝ่าสื้อได้รับการยกย่องเป็นวัดที่สวยที่สุดในไต้หวัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันดับ1 ในไต้หวัน ภายในวัดมีสวนต้นสน หินที่มีลักษณะแปลกประหลาดหินงอก ฟอสซิลต้นไม้ที่มีอายุประมาณร้อยล้านปี นอกจากนี้ ยังมีห้องแสดงพระพุทธรูปและเศียรพระที่ได้รับการบริจาคจากบรรดาพุทธศาสนิกชน ซึ่งเล่ากันว่ามาจากถ้ำผาตุนหวง หลงเหมินและต้าจู๋ ที่ถูกทำลายในเมื่อการการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสิ่งอันล้ำค่าไปแล้ว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CHINESE FOOD หลังจากรับประทานอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านชมตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดในไทเป มีความสูงถึงครึ่งกิโลเมตรรูปร่างตัวอาคาร เค้าได้แรงบันดาลใจมากจาก เจดีย์ของจีนค่ะ มีส่วนที่ยื่นออกมาทุกๆ 8 ชั้น จริงๆ แล้วส่วนที่ยื่นออกมาแบบนั้น ก็ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยมั่นคงทางสถาปัตยกรรม แต่ในทางฮวงจุ้ยแล้ว เลข 8 ถือเป็นเลขมงคลของคนจีน ที่แทนความร่ำรวย รุ่งเรื่อง โชคลาภ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร TING - TAI FENG จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL JUNE เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – DUTY FREE – กรุงเทพ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple, 艋舺龍山寺) เป็นหนึ่งในวัดที่ เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็น ไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป จากนั้น พาท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปภายในมีรูปปั้นขนาดมหึมาของเจียงไคเช็คตั้งอยู่บริเวณโถงขนาดใหญ่โดยมีทหารยืนเฝ้าอยู่ นอกจากนี้ยังมีห้องที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเจียงไคเช็คเช่น เสื้อผ้า รองเท้า รูปถ่าย และอื่นๆ รวมถึงรถยนต์กันกระสุนที่เจียงไคเช็คใช้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้านข้างของอนุสรณ์เป็นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร HAI PA WANG พิเศษ!! กุ้งมังกร เซตปลาดิบ นำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแคว์ไต้หวัน อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc โลกจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.05 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG635
22.50 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info