ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน TG
ที่ตั้ง : ฮานอย
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ - ฮานอย - กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทย (TG)
2. ค่าที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 4 คืน
3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
4. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และรายการทัวร์ตลอดรายการ
5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
6. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณีผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า “อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 
7. ค่าระวางน้ำหนัก 30 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
3. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2 USD/วัน, พนักงานขับรถ 1 USD/วัน, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 2 USD/วัน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน, โรงแรม และในทุกๆ การให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือบางส่วน เพราะจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน, โรงแรม และในทุกๆ การให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนามสำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือการแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ค. - ก.ย. 26 - 30 ก.ค., 23 - 27 ส.ค., 6 - 10, 20 - 24 ก.ย. 60
23,900.-
วันแม่แห่งชาติ 10 - 14 ส.ค. 60
24,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮานอย – ซาปา
05.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D1-6 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.45 น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามเหนือ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560
09.35 น.
เดินทางถึงกรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา โดยระยะทาง 245 กม. เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่า ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Chau Long Sapa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง หมู่บ้านก๊าตก๊าต – ฟานซีปัน –โบสถ์เก่าซาปา – ตลาดเมืองซาปา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CatCat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา จากนั้นนำท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน สัมผัสประสบการณ์พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าสามสาย สายที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร จากนั้นขึ้นบันไดอีก 600 ขั้น ไปถึงยอดเขาฟานซีปันที่ระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมตลาดเมืองซาปา เพื่อชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาที่มีการเดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ และชมโบสถ์เก่าซาปา
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Chau Long Sapa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม หมู่บ้านตาฟาน – น้ำตกซิลเวอร์ – ฮานอย – ชมโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านตาฟาน (Ta Van Village) เป็นหมู่บ้านของหลากหลายทางชนเผ่าที่มาอยู่รวมกัน ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านและทัศนียภาพของนาขั้นบันได ที่ซึ่งมีเทือกเขาฟานซีปันเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านไปยังน้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) ที่มีความสวยงาม สูงประมาณ 100 เมตร ไหลลงมาจากหน้าผาหิน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ฮานอย ชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนาม และพากย์สดๆ ของคณะละคร)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Thien Thai Boutique ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ฮาลอง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส เมื่อ 2 กันยายน 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านคาราวะสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (หมายเหตุ: ห้ามถ่ายรูป! สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนำศพของประธานาธิบดีมาชำระล้างและอาบน้ำยารักษาสภาพศพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะสืบไป) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนามผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดี โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด ชมบ้านพักลุงโฮที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูง มีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน จากนั้นชมวัดเจดีย์เสาเดียว เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 สร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปาง 10 กร ซึ่งมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชมวัดหยกขาว หรือวัดหง็อกเซิน เป็นวัดบนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานรัศมีพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสะพานโค้งสีแดงไปยังวัดนี้ ภายในวัดหยกขาวนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางข้ามมาสักการะรูปเต่าศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งสักการะอนุสาวรีย์ของตรัน คว็อกตวน ผู้ซึ่งเปรียบได้กับซุนวูแห่งเวียดนาม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ยี่ห้อต่างๆ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกนานาชนิด อาทิ กระเป๋าไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้าเสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Saigon Halong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์ของอ่าว ฮาลอง ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนั้นนำท่านเข้าชมถ้ำนางฟ้าหรือถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม ท่านจะสัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติที่มีแสงสีที่ลงตัว หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ ทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับฮานอย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
20.45 น.
ออกเดินทางจาก เมืองฮานอย สู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวที่ TG 565
22.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info