ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คานาสือ เส้นทางสายไหม 12 วัน CZ
ที่ตั้ง : อูรูมู่ฉี
ราคาเริ่มต้นที่ 79,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด , ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( 2 ท่านต่อ1 ห้อง)
3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (หากลูกทัวร์มีวีซ่าแล้วจะทำการหักคืนให้)
4. ค่ารถ, ค่าอาหาร+ เครื่องดื่ม ,ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทำหนังสือเดินทางคนไทย  
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด  20กิโลกรัม)
3. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองในแต่ละมื้อ (นอกเหนือจากรายการ)
5. ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด ค่าทิปเด็กยกกระเป๋าฯลฯ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าทิป
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 15 หยวนต่อวันต่อคน 
- ค่าทิปคนขับรถวันละ 15 หยวนต่อวันต่อคน 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 15 หยวนต่อวันต่อคน 

สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการ (รวมค่ายื่นวีซ่า) ใดๆ กรณี ดังต่อไปนี้:-
-กรณีที่ท่านสมัครใจยกเลิกใช้บริการบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ ฯลฯ
-กรณีผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย, เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
-กรณีทรัพย์สินมีค่าต่างๆเกิดการสูญหาย อันเนื่องจากถูกโจรกรรม หรือ เพราะความประมาท,  รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น)
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 - 40 วัน คืนค่าบริการเต็มจำนวน 
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง20 - 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % 
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 19 วันเก็บค่าใช้จ่าย 75 %
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์           
*ในกรณีใช้เที่ยวบินพิเศษหรือเที่ยวบินเหมาลำขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทั้งเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น*

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงด หรือ เปลี่ยนแปลงรายการและเวลาบิน กรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนมิอาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆอันอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯเช่นภัยธรรมชาติภัยปฏิวัติ ทางการเมือง  การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหายทรัพย์สิน , ความล่าช้าสายการบิน  หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ หากท่านถูกปฏิเสธห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากการยกเลิก ล่าช้าเปลี่ยนแปลง ของสายการบิน บริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยน, ทดแทน รายการตามความเหมาะสมโดยจะไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าบริการนั้นๆได้
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น หากท่านไม่ใช้บริการของบริษัทฯบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าบริการได้ชำระแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ห้ามนำไฟแช็ค  มีดพก กรรไกรตัดเล็บ หรือของมีคมทุกชนิด ขึ้นเครื่องบินและรถไฟหัวจรวดโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกยึดได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านถูกยึด 
7. เมื่อได้ทำการตกลงชำระเงินค่าทัวร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆตามที่ระบุไว้แล้ว

ทางบริษัท ฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. 19 – 30 ก.ย., 21 ก.ย. – 2 ต.ค. 60
79,900.-
วันแรก (สนามบินสุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ – กวางเจา – อูรูมู่ฉี
06.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
08.40 น.
เหินฟ้าสู่เมืองกวางเจาเที่ยวบินที่ CZ362 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
12.25 น.
ถึงสนามบินหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเช็คอินไฟล์ทภายในประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอูรูมู่ฉี
15.50 น.
เหินฟ้าสู่ อูรูมู่ฉี เที่ยวบินที่ CZ6888 (บริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน)
21.10 น.
ถึง ท่าอากาศยาน เมืองอูรูมู่ฉี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก YINDU HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สอง อูรูมู่ฉี – ปู้เอ่อจิง – ผ่านชมภูเขาเปลวเพลิง – เค่อลามาอี้ – แปลงนาน้ำมันเคอลามาอี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจิง ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม ภูเขาเพลิง (ภูเขาสีแดง) ตั้งอยู่ที่เมืองฉางจีของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เป็นภูเขาที่มีสีแดงทั้งเขา และมีชื่อเสียงเพราะสีของเทือกเขาที่เป็นสีแดงสีเดียวกว่า10 ตารางกิโลเมตร ให้ท่านมีความรู้สึกเหมือนเห็นเขากำลังลุกไหม้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเมืองปีศาจ หรือ แพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เค่อลามาอี้ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองพัทยา และยังเป็นแหล่งผลิต น้ำมันมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียง นำท่านชมมหัศจรรย์ แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด ของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก YOUYI FENG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ปู้เอ่อจิ่ง – คานาสือ – เย้เลี่ยงวาน – ทะเลสาบเทวดา – ทะเลสาบมังกรหลับ – ศาลาชมปลาคานาสือ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ คานาสือ แล้วนำท่านเข้าสู่ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑล ซินเจียง นำท่านหลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไตบรรยากาศรอบด้านที่ช่างคล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งตะวันออกตัดกับมวลหมู่ดอกไม้ป่าหลากสีและมวลหมู่สัตว์ป่าหากินบนยอดเขา เปรียบดั่งกับภาพความฝันที่สัมผัสได้บนโลกมนุษย์ อุทยานระดับ 5 ดาว นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน เปลี่ยนอิริยาบถนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ภายในอุทยานฯ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบคานาสือ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าจิ่วจ้ายโกวหลายเท่า นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบคานาสือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ประดับด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเป็นทะเลสาบที่ขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย” ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายและขวาที่เขียวขจีแซมด้วยการผลัดเปลี่ยนสีของใบไม้ในช่วงหน้าหนาวของทะเลสาบคานาสือแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางชม เย้เลี่ยงวานหรือทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็นสองสีในเวลาเดียวกันจากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามแห่ง ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชม ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับเพื่อรอวันตื่นทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรหลับ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหวี่ถิง (ศาลาชมปลา) ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบคานัส ถ้าโชคดีท่านจะได้เห็นทางน้ำอันยาวซึ่งเป็นการว่ายน้ำของปลาแดง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่สี่ คานาสือ – เหอมู่ชุน (รวมรถแบตเตอรี่) – ปู้เอ่อจิ่ง – ธารน้ำ 5 สี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเหอมู่ชุน ที่อยู่ด้านบนของอุทยานฯ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันกาลนี้ สถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเหล่านี้จะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อลม และความหนาวภายนอกบริเวณบ้าน พร้อมชมบรรยากาศ และ วิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีนักถ่ายภาพ และนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ห์มากที่สุดในประเทศจีน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองปู้เอ่อจิ่ง ชมมหัศจรรย์ ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตาเมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านพร้อมทั้งให้ท่านได้ชม แกรนด์แคนยอน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ เปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทองที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก YOUYI FENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่ห้า ปู้เอ่อจิ่ง – อุทยานเมืองปีศาจหรือเมืองแพะเมืองผี (รวมรถแบตเตอรี่) – อูรูมู่ฉี – ตลาดต้าปาจา
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ เมืองผีอู่เอ้อเฮ้อ หรือเรียกว่าแพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย เชื่อกันว่าเดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาดเมื่อหลายพันล้านปีก่อน ต่อมาเกิดได้เกิดการพลิกตัวของเปลือกโลกเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการพลิกตัวของท้องน้ำเหนือทะเลสาบกลายเป็นทะเลทรายจึงทำให้เป็นหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมแรง ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองอูรูมู่ฉี จากนั้นนำท่านสู่ตลาดต้าปาจา เมืองบาซาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรูมู่ฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก YINDU HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่หก อูรูมู่ฉี – ทูรูฟาน – บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง – สวนองุ่น – เขาเปลวไฟ – ถ้ำพระพันองค์
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พักหลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซิสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง หรือ คาเรส อันเป็นระบบชลประทานที่ชาวเมืองทูรูฟานในอดีตใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมา โดยขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากหิมะที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน (ภูเขาสวรรค์) เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่มีระยะทางยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในแผ่นดินจีน นำท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถาโกว” เมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอต แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลองุ่นประจำปีในช่วงดังกล่าว
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมี ความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ย 500 เมตร ลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้ จากนั้นชมเชียนฝอต้งหรือถ้ำพระพันองค์ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก กอปรด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขามีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 ตัว
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MAI XI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่เจ็ด ทูรูฟาน – นั่งรถไฟไปตุนหวง – หมิงซาซาน ขี่อูฐ – เย่เลียงวาน (รวมรถแบตเตอรี่)
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินสู่สถานีรถไฟเมืองทูรูฟาน
10.26 น.
ออกเดินทางสู่เมืองตุนหวง โดยรถไฟขบวนที่ D2704 บริการอาหารกลางวันบนรถไฟ
14.29 น.
ถึงสถานีรถไฟเมืองตุนหวง นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายหมิงซาซาน เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 40 กิโลเมตร จากทิศเหนือไปทิศใต้ 20 กิโลเมตร ยอดเขามีความสูงประมาณ 100 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ ที่มาของภูเขาหมิงซาซาน แปลว่าภูเขาทรายร้องไห้ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพ 2 กองทัพกำลังสู้รบกันอยู่และในขณะนั้นได้เกิดพายุทรายพัดกระหน่ำ จึงทำให้ทั้ง 2 กองทัพถูกฝังทั้งเป็นภายใต้กองทราย ปัจจุบันภูเขาหมิงซาซานเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองตุนหวง กิจกรรม ณ ภูเขาหมิงซาซาน คือ ท่านจะได้ขี่อูฐชมทะเลทรายที่กว้างใหญ่ สานฝันขี่อูฐท่องทะเลทราย เดินตามกันเป็นทิวแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ตัดกับฟ้าสวยสีครามใส ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (*รวมค่าขี่อูฐเที่ยวทะเลทรายครึ่งชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม สระน้ำวงพระจันทร์ เป็นบ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะอยู่กลางทะเลทรายหมิงซาซาน มีความลึกเฉลี่ยเพียง 5 เมตรเท่า ความกว้างของทะเลสาปจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 100 เมตร และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 25 เมตร ลักษณะของบ่อน้ำแห่งนี้คล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จึงเป็นที่มาของ "สระน้ำวงพระจันทร์"
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่แปด ถ้ำโม่เกาคู – ด่านเจียยวี่กวน (รวมรถแบต) – จิ่วเฉวียน
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พักหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโม่เกาคู (ถ้ำพระพุทธรูปแกะสลักที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 4 ของเมืองจีน) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และได้รับการยกย่องเป็นแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์บนหน้าผาของเขาหมิงซาซาน ได้แกะสลักหน้าผาทางซีกตะวันออกของภูเขา มีความยาวถึง 1,600 เมตร อยู่ท่ามกลางทะเลทรายโกบี ห่างจากตัวเมืองตุนหวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร ผาหินถูกเจาะเป็นถ้ำจำนวนทั้งสิ้น 492 ถ้ำ ภายในเป็นที่บรรจุพุทธประติมากรรมและภาพเขียนพุทธประวัติต่างๆ ในอดีตกาลและส่วนใหญ่ของถ้ำแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทุกตารางนิ้วของผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดและรูปสลักทางศาสนา ถ้ำแห่งนี้มีภาพผนังกินเนื้อที่กว่า 45,000 ตารางเมตร นักโบราณคดีตะวันตกขนานนามภาพผนังแห่งนี้ว่า “ห้องสมุดบนผนัง” ถ้ำโม่เกาคู ดำเนินการก่อสร้างนานนับพันปี ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน รวม 10 ราชวงศ์ โดยยุคทองอยู่ในช่วงกลางสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันโมเกาคู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ห้ามพลาดในรายการเส้นทางสายไหม
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง เจียยวี่กวาน นำท่านเข้าชม ด่านเจียยวี่กวนปัจจุบันตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจียยวี่กวน มณฑลกานซู ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นด่านหรือป้อมปราการสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1372 ตัวป้อมปราการมีพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร ตัวกำแพงสูงประมาณ 10.7 เมตร ด่านเจียยวี่กวนได้ถูกบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 2 ราชวงศ์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีน ถือเป็นด่านสุดท้ายที่สุดชายแดนประจบกับชนเผ่ามองโกล ซึ่งสภาพแวดล้อมมีแต่ทะเลทรายเวิ้งว้าง ด่านเจียยวี่กวนนี้ได้รับการสร้างและออกแบบด้วยการคำนวณมาเป็นอย่างดี โดยผู้ที่คำนวณการก่อสร้างนั้นได้สั่งอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างมาจำนวนพอดีกับ การก่อสร้าง โดยมีเกินมาเพียงก้อนเดียวเท่านั้น ภายในตัวด่านมีลานกว้างสำหรับการประลองยุทธ์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญของมณฑลกานซู่ (รวมค่ารถแบตเตอร์รี่แล้ว)
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIUQUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่เก้า สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน - จางเย่ –วัดพระใหญ่ ต้าฝอซื่อ - เขา 5 สี (ซานตันเสียตี้เม่า)
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมบ่อน้ำภายใน สวนสาธารณะจิ๋วเฉวียน ชมธารเหล้าจิ๋วเฉวียนที่ขุนพลฮัวชีปิง ดื่มฉลองชัย ในการขับไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขตแม่น้ำหวงเหอทางด้านทิศตะวันตก ที่มีภูเขา 2 ลูกที่เป็นทรัพยากรอันขึ้นชื่อ ชีเหลียซาน เป็นที่เลี้ยงปศุสัตว์ สวนอีกเขา เหยียนจี่ซาน เป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก จากนั้นนำท่านชมร้าน แก้วไวน์หยกดำ (เป็นแก้วที่ต้องแสงจันทร์จะแวววาวสวยงามมาก)
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมเขตภูมิทัศน์ จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่ บนระดับ ความสูง 2,000 - 3,800 ม. จากระดับนํ้าทะเล ในทางธรณีวิทยา สันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปีผ่านการกรัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูเขา แลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดังปราสาทใน ดินแดนเทพนิยาย และอื่นๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย จากนั้นนำท่านสู่พุทธสถานสําคัญของจางเย่ คือ วัดพระใหญ่ – ต้าฝอซื่อ Dafo Si สร้างในปี ค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก XIAO LA JIAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สิบ จางเย่ - อู๋เว่ย –หลันโจว – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน”
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง มีพื้นที่ 390, 000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียในและมองโกเลียนอก
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารนำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน” เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาวจีน ชื่อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1986 ประติมากรรมนี้ สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า 60 ตัน เป็นรูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชนชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่ง อนุสาวรีย์เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศีรษะหันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา สายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นที่สุดรูปปั้นนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำหวงเหอ เป็นมารดาที่หล่อเลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคน ที่ประดุจดังหนึ่งเป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายน้ำหวงเหออย่างลึกซึ้ง มิแห่งแต่ปฐมกษัตริย์ในยุคตอนต้น ทรงเกรงต่ออิทธานุภาพของลำน้ำหวงเหอ ในตอนกลางของมณฑลชิงไห่ ตาน้ำไหลเป็นสายธารน้อยๆ ลงสู่ทะเลซิงซู่ไห่ หรือทะเลประดับดาว อันเป็นบึงเล็กบึงน้อยนับร้อยแห่ง แล้วไหลลงสู่ทะเลสาบใหญ่ 2แห่ง ที่อยู่เรียง เคียงกันคือ เอ๋อหลิงหูและจาหลิงหู ที่จุดกำเนิด ที่ชาวทิเบตเรียกขานหวงเหอว่า “หม่าซิว” แปลงว่า “แม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก”
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEI TIAN HOTELหรือเทียบเท่า 4*
วันที่สิบเอ็ด หลันโจว – หลิวเจียเสีย+เรือเร็ว – วัดปิ่งหลิงซื่อ
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่เขื่อนลิ่วเจียเสีย เขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1964-1974 เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ป้องกันน้ำท่วม จัดสรรน้ำเพื่อพื้นที่กสิกรรมครอบคลุมบริเวณสามมณฑล คือ ชิงไห่ กานซู่ และส่านซี แล้วนำท่านล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำวิปโยค) โดยเรือเร็ว นำชมวัดปิ่งหลิงซื่อ (รวมค่าเรือแล้ว) ชมทิวทัศน์สวยงามสองฟากฝั่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสียชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินที่อยู่ในถ้ำผาริมแม่น้ำทั้งหมดยาว 2 กม. มี 4 ชั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ เป่ย เว่ย สุย ถัง จนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 34 ถ้ำ 149 กุฏิ พระพุทธรูปใหญ่น้อย 679 องค์ รูปปั้น 82 องค์ ภาพผนัง 900 ตารางเมตรองค์ใหญ่ที่สุดสูง 27 เมตร เล็กสุด 20 เซนติเมตรนับเป็นผลงานปฏิมากรรมสลักจากหินทรายที่งดงามเป็นเลิศช่วงศตวรรษที่ 5
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านอิสระช้อปปิ้ง จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEI TIAN HOTELหรือเทียบเท่า 4*
วันที่สิบสอง หลันโจว - กวางเจา - (สนามบินสุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.35 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ3220
13.35 น.
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกวางเจา
16.05 น.
บินต่อสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ CZ363
17.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info