ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
โตเกียว ฟูจิ 6 วัน MU
ที่ตั้ง : โตเกียว
ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ 
* อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าทั้งขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม *** กรณีมีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที่นั่ง, ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม, ซื้ออาหารเพิ่มหรือบริการต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่านโดยตรง ***
* ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
- ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 500 เยน/คน/วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
* กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากสำรองที่นั่ง
* กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก
* กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
* กรณีการเดินทางที่บริษัทฯต้องทำการวางการันตีค่ามัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และหรือเที่ยวบินเหมาลำ CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
* กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น     การยกเลิกไฟท์หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และหรือจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยขึ้นอยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
* การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถให้บริการวันละ 10 – 12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทิเช่น เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) การให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้ ทั้งนี้มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
สิ่งยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด

หมายเหตุ *** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดก่อนการจอง
เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างท่านและบริษัทฯ
ดังนั้นหากท่านชำระเงินค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง ***

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
สงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2560
42,900.-
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทริน์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ - ท่าอากาศยานนาริตะ
01.55 น.
ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเที่ยวบินที่ MU 548
07.00 น.
เดินทางถึง นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
11.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน์ เที่ยวบินที่ MU 521
15.25 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Nikko Narita Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส – โกเท็มบะ – ขาปูยักษ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสนานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ จากนั้น ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิ ขนม เครื่องสำอาง เคริ่องไฟฟ้า โฟมล้างหน้าและยาสระผมถ่านหินภูเขาไฟ, ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมคอลลาเจน ของดร.โนงูจิ ฮิเดโยะบุคคลสำคัญคนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่นหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino-Hakkai เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาปทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาป Kawaguchiko และ Yamanakako ที่นี่มีบ่อน้ำทั้งหมด 8 บ่อ เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุน ใช้เวลานานถึง 80 ปี ทำให้น้ำในบ่อที่หมู่บ้านนี้ใสมาก ซึ่งเป็นจุดชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิอีกที่หนึ่ง ในวันที่ทัศนียภาพดี เราสามารถที่จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากที่นี่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย ที่พัก : Yamanakako Sun Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สี่ พระใหญ่ไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์ราเมน – ย่านชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมืองคามาคุระ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ในจังหวัดคานางาวะ และอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวมากนัก ประมาณ 48 กิโลเมตร แม้จะเป็นเมืองเล็กที่มีประชากรอาศัยอยู่แค่ประมาณสองแสนคน แต่เมืองนี้ก็ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะวัดและศาลเจ้า ซึ่งรวมกันเกือบร้อยแห่งตั้งกระจายอยู่ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ถึงสามด้านด้วยกัน ส่วนอีกด้านเป็นชายฝั่งทะเล จึงทำให้ในอดีตแม้มองโกเลียจะยกพลมารุกรานคามาคุระถึง 2 ครั้ง แต่ก็พ่ายแพ้กลับไปเพราะภัยธรรมชาติทุกครั้ง พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระองค์นี้หรือที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในชื่อว่าไดบุทสึ แต่จริงๆ แล้วพระองค์นี้มีชื่อจริงๆ ว่า พระอมิตพุทธ นิโอยุราอิ ตั้งอยู่ภายในวัดโคโตกุอิน โดยสร้างจากสำริดแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 และมีความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร ส่วนน้ำหนักราว 122 ตัน ซึ่งหากสังเกตให้ดีก็จะเห็นรอยเชื่อมต่อโลหะขององค์พระทั้งหมดถึง 8 ชิ้น พิพิธภัณฑ์ราเมนของญี่ปุ่น เล่าถึงประวัติความเป็นมาของเส้นราเมนอันเลื่องชื่อและแสนอร่อย ส่วนในชั้นที่สองนั้น จะมีการจัดบรรยากาศจำลองของถนนและอาคารบ้านเรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมงที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ 9 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็นไซส์เล็กได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมนแบบคูปอง (1,000 เยน) ชินจูกุ ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา ซึ่งผู้คนที่กระจุกตัวอยู่ ณ บริเวณนี้ถึงวันละ 3,000,000 คนเลยทีเดียว
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Nikko Narita Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า อิสระตามอัธยาศัย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเมืองโตเกียว เราขอนำท่านเดินทางสู่ย่าน ฮาราจุกูและชิบูย่าด้วยรถไฟท้องถิ่น พร้อมทั้งแผนที่การเดินทางอย่างละเอียด ให้ท่านได้เดินทางอย่างสุขใจ ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ย่าน “ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น .พร้อมทั้ง “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า** เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ** หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (เพิ่มท่านละ 2,600 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Nikko Narita Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หก สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางนครเซี่ยงไฮ้
13.50 น.
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 521
16.20 น.
เดินทางถึง สนามบินนครเซี่ยงไฮ้, รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน์ เที่ยวบินที่ MU 547
หมายเหตุ
1. การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info