ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน TG
ที่ตั้ง : ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่ 26,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าวีซ่า / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ / ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  30 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ / ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี) / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 20 หยวน ต่อวัน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสี 2x1.8นิ้ว2 รูป ต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แว่น ไม่ใส่เสื้อสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ     และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา หรือแจ้งชื่อและที่อยู่สถานที่ศึกษา
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

เงื่อนไขการบริการและการสำรองที่นั่ง 
1. แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลข NO.PASSPORT (ตามหนังสือเดินทาง) หรือแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมายังบริษัทฯพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างช้า 15 วันก่อนเดินทาง
3. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การยกเลิก
5.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
5.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้     ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. 8 - 12, 16 - 20, 21 – 25 ก.ย. 60
26,900.-
ต.ค. 11 - 15, 18 - 22, 25 – 29 ต.ค. 60
27,900.-
พ.ย. - ธ.ค. 1 - 5 พ.ย., 8 - 12, 15 - 19, 22 - 26 พ.ย., 25 พ.ย. - 3 ธ.ค., 9 - 13, 20 - 24, 27 - 31 ธ.ค. 60
26,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
17.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
19.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่งโดยเที่ยวบิน TG 614
00.55 น.
เดินทางถึงปักกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven 4* หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุสาวรีย์วีรชนและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก พร้อมแวะชมและช้อปปิ้งสินค้าร้านไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ หลังจากนั้นพาท่านเข้าชมพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้องบนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากรับประทานอาหารพาท่านรับบริการร้านนวดเท้า เพื่อผ่อนคลายความเครียดและปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิตจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอสักการะฟ้าเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีความสูง 38 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง หลังจบการแสดงแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven 4* หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – WATER CUBE+THE PLACE
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังอาหารนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้เหอหยวน ซึ่ง เป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา และนำท่านชมร้านหยก ซึ่งจำหน่ายเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านชม (ด้านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium)หรือ “สนามกีฬารังนก (Bird Net) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ในกรุงปักกิ่ง จุผู้ชมในช่วงแข่งขันโอลิมปิคได้ 100,000 คน รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตรโครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กสานเป็นใย และกระจกส่วนของหลังคากันน้ำฝน และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิดปิดได้ พื้นที่ภายใน ประกอบด้วย ล็อบบี้ ร้านอาหารและร้านค้าทั่วไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยู่ในรังนก เริ่มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน จากนั้นนำท่านชม Water Cube สวนน้ำสุดล้ำ ซึ่งเคยใช้เป็นศูนย์แข่งขันกีฬาทางน้ำแห่งชาติ ประจำกรุงปักกิ่ง ในโอลิมปิค ปี 2551 ต่อมามีการปรับปรุงพัฒนาส่วนหนึ่งเป็น สวนน้ำสุดทันสมัย สวนน้ำแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟองสบู่ที่ก่อตัวติดกัน เป็นฟองเล็กฟองน้อย ซึ่งปลดปล่อยจินตนาการสู่โลกมหัศจรรย์ใจกลางเมือง!
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven 4* หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) – ร้านบัวหิมะ – ART3D – ถนนหวังฟูจิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังอาหารนำท่านชมกำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาก่อสร้างนานนับ 10 ปี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง และพาท่านเข้าชม ART3D (TELIHUA ART 3D GALLERY) เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงาน ศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆ ได้
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนหวังฟูจิง ในยามค่ำคืน เป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรป มีตึกที่ทันสมัยและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น นำท่านเข้าสู่ที่ Holiday Inn Express Beijing Temple of Heaven 4* หรือ เทียบเท่า
วันที่ห้า ร้านผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะฟังความเป็นมาและความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และ ผีเซี๊ยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีนที่พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง จากนั้นนำท่านสู่ตลาดรัสเซียซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่งและขายปลีกอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตาเป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.35 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
23.40 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info