ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ปักกิ่ง Super Promotion 5 วัน HU
ที่ตั้ง : ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
*ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
*ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พัก / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
*ค่าวีซ่าสำหรับคนไทย
*ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ 
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ 
-ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  23 กิโลกรัม
-ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน
-ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 10 หยวน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน
-ค่าทิปบริการ ยกกระเป๋าของโรงแรม ใบละ 5 หยวนเอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสีขนาด 2x1.8 นิ้ว 2 รูป หน้าตรงเห็นใบหู และไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แวน ไม่ใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของสถาบัน
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา หรือคนใดคนหนึ่ง ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

เงื่อนไขการบริการและการสำรองที่นั่ง 
1.แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลข NO.PASSPORT) ตามหนังสือเดินทาง) หรือแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมายังบริษัทฯพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างช้า 15 วันก่อนเดินทาง
3.เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5.การยกเลิก
5.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
5.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด


หมายเหตุ กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาลบางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เวแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ1,000,000 บาท 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
พ.ค. - มิ.ย. 25 – 29 พ.ค., 1 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 มิ.ย. 60
20,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 8 บริเวณ เคาน์เตอร์ Q สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน– พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
01.30 น.
เดินทางสู่ปักกิ่ง โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7996 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.10 น.
เดินทางถึงปักกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุสาวรีย์วีรชนพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้องบนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หอบวงสรวงฟ้าเทียนถานซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง หลังจบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก YITEL HOTEL 4 *หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก+Water Cube – The Place
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้เหอหยวนซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาแวะซื้อ ครีมไข่มุกบำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม อาทิเช่น ผ้าห่มเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ลองชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้นนำท่านผ่านชม (ด้านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเป็นที่จัดพิธีเปิดและปิดจากนั้นนำท่านชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เย็น
นำท่านชมความอลังการยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร จัดตกแต่งตามฤดูกาลเปิดไฟอย่างสวยงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณ “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจียบนถนนตงต้าเฉียวลู่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก YITEL HOTEL 4 *หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – วัดลามะ – หวังฝูจิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านแวะโรงงานหยก หยกจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นให้ท่านได้พิชิตกำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่งนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆจากนั้นนำท่านสู่ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านถนนหวังฝูจิ่ง ในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ต่างๆ เป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก YITEL HOTEL 4 *หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะฟังความเป็นมาและความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และ ผีเซี๊ยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีนที่พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง จากนั้นนำท่านสู่ตลาดรัสเซียซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่งและขายปลีกอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตาเป็นต้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.05 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7995
00.25 น.
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ (วันรุ่งขึ้น)
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info