โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน TG
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) 
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม
- กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน หัวหน้าทัวร์ไทย 10 หยวน

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
6. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้สูติบัตรตัวจริง
7. นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
8. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา  ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย
9. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องทำการแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าวเอง

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
2. การยกเลิก
2.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–13 วัน เก็บใช้จ่ายหาย 50% ของราคาทัวร์
2.3  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5 รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน 4-5 ร้าน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว  แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอสินค้าประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 

หมายเหตุ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของคณะและความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้     ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม


เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
- ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุๆ ฯลฯ
- การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- รายการและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการท่องเที่ยว โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือในกรณีที่ทางสถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการหรือซ่อมแซมในวันที่เราเดินทางทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
- กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาให้ติดยาไปด้วยและควรจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. 5 - 9 เม.ย. 60
23,900.-
พ.ค. - ส.ค. 24 - 28 พ.ค., 7 - 11, 21 - 25 มิ.ย., 26 - 30 ก.ค., 25 - 29 ส.ค. 60
26,900.-
วันหยุดพิเศษ 1 - 5, 10 - 14 พ.ค., 7 - 11 ก.ค., 11 - 15 ส.ค. 60
27,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่
08.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีคเอนท์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
10.50 น.
เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612
14.05 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงามหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าลี่
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YI REN GU ZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจี่ยง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ ทะเลสาบน้ำจืด ขนาดใหญ่ รองจากทะเลสาบเตืยนฉือของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้ชมวิวภูเขาซางซา ที่ล้อมรอบทะเลสาบ จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานหยก ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าขึ้นชื่อของเมืองจีน หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ ในแบบบรรยากาศกลางวัน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับประตูเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอาณาจักรน่านเจ้าและได้ถ่ายรูปคู่กับบรรยายกาศที่สวยงามตามแบบสไตล์ของเมืองเก่าต้าหลี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองต้าหลี่ เป็นเมืองพรมแดนระหว่างทิเบตกับจีน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ซึ่งอพยพมาจากทิเบต ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ และยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม สระน้ำมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง (แมนจู) สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และหน่าซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ สระมังกรดำ นี้มีที่มาจากตำนานเล่าขานกันว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นพาท่านเที่ยวชม เมืองเก่าต้าหยัน หรือ เมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670 – 1814 ) แม้ภายหลังใน พ.ศ. 2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวหน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยใน เมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่อยู่มานานกว่า 800 ปี ถนนแต่ละสายของเมืองจะมารวมกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม (ซื่อฟางเจีย) ศูนย์กลางในการค้าขาย ซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ที่นี่จะมีร้านขายสินค้าในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำมาจากทองแดงและของที่ระลึกต่างๆ ความงามของธรรมชาติ ผนวกกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวเมืองและภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงแต่งกายในชุดประจำเผ่าของชาวหน่าซีเป็นภาพสะท้อนที่ลงตัวและกลมกลืนยิ่ง ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2540
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LIJIANG GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – ฉู่สง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกเพื่อโดยสารกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสบรรยายกาศยอดเขา ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,506 เมตร โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและป่าสน และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยกจากนั้น นำท่านชมโชว์อลังการ IMPRESSION LIJIANG โชว์ใหม่ และยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศจีน ด้วยทีมงานและนักแสดงร่วม 1,000 ชีวิต กำกับการแสดงโดย จางอวี้โหม่ว ผู้กำกับเชื้อสายเอเชียที่โด่งดังระดับฮอลลีวูด และทีมงานผู้กำกับการแสดงโอลิมปิกปักกิ่ง 2008 การแสงบนเวทีขนาดยักษ์ สไตล์โคลอสเซี่ยมรอบผู้ชม 360 องศา แสง สี เสียง เอฟเฟคตระการตา ทุกทิศทาง โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โชว์ของชนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ชุดนี้จะทำให้ท่านประทับใจในมนต์เสน่ห์ของยูนนานอย่างมิรู้ลืม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางชมอุทยานน้ำหยก สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเมืองลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจของด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะของคนท้องถิ่นมีอายุมากกว่า 500 ปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฉู่สง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก JIN JIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ ฉู่สง - คุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูโบราณจินหม่าปี้จี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านแวะ โรงงานบัวหิมะ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและครีมไข่มุก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ในสมัยของพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เป็นนายกรัฐมนตรี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทยสไตล์ยูนนาน จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ให้ท่านชมวิธีการทักทอเส้นไหมอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน ต่อจากนั้นนำท่านชม ประตูโบราณจินหม่าปี้จี เป็นประตูโบราณประจำเมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับสุกี้เห็ด หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN JIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ง – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านแวะชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองคุนหมิง พบกับสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัยในราคาถูก เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.20 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info