ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน TG
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) 
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม
- กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน หัวหน้าทัวร์ไทย 10 หยวน

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
6. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้สูติบัตรตัวจริง
7. นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
8. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา  ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย
9. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องทำการแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าวเอง

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
2. การยกเลิก
2.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–13 วัน เก็บใช้จ่ายหาย 50% ของราคาทัวร์
2.3  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5 รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน 4-5 ร้าน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว  แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอสินค้าประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 

หมายเหตุ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของคณะและความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้     ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม


เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
- ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุๆ ฯลฯ
- การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- รายการและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการท่องเที่ยว โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือในกรณีที่ทางสถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการหรือซ่อมแซมในวันที่เราเดินทางทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
- กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาให้ติดยาไปด้วยและควรจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 16 - 20 ต.ค., 30 ต.ค. – 3 พ.ย., 13 - 17, 20 - 24 พ.ย. 4-8, 18-22 ธ.ค. 60
29,900.-
ช่วงปีใหม่ 31 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
32,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่
08.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีคเอนท์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
10.50 น.
เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612
14.05 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงามหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าลี่
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YI REN GU ZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจี่ยง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ ทะเลสาบน้ำจืด ขนาดใหญ่ รองจากทะเลสาบเตืยนฉือของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้ชมวิวภูเขาซางซา ที่ล้อมรอบทะเลสาบ จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานหยก ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าขึ้นชื่อของเมืองจีน หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ ในแบบบรรยากาศกลางวัน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับประตูเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอาณาจักรน่านเจ้าและได้ถ่ายรูปคู่กับบรรยายกาศที่สวยงามตามแบบสไตล์ของเมืองเก่าต้าหลี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองต้าหลี่ เป็นเมืองพรมแดนระหว่างทิเบตกับจีน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ซึ่งอพยพมาจากทิเบต ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ และยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม สระน้ำมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง (แมนจู) สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และหน่าซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ สระมังกรดำ นี้มีที่มาจากตำนานเล่าขานกันว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นพาท่านเที่ยวชม เมืองเก่าต้าหยัน หรือ เมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670 – 1814 ) แม้ภายหลังใน พ.ศ. 2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวหน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยใน เมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่อยู่มานานกว่า 800 ปี ถนนแต่ละสายของเมืองจะมารวมกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม (ซื่อฟางเจีย) ศูนย์กลางในการค้าขาย ซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ที่นี่จะมีร้านขายสินค้าในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำมาจากทองแดงและของที่ระลึกต่างๆ ความงามของธรรมชาติ ผนวกกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวเมืองและภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงแต่งกายในชุดประจำเผ่าของชาวหน่าซีเป็นภาพสะท้อนที่ลงตัวและกลมกลืนยิ่ง ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2540
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LIJIANG GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – ฉู่สง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกเพื่อโดยสารกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสบรรยายกาศยอดเขา ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,506 เมตร โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและป่าสน และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยกจากนั้น นำท่านชมโชว์อลังการ IMPRESSION LIJIANG โชว์ใหม่ และยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศจีน ด้วยทีมงานและนักแสดงร่วม 1,000 ชีวิต กำกับการแสดงโดย จางอวี้โหม่ว ผู้กำกับเชื้อสายเอเชียที่โด่งดังระดับฮอลลีวูด และทีมงานผู้กำกับการแสดงโอลิมปิกปักกิ่ง 2008 การแสงบนเวทีขนาดยักษ์ สไตล์โคลอสเซี่ยมรอบผู้ชม 360 องศา แสง สี เสียง เอฟเฟคตระการตา ทุกทิศทาง โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โชว์ของชนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ชุดนี้จะทำให้ท่านประทับใจในมนต์เสน่ห์ของยูนนานอย่างมิรู้ลืม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางชมอุทยานน้ำหยก สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเมืองลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจของด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะของคนท้องถิ่นมีอายุมากกว่า 500 ปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฉู่สง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก JIN JIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ ฉู่สง - คุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูโบราณจินหม่าปี้จี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านแวะ โรงงานบัวหิมะ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและครีมไข่มุก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ในสมัยของพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เป็นนายกรัฐมนตรี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทยสไตล์ยูนนาน จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ให้ท่านชมวิธีการทักทอเส้นไหมอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน ต่อจากนั้นนำท่านชม ประตูโบราณจินหม่าปี้จี เป็นประตูโบราณประจำเมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับสุกี้เห็ด หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN JIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ง – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านแวะชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองคุนหมิง พบกับสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัยในราคาถูก เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.20 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info