ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน PG
ที่ตั้ง : ดานัง
ราคาเริ่มต้นที่ 21,500 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
*ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
*ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าภาษีสนามบิน, 
*ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
-ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก.
-ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี),
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เก็บท่านละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง  (ทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ)

เงื่อนไขการให้บริการ  มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. 6 - 9, 20 - 23, 27 - 30 เม.ย. 60
21,500.-
วันแรก กรุงเทพฯ - เมืองดานัง - อุโมงค์ VINH MOC - แม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ - เมืองเว้
09:00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAY โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
11:00 น.
เหินฟ้าสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAY เที่ยวบินที่ PG 947
12:35 น.
ถึงเมืองดานัง เมืองท่าที่สำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่บนแม่น้ำหาน แนวฝั่งทะเลจีนใต้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ศูนย์วัฒนธรรม การศีกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามกลาง มีประชากรเป็น 1 ใน 5 ของเวียดนาม รองจากโฮจิมินห์ ฮานอย ไฮฝ่อง คันโถ และเป็นเมืองที่ถูกล้อมด้วย 3 มรดกโลกทางวัฒนธรรม คือ เว้ ฮฮยอัน และหมีเซิน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองเอกของจังหวัดถัวเทียน (THUA THIEN-HUE) เว้ เป็นเมืองหลวงเก่าในราชวงศ์เหงียน ในช่วงปี ค.ศ. 1802 - 1935 เว้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพระราชวังต่างๆ จนได้รับขนานนามว่า "นครจักรพรรดิ” นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลาง ด้านวัฒนธรรม เป็นต้นกำเนิดของชุดอ่าวหญ่าย หรือชุดประจำชาติ ระหว่างทางผ่านชมอุโมงค์ VINH MOC ที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตร อุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้าน อาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิด ในสมัยสงครามเวียดนาม นำท่านลงเรือมังกร ล่องเรือลำน้ำหอม (PERFUME RIVER) หรือที่ชาวเวียดนามออกเสียงว่า “ซงเฮือง” กำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม และร่วงหล่นลอยมากับสายน้ำ แม่น้ำหอมเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ น้ำจึงไม่ลึกแต่ใสสะอาด ไหลผ่านธรรมชาติที่งดงามสองฟากฝั่ง ระหว่างทางท่านยังจะได้พบกับหมู่บ้านชาวน้ำให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ยังใช้เรือเป็นที่อยู่อาศัย แวะให้ท่านขึ้นชมวัดเทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) ชมเจดีย์ 8 เหลี่ยม 7 ชั้นที่สวยงาม สร้างโดยจักรพรรดิเทียวตริ ซึ่งเป็นวัดประจำราชวงศ์เหงียน นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ พระทิ๊ด-กว่าง-ดึ๊ก ผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวพุทธเวียดนาม ที่ท่านเผาตัวเอง (ปี ค.ศ. 1963) ประท้วงรัฐบาลโง-ดิน-เงียม ที่มีคำสั่งห้ามมิให้ชาวเวียดนามนับถือพุทธศาสนา และเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก หัวใจของพระทิ๊ด-กว่าง-ดึ๊ก มิได้มอดไหม้ไปกับกองเพลิง ปัจจุบันเก็บไว้ในสถูปทองคำที่วัดเทียนมู่ หรือวัดนางฟ้าแห่งนี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพระราชาพร้อมชมการแสดง (ใส่ชุดอ่าวหญ่ายทั้งหญิง-และชาย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK VIEW หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง นครจักรพรรดิ - สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก - ตลาดดองบา - เมืองฮอยอัน - วัดฟุกเกวี๋ยน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมนครจักรพรรดิ หรือวังต้องห้าม พระราชวังเดิมนี้สร้างในปี ค.ศ.1805 สมัยจักรพรรดิ GIA LONG แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1832 สมัยจักรพรรดิ MING MANG รวมระยะเวลาในก่อสร้าง 27 ปี พระราชวังนี้สร้างตามแบบพระราชวังต้องห้ามของประเทศจีน แต่ได้ย่อส่วนลงมาจากต้นแบบ แม้ว่าจะถูกย่อส่วนแต่ก็ใหญ่โตไม่น้อย เช่น กำแพงวังมีความยาว ถึง 11 กม. (ด้านละประมาณ 2.5 กม.) มีความสูง 6 เมตร หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ พระราชวังนี้ได้ออกแบบให้มีกำแพงล้อมรอบถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นจะประกอบไปด้วยพระราชวังและตำหนักต่างๆ ส่วนชั้นในเป็นพระราชวังต้องห้าม เขตเฉพาะเครือญาติของราชวงค์เหงียนเท่านั้น และในปี ค.ศ. 1945 พระราชวังแห่งนี้ถูกฝรั่งเศสเผาจนได้รับความเสียหายเป็นอันมาก จากนั้นก็กลายเป็นพระราชวังร้าง ครั้นถึงปี ค.ศ.1968 หรือสมัยสงครามเวียดนามก็ถูกเครื่องบินสหรัฐทิ้งระเบิด เนื่องจากเป็นที่ซ่องสุมของพวกคอมมิวนิสต์เมื่อสงครามสงบ UNESCO จึงเข้ามาบูรณะและได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1993 จากนั้นชมสุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (TOMB OF TU DUC) สุสานของพระเจ้าตือดึ๊ก แม้จะมีตัวอาคารใหญ่ไม่มากนัก แต่ก็มีความสวยงามลงตัว ตามบันทึกกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงออกแบบเองเกือบ ทั้งสิ้น สุสานแห่งนี้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยใช้แรงงานคนถึง 3,000 คน จักรพรรดิตือดึ๊กเป็นโอรสของจักรพรรดิเถี่ยวตรี จักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหวียน ที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองดองบา เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกนานาชนิด ตามอัธยาศัย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ด้วยเมนูเลิศรสสไตล์เวียดนาม) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน (ประมาณ 2.50 ชม.) เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ในปี ค.ศ. 1999 มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมวัดฟุกเกวี๋ยนที่ชาวจีนฟุกเกวี๋ยนให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขาย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน เชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ่าวหญ่าย ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH HOI AN หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม เมืองฮอยอัน - เมืองดานัง - บานาฮิลล์ (BA NA HILLS) - วัดหลินอึ๋ง - หาดหมี่-เค - ตลาดห่าน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางกลับเมืองดานัง นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดยกินเนสบุ๊ค ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุด ประเภท NON STOP โดยไม่หยุดแวะ มีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุด ที่ 1,294 เมตร) ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆพร้อมอากาศบริสุทธิ์สดชื่น กับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ จนท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่า ที่นี่ ไม่ใช่ยุโรป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 10 องศาเท่านั้น จุดที่สูง ที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET ที่บนเขาบัลนาฮิลล์
บ่าย
นำท่านลงจากบานาฮิลล์ นำท่านชมวัดหลินอึ๋ง สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร สูงที่สุดในเวียดนาม เป็นวัดสร้างใหม่และใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คน และเป็นอีกหนึ่งที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงาม จากนั้นชมหาดหมี่-เค สัมผัสทรายขาว ทะเลสวยใสสะอาด สัญลักษณ์ของหาดนี้ท่านจะเห็นกระด้งใหญ่ๆ เต็มทั่วทะเล มันคือเรือหาปลาของชาวประมง ที่ทำจากไม้ไผ่สาน เรียกว่า “เทวี่ยนทู๊ง” ใช้หาปลาที่ใกล้กับโขดหินซึ่งเรือใหญ่เข้าไปไม่ได้ พบเห็นได้ที่เวียดนามเท่านั้น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมายที่ตลาดห่าน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MINH TOAN GALEXY หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม - เมืองดานัง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร ชมพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง โดยสร้างแบบสถาปัตยกรรมกอทิก เมื่อปี ค.ศ.1915 ใช้เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจาม ที่ได้ค้นพบตามพระปรางค์และกำแพงของชาวจาม บริเวณริมฝั่งทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตย-เงวียนง ของเวียดนาม ปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรมประมาณ 2,000 ชิ้น สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินเมืองดานัง
13:35 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 948
15:15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info