โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท 5 วัน CA
ที่ตั้ง : ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่ 21,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พัก (2 ท่านต่อ 1 ห้อง) 
*ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย) / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / 
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ / ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  20 กิโลกรัม / 
-ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ / ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี) / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
-ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เอกสารในการยื่นวีซ่า  
1. พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรงต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แว่น ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ในกรณีที่เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนังสือรับรองการทำงาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง 
6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการหรือใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองวีซ่า และกรุณาดูแลบัตรของท่านเอง เพราะหากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
                                                                                                                                                                              
เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
2. การยกเลิก
2.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธ มิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของคณะและความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้ ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม
- ในการเข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาล อาจต้องใช้เวลาในแต่ละสถานที่ประมาณ 45 นาที เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าของทางรัฐบาลจีนต่อนักท่องเที่ยว ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านนวดฝ่าเท้า เพิ่ม 350 หยวน/ท่าน ร้านหยก 200 หยวน/ท่าน ร้านอื่นๆ 100 หยวน/ท่าน

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
มี.ค. 23 – 27 มี.ค. 60
21,900.-
เม.ย. - พ.ค. 24 – 28 เม.ย., 5 – 9, 11 – 15, 19 – 23, 26 – 30 พ.ค. 60
22,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U1 – U5 ชั้น 4 สายการบิน แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
01.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่งโดยเที่ยวบิน CA 980 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง
06.30 น.
เดินทางถึงปักกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติจีน จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมากมายบนพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนั้นจัตุรัสเทียนอันเหมินยังได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีความยาว 880 และมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 440,000 ตารางเมตร โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีชื่อเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “เทียนอันเหมิน” จนถึงปัจจุบัน นำท่านชมพระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 720,000 ตารางเมตร ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน ภายในประกอบด้วยอาคารมากถึง 800 หลัง และมีห้องทั้งสิ้น 9,999 ห้อง มีพระที่นั่ง 75 องค์ รวมทั้งยังมีหอสมุด และห้องหับต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 14 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 1949-1963 นอกจากนั้นยูเนสโกยังได้ประกาศให้ที่นี่เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หอบูชาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณฝั่งตะวันออกของประตูเมืองเจิ้งหยาง สร้างขึ้นในปี 1420 ในสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินของพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงในสมัยนั้น จนกระทั่งในสมัยฮ่องเต้เจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง จึงได้มีการสร้างหอบูชาดิน อาทิตย์ และพระจันทร์ แยกออกจากหอเทียนถาน ซึ่งปัจจุบันที่นี่นอกจากจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของจีนแล้ว ยังได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 อีกด้วย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง หลังจบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก+Water Cube – The place – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนที่ พระนางซูสี ไทเฮา ใช้เป็นที่แปรพระราชฐาน สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของทหารเรือ และใช้แรงงานของทหารรักษาพระองค์ เชิญชมปราสาท, ตำหนัก, เก๋งจีน และศาลาในแบบต่าง ๆ รวม 3,000 แห่ง รายล้อมไปด้วยทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดด้วยแรงงานมนุษย์ และภูเขาเทียม ภายในพระตำหนักเพียบพร้อมด้วยโรงมหรสพต่าง ๆ ที่ให้ความสำราญแด่พระนางซูสี ไทเฮา เมื่อครั้งอดีตกาล แวะซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่มเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้นนำท่านผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (N Bird’s Nest Stadium) เป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตารางเมตร และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของสนามกีฬา จากนั้นแวะชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำท่านชมความอลังการยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร จัดตกแต่งตามฤดูกาล ที่ตั้งอยู่บริเวณ “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย บนถนนตงต้าเฉียวลู่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งย่านถนนหวั่งฝู่จิ่ง ในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ต่าง ๆ เป็นต้น จนสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ วัดลามะ – กำแพงเมืองจีน – สกีอินดอร์ QIAO BO - พักสกีรีสอร์ท
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่วัดลามะหรือยงเหอกง เป็นวัดพุทธนิกายทิเบตที่ตั้งอยู่ภายในกรุงปักกิ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์การปลูกสร้างที่ผสมทั้งศิลปะของชนชาติฮั่น ชนชาติแมนจู ชนชาติมองโกล และชนชาติทิเบตไว้ในวัดเดียว โดยกินเนื้อที่มากกว่า 6 หมื่นตารางเมตร ซึ่งแต่เดิมที่นี่เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของเฉียนหลงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง ก่อนที่จะถวายพื้นที่ครึ่งนึงให้กับพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู และกลายมาเป็นวัดลามะในปัจจุบัน ภายในได้บบรรจุของล้ำค่าอยู่ 3 อย่าง นั่นคือภูเขาพระอรหันต์ พระศรีอริยเมตไตรย และแท่นพระพุทธรูป นำท่านแวะชมสินค้าที่มีชื่อของจีนที่โรงงานหยก หยกจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้พิชิตกำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) หรือกำแพงหมื่นลี้ เป็นกำแพงที่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ในช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากพวกฮั่น และพวกเติร์กจากทางเหนือ โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนานที่สุดในโลก คือนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 จนถึง ศตวรรษที่ 221 ก่อนคริสตกาล จนทำให้มีความยาวทั้งสิ้น 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดถึง 15 มณฑล จนทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง พร้อมควบตำแหน่งสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ลานสกีอินดอร์ Qiao Bo Ice & Snow World เป็นลานสกีในร่มเพียงที่เดียวและใหญ่ที่สุดของปักกิ่งและของประเทศจีนที่สามารถเล่นสกีได้ตลอดปี ด้วยพื้นที่กว่า 30 ไร่ Qiao Bo Ice & Snow World เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับสร้างหิมะเทียม เพื่อรับประกันความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มีใจรักกีฬาสกีว่า สามารถเล่นสกีได้ตลอดทั้งปี Qiao Bo Ice & Snow World มีขนาดใหญ่ สามารถจุนักเล่นสกีได้ถึง 3,000 คน และมี Ski Center พร้อมไปด้วยอุปกรณ์สำหรับเล่นสกีสำหรับเด็กสโนว์บอร์ด รวมถึงลู่เล่นสกีอันทันสมัยเพียบพร้อมและเหมาะสำหรับความต้องการของนักสกีทุกระดับและทุกความต้องการ (รวมค่าบัตรผ่านประตู 1 ชั่วโมง ไม่รวมอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Qiaobo Ski Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะฟังความเป็นมาและความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และผีเซี๊ยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีนที่พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่งและขายปลีก อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตา เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.40 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979
23.45 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info