ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท 5 วัน CA
ที่ตั้ง : ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่ 22,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พัก (2 ท่านต่อ 1 ห้อง) 
*ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย) / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / 
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ / ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  20 กิโลกรัม / 
-ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ / ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี) / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
-ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เอกสารในการยื่นวีซ่า  
1. พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรงต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แว่น ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ในกรณีที่เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนังสือรับรองการทำงาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง 
6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการหรือใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองวีซ่า และกรุณาดูแลบัตรของท่านเอง เพราะหากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
                                                                                                                                                                              
เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
2. การยกเลิก
2.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธ มิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของคณะและความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้ ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม
- ในการเข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาล อาจต้องใช้เวลาในแต่ละสถานที่ประมาณ 45 นาที เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าของทางรัฐบาลจีนต่อนักท่องเที่ยว ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านนวดฝ่าเท้า เพิ่ม 350 หยวน/ท่าน ร้านหยก 200 หยวน/ท่าน ร้านอื่นๆ 100 หยวน/ท่าน

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
พ.ค. 11 – 15, 19 – 23, 26 – 30 พ.ค. 60
22,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U1 – U5 ชั้น 4 สายการบิน แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
01.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่งโดยเที่ยวบิน CA 980 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง
06.30 น.
เดินทางถึงปักกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติจีน จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมากมายบนพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนั้นจัตุรัสเทียนอันเหมินยังได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีความยาว 880 และมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 440,000 ตารางเมตร โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีชื่อเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “เทียนอันเหมิน” จนถึงปัจจุบัน นำท่านชมพระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 720,000 ตารางเมตร ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน ภายในประกอบด้วยอาคารมากถึง 800 หลัง และมีห้องทั้งสิ้น 9,999 ห้อง มีพระที่นั่ง 75 องค์ รวมทั้งยังมีหอสมุด และห้องหับต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 14 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 1949-1963 นอกจากนั้นยูเนสโกยังได้ประกาศให้ที่นี่เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หอบูชาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณฝั่งตะวันออกของประตูเมืองเจิ้งหยาง สร้างขึ้นในปี 1420 ในสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินของพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงในสมัยนั้น จนกระทั่งในสมัยฮ่องเต้เจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง จึงได้มีการสร้างหอบูชาดิน อาทิตย์ และพระจันทร์ แยกออกจากหอเทียนถาน ซึ่งปัจจุบันที่นี่นอกจากจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของจีนแล้ว ยังได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 อีกด้วย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง หลังจบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก+Water Cube – The place – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนที่ พระนางซูสี ไทเฮา ใช้เป็นที่แปรพระราชฐาน สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของทหารเรือ และใช้แรงงานของทหารรักษาพระองค์ เชิญชมปราสาท, ตำหนัก, เก๋งจีน และศาลาในแบบต่าง ๆ รวม 3,000 แห่ง รายล้อมไปด้วยทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดด้วยแรงงานมนุษย์ และภูเขาเทียม ภายในพระตำหนักเพียบพร้อมด้วยโรงมหรสพต่าง ๆ ที่ให้ความสำราญแด่พระนางซูสี ไทเฮา เมื่อครั้งอดีตกาล แวะซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่มเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้นนำท่านผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (N Bird’s Nest Stadium) เป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตารางเมตร และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของสนามกีฬา จากนั้นแวะชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำท่านชมความอลังการยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร จัดตกแต่งตามฤดูกาล ที่ตั้งอยู่บริเวณ “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย บนถนนตงต้าเฉียวลู่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งย่านถนนหวั่งฝู่จิ่ง ในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ต่าง ๆ เป็นต้น จนสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ วัดลามะ – กำแพงเมืองจีน – สกีอินดอร์ QIAO BO - พักสกีรีสอร์ท
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่วัดลามะหรือยงเหอกง เป็นวัดพุทธนิกายทิเบตที่ตั้งอยู่ภายในกรุงปักกิ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์การปลูกสร้างที่ผสมทั้งศิลปะของชนชาติฮั่น ชนชาติแมนจู ชนชาติมองโกล และชนชาติทิเบตไว้ในวัดเดียว โดยกินเนื้อที่มากกว่า 6 หมื่นตารางเมตร ซึ่งแต่เดิมที่นี่เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของเฉียนหลงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง ก่อนที่จะถวายพื้นที่ครึ่งนึงให้กับพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู และกลายมาเป็นวัดลามะในปัจจุบัน ภายในได้บบรรจุของล้ำค่าอยู่ 3 อย่าง นั่นคือภูเขาพระอรหันต์ พระศรีอริยเมตไตรย และแท่นพระพุทธรูป นำท่านแวะชมสินค้าที่มีชื่อของจีนที่โรงงานหยก หยกจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้พิชิตกำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) หรือกำแพงหมื่นลี้ เป็นกำแพงที่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ในช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากพวกฮั่น และพวกเติร์กจากทางเหนือ โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนานที่สุดในโลก คือนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 จนถึง ศตวรรษที่ 221 ก่อนคริสตกาล จนทำให้มีความยาวทั้งสิ้น 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดถึง 15 มณฑล จนทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง พร้อมควบตำแหน่งสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ลานสกีอินดอร์ Qiao Bo Ice & Snow World เป็นลานสกีในร่มเพียงที่เดียวและใหญ่ที่สุดของปักกิ่งและของประเทศจีนที่สามารถเล่นสกีได้ตลอดปี ด้วยพื้นที่กว่า 30 ไร่ Qiao Bo Ice & Snow World เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับสร้างหิมะเทียม เพื่อรับประกันความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มีใจรักกีฬาสกีว่า สามารถเล่นสกีได้ตลอดทั้งปี Qiao Bo Ice & Snow World มีขนาดใหญ่ สามารถจุนักเล่นสกีได้ถึง 3,000 คน และมี Ski Center พร้อมไปด้วยอุปกรณ์สำหรับเล่นสกีสำหรับเด็กสโนว์บอร์ด รวมถึงลู่เล่นสกีอันทันสมัยเพียบพร้อมและเหมาะสำหรับความต้องการของนักสกีทุกระดับและทุกความต้องการ (รวมค่าบัตรผ่านประตู 1 ชั่วโมง ไม่รวมอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Qiaobo Ski Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะฟังความเป็นมาและความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และผีเซี๊ยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีนที่พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่งและขายปลีก อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตา เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.40 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979
23.45 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info