ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
แดนสวรรค์คาราจิน 10 วัน SC
ที่ตั้ง : อูรูมู่ฉี
ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
*ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน, ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ (หนังสือเดินทางไทย), ค่าอาหารตามรายการ,
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
-ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก., ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี),
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 10 วัน 300 หยวน

เงื่อนไขการให้บริการ
มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
พฤษภาคม - มิถุนายน 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน, 16 – 25 มิถุนายน 2560
49,900.-
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23:30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง กรุงเทพฯ - คุนหมิง - อูรูมูฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน - โชว์ระบำพื้นเมืองซินเจียง
03:05 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8886
05:55 น.
ถึงนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน (รอต่อเครื่อง 1 ชม. 30 นาที)
07:25 น.
เหินฟ้าสู่เมืองอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8886
11:45 น.
ถึงเมืองอูรูมูฉี มณฑลซินเจียง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเขตปกครองตัวเองของชนชาติส่วนน้อยมุสลิมอุยกูร์ มีพื้นที่กว้างใหญ่ แห้งแล้งแต่อุดมด้วยทรัพยากร นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีพรมแดนติดต่อกับ 8 ประเทศ และมีชายแดนยาวถึง 5,600 กิโลเมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้จากทั่วมณฑลซินเจียง ชมแผนผังเส้นทางการค้ายุคเส้นทางแพรไหม จุดเด่นที่สุดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือซากมนุษย์โบราณบรรพบุรุษของชาวยุโรป (โฉมงามโหลหลาน) ที่ขุดพบในซินเจียง อายุกว่า 3,000 ปี และมัมมี่ของ “จางฉง” แม่ทัพฝ่ายซ้ายของกษัตริย์แห่งเกาชาง จากนั้นชมทิวทัศน์อูรูมูฉีบริเวณสวนหงซาน ชมสวนที่ตกแต่งด้วยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ท่านยังสามารถมองเห็นตัวเมืองอูรูมูฉีโดยรอบ อาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ตึกรามบ้านช่องแบบรัสเซียที่สร้างขึ้นในยุคที่โซเวียตเข้ามามีอิทธิพล
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมืองซินเจียง อันงดงามตระการตา สนุกเร้าใจไปกับความเร่าร้อนของการร่ายรำจากชนชาวเหวยอู๋ เอ่อ หรือชาวซินเจียง ตะลึงดั่งถูกมนต์สะกดของระบำดอกไม้ของชาว ซินเจียงซึ่งหาที่ใดเปรียบได้ จากนั้นเข้าสู่ที่พัก MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สาม อูรูมูฉี - อุทยานกังหันลม - ด่านประตูเหล็ก – แม่น้ำนกยูง - คูเอ่อเลอะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางภูเขาหุบเขากว้างใหญ่ของกานโกวแกรนด์แคนยอน ภูมิทัศน์เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเมื่อหลายพันล้านปีก่อน นำท่านชมอุทยานกลางแจ้งกังหันลมนับหมื่นเรียงรายกัน ชาวบ้านที่นี่ได้ใช้ประโยชน์จากกังหันลม โดยใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกับเมืองต้าป่านเฉินแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองคูเอ่อเลอะ ชมด่านประตูเหล็ก ซึ่งเป็นด่านเก็บค่าธรรมเนียมในเส้นทางสายไหมและหยกในสมัยโบราณ ทุกคาราวานที่ข้ามเข้าเขตจีน ต้องการผ่านเทือก เขาเทียนซานสู่ตอนกลางของจีน ต้องผ่านด่านประตูเหล็กเพราะช่องเขาเทียนซานที่ผ่านเมืองคูเอ่อเลอะ จะมีความ สูงชันน้อยที่สุดเดินทางง่ายที่สุด ทางการจีนสมัยนั้นได้ ส่งกองทหารและเจ้าหน้าที่จากเมืองหลวงมาประจำที่นี่ เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมสินค้าและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยเริ่มส่งทหารมาประจำการตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้น และได้มีการตั้งที่ทำการทหารอย่างเป็นทางการในสมัยราชวงศ์ถัง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองคูเอ่อเลอะ นำท่านสัมผัสบรรยากาศความงามของสะพานนกยูงและชมสายน้ำ แม่น้ำนกยูงเรียกได้ว่าเป็นจุดนัดพบของวัยรุ่นชาวเมืองนี้ ได้พากันมาปะนัดเจอเพื่อพูดคุย จีบกัน จนเรียกว่าเป็นแม่น้ำต้นกำเนิดแห่งความรัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก KORLA PEAR CITY GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สี่ คูเอ่อเลอะ - อุทยานปายิงปู้หลู่เคอะ - ทะเลสาบห่านฟ้า - ลำน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - ปายิงปู้หลู่เคอะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางผ่านทุ่งหญ่าปุศสัตว์และภูมิทัศน์อันน่าทึ่งของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างความงามวิจิตร ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพที่ผู้ใดได้พบเห็นจะตรึงตาตรึงใจมิรู้ลืม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมอุทยานปายิงปู้หลู่เคอะ (เปลี่ยนรถอุทยาน) ซึ่งในฤดู ใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้จะกลาย เป็นสวรรค์ของมวลเหล่าปักษาไพรนานาชนิดนับแสนตัว ที่ต่างบินมาพักพิงอาศัยและผสมพันธุ์วางไข่ ก่อนอพยพ ลงตอนใต้ในฤดูหนาวเหน็บอันยาวนาน พื้นที่นี้ยังเป็นเขต อนุรักษ์พันธุ์หงส์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบห่านฟ้า หรือทะเลสาบฟ้าประทาน มีหญ้าน้ำและดอกไม้ป่าขึ้นอยู่ตามริมทะเลสาบ เมื่อถึงฤดูที่ห่านป่าต้องย้ายถิ่นฐานก็จะบินมาบริเวณนี้นับร้อยตัว นำท่านสู่จุดชมวิวชมพระอาทิตย์อัสดง ที่ลำธารจะคดเคี้ยวไปมา จนได้รับขนานนามว่าลำน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว ลำน้ำที่ ไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติสรรสร้างได้สวยงามขนาดนี้ ดูจาก ภาพถ่ายก็ไม่อยากเชื่อ พอเห็นของจริงก็ทำให้อัศจรรย์ใจ เป็นอย่างยิ่ง เป็นภาพที่สวยงามเกินคำบรรยาย (แต่จะต้อง คอยเวลาให้ได้เวลา และสภาพอากาศเป็นใจท่านก็จะได้ เห็นภาพที่สวยงามจริงๆ)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONGXING HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ห้า นาราถีทุ่งหญ้าสวรรค์สุดปลายฟ้า - หมู่บ้านชนเผ่าคาซัค - เทอะเค่อซือ - เมืองปากั๋ว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมทุ่งหญ้านาราถี เป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่มาก จะเรียกว่าทุ่งหญ้าฟ้ากว้าง มีหญ้าที่เขียวขจี มีดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ใครที่มา ณ ที่แห่งนี้จะมีความหลงใหลในบรรยากาศและความสวยงาม กลิ่นไอหอมของหญ้าดอกไม้บริเวณทุ่งหญ้าแห่งนี้ ทุ่งหญ้านาราถี เป็นทุ่งหญ้าใหญ่ระดับ 2 ของประเทศจีน มีฝูงวัว ฝูงแพะ แม่น้ำไหลผ่านหลายสาย ทิวทัศน์ธรรมชาติ สัมผัสอากาศอันแสน บริสุทธิ์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจของทุ่งหญ้าแห่งนี้ ตามบทกวีแห่งนักนิพนธิ์จีนได้ขนานนามว่า ทุ่งหญ้าเทียมมวลหมู่เมฆสวรรค์สุดปลายฟ้า และเยี่ยมเยือนหมู่บ้านชนเผ่าคาซัค เรียนรู้วิถีซีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่เมืองปากั๋ว เมืองแห่งวัฒนธรรมเก่าแก่ สร้างตามหลักของฮวยจุ้ย (น้ำ, ลม, ไฟ, พระอาทิตย์, พระจันทร์, สายฟ้า, ภูเขา, ธารน้ำ) ที่ได้รับอิทธพลจากลัทธิเต๋า โดยผู้นำที่มีนามว่า “ชิวฉูจี” เมืองปากั๋ว แต่เดิมคือ ประเทศวูซุน ในสมัยที่เป็นซียี่ 36 ประเทศ เป็นที่อยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนใหญ่ที่สุด และมีความสัมพันธ์ กับชาวฮั่นมายาวนาน ส่วนชื่อประเทศวูซุนนั้นได้ มาจากภูเขาวูซุนนั้นเอง และในปี ค.ศ. 2008 ได้รับ การอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก WANBANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก เมืองปากั๋ว – มรดกโลกทางธรรมชาติคาราจิน - เจาซู – ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ม้าป่า - เซี่ยถา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมอุทยานทุ่งหญ้าธรรมชาติคาลาจิน ที่นี่จะเกิดเป็นทะเลแห่งมวลดอกไม้ป่าที่ยิ่งใหญ่สวยงาม สีแดง สีม่วง สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง หลากสีสัน ดุจดังพรมทอจากธรรมชาติปูลาด ผาดผ่านสุดขอบฟ้า ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ส่งกลิ่นหอม จากมวลดอกไม้ป่าที่เบ่งบาน สัมผัสกับบรรยากาศที่ แสนบริสุทธิ์เสมือนดั่งสวรรค์บนผืนดินที่แท้จริง ในปี ค.ศ.2013 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้ อุทยานทุ่งหญ้าธรรมชาติคาลาจิน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ม้าป่า หรือม้าสวรรค์ เป็นม้าที่มีชื่อเสียงในอดีตสมัยราชวงค์ฮั่น วิ่งได้เร็วและไกลที่สุด มีความแข็งแรงอดทนและกินน้อย เชื่อกันว่าม้าป่าเหล่านี้ ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้ว แต่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านพบม้าพันธุ์นี้เข้าโดยบังเอิญ จึงได้มีการนำม้าเหล่านี้มาอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยถา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก XIATA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด อุทยานเซี่ยถา - มัสยิดซงจิน – สะพานอี๋หลี – เมืองอี๋หลิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่อุทยานเซี่ยถา ชมความงดงามของทุ่งหญ้าและภูเขาการ์เซีย เป็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามเหนือคำบรรยาย (มีตำนานกล่าวกันไว้ว่า เส้นทางนี้มีประวัติที่ยาวนาน อันเนื่องจากเป็นเส้นทางที่พระถังซำจั๋ง เดินทาง เพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีป ในอุทยานเซี่ยถานั้น จะมีแม่น้ำกั้นระหว่างเขา กับพื้นราบ กลางแม่น้ำจะมีหินก้อนหนึ่ง เชื่อว่า เป็นเต่าที่ช่วยพระถังซำจั๋งให้ข้ามแม่น้ำ ภายใน อุทยานยังมีอนุสาวรีย์ขององค์หญิงแห่งซีอาน ที่ได้แต่งงานมาเป็นสนมของกษัตริย์เมืองเจาซู
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอี่หลิง นำท่านชมมัสยินซงจิน ที่สร้างในสมัยของเฉียนหลงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชมสะพานอี๋หลี สะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาช้านาน ให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานที่ประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน สร้างมนต์ขลังสะกดทุกสายตา สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก YINING XINFADI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่แปด เมืองอี๋หลิง – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองโบราณหุ้ยเหยียน - กั๋วจือโกว - ทะเลสาบไซลิมูหู - ตู๋ซานจือ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ผลิดอกเต็มสะพรั่งทั่วขุนเขา ดอกลาเวนเดอร์ของที่นี่เป็น 1 ใน 8 สายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก แวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกลาเวนเดอร์ ประเภท น้ำหอม สบู่ ครีมบำรุงผิว จากนั้นชมเมืองโบราณหุ้ยเหยียน เป็นเมืองเก่าของเมืองอี๋หลิง ชมบ้านขุนพลอี๋หลี นายพลผู้ยิ่งใหญ่ที่ดูแลเมืองแห่งนี้เป็นที่น่าเกรงขามแก่ชาวบ้าน ชมห้องแสดงต่างๆ ชุดที่ใช้ในการออกรบของทหารต่างๆ ชุดว่าราชการของท่านนายพล ชมความกว้างใหญ่ของบ้านท่าน ระหว่างทางท่านจะได้เห็นดอกมังกรม่วงหรือเรียกกันง่ายๆ ว่าดอกคาร์เนชั่น มีลักษณะสีม่วงมีกลิ่นหอม ชาวซินเจียงนี้นำมาสกัดทำเป็นน้ำหอม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารผ่านชมกั๋วจือโกว มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือจะมีวิวทิวทัศน์สองฝั่งไม่เหมือนกัน ด้านหนึ่งจะเป็นหุบเหวและป่าสน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจี ธารน้ำตกคั่น อยู่ตรงกลางของทั้งสองฝั่ง (ทุ่งหญ้าและหุบเหวที่มีต้นแอปเปิ้ลป่ามากที่สุดในเขตพื้นที่นี้) กล่าวกันว่าในสมัยสงครามเจงกิสข่าน ราชวงศ์หยวนจะใช้ที่นี่เป็นการพักทัพเพื่อยึดหัวเมืองต่างๆ ของซียี่ (36 ประเทศ) อาหรับและรัสเซีย จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบไซลิมูหู (ไข่มุกมรกตแห่งซินเจียง) ชมทิวทัศน์ทะเลสาบสีคราม ตัดกับภูเขาน้ำแข็งการ์เซีย ที่ตั้งตระหง่านงดงามเกินกว่าที่จะสามารถ บรรยายออกมาเป็นคำพูด ห้วงเวลาที่ผ่านโค้งสุดท้ายเพื่อ เข้าสู่ทะเลสาบภาพที่ปรากฎจะตรึงทุกท่านเสมือนดั่งโดน มนต์สะกดอยู่ในภวังค์แห่งความงดงาม เปรียบดั่งดุจกับ สมญานามที่ได้รับว่า ดินแดนที่ไปแล้วจะลืมคิดถึงบ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจกับธรรมชาติริมทะเลสาบ ชมฝูงแกะ ฝูงม้า บ้านกระโจมของชาวมองโกเลีย และหมู่มวลดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งต้อนรับแขกผู้มาเยือน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAYITAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่เก้า ตู๋ซานจือ – คุยถุน – พิพิธภัณฑ์ทหารสือเหอจือ – ต้าปาจา - อูรูมูฉี – คุนหมิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองสือเหอจื่อ ได้รับสถาปนาจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นเมืองที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันโดยมีความสุข และคงไว้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติสวยงามเหมือนไข่มุกทะเลทราย ชมพิพิธภัณฑ์ทหารสือเหอจือ พิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดของซินเจียง เป็นพิพิธภัณฑ์กองทัพปกป้องชายแดน และประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองสือเหอจือ สมัยสงครามคอมมิวนิสต์และก๊กมินตั๋งแย่งชิงดินแดนของมณฑลซินเกียง ในการต่อสู้ระหว่างลัทธิแบ่งแยกดินแดนของต่างชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดต้าปาจา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัทอบแห้ง ถั่วอบแห้ง ชนิดต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19:20 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
23:30 น.
ถึงนครคุนหมิง (รอต่อเครื่อง 1 ชม. 30 นาที)
วันที่สิบ คุนหมิง - กรุงเทพฯ
01:00 น.
เหินฟ้าสู่กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
02:05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง ในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info