ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวมอดอว์ 4 วัน TG
ที่ตั้ง : ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้นที่ 23,500 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าโรงแรม 3 คืน, ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่า TAX พม่า 10 USD ค่าภาษีสนามบินตามโปรแกรม, ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม, ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามพม่า

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก. / 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
ค่าเสลี่ยง ขึ้น-ลง 25 USD / 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 2 USD ต่อ วัน ต่อ คน
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 USD ต่อ วัน ต่อ คน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 2 USD ต่อ วัน ต่อ คน

เอกสารใช้เข้าประเทศพม่า 
สำหรับคนไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน เข้าออกครั้งเดียวใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนหลังจากการเดินทาง

การจองทัวร์
กรุณามัดจำค่าทัวร์ท่านละ  10,000.- บาท        

**เงื่อนไขการให้บริการ**
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และแฟกซ์ใบสลิปโอนเงินและสำเนาหน้าพาสปอร์ต มายังบริษัทฯ 02-7120885 ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
2. การยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
    การยกเลิก ก่อนการเดินทาง 13-7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่าทัวร์
    การยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจที่จะเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ทางบริษัท ฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
เม.ย. 21 - 24 เม.ย. 60
23,500.-
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พะโค (หงสาวดี) – เจดีย์ชเวมอดอ – พระราชวังบุเรงนอง - ไจ้ทิโย - พระธาตุอินทร์แขวน
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2-3 เคาน์เตอร์ D พร้อมตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
07.55 น.
เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 303 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)
08.50 น.
เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง (เวลาท้องถิ่นพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองซึ่งมีประวัติศาสตร์อันมากมาย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณ ซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทยชมพระเจดีย์มุเตา หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม “เจดีย์ชเวมอดอ หรือ พระธาตุมุเตา” พระเจดีย์แห่งนี้ได้บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ เป็นที่เคารพนับถือสืบต่อกันมาเป็นนับพันปี และเป็นศาสนสถานสำคัญของเมือง จากนั้นเดินทางไปชม พระราชวังบุเรงนอง พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์โบราณซึ่งเป็นที่เก็บของโบราณสำคัญ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไจ้ทิโย (จ.มอญ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงจุดเชิงเขาจุดเปลี่ยนรถเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเดินขึ้นเขา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบขุนเขา ถึงจุดเดินขึ้นพระธาตุ หากมีผู้สูงอายุหรือท่านที่เดินขึ้นไม่ไหวจะมีเสลี่ยงแบกหามของชาวพื้นเมืองคอยบริการ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางไปนมัสการสุดยอดมหาบุญมหากุศล “พระธาตุอินทร์แขวน” ในยามค่ำคืน พระธาตุอินทร์แขวนเป็นก้อนหินสีทอง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาปิดทองขนาดใหญ่ ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์โดยเชื่อกันว่าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง คนนั้นจะมีแต่ความสุขและความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก (แยกกระเป๋าเล็กสำหรับใส่เสื้อผ้า 1 ชุด ขึ้นพระธาตุ 1 ใบ เพื่อความสะดวกในการขึ้นเสลี่ยง )
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เทพทันใจ – วัดไจ๋ป๋อรอ - วัดพระนอน – วัดไจ้ปุ่น – ย่างกุ้ง
05.00 น.
นำท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนในยามเช้าอีกหนึ่งรอบ พร้อมนำท่านนมัสการ เทพทันใจ ที่มีคนมาขอพรจากท่านมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
07.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางลงจากเขา เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ตลอดเส้นทาง ก่อนถึงเมืองหงสาวดี แวะนมัสการวัดไจ๋ป๋อรอ (วัดพระไฝเลื่อน) มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ สถานที่แห่งนี้ รายการ National Geographic Society ได้เคยมาถ่ายทำสารคดีที่นี้มากกว่า 10 ครั้งซึ่งในแต่ละครั้ง ตำแหน่งไฝที่บริเวณหน้าผากจะไม่ตรงกันเลย ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปสักการะพระนอน ณ วัดชเวตาเลียง จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้ อาทิ กล่องใส่นามบัตร, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธเจ้าหันหลังชนกันและหันหน้าออกสู่ 4 ทิศ ณ วัดไจ้ปุ่น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYANMAR LIFE HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เจดีย์โบตาทาวน์ - สก๊อตมาร์เก็ต – วัดบารมี - มหาเจดีย์ชเวดากอง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาร์เก็ต” หรือ ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศา ธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ สมควรแก่เวลานำท่านไปนมัสการ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” เป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลก ซึ่งมีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้และพลอยเม็ดใหญ่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเจดีย์ในยามเย็น
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYANMAR LIFE HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำ – วัดเจาตอจี- พระธาตุเขี้ยวแก้ว - กรุงเทพฯ
08.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองสิเรียม (เดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านไปนมัสการพระที่เจดีย์กลางน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ที่แม่น้ำตันเลียน โดยนั่งเรือข้ามไป ให้ท่านได้ขอพรจากพระทันใจ สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหาร นำท่านนมัสการพระหยกขาวที่วัดเจาตอจี ซึ่งพระองค์นี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนักถึง 600 ตัน จากนั้นเดินทางไปชมช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของพม่า นำท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว ที่จำลองมาจากประเทศจีนซึ่งมีสีเหลืองอร่ามที่ประดับด้วยทองเหลืองนำท่านชมเจดีย์มหาวิสิยา ที่สร้างในสมัยนายพลเนวิน ชมประวัติของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าทั้งประเทศที่ได้รวบรวมไว้ที่นี่ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.45 น.
เหินฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 306
21.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info