โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวมอดอว์ 4 วัน TG
ที่ตั้ง : ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้นที่ 23,500 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าโรงแรม 3 คืน, ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่า TAX พม่า 10 USD ค่าภาษีสนามบินตามโปรแกรม, ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม, ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามพม่า

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก. / 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
ค่าเสลี่ยง ขึ้น-ลง 25 USD / 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 2 USD ต่อ วัน ต่อ คน
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 USD ต่อ วัน ต่อ คน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 2 USD ต่อ วัน ต่อ คน

เอกสารใช้เข้าประเทศพม่า 
สำหรับคนไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน เข้าออกครั้งเดียวใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนหลังจากการเดินทาง

การจองทัวร์
กรุณามัดจำค่าทัวร์ท่านละ  10,000.- บาท        

**เงื่อนไขการให้บริการ**
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และแฟกซ์ใบสลิปโอนเงินและสำเนาหน้าพาสปอร์ต มายังบริษัทฯ 02-7120885 ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
2. การยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
    การยกเลิก ก่อนการเดินทาง 13-7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่าทัวร์
    การยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจที่จะเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ทางบริษัท ฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ก.พ. - เม.ย. 17 - 20 ก.พ., 10 - 13, 24 - 27 มี.ค., 21 - 24 เม.ย. 60
23,500.-
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พะโค (หงสาวดี) – เจดีย์ชเวมอดอ – พระราชวังบุเรงนอง - ไจ้ทิโย - พระธาตุอินทร์แขวน
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2-3 เคาน์เตอร์ D พร้อมตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
07.55 น.
เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 303 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)
08.50 น.
เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง (เวลาท้องถิ่นพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองซึ่งมีประวัติศาสตร์อันมากมาย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณ ซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทยชมพระเจดีย์มุเตา หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม “เจดีย์ชเวมอดอ หรือ พระธาตุมุเตา” พระเจดีย์แห่งนี้ได้บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ เป็นที่เคารพนับถือสืบต่อกันมาเป็นนับพันปี และเป็นศาสนสถานสำคัญของเมือง จากนั้นเดินทางไปชม พระราชวังบุเรงนอง พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์โบราณซึ่งเป็นที่เก็บของโบราณสำคัญ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไจ้ทิโย (จ.มอญ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงจุดเชิงเขาจุดเปลี่ยนรถเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเดินขึ้นเขา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบขุนเขา ถึงจุดเดินขึ้นพระธาตุ หากมีผู้สูงอายุหรือท่านที่เดินขึ้นไม่ไหวจะมีเสลี่ยงแบกหามของชาวพื้นเมืองคอยบริการ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางไปนมัสการสุดยอดมหาบุญมหากุศล “พระธาตุอินทร์แขวน” ในยามค่ำคืน พระธาตุอินทร์แขวนเป็นก้อนหินสีทอง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาปิดทองขนาดใหญ่ ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์โดยเชื่อกันว่าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง คนนั้นจะมีแต่ความสุขและความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก (แยกกระเป๋าเล็กสำหรับใส่เสื้อผ้า 1 ชุด ขึ้นพระธาตุ 1 ใบ เพื่อความสะดวกในการขึ้นเสลี่ยง )
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เทพทันใจ – วัดไจ๋ป๋อรอ - วัดพระนอน – วัดไจ้ปุ่น – ย่างกุ้ง
05.00 น.
นำท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนในยามเช้าอีกหนึ่งรอบ พร้อมนำท่านนมัสการ เทพทันใจ ที่มีคนมาขอพรจากท่านมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
07.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางลงจากเขา เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ตลอดเส้นทาง ก่อนถึงเมืองหงสาวดี แวะนมัสการวัดไจ๋ป๋อรอ (วัดพระไฝเลื่อน) มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ สถานที่แห่งนี้ รายการ National Geographic Society ได้เคยมาถ่ายทำสารคดีที่นี้มากกว่า 10 ครั้งซึ่งในแต่ละครั้ง ตำแหน่งไฝที่บริเวณหน้าผากจะไม่ตรงกันเลย ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปสักการะพระนอน ณ วัดชเวตาเลียง จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้ อาทิ กล่องใส่นามบัตร, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธเจ้าหันหลังชนกันและหันหน้าออกสู่ 4 ทิศ ณ วัดไจ้ปุ่น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYANMAR LIFE HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เจดีย์โบตาทาวน์ - สก๊อตมาร์เก็ต – วัดบารมี - มหาเจดีย์ชเวดากอง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาร์เก็ต” หรือ ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศา ธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ สมควรแก่เวลานำท่านไปนมัสการ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” เป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลก ซึ่งมีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้และพลอยเม็ดใหญ่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเจดีย์ในยามเย็น
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYANMAR LIFE HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำ – วัดเจาตอจี- พระธาตุเขี้ยวแก้ว - กรุงเทพฯ
08.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองสิเรียม (เดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านไปนมัสการพระที่เจดีย์กลางน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ที่แม่น้ำตันเลียน โดยนั่งเรือข้ามไป ให้ท่านได้ขอพรจากพระทันใจ สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหาร นำท่านนมัสการพระหยกขาวที่วัดเจาตอจี ซึ่งพระองค์นี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนักถึง 600 ตัน จากนั้นเดินทางไปชมช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของพม่า นำท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว ที่จำลองมาจากประเทศจีนซึ่งมีสีเหลืองอร่ามที่ประดับด้วยทองเหลืองนำท่านชมเจดีย์มหาวิสิยา ที่สร้างในสมัยนายพลเนวิน ชมประวัติของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าทั้งประเทศที่ได้รวบรวมไว้ที่นี่ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.45 น.
เหินฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 306
21.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info