ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
รอบเกาะไหหลำ ซานย่า 6 Day HU
ที่ตั้ง : ไหหลำ
ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พัก (2 ท่านต่อ 1 ห้อง) / ค่าวีซ่า / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดยริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
-ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  20 กิโลกรัม
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / ท่าน / วัน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน / ของสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่ที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือจะกรอกแบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่า จีน

เอกสารเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสพอร์ตเล่มจริง มีอายุใช้งาน  6 เดือน   รูปถ่าย สี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาสูติบัตร (ใบกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
3.1 กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
3.2 กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
3.3 กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการบริการและการสำรองที่นั่ง 
1.   แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลข NO.PASSPORT) ตามหนังสือเดินทาง) หรือแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมายังบริษัทฯพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างช้า 10 – 15 วันก่อนเดินทาง
3.     เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ+เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.   การยกเลิก
5.1  กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น )
5.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท 
5.3  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
5.4  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด


หมายเหตุ
กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล บางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ
 
บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1, 000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 17 - 22 ต.ค., 31 ต.ค. – 5 พ.ย. 7 - 12, 14 - 19, 21 - 26 พ.ย., 12 - 17 ธ.ค. 60
32,900.-
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไหโข่ว – อิสระช้อปปิ้งห้างหมิงจูสแควร์
09.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ……….. ชั้น 4 สายการบิน Hainan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
11.40 น.
ออกเดินทางสู่เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบิน HU7940 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง
14.45 น.
ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ ( เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว ไกด์รอรับท่าน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งห้างหมิงจูสแควร์ Mingzhu Square บนชั้น 8 มีห้องอาหารหลากหลาย ด้านหน้ามี เคเอฟซี เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งห้างสรรสินค้าเจียซิน Jiaxin Dept.Store ด้านหน้าโรงแรมเป็นศูนย์การค้า Chao-liu Shopping Mall และศูนย์การค้าดีซี DC Digital Computer Town แหล่งรวมเครื่องไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์-โทรศัพท์ (คล้ายๆกับห้างมาบุญครอง) ทางขวามือเป็นห้างสรรพสินค้าหมิงซัน Mingsheng Dept.Store และซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ Hainan First Dept.Store
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก OSCAR HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง – หาดหยก – สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชม ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง ศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง 5 ขุนนางตงฉินในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งที่ถูกเนรเทศมาสู่เกาะไหหลำ คือ "หลี่เต๋อยี่ว์" "หลี่กัง" "หลี่กวง" "เจ้าติ่ง" และ" หูฉวน" แล้วนำชมศาลซูกง ซูกงหรือซูตงโพเป็นนักปราชญ์นักกวีที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์ซ่ง ถูกส่งมาที่เกาะไหหลำในปี ค.ศ. 1097 แม้ซูตงโพจะอยู่ที่เกาะไหหลำไม่นานแต่ท่านได้สร้างคุณูปการหลายอย่างให้แก่ ชาวไหหลำ อาทิ ให้การศึกษา แนะนำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโป๋อ่าว นำท่านนั่งเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของ “หาดหยก” จุดตัดระหว่างแม่น้ำว่านเฉวียน แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของเกาะไหหลำ และทะเลจีนใต้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชม อาคารโบ๋อ่าว ที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย ในปี 2002 จากนั้นนำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่า1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่ สวยงามน่าชม นำท่านชมต้นจำปียักษ์ ต้นวานิลา ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่พักที่ SILVER LAKE HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนแช่น้ำแร่ร้อนคุณภาพเยี่ยม เสริมสุขภาพ บำรุงผิวพรรณที่โรงแรมที่พัก (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ)
วันที่สาม ซานย่า – หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี-แม้ว – อ่าวย่าหยง – ชมอุทยานดอกกุหลาบ (รวมรถกอล์ฟ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเล จุดใต้สุดแผ่นดินจีน นำท่านเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว ชมการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ จากนั้นนำชมอ่าวย่าหลง สมญา “ฮาวายตะวันออก” ย่าหลงเป็นอ่าวรูปวงเดือนที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงามยาวประมาณ 10 กม.
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมสวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ วัดหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิม – เทียนหยาไหเจี่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหนานซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่) โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ “เทียนหยาไหเจี่ยว” แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – อ่าวต้าตง – อุทยานอ่าวย่าหลง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งทิวทัศน์และเรื่องความรักอมตะอีกแห่งหนึ่งของซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ผาสูงริมทะเล เป็นรูปปั้นชายหนุ่มเผ่าหลีและกวาง เรื่องราวความรักอมตะของชายหนุ่มมีอยู่ว่า มีพรานหนุ่มชาวเผ่าหลีคนหนึ่งวิ่งตามกวางตัวหนึ่ง กวางวิ่งมาถึงหน้าผาริมทะเลยืนนิ่งและค่อยๆเหลียวหลังกลับมาดูพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายเป็นสาวสวยชาวหลีคนหนึ่ง และทั้งสองก็เป็นคู่รักกันตลอดชั่วนิรันดร บริเวณนั้นมีโซ่เหล็กเป็นราวสองข้างบันได แต่ละห่วงโซ่มีหนุ่มสาวนำกุญแจมาสอดลูกกุญแจคล้องกันและล็อคไว้บนโซ่ พร้อมทั้งเอาลูกกุญแจโยนลงที่หน้าผา ซึ่งเป็นกุญแจสาบานรักนิรันดร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมอ่าว DA DONG HAI BAY เป็นชายหาดที่ มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสําหรับการดํานํ้า, กีฬาชายหาด, การว่ายนํ้าและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วย ร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม จากนั้นนำท่านสู่อุทยานอ่าวย่าหลง เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำอหลายสายพันธุ์ก็เป็นชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ ในฤดูหนาว อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกว่า "โอเรียนเต็ลฮาวาย"
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก ไหโข่ว – สุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหาร (แบบกล่องเช้า) จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
09.25 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU7939
10.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info