โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
รอบเกาะไหหลำ ซานย่า 6 Day HU
ที่ตั้ง : ไหหลำ
ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พัก (2 ท่านต่อ 1 ห้อง) / ค่าวีซ่า / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดยริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
-ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  20 กิโลกรัม
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / ท่าน / วัน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน / ของสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่ที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือจะกรอกแบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่า จีน

เอกสารเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสพอร์ตเล่มจริง มีอายุใช้งาน  6 เดือน   รูปถ่าย สี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาสูติบัตร (ใบกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
3.1 กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
3.2 กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
3.3 กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการบริการและการสำรองที่นั่ง 
1.   แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลข NO.PASSPORT) ตามหนังสือเดินทาง) หรือแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมายังบริษัทฯพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างช้า 10 – 15 วันก่อนเดินทาง
3.     เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ+เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.   การยกเลิก
5.1  กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น )
5.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท 
5.3  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
5.4  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด


หมายเหตุ
กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล บางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ
 
บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1, 000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. 18 – 23, 25 - 30 เม.ย. 60
33,900.-
พ.ค. - มิ.ย. 9 - 14, 16 - 21, 23 - 28 พ.ค., 6 - 11, 13 - 18, 20 - 25 มิ.ย. 60
33,900.-
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไหโข่ว – อิสระช้อปปิ้งห้างหมิงจูสแควร์
09.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ……….. ชั้น 4 สายการบิน Hainan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
11.40 น.
ออกเดินทางสู่เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบิน HU7940 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง
14.45 น.
ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ ( เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว ไกด์รอรับท่าน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งห้างหมิงจูสแควร์ Mingzhu Square บนชั้น 8 มีห้องอาหารหลากหลาย ด้านหน้ามี เคเอฟซี เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งห้างสรรสินค้าเจียซิน Jiaxin Dept.Store ด้านหน้าโรงแรมเป็นศูนย์การค้า Chao-liu Shopping Mall และศูนย์การค้าดีซี DC Digital Computer Town แหล่งรวมเครื่องไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์-โทรศัพท์ (คล้ายๆกับห้างมาบุญครอง) ทางขวามือเป็นห้างสรรพสินค้าหมิงซัน Mingsheng Dept.Store และซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ Hainan First Dept.Store
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก OSCAR HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง – หาดหยก – สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชม ศาลที่ระลึก 5 ขุนนาง ศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง 5 ขุนนางตงฉินในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งที่ถูกเนรเทศมาสู่เกาะไหหลำ คือ "หลี่เต๋อยี่ว์" "หลี่กัง" "หลี่กวง" "เจ้าติ่ง" และ" หูฉวน" แล้วนำชมศาลซูกง ซูกงหรือซูตงโพเป็นนักปราชญ์นักกวีที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์ซ่ง ถูกส่งมาที่เกาะไหหลำในปี ค.ศ. 1097 แม้ซูตงโพจะอยู่ที่เกาะไหหลำไม่นานแต่ท่านได้สร้างคุณูปการหลายอย่างให้แก่ ชาวไหหลำ อาทิ ให้การศึกษา แนะนำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโป๋อ่าว นำท่านนั่งเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของ “หาดหยก” จุดตัดระหว่างแม่น้ำว่านเฉวียน แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของเกาะไหหลำ และทะเลจีนใต้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชม อาคารโบ๋อ่าว ที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย ในปี 2002 จากนั้นนำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่า1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่ สวยงามน่าชม นำท่านชมต้นจำปียักษ์ ต้นวานิลา ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่พักที่ SILVER LAKE HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนแช่น้ำแร่ร้อนคุณภาพเยี่ยม เสริมสุขภาพ บำรุงผิวพรรณที่โรงแรมที่พัก (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ)
วันที่สาม ซานย่า – หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี-แม้ว – อ่าวย่าหยง – ชมอุทยานดอกกุหลาบ (รวมรถกอล์ฟ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเล จุดใต้สุดแผ่นดินจีน นำท่านเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว ชมการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ จากนั้นนำชมอ่าวย่าหลง สมญา “ฮาวายตะวันออก” ย่าหลงเป็นอ่าวรูปวงเดือนที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงามยาวประมาณ 10 กม.
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมสวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ วัดหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิม – เทียนหยาไหเจี่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหนานซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่) โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ “เทียนหยาไหเจี่ยว” แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUO XI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – อ่าวต้าตง – อุทยานอ่าวย่าหลง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งทิวทัศน์และเรื่องความรักอมตะอีกแห่งหนึ่งของซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ผาสูงริมทะเล เป็นรูปปั้นชายหนุ่มเผ่าหลีและกวาง เรื่องราวความรักอมตะของชายหนุ่มมีอยู่ว่า มีพรานหนุ่มชาวเผ่าหลีคนหนึ่งวิ่งตามกวางตัวหนึ่ง กวางวิ่งมาถึงหน้าผาริมทะเลยืนนิ่งและค่อยๆเหลียวหลังกลับมาดูพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายเป็นสาวสวยชาวหลีคนหนึ่ง และทั้งสองก็เป็นคู่รักกันตลอดชั่วนิรันดร บริเวณนั้นมีโซ่เหล็กเป็นราวสองข้างบันได แต่ละห่วงโซ่มีหนุ่มสาวนำกุญแจมาสอดลูกกุญแจคล้องกันและล็อคไว้บนโซ่ พร้อมทั้งเอาลูกกุญแจโยนลงที่หน้าผา ซึ่งเป็นกุญแจสาบานรักนิรันดร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมอ่าว DA DONG HAI BAY เป็นชายหาดที่ มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสําหรับการดํานํ้า, กีฬาชายหาด, การว่ายนํ้าและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วย ร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม จากนั้นนำท่านสู่อุทยานอ่าวย่าหลง เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำอหลายสายพันธุ์ก็เป็นชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ ในฤดูหนาว อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกว่า "โอเรียนเต็ลฮาวาย"
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก ไหโข่ว – สุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหาร (แบบกล่องเช้า) จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
09.25 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU7939
10.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info