โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
ไทย   
  ภูเก็ต
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ดูไบ
  ฮ่องกง
 
     Information
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน TG
ที่ตั้ง : ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พัก / ค่าวีซ่า / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ / ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  30 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ / ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี) / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน
-ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 10 หยวน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสี 2x1.8นิ้ว2 รูป ต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แว่น ไม่ใส่เสื้อสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ     และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา หรือแจ้งชื่อและที่อยู่สถานที่ศึกษา
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

เงื่อนไขการบริการและการสำรองที่นั่ง 
1.แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลข NO.PASSPORT) ตามหนังสือเดินทาง) หรือแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมายังบริษัทฯพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างช้า 15 วันก่อนเดินทาง
3. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การยกเลิก
5.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
5.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้     ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ค. 26 – 30 ก.ค. 60
25,900.-
ส.ค. 9 – 13, 16 – 20, 23 – 27 ส.ค., 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 60
26,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
07.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 สายการบิน ไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
10.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่งโดยเที่ยวบิน TG 614
15.50 น.
เดินทางถึงปักกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ EASELF HOTEL 5* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุสาวรีย์วีรชนพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านชมพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้องบนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หอบวงสรวงฟ้าเทียนถานซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง หลังจบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ EASELF HOTEL 5*หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก+Water Cube – The Place - ถนนหวังฝูจิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้เหอหยวนซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาแวะซื้อ ครีมไข่มุกบำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม อาทิ ผ้าห่มเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ลองชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้นนำท่านชม (ด้านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเป็นที่จัดพิธีเปิดและปิดบริษัทสถาปนิกที่ชนะการออกแบบ คือ Herzog & de Meuronร่วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผู้ชมในช่วงแข่งขันโอลิมปิคได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตรโครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจกส่วนของหลังคากันน้ำฝนเพื่อนำไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิดปิดได้ พื้นที่ภายใน นอกจาก ล็อบบี้ ร้านอาหารและร้านค้าทั่วไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยู่ในรังนกแล้วยังติดตั้งจอแอลซีดัขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทันสมัยสนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาตินี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน จากนั้นนำท่านชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำท่านชมความอลังการยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร จัดตกแต่งตามฤดูกาลเปิดไฟอย่างสวยงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณ “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจียบนถนนตงต้าเฉียวลู่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนหวังฝูจิ่ง ในยามค่ำคืน เป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสาวงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น นำท่านสู่ พักที่ EASELF HOTEL 5* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจูยงกวน) – วัดลามะ – สวนผลไม้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านแวะชมสินค้าที่มีชื่อของจีนที่โรงงานหยก หยกจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นให้ท่านได้พิชิตกำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของกรุงปักกิ่ง ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงามก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่งนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่วัดลามะ “ยงเหอกง” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทักของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย 4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทร์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ” จากนั้นนำท่านสู่ สวนผลไม้ (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ชมสวนสตรอเบอรี่, เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ชมสวนลูกท้อ ซึ่งสตอเบอรี่และลูกท้อถึอเป็นผลไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งของกรุงปักกิ่ง ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการเก็บผลไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วยตัวท่านเอง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ EASELF HOTEL 5* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะฟังความเป็นมาและความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และ ผีเซี๊ยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีนที่พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง จากนั้นนำท่านสู่ตลาดรัสเซียซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่งและขายปลีก อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตาเป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.05 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21.20 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info