โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ฮ่องกง
 
     Information
ไต้หวัน เย๋หลิว สุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน TG
ที่ตั้ง : ไทเป
ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 
อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 150NTD/วัน/ท่าน/ (5วัน=750 NTD)


 
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินมาที่ 02-7120885 / ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 


การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. - ก.ย. 23 - 27 ส.ค., 6 - 10 ก.ย., 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 60
33,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – ไทจง – ตลาดไนท์ฟ่งเจี้ย
04.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู 2-3 โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
07.10 น.
ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ TG634
11.50 น.
หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง
กลางวัน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ตลาดไนท์ฟ่งเจี้ย ตลาดกลางคืน ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และของกินประจำชาติไต้หวัน ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อได้ อย่างเพลิดเพลิน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก CITY RESORT เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง ไถจง - วัดจงไถฉานซื่อ – ซันมูนเลค ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวินอู่ - วัดเสวียนจาง – เจียอี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉานซื่อวัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร PRESIDENT FISH
บ่าย
นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ วัดเสวียนจาง หรือวัดพระถังซัมจั๋งนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม LOOK HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม อุทยาน อาลีซาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าไทเป – ตลาดไทเป
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมจากนั้นนำท่านชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปีอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด เช่น ซากุระ, ไฮเดรนเยียร์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป โดยรถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 300 กม./ชม. จากนั้นพาท่านเพลินเพลิด เลือกซื้อสินค้าและของกินที่ตลาดไทเป
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BUFFET SHA BU SHA BU จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL JUNE เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ เย๋หลิ่ว – วันเซียนคงฝ่าซื่อ – ร้านนาฬิกา ช้อกโกแลต - ตลาดซื่อหลิน – ชมตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นกระเช้า)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นพาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก วัดเซียนคงฝ่าซื่อ วัดศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังให้ท่านได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตวัดเสวียนคงฝ่าสื้อได้รับการยกย่องเป็นวัดที่สวยที่สุดในไต้หวัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันดับ1 ในไต้หวัน ภายในวัดมีสวนต้นสน หินที่มีลักษณะแปลกประหลาดหินงอก ฟอสซิลต้นไม้ที่มีอายุประมาณร้อยล้านปี นอกจากนี้ ยังมีห้องแสดงพระพุทธรูปและเศียรพระที่ได้รับการบริจาคจากบรรดาพุทธศาสนิกชน ซึ่งเล่ากันว่ามาจากถ้ำผาตุนหวง หลงเหมินและต้าจู๋ ที่ถูกทำลายในเมื่อการการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสิ่งอันล้ำค่าไปแล้ว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CHINESE FOOD หลังจากรับประทานอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านชมตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดในไทเป มีความสูงถึงครึ่งกิโลเมตรรูปร่างตัวอาคาร เค้าได้แรงบันดาลใจมากจาก เจดีย์ของจีนค่ะ มีส่วนที่ยื่นออกมาทุกๆ 8 ชั้น จริงๆ แล้วส่วนที่ยื่นออกมาแบบนั้น ก็ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยมั่นคงทางสถาปัตยกรรม แต่ในทางฮวงจุ้ยแล้ว เลข 8 ถือเป็นเลขมงคลของคนจีน ที่แทนความร่ำรวย รุ่งเรื่อง โชคลาภ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร TING - TAI FENG จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL JUNE เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – DUTY FREE – กรุงเทพ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple, 艋舺龍山寺) เป็นหนึ่งในวัดที่ เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็น ไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป จากนั้น พาท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปภายในมีรูปปั้นขนาดมหึมาของเจียงไคเช็คตั้งอยู่บริเวณโถงขนาดใหญ่โดยมีทหารยืนเฝ้าอยู่ นอกจากนี้ยังมีห้องที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเจียงไคเช็คเช่น เสื้อผ้า รองเท้า รูปถ่าย และอื่นๆ รวมถึงรถยนต์กันกระสุนที่เจียงไคเช็คใช้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้านข้างของอนุสรณ์เป็นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร HAI PA WANG พิเศษ!! กุ้งมังกร เซตปลาดิบ นำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแคว์ไต้หวัน อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc โลกจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.05 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG635
22.50 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info