ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
เสิ่นหยาง หาดแดง ฮาร์บิน 7 วัน XW
ที่ตั้ง : เสิ่นหยาง
ราคาเริ่มต้นที่ 34,200 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
*ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ (หนังสือเดินทางไทย)
*ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน, ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, 
*ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
-ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก., ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี),
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ / หัวหน้าทัวร์ (วันละ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน) รวม 6 วัน 180 หยวน

เงื่อนไขการให้บริการ  มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. - ต.ค. 5 - 11, 12 - 18, 19 - 25 ก.ย., 3 - 9 ต.ค. 60
34,200.-
วันแรก วันแรก
23:00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกอาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ 6-7 สายการบินนกสกู๊ต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - เสิ่นหยาง - พระราชวังโบราณเสิ่นหยาง - รูปภาพขน
02:45น.
เหินฟ้าสู่เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW878
08:50 น.
ถึงเมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้าและคมนาคมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์ชิง และเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศจีน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมมรดกโลก พระราชวังโบราณเสิ่นหยาง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก กับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจู สถาปนาให้เสิ่นหยาง เป็นราชธานีประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง พื้นที่ กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิง และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ยังกรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิอีกหลายพระองค์ เช่น คังซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ ชมถนนโบราณหม่านชิง (ถนนแมนจู) บรรยากาศแบบโบราณ เสมือนท่านย้อนกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว แวะชมร้านจำหน่ายรูปภาพที่ทำจากขนสัตว์ โดยเฉพาะขนนก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม เสิ่นหยาง - ผานจิ่ง - หาดแดง - เสิ่นหยาง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองผานจิ่ง (ระยะทาง 200 กม.) ชมหาดแดง (RED BEACH) เป็นสถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียง พื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร เกิดจากพืชชนิดหนึ่ง Goose Food Family (ต้นอ้อ) ที่เติบโต ได้ดีในน้ำกร่อย (เริ่มจากเมษายน สีเขียวของต้นอ้อจะ ค่อยๆ กลายเป็นสีแดงเข้ม ครอบคลุมทั้งชายหาด และสวยที่สุดใน เดือนมิถุนายน-ต้นตุลาคม) ล่องเรือชมทัศนียภาพลัดเลาะไป ตามสะพานเก้าโค้ง ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพแปลกตา พื้นน้ำสีแดงตัดกับท้องฟ้าสีสดใส ตื่นตาราวกับพรมหญ้าสีแดงผืนใหญ่แผ่คลุมไปทั่วบริเวณสวยสดงดงาม และท่านจะได้ชมนกนางนวลปากดำ และนกกระเรียนหัวแดง ซึ่งเป็นนกหายากอีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางกลับเมืองเสิ่นหยาง เมืองที่ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึ ปี ค.ศ.1931 จึงตกเป็นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ.1945
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ เสิ่นหยาง – ฉางชุน - พระราชวังจักรพรรดิหุ่นเชิด – กระทรวงทั้งแปดของแมนจู – จัตุรัสเหวินฮัว – ร้านโสม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองฉางชุน (ระยะทาง 300 กม.) เมืองเอกมณฑลจี๋หลิน ในอดีตฉางชุนเป็นศูนย์กลางของเผ่าแมนจู จนเมื่อปี ค.ศ.1938-1945 ญี่ปุ่นบุกยึดแมนจูเรีย และสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว (Manchukuo) ก็ได้มีการประกาศให้ฉางชุนเป็นเมืองหลวง หลังญี่ปุ่นสิ้นอำนาจ ฉางชุนยังคงเป็นเมืองหลวงของมณฑลจี๋หลิน ปัจจุบันฉางชุนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมพระราชวังจักรพรรดิหุ่นเชิด “เว่ยหวังกง” คือสถานที่ประทับของ “ปูยี” จักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน ซึ่งกองทัพ ญี่ปุ่นใช้พระองค์เป็นหุ่นเชิด เพื่อลดแรงเสียทานของชาวจีน ที่มีต่อจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงที่ญี่ปุ่นบุกยึดแมนจูเรีย จึงก่อตั้ง แมนจูกัว และยกฐานะให้ “ปูยี” ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิ์กังซี แห่งแมนจู ชมห้องต่างๆ เช่น ห้องบรรทม, ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น มีรูปภาพและจดหมายบันทึกในช่วงเหตุการณ์นั้น จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง นำท่านผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู ใจกลางเมืองฉางชุน อันมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสวัฒนธรรมเหวินฮัว จัตุรัสขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน แวะ ร้านโสม ซึ่งเป็นโสมที่มีคุณภาพดี ให้ท่านเลือกซื้อโสมกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ที่พัก GUOSHANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า ฉางชุน – ฮาร์บิน - ประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลัก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองฮาร์บิน (ระยะทาง 300 กม.) เมืองเอกมณฑลเหอหลงเจียง ฮาร์บินเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สุดของจีน โดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซียและยุโรป แต่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว ทุกวันนี้ฮาร์บินยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซีย เหมือนเมื่อครั้งอดีต ที่เคยเป็นเมืองภายใต้การควบคุมของรัสเซีย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่เกาะพระอาทิตย์ ชมประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักใน อาคารจัดแสดงขนาดใหญ่ สัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่ว ที่อุณหภูมิติดลบกว่า 10 องศา ภายในท่านจะได้พบกับ น้ำแข็งแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พระราชวัง ปราสาท กำแพงเมืองจีน สัตว์ในเทพนิยาย และอื่นๆ อีก มากมาย สนุกสนานและเก็บภาพความแห่งประทับใจ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก METROPARK HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก จงยางต้าเจีย – อนุสาวรีย์ฝังหง - โบสถ์เซ็นโซเฟีย – สวนสาธารณะสตาลิน - ร้านตุ๊กตาไม้รัสเซีย - รถไฟความเร็วสูง - เสิ่นหยาง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมจงยางต้าเจีย ย่านการค้ากลางเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างแบบยุโรปมากมาย จากนั้นชมอนุสาวรีย์ฝังหง ริมแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ที่ระลึกความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 น้ำในแม่น้ำซงฮัว สูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร จึงสร้างเขื่อนสูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ยาว 140 กิโลเมตร และใช้เวลาเพียง 28 วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13 เมตร สลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษา ที่แสดงถึงความสามัคคีรวมใจของชาวเมืองฮาร์บิ้น นำท่านชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย 1ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ที่แสดง ให้เห็นวัฒนธรรมรัสเซียที่มีอิทธิพลในฮาร์บิ้น เป็น โบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907 หลังจากที่ทหารรัสเซียแพ้ในสงครามรัสเซีย–ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซียสร้างโบสถ์แห่งนี้ ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้ แก่กองทหารรัสเซียที่มาประจำการ และได้รับบูรณะ อีกครั้งในปี ค.ศ.1923 จัดเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร หลังคารูปหัวหอม สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์ ซึ่งคล้ายกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว ชมสวนสาธารณะสตาลิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ที่งดงามที่สุด อีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านแวะชมร้านตุ๊กตาไม้รัสเซีย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15:42 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเสิ่นหยาง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G722
18:08 น.
ถึงเมืองเสิ่นหยาง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เจ็ด เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเสิ่นหยาง
10:15 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW877
15:10 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info