ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน E3
ที่ตั้ง : หวงซาน
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)
* ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ 
*ภาษีสนามบินไทย-จีน
* ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่  
* ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ              
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 - ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วิดีโอ
 - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
 - ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
 - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เงื่อนไขการให้บริการ
มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

หมายเหตุ 
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุข ในการท่องเที่ยว

เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามรายการต้องเข้าร้านช้อป คือ ร้านใยไผ่, ร้านหยก และร้านชา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เมษายน 26 - 30 เมษายน 2560
29,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง - เมืองถุนซี
14.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NEWGEN AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเป๋าให้กับท่าน
17.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองถุนซี โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 .....
21.00 น.
ถึงท่าอากาศยานถุนซี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUANGSHAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
**กรุณาจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กๆ เท่าที่จำเป็นสำหรับไปค้างบนเขาหวงซาน 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางบนเขา**
วันที่สอง อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - ชมทิวทัศน์ด้านเป๋ยไห่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาหวงซาน นั่งกระเช้าขึ้นเขาหวงซาน อุทยานแห่งชาติเขาหวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 เขาหวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซานนั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซานกลับมาไม่มองภู” ของสีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัยเดินทางสู่บันไดสวรรค์ 100 ขั้น ยอดเขาสื่อชิ่น ชมยอดเขาสิงโต ที่ชิงเหลียงไถ ก้อนหินที่ยื่นออกจากภูเขารูปลักษณ์เหมือนสิงโต ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามท่าม กลางทะเลหมอก สนรับแขก ซึ่งต้นสนเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ 800 ปีขึ้นไป มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่น ปัจจุบันสนรับแขกได้กลายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของหวงซาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAIN BUILDING OF XIHAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
หมายเหตุ
*การเดินบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยางกันลื่น
*เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีค่า ยา น้ำดื่ม ฯลฯ ควรใส่เป้หลังใบเล็กๆ
*เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
*ก่อนเดินทางไปหวงซานควรซ้อมเดินออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตและเคยชิน
*ท่านที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนำยาประจำตัวติดตัวไว้เสมอ
วันที่สาม ชมทิวทัศน์ด้านฝั่งซีไห่ (กระเช้าลง) - จิ่วหัวซาน - สวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินซีไห่ เป็นสถานที่ที่ดีที่สุด เหมาะแก่การชมความงดงามของทะเลหมอก พื้นที่ที่สวยงามสูงสุด 1,664 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยังมีเส้นทางภูเขาที่คดเคี้ยวเส้นทางใหม่ที่สามารถปีนขึ้นไปชมมุมสุดยอดมุมมองจุดที่สองของการชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นนำท่านเดินขึ้นจุดชมวิวยอดเขากวงหมิงหรือยอดเขาสว่าง สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านลงกระเช้า
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจิ่วหัวซาน มณฑลอันฮุย เป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนที่เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีน และเป็นเขตทัศนียภาพการท่องเที่ยวที่สำคัญรุ่นแรกของประเทศจีน ภูเขานี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองชิงหยาง นครฉือโจว มณฑลอันฮุยไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 20 กิโลเมตร เขตทัศนียภาพมีเนื้อที่ 120 ตารางกิโลเมตร เขตอนุรักษ์ครอบคลุมพื้นที่ 174 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเป็นเขตท่องเที่ยวเกรด 5A แห่งชาติ และเป็นเขตท่องเที่ยวชมทิวทัศน์เชิงวัฒนธรรมเชิงสาธิตระดับชาติได้รับการขนานนามว่าเป็นพุทธศาสนสถานลักษณะนานาชาติ จากนั้นนำท่านสู่สวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน สร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี 2013 โดยการท่องเที่ยวมณฑลอันฮุย จิ่วหัวซานถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในเขตนี้ ภายในสถานที่กว่า 2,836 ตารางกิโลเมตร จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อพุทธศาสนา นําท่านเขาชมห้องจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเขาจิ่วหัวซาน นำท่านนั่งรถแบตเตอรี่เพื่อท่องเที่ยวชมความงดงามของเส้นทางสู่รูปหล่อโลหะของพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง จุดธูปกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญา ทดสอบความศรัทธาด้วยการเดินขึ้นบันได เพื่อขึ้นไปสัมผัสองค์พระโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIUHUANSHAN OCEAN LINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ วังไป่ซุ่ยกง (รวมกระเช้า) - วัดโย้วเซนเตี้ยน (วัดพระองค์แท้) - ถนนโบราณจิ่วหัวซาน - วัดหัวเฉิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางไปยังจิ่วหัวซาน มณฑลอันฮุย เป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนที่เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีนและเป็นเขตทัศนียภาพการท่องเที่ยวที่สำคัญรุ่นแรกของประเทศจีน ภูเขานี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองชิงหยาง นครฉือโจว มณฑลอันฮุยไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 20 กิโลเมตร เขตทัศนียภาพมีเนื้อที่ 120 ตารางกิโลเมตร เขตอนุรักษ์ครอบคลุมพื้นที่ 174 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเป็นเขตท่องเที่ยวเกรด 5A แห่งชาติ และเป็นเขตท่องเที่ยวชมทิวทัศน์เชิงวัฒนธรรมเชิงสาธิตระดับชาติ ได้รับการขนานนามว่าเป็นพุทธศาสนสถานลักษณะนานาชาติ หลังจากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยานเพื่อขึ้นสู่เขาจิ่วหัวซาน จากนั้นนั่งกระเช้าต่อจนถึงวัดร้อยปี หรือวังไป่ซุ่ยกง วัดเก่าแก่สำคัญ 1 ใน 4 แห่งของวัดบนจิ่วหัวซาน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่อวักไจ้ซิงอัน หลวงพ่อหวูเซี่ยะเจ้าอาวาสวัดผู้ซึ่งละสังขารเมื่ออายุได้ 126 ปี ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวังไป่ซุ่ย ให้ท่านได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัด รวมถึงนมัสการสังขารของหลวงพ่อที่จัดที่จักรพรรดิชงเจิ้งในราชวงศ์ชิงได้หุ้มทองไว้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งกระเช้าลงจากนั้นนำท่านนมัสการพระที่ วัดโย้วเซินเตี้ยน หรือวัดพระองค์แท้ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งฝั่งกระดูกพระโพธิ์สัตว์ ให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
กลางวัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชมถนนโบราณจิ่วหัวซาน ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณสมัยก่อนไว้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านสู่วัดหัวเฉิน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด เขาจิ่วหัวซานสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน อาคารวิหารได้รับการบูรณะเรื่อยมาแต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้ การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษ คือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสิ่งประหลาดตาหลายสิ่ง อันได้แก่ ปลาหว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ายจิ้งจกแต่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ส่งเสียงร้องลักษณะคล้ายเด็กเล็กร้องเรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปัจจุบัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUANGSHAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว - ถนนโบราณถุนซี - สนามบินดอนเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจวหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของมณฑลอันฮุย ที่มีภาพและโบราณวัตถุที่แสดงถึงประวัติของเมืองฮุ่ยโจว เช่น การแกะสลัก แท่นฝนหมึก และของล้ำค่าจัดแสดงมากมาย
กลางวัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่เมืองโบราณถุนซี ของมณฑลอันฮุย ถุนซีเป็นที่ตั้งของเมืองหวงซาน เป็นต้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นเขาหวงซาน เสน่ห์ของถุนซีอยู่ที่ถนนโบราณถุนซี ถนนโบราณสายแคบๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.980 -1276) มีความกว้างราว 2 เมตร ยาว 1,273 เมตร ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง มีพ่อค้าชื่อ เฉิงเหวยจง ได้เริ่มสร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน 47 หลัง เป็นที่พัก โรงเตี๊ยม ร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืช ใบชา สมุนไพร ฯลฯ ตราบจนปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนร้านค้าบนสองฟากถนนยังคงถูกอนุรักษ์ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของร้านค้าเก่าแก่ บรรยากาศโบราณเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากมาย จากนั้นแวะชมร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่สวยงาม และเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อของคนจีน และแวะชมร้านใยไผ่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยไผ่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.00 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 .....
02.00 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ (วันรุ่งขึ้น)
หมายเหตุ
* การเดินบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยางกันลื่น
* เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีค่า ยา น้ำดื่ม ฯลฯ  ควรใส่เป้หลังใบเล็กๆ
* เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
* ก่อนเดินทางไปหวงซานควรซ้อมเดินออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตและเคยชิน

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info