โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
ไทย   
  ภูเก็ต
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ดูไบ
  ฮ่องกง
 
     Information
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน EY
ที่ตั้ง : มอสโก
ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าห้องพักโรงแรมสำหรับห้องมาตรฐานในโปรแกรม (ห้อง Twin)
* ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินEtihad Air (EY) ชั้น Economy Class
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในโปรแกรม
* ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว
* ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว รวมถึงค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน หรือค่าจอดรถ
* ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการท่องเที่ยว สูงสุด1ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน 

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ และค่าการใช้บริการพิเศษอื่นๆ
- ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าทำวีซ่าของคนต่างชาติ หรือ ค่าทำวีซ่าแบบพิเศษต่างๆ
- ค่ายานพาหนะพิเศษอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ม้า, รถม้า ฯลฯ
- ค่าทิป 5USD/วัน/คน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%, 7%

การชำระค่าทัวร์:
มัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเทียว และเมนูอาหารหรือร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหาเช่น นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
*การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดในกรุ๊ปทัวร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้ที่นั่งละ1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. - พ.ค. 25 ก.ย. - 3 ต.ค., 11 - 19 ต.ค., 6 - 14 พ.ย. 60
69,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองอาบูดาบี – กรุงมอสโคว์
18:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารเช็คอิน
20:35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY401 (บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง)
00:10 น.
ดินทางถึงเมืองอาบูดาบี เพื่อเปลี่นเครื่องไปยังกรุงมอสโคว์ แห่ง สหพันธรัฐรัสเซีย
03:10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY065
วันที่สอง กรุงมอสโคว์ – เที่ยวชมกรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – อาร์มเมอรี่แซมเบอร์
07:40 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดอโดโวในกรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองมอสโคว์โดยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงมอสโคว์เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายกรุงมอสโคว์นั้นก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย นำท่าน เที่ยวชมเมือง ตามจุดที่น่าสนใจต่างๆในกรุงมอสโคว์อาทิ จัตุรัสแดง (Red Square) เป็นสถานที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโคว์อีกครั้ง ทั้งสี่ด้านของจัตุรัสแดงต่างก็ล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และใกล้ๆ กันนั้นก็เป็นย่านการค้าธุรกิจ, มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil Cathedral) หรือโบสถ์สีลูกกวาด โดยโบสถ์สีสันสวยงามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่างศตวรรษที่ 16 และถือเป็น Landmark ของรัสเซียที่คนทั่วโลกต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจากรูปภาพต่างๆ และในอีกฟากหนึ่งของจตุรัสในฝั่งเดียวกันกับกำแพงพระราชวังเครมลินนั้นจะเป็นที่ฝังศพของเลนิน และสถานที่อื่นๆ ที่สวยงามซึ่งบางสถานที่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดช่วงบ่ายก่อนนำท่านเข้ารับประทานอาหารแบบท้องถิ่น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น : หลังอาหารนำท่านสู่ พระราชวังเครมลิน ความน่าสนใจของเครมลินเริ่มขึ้นตั้งแต่ป้อมประตู โดยรอบเครมลินนี้มีป้อมหรือหอคอยอยู่ทั้งหมด 20 แห่ง ป้อมแต่ละป้อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความสูงของป้อม การตกแต่ง เช่นบางป้อมมีดาวแดงประดับอยู่บนยอด บางป้อมทำเป็นหอนาฬิกา ท่านจะได้ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1586 ว่ากันว่าเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 40 ตันด้วยกัน แถมด้านหน้าปืนใหญ่ยังมีลูกกระสุนตั้งซ้อนกันอยู่ด้านหน้า 4 ลูกโดยแต่ละลูกก็หนักถึง 1 ตันทีเดียว จากนั้นชมระฆังของพระเจ้าซาร์ เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักกว่า 200 ตัน และมีลวดลายสวยงามบนตัวระฆัง แต่น่าเสียดายที่ระฆังนี้ยังไม่เคยมีเสียงหรือไม่เคยถูกใช้สักครั้ง เพราะในขั้นตอนการหล่อยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ ตัวระฆังยังอยู่ในเตาหล่อใต้ดิน ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นภายในเครมลิน หลังจากเพลิงสงบน้ำที่ใช้ดับไฟได้ซึมลงไปในเตา อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระฆังร้าวและแตกออกมา ซึ่งเฉพาะส่วนที่แตกออกมานั้นมีน้ำหนักมากถึง 11 ตันเลยทีเดียว นำท่านชมส่วนของพระบรมมหาราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวังเครมลินถือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยมีคอนสแตนตินธอน ซึ่งเป็นช่างที่ได้ศึกษาศิลปกรรมของอิตาลีมาเป็นช่างผู้ออกแบบ โดยพระราชวังซึ่งเป็นอาคารสีครีมมียอดโดมทรงกลมยอดแหลมอยู่ตรงกลางแห่งนี้จึงมีกลิ่นอายของศิลปะอิตาเลียนผสมอยู่ไม่น้อย ว่ากันว่า มีห้องหับต่างๆ ในพระราชวังนี้ถึง 700 ห้องเลยทีเดียว โดยมีทั้งเครื่องตกแต่ง ภาพประดับภาพฝาผนัง รวมไปถึงโคมไฟหรือแชนเดอร์เลียสุดอลังการที่ประดับอยู่มากมาย จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่ แชมเบอร์หรือพิพิธภัณฑ์เครื่องเพชร พิพิธพัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในเขตของพระราชวังเครมลิน ในอดีตพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าต่างๆ ซึ่งสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นของล้ำค่าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์ของเหล่ากษัตริย์และพระราชินี เครื่องประดับอัญมณีต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ในราชสำนักต่างๆ ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนแต่สวยงามละลานตาเป็นอย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือ “มงกุฎโมนามาค” ซึ่งซาร์ทุกพระองค์จะต้องสวมมงกุฎนี้ในพิธีบรมราชาภิเษก และจะต้องมีคทาและลูกโลกประกอบด้วย มงกุฎของพระนางแอนนาก็เป็นมงกุฎที่งดงาม ประดับด้วยเพชรแท้ 2,500 เม็ด และมีอัญมณีสีแดงประดับอยู่ด้านบนมงกุฎอีกด้วย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองเซอร์กาแยฟโปรสาต – โบสถ์โฮลี่ทรีนิตี้ – แวเดนฮา – ชมคณะละครสัตว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่เมือง เซอร์กาแยฟโปรสาต ซึ่งถูกตั้งชื่อตามนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาท ที่เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองนี้ ตามตำนานเชื่อว่านักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตมีพลังพิเศษสามารถรักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายเป็นปกติได้ และยังสามารถให้พรเพื่อให้ทหารที่จะไปรบได้รับชัยชนะกลับมาได้อีกด้วย ซึ่งเมืองนี้มีชื่อเดิมว่า ซากอส เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 14-19 อีกทั้งยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำไข่ปลาคาร์เวียร์อีกด้วย นำท่านผ่านประตูเข้าสู่ เซอร์กาแยฟลาฟร่า ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท ี่14 เป็นจุดศูนย์รวมของโบสถ์ วิหารต่างๆ ที่ภายในถูกตกแต่งไว้อย่างงดงาม ในบริเวณลาฟร่านั้นยังมีหอระฆัง และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย นำท่านชม โบสถ์โฮลี่ทรีนิตี้ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้มีลักษณะเป็นรูปโดมหัวหอมสีทอง ภายในโบสถ์มีโลงศพแก้วที่บรรจุร่างของนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตที่ชาวเมืองให้ความศรัทธาตั้งอยู่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านสู่ แวเดนฮา พาวิลเลี่ยนที่ได้รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจหลายๆ อย่างไว้ให้ท่านได้เดินชมและถ่ายรูปอย่างจุใจ โดยภายในแวเดนฮาจะมีแปลงดอกไม้ที่สวยงามขนาดใหญ่ ประติมากรรมน้ำพุสุดอลังการ รูปปั้นสตาลิน เครื่องบินพาณิชย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว รวมถึงกระสวยอวกาศและอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
19:00 น.
นำท่านสู่ คณะละครสัตว์ ชมการแลดงจากสัตว์แสนรู้มากมายหลากหลายชนิดและกายกรรมต่างๆ จากคณะละครสัตว์ชื่อก้องโลก
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
15:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ รัสเซียเป็นประเทศที่มีการจัดระบบรถไฟใต้ดินที่ดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟใต้ดินที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดในโลกอีกด้วยโดยพัฒนาการขั้นสูงสุดของสถาปัตยกรรมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ก็คือกลุ่มสถานีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง สถาปัตยกรรมที่ปรากฏภายในกลุ่มสถานีนี้คือการสะท้อนถึงเหตุการณ์การรวมชาติโซเวียตและเป็นการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมจากอารยธรรมโบราณที่แสดงถึงความเจริญทางศิลปวิทยาการมาเป็นสื่อสะท้อนถึงชัยชนะและความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัต ถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในประวัติเมืองมอสโคว์ บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ปี 1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็น อพาร์ทเมนท์ที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน ต่อมาก็เป็นถนนที่ใครๆ ก็รู้จัก และคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) ตั้งอยู่ที่เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ในสมัยของสตาลินเคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของรัสเซีย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์
21:50 น.
ออกเดินทางโดยรถไฟตู้นอนพิเศษ First Class สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า ซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เที่ยวชมเมือง – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ล่องเรือแม่น้ำเนฟว่า
เช้า
รถไฟจอดที่สถานีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเข้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่าน เที่ยวชมเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในช่วงเช้านี้ ชมสถานที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียซึ่งบางสถานที่นั้นมีอายุหลายร้อยปีแต่ก็ยังคงมีความงดงามอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ท่านทำธุระส่วนตัวและเก็บกระเป๋าสัมภาระก่อนนำท่านออกเที่ยวในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต่อที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “พระราชวังฤดูร้อนปีโตรควาเรสต์” ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งทะเลบอลติก เป็นพระราชวังของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตัวอาคารพระราชวังสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีน้ำพุมากกว่า 100 แห่ง พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรส เป็นที่หนึ่งของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดประเพณีแห่งสากล รวมทั้งความสำเร็จ ความกล้าหาญและความเก่งกาจ ด้วยตัวอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและกลุ่มวิศวกรรมที่สอดสานความงามของศิลปะเข้ากับภูมิประเทศที่สวยงาม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1720 จากการออกแบบ ของสถาปนิก ฌองบัฟติสต์เลอบลองด์ และได้ถูกตกแต่งเพิ่มเติมอย่างวิจิตรโอ่อ่าโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิม อันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้เห็น ปีเตอร์ฮอฟสร้าง อยู่บนทำเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล การสร้างน้ำพุซับซ้อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น ด้านหน้าของพระตำหนักคือ สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกใหญ่เป็นส่วนที่เด่นที่สุดที่มีรูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Park Inn Pulkovskaya 4* หรือเทียบเท่า
วันที่หก พระราชวังเฮอมิเทจ – พุชคิน – พระราชวังแคทเธอรีน - ล่องเรือชมเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ และพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage and Winter Palace) แต่เดิมนั้น เฮอร์มิเทจ นั้นเป็นชื่อเรียกสมบัติล้ำค่าของ พระราชินีแคทเธอรีนที่ได้เก็บรวบรวมและชื้อภาพ เขียนชื่อดังจากยุโรปกว่า 200 ภาพ จึงต้องสร้างห้องสำหรับ เก็บภาพและสมบัติล้ำค่าส่วนพระองค์และสมบัติของพระ เจ้าปีเตอร์มหาราชขึ้น โดยมีน้อยคนนักที่จะได้เห็นคอลเล็คชั่นอันประเมินค่ามิได้เหล่านี้ โดยพระองค์ทรงเคยกล่าวไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งว่า “มีแค่หนูกับฉันเท่านั้นที่สามารถชื่นชมผลงานเหล่านี้ได้ " เมื่อพระนางสวรรคตก็มีสมบัติสะสมมากมาย โดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปราณมากกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณอัญมณีอันล้ำค่า จนถึงสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในปี ค.ศ. 1852
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองพุชกิน ปัจจุบันเมือง พุชกินได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง เนื่องจากภายในเมืองนั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ และอื่นๆ อีกจำนวนมาก นำท่านชม พระราชวังแคทเธอรีน สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังหลวงอันสวยงาม สวนแห่งความสุขความทรงจำ ในปี ค.ศ. 1708-1724 เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดนั่นคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้กับพระธิดาคือพระนางอลิสซาเบธในปีค.ศ. 1741 ได้ทำการตกแต่งพระราชวังให้มีความหรูหรามากขึ้นโดยทำ การขยายพื้นที่ของสวนออกไปสถาปนิกผู้ออกแบบคือ Bartolomeo Francesco Rastrelli และหลังจากที่ได้ทำการตกแต่งเพิ่มเติม ก็เริ่มทำให้พระราชวังแห่งนี้ดูมีความโดดเด่นมากขึ้น จนกระทั่งระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้องอำพัน (Amber Room) ที่มีชื่อเสียงของพระราชวังแห่งนี้ถูกขโมยไปหมด โดยกองทัพนาซีของเยอรมัน แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลรัสเซียได้ทำการซ่อมแซมบูรณะห้องอำพันขึ้นมาใหม่อย่างละเอียดทุกตารางนิ้ว เพื่อให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด รวมถึงตัวพระราชวังและห้องหับต่างๆ ก็ถูกบูรณะขึ้นมาอีกครั้งเช่นกัน
เย็น
นำท่านรับประทานอาหารค่ำบนเรือ ชมบรรยากาศยามค่ำสุดโรแมนติก ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพร้อมเสิร์ฟคาเวียร์และแชมเปญ
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Park Inn Pulkovskaya 4* หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด วิหารเซนต์ไอแซค – กรุงมอสโคว์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ วิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac's Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1818 เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1858 เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย สร้างในสมัย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Auguste de Montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี ประกอบด้วยเสาหินแกรนิต 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน ภายในประดับประดาด้วยปฏิมากรรมบอร์น และภาพวาดกว่า 400 ชิ้น โดมทองอันสง่างามที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองด้วยขนาดมหึมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 25.8 เมตรซึ่งเป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม มหาวิหารเซนต์ปอลที่มหานครลอนดอนและ มหาวิหารสตาเดลฟีออเร ที่เมืองฟลอเรนซ์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน SAPSAN กลับสู่กรุงมอสโคว์
15:00 น.
ออกเดินทางโดยรถไฟฟ้า SAPSAN จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสู่กรุงมอสโคว์
19:00 น.
เดินทางถึง กรุงมอสโคว์ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก Best Western Vega 4* หรือเทียบเท่า
วันที่แปด กรุงมอสโคว์ – เมืองอาบูดาบี
เช้า
บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
9:00 น.
นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติโดโมเดอโดโว
12:45 น.
ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว์โดยการการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY068
18:05 น.
เดินทางถึงเมืองอาบูดาบี เพื่อรอต่อไฟล์ทกลับกรุงเทพฯ
20:30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยการการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY402
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
07:20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ค่าพักเดี่ยวไม่รวมค่าพักเดี่ยวบนรถไฟ หากท่านต้องการพักเดี่ยวบนรถไฟมีค่าใช้จ่าย 150 USD/ห้อง
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info