ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน EY
ที่ตั้ง : มอสโก
ราคาเริ่มต้นที่ 65,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าห้องพักโรงแรมสำหรับห้องมาตรฐานในโปรแกรม (ห้อง Twin)
* ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินEtihad Air (EY) ชั้น Economy Class
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในโปรแกรม
* ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว
* ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว รวมถึงค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน หรือค่าจอดรถ
* ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการท่องเที่ยว สูงสุด1ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน 

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ และค่าการใช้บริการพิเศษอื่นๆ
- ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าทำวีซ่าของคนต่างชาติ หรือ ค่าทำวีซ่าแบบพิเศษต่างๆ
- ค่ายานพาหนะพิเศษอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ม้า, รถม้า ฯลฯ
- ค่าทิป 5USD/วัน/คน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%, 7%

การชำระค่าทัวร์:
มัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเทียว และเมนูอาหารหรือร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหาเช่น นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
*การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดในกรุ๊ปทัวร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้ที่นั่งละ1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. - พ.ค. 25 ก.ย. - 3 ต.ค., 11 - 19 ต.ค., 6 - 14 พ.ย. 60
65,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองอาบูดาบี – กรุงมอสโคว์
18:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารเช็คอิน
20:35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY401 (บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง)
00:10 น.
ดินทางถึงเมืองอาบูดาบี เพื่อเปลี่นเครื่องไปยังกรุงมอสโคว์ แห่ง สหพันธรัฐรัสเซีย
03:10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY065
วันที่สอง กรุงมอสโคว์ – เที่ยวชมกรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – อาร์มเมอรี่แซมเบอร์
07:40 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดอโดโวในกรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองมอสโคว์โดยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงมอสโคว์เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายกรุงมอสโคว์นั้นก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย นำท่าน เที่ยวชมเมือง ตามจุดที่น่าสนใจต่างๆในกรุงมอสโคว์อาทิ จัตุรัสแดง (Red Square) เป็นสถานที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโคว์อีกครั้ง ทั้งสี่ด้านของจัตุรัสแดงต่างก็ล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และใกล้ๆ กันนั้นก็เป็นย่านการค้าธุรกิจ, มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil Cathedral) หรือโบสถ์สีลูกกวาด โดยโบสถ์สีสันสวยงามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่างศตวรรษที่ 16 และถือเป็น Landmark ของรัสเซียที่คนทั่วโลกต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจากรูปภาพต่างๆ และในอีกฟากหนึ่งของจตุรัสในฝั่งเดียวกันกับกำแพงพระราชวังเครมลินนั้นจะเป็นที่ฝังศพของเลนิน และสถานที่อื่นๆ ที่สวยงามซึ่งบางสถานที่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดช่วงบ่ายก่อนนำท่านเข้ารับประทานอาหารแบบท้องถิ่น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น : หลังอาหารนำท่านสู่ พระราชวังเครมลิน ความน่าสนใจของเครมลินเริ่มขึ้นตั้งแต่ป้อมประตู โดยรอบเครมลินนี้มีป้อมหรือหอคอยอยู่ทั้งหมด 20 แห่ง ป้อมแต่ละป้อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความสูงของป้อม การตกแต่ง เช่นบางป้อมมีดาวแดงประดับอยู่บนยอด บางป้อมทำเป็นหอนาฬิกา ท่านจะได้ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1586 ว่ากันว่าเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 40 ตันด้วยกัน แถมด้านหน้าปืนใหญ่ยังมีลูกกระสุนตั้งซ้อนกันอยู่ด้านหน้า 4 ลูกโดยแต่ละลูกก็หนักถึง 1 ตันทีเดียว จากนั้นชมระฆังของพระเจ้าซาร์ เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักกว่า 200 ตัน และมีลวดลายสวยงามบนตัวระฆัง แต่น่าเสียดายที่ระฆังนี้ยังไม่เคยมีเสียงหรือไม่เคยถูกใช้สักครั้ง เพราะในขั้นตอนการหล่อยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ ตัวระฆังยังอยู่ในเตาหล่อใต้ดิน ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นภายในเครมลิน หลังจากเพลิงสงบน้ำที่ใช้ดับไฟได้ซึมลงไปในเตา อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระฆังร้าวและแตกออกมา ซึ่งเฉพาะส่วนที่แตกออกมานั้นมีน้ำหนักมากถึง 11 ตันเลยทีเดียว นำท่านชมส่วนของพระบรมมหาราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวังเครมลินถือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยมีคอนสแตนตินธอน ซึ่งเป็นช่างที่ได้ศึกษาศิลปกรรมของอิตาลีมาเป็นช่างผู้ออกแบบ โดยพระราชวังซึ่งเป็นอาคารสีครีมมียอดโดมทรงกลมยอดแหลมอยู่ตรงกลางแห่งนี้จึงมีกลิ่นอายของศิลปะอิตาเลียนผสมอยู่ไม่น้อย ว่ากันว่า มีห้องหับต่างๆ ในพระราชวังนี้ถึง 700 ห้องเลยทีเดียว โดยมีทั้งเครื่องตกแต่ง ภาพประดับภาพฝาผนัง รวมไปถึงโคมไฟหรือแชนเดอร์เลียสุดอลังการที่ประดับอยู่มากมาย จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่ แชมเบอร์หรือพิพิธภัณฑ์เครื่องเพชร พิพิธพัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในเขตของพระราชวังเครมลิน ในอดีตพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าต่างๆ ซึ่งสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นของล้ำค่าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์ของเหล่ากษัตริย์และพระราชินี เครื่องประดับอัญมณีต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ในราชสำนักต่างๆ ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนแต่สวยงามละลานตาเป็นอย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือ “มงกุฎโมนามาค” ซึ่งซาร์ทุกพระองค์จะต้องสวมมงกุฎนี้ในพิธีบรมราชาภิเษก และจะต้องมีคทาและลูกโลกประกอบด้วย มงกุฎของพระนางแอนนาก็เป็นมงกุฎที่งดงาม ประดับด้วยเพชรแท้ 2,500 เม็ด และมีอัญมณีสีแดงประดับอยู่ด้านบนมงกุฎอีกด้วย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองเซอร์กาแยฟโปรสาต – โบสถ์โฮลี่ทรีนิตี้ – แวเดนฮา – ชมคณะละครสัตว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่เมือง เซอร์กาแยฟโปรสาต ซึ่งถูกตั้งชื่อตามนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาท ที่เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองนี้ ตามตำนานเชื่อว่านักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตมีพลังพิเศษสามารถรักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายเป็นปกติได้ และยังสามารถให้พรเพื่อให้ทหารที่จะไปรบได้รับชัยชนะกลับมาได้อีกด้วย ซึ่งเมืองนี้มีชื่อเดิมว่า ซากอส เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 14-19 อีกทั้งยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำไข่ปลาคาร์เวียร์อีกด้วย นำท่านผ่านประตูเข้าสู่ เซอร์กาแยฟลาฟร่า ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท ี่14 เป็นจุดศูนย์รวมของโบสถ์ วิหารต่างๆ ที่ภายในถูกตกแต่งไว้อย่างงดงาม ในบริเวณลาฟร่านั้นยังมีหอระฆัง และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย นำท่านชม โบสถ์โฮลี่ทรีนิตี้ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้มีลักษณะเป็นรูปโดมหัวหอมสีทอง ภายในโบสถ์มีโลงศพแก้วที่บรรจุร่างของนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตที่ชาวเมืองให้ความศรัทธาตั้งอยู่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านสู่ แวเดนฮา พาวิลเลี่ยนที่ได้รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจหลายๆ อย่างไว้ให้ท่านได้เดินชมและถ่ายรูปอย่างจุใจ โดยภายในแวเดนฮาจะมีแปลงดอกไม้ที่สวยงามขนาดใหญ่ ประติมากรรมน้ำพุสุดอลังการ รูปปั้นสตาลิน เครื่องบินพาณิชย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว รวมถึงกระสวยอวกาศและอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
19:00 น.
นำท่านสู่ คณะละครสัตว์ ชมการแลดงจากสัตว์แสนรู้มากมายหลากหลายชนิดและกายกรรมต่างๆ จากคณะละครสัตว์ชื่อก้องโลก
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
15:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ รัสเซียเป็นประเทศที่มีการจัดระบบรถไฟใต้ดินที่ดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟใต้ดินที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดในโลกอีกด้วยโดยพัฒนาการขั้นสูงสุดของสถาปัตยกรรมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ก็คือกลุ่มสถานีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง สถาปัตยกรรมที่ปรากฏภายในกลุ่มสถานีนี้คือการสะท้อนถึงเหตุการณ์การรวมชาติโซเวียตและเป็นการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมจากอารยธรรมโบราณที่แสดงถึงความเจริญทางศิลปวิทยาการมาเป็นสื่อสะท้อนถึงชัยชนะและความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัต ถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในประวัติเมืองมอสโคว์ บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ปี 1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็น อพาร์ทเมนท์ที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน ต่อมาก็เป็นถนนที่ใครๆ ก็รู้จัก และคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) ตั้งอยู่ที่เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ในสมัยของสตาลินเคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของรัสเซีย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์
21:50 น.
ออกเดินทางโดยรถไฟตู้นอนพิเศษ First Class สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า ซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เที่ยวชมเมือง – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ล่องเรือแม่น้ำเนฟว่า
เช้า
รถไฟจอดที่สถานีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเข้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่าน เที่ยวชมเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในช่วงเช้านี้ ชมสถานที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียซึ่งบางสถานที่นั้นมีอายุหลายร้อยปีแต่ก็ยังคงมีความงดงามอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ท่านทำธุระส่วนตัวและเก็บกระเป๋าสัมภาระก่อนนำท่านออกเที่ยวในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต่อที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “พระราชวังฤดูร้อนปีโตรควาเรสต์” ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งทะเลบอลติก เป็นพระราชวังของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตัวอาคารพระราชวังสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีน้ำพุมากกว่า 100 แห่ง พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรส เป็นที่หนึ่งของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดประเพณีแห่งสากล รวมทั้งความสำเร็จ ความกล้าหาญและความเก่งกาจ ด้วยตัวอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและกลุ่มวิศวกรรมที่สอดสานความงามของศิลปะเข้ากับภูมิประเทศที่สวยงาม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1720 จากการออกแบบ ของสถาปนิก ฌองบัฟติสต์เลอบลองด์ และได้ถูกตกแต่งเพิ่มเติมอย่างวิจิตรโอ่อ่าโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิม อันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้เห็น ปีเตอร์ฮอฟสร้าง อยู่บนทำเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล การสร้างน้ำพุซับซ้อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น ด้านหน้าของพระตำหนักคือ สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกใหญ่เป็นส่วนที่เด่นที่สุดที่มีรูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Park Inn Pulkovskaya 4* หรือเทียบเท่า
วันที่หก พระราชวังเฮอมิเทจ – พุชคิน – พระราชวังแคทเธอรีน - ล่องเรือชมเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ และพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage and Winter Palace) แต่เดิมนั้น เฮอร์มิเทจ นั้นเป็นชื่อเรียกสมบัติล้ำค่าของ พระราชินีแคทเธอรีนที่ได้เก็บรวบรวมและชื้อภาพ เขียนชื่อดังจากยุโรปกว่า 200 ภาพ จึงต้องสร้างห้องสำหรับ เก็บภาพและสมบัติล้ำค่าส่วนพระองค์และสมบัติของพระ เจ้าปีเตอร์มหาราชขึ้น โดยมีน้อยคนนักที่จะได้เห็นคอลเล็คชั่นอันประเมินค่ามิได้เหล่านี้ โดยพระองค์ทรงเคยกล่าวไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งว่า “มีแค่หนูกับฉันเท่านั้นที่สามารถชื่นชมผลงานเหล่านี้ได้ " เมื่อพระนางสวรรคตก็มีสมบัติสะสมมากมาย โดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปราณมากกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณอัญมณีอันล้ำค่า จนถึงสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในปี ค.ศ. 1852
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองพุชกิน ปัจจุบันเมือง พุชกินได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง เนื่องจากภายในเมืองนั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ และอื่นๆ อีกจำนวนมาก นำท่านชม พระราชวังแคทเธอรีน สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังหลวงอันสวยงาม สวนแห่งความสุขความทรงจำ ในปี ค.ศ. 1708-1724 เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดนั่นคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้กับพระธิดาคือพระนางอลิสซาเบธในปีค.ศ. 1741 ได้ทำการตกแต่งพระราชวังให้มีความหรูหรามากขึ้นโดยทำ การขยายพื้นที่ของสวนออกไปสถาปนิกผู้ออกแบบคือ Bartolomeo Francesco Rastrelli และหลังจากที่ได้ทำการตกแต่งเพิ่มเติม ก็เริ่มทำให้พระราชวังแห่งนี้ดูมีความโดดเด่นมากขึ้น จนกระทั่งระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้องอำพัน (Amber Room) ที่มีชื่อเสียงของพระราชวังแห่งนี้ถูกขโมยไปหมด โดยกองทัพนาซีของเยอรมัน แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลรัสเซียได้ทำการซ่อมแซมบูรณะห้องอำพันขึ้นมาใหม่อย่างละเอียดทุกตารางนิ้ว เพื่อให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด รวมถึงตัวพระราชวังและห้องหับต่างๆ ก็ถูกบูรณะขึ้นมาอีกครั้งเช่นกัน
เย็น
นำท่านรับประทานอาหารค่ำบนเรือ ชมบรรยากาศยามค่ำสุดโรแมนติก ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพร้อมเสิร์ฟคาเวียร์และแชมเปญ
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Park Inn Pulkovskaya 4* หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด วิหารเซนต์ไอแซค – กรุงมอสโคว์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ วิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac's Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1818 เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1858 เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย สร้างในสมัย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Auguste de Montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี ประกอบด้วยเสาหินแกรนิต 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน ภายในประดับประดาด้วยปฏิมากรรมบอร์น และภาพวาดกว่า 400 ชิ้น โดมทองอันสง่างามที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองด้วยขนาดมหึมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 25.8 เมตรซึ่งเป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม มหาวิหารเซนต์ปอลที่มหานครลอนดอนและ มหาวิหารสตาเดลฟีออเร ที่เมืองฟลอเรนซ์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน SAPSAN กลับสู่กรุงมอสโคว์
15:00 น.
ออกเดินทางโดยรถไฟฟ้า SAPSAN จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสู่กรุงมอสโคว์
19:00 น.
เดินทางถึง กรุงมอสโคว์ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก Best Western Vega 4* หรือเทียบเท่า
วันที่แปด กรุงมอสโคว์ – เมืองอาบูดาบี
เช้า
บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
9:00 น.
นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติโดโมเดอโดโว
12:45 น.
ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว์โดยการการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY068
18:05 น.
เดินทางถึงเมืองอาบูดาบี เพื่อรอต่อไฟล์ทกลับกรุงเทพฯ
20:30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยการการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY402
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
07:20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ค่าพักเดี่ยวไม่รวมค่าพักเดี่ยวบนรถไฟ หากท่านต้องการพักเดี่ยวบนรถไฟมีค่าใช้จ่าย 150 USD/ห้อง
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info