ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
แดนสวรรค์คาราจิน 8 วัน SC
ที่ตั้ง : อูรูมู่ฉี
ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน, ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ (หนังสือเดินทางไทย), ค่าอาหารตามรายการ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
-ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก., ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี),
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 8 วัน 240 หยวน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แว่น ไม่ใส่เสื้อสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ     และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา หรือแจ้งชื่อและที่อยู่สถานที่ศึกษา
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
สิงหาคม 5 - 12, 20 - 27 สิงหาคม 2560
47,900.-
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23:30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง กรุงเทพฯ - คุนหมิง - อูรูมูฉี- เมืองคุยถุน
03:05 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8886
05:55 น.
ถึงนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน (รอต่อเครื่อง 1 ชม. 30 นาที)
07:25 น.
เหินฟ้าสู่เมืองอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8886
11:45 น.
ถึงเมืองอูรูมูฉี มณฑลซินเจียง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเขตปกครองตัวเองของชนชาติส่วนน้อยมุสลิมอุยกูร์ มีพื้นที่กว้างใหญ่ แห้งแล้งแต่อุดมด้วยทรัพยากร นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีพรมแดนติดต่อกับ 8 ประเทศ และมีชายแดนยาวถึง 5,600 กิโลเมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่เมือง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก KUITUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม เมืองคุยถุน – ทะเลสาบไซลิมูหู – ผ่านชมสะพานกั่วจือโกว - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ยีหนิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบไซลิมูหู (ไข่มุกมรกตแห่งซินเจียง)ชมทิวทัศน์ทะเลสาบสีคราม ตัดกับภูเขาน้ำแข็งการ์เซีย ที่ตั้งตระหง่านงดงามเกินกว่าที่จะสามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูด ห้วงเวลาที่ผ่านโค้งสุดท้ายเพื่อเข้าสู่ทะเลสาบภาพที่ปรากฎจะตรึงทุกท่านเสมือนดั่งโดนมนต์สะกดอยู่ในภวังค์แห่งความงดงาม เปรียบดั่งดุจกับสมญานามที่ได้รับว่า ดินแดนที่ไปแล้วจะลืมคิดถึงบ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจกับธรรมชาติริมทะเลสาบ ชมฝูงแกะ ฝูงม้า บ้านกระโจมของชาวมองโกเลีย และหมู่มวลดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งต้อนรับแขกผู้มาเยือน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารผ่านชมกั๋วจือโกว มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือจะมีวิวทิวทัศน์สองฝั่งไม่เหมือนกัน ด้านหนึ่งจะเป็นหุบเหวและป่าสน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจี ธารน้ำตกคั่นอยู่ตรงกลางของทั้งสองฝั่ง (ทุ่งหญ้าและหุบเหวที่มีต้นแอปเปิ้ลป่ามากที่สุดในเขตพื้นที่นี้) กล่าวกันว่าในสมัยสงครามเจงกิสข่าน ราชวงศ์หยวนจะใช้ที่นี่เป็นการพักทัพเพื่อยึดหัวเมืองต่างๆ ของซียี่ (36 ประเทศ) อาหรับและรัสเซีย หลังจากนั้นชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ผลิดอกเต็มสะพรั่งทั่วขุนเขา ดอกลาเวนเดอร์ของที่นี่เป็น 1 ใน 8 สายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก แวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกลาเวนเดอร์ ประเภท น้ำหอม สบู่ ครีมบำรุงผิว หลังจากนั้นเดินทางส่เมืองยีหนิ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONGXIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ เมืองยีหนิง - ผ่านชมหุบเขาหน่ายซือเห่อกู่ – ดอกคาโนลา – อุทยานเซี่ยถ่า – เจาซู
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางผ่านชมหุบเขาหน่ายซือเห่อกู่ ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศความงามของทั้งสองข้างทาง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ หลังจากนั้นนำท่านชม ดอกคาโนล่า (Canola) สีเหลืองอร่าม ที่บานสะพรั่งดังผืนผ้าขนาดใหญ่ ส่งสัญญาณการเดินทางมาเยือนอีกคราของ “วสันตฤดู” (ฤดูใบไม้ผลิ) ในปีนี้ โดยความสวยงามและน่าประทับใจได้เริ่มชักชวนนักท่องเที่ยวให้ทยอยมาเยี่ยมชมและเก็บภาพกันอย่างต่อเนื่อง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยถ่า ชมความงดงามของทุ่งหญ้าและภูเขาการ์เซีย เป็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามเหนือคำบรรยาย (มีตำนานกล่าวกันไว้ว่า เส้นทางนี้มีประวัติที่ยาวนาน อันเนื่องจากเป็นเส้นทางที่พระถังซำจั๋ง เดินทางเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีป ในอุทยานเซี่ยถานั้น จะมีแม่น้ำกั้นระหว่างเขากับพื้นราบ กลางแม่น้ำจะมีหินก้อนหนึ่ง เชื่อว่าเป็นเต่าที่ช่วยพระถังซำจั๋งให้ข้ามแม่น้ำ ภายในอุทยานยังมีอนุสาวรีย์ขององค์หญิงแห่งซีอาน ที่ได้แต่งงานมาเป็นสนมของกษัตริย์เมืองเจาซู
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOTAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า ทุ่งหญ้าคาราจิน - แกรนแคนยอนข้อเค้อซู ล่องเรือ - เทอะเค่อซือ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมอุทยานทุ่งหญ้าธรรมชาติคาลาจิน ที่นี่จะเกิดเป็นทะเลแห่งมวลดอกไม้ป่าที่ยิ่งใหญ่สวยงาม สีแดง สีม่วง สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง หลากสีสัน ดุจดังพรมทอจากธรรมชาติปูลาดผาดผ่านสุดขอบฟ้า ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ส่งกลิ่นหอมจากมวลดอกไม้ป่าที่เบ่งบาน สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนบริสุทธิ์เสมือนดั่งสวรรค์บนผืนดินที่แท้จริงในปี ค.ศ.2013 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้อุทยานทุ่งหญ้าธรรมชาติคาลาจิน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชม แกรนแคนยอน (ล่องเรือ) ที่เป็นดินผสมหินหลากหลายสีอันสวยงาม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ให้ท่านถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านสู่เมืองปากั๋ว หรือเมืองเทอะเค่อซือ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MEILIHUA HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก เมืองปากั๋ว – แม่น้ำยีหลี - เจาซู – เมืองจิงเห่อ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินเล่นชมเมืองปากั๋ว เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเก่าแก่ สร้างตามหลักของฮวยจุ้ย (น้ำ, ลม, ไฟ, พระอาทิตย์, พระจันทร์, สายฟ้า, ภูเขา, ธารน้ำ) ที่ได้รับอิทธพลจากลัทธิเต๋าโดยผู้นำที่มีนามว่า “ชิวฉูจี” เมืองปากั๋ว แต่เดิมคือประเทศวูซุน ในสมัยที่เป็นซียี่ 36 ประเทศ เป็นที่อยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนใหญ่ที่สุด และมีความสัมพันธ์กับชาวฮั่นมายาวนาน ส่วนชื่อประเทศวูซุนนั้นได้มาจาภูเขาวูซุนนั้นเอง และในปี ค.ศ.2008 ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมแม่น้ำยีหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานที่ประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน สร้างมนต์ขลังสะกดทุกสายตาพร้อมเก็บภาพความประทับใจถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเมืองจิงเห่อ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทาง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจิงเห่อ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก WENZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เมืองจิงเห่อ- สือเห่อจื่อ – ชมพิพิธภัณฑ์ทหาร – อูรูมูฉี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองสือเหอจื่อ ได้รับสถาปนาจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นเมืองที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันโดยมีความสุข และคงไว้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติสวยงามเหมือนไข่มุกทะเลทราย ชมพิพิธภัณฑ์ทหารสือเหอจือพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดของซินเจียง เป็นพิพิธภัณฑ์กองทัพปกป้องชายแดน และประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองสือเหอจือ สมัยสงครามคอมมิวนิสต์และก๊กมินตั๋งแย่งชิงดินแดนของมณฑลซินเกียง ในการต่อสู้ระหว่างลัทธิแบ่งแยกดินแดนของต่างชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศทั้งสองข้างทาง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก MIDONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่แปด เมืองอูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – สวนหงซาน – ตลาดต้าปาจา – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้จากทั่วมณฑลซินเจียง ชมแผนผังเส้นทางการค้ายุคเส้นทางแพรไหม จุดเด่นที่สุดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือซากมนุษย์โบราณบรรพบุรุษของชาวยุโรป(โฉมงามโหลหลาน) ที่ขุดพบในซินเจียง อายุกว่า 3,000 ปี และมัมมี่ของ“จางฉง”แม่ทัพฝ่ายซ้ายของกษัตริย์แห่งเกาชางจากนั้นชมทิวทัศน์อูรูมูฉีบริเวณสวนหงซานชมสวนที่ตกแต่งด้วยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ท่านยังสามารถมองเห็นตัวเมืองอูรูมูฉีโดยรอบ อาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ตึกรามบ้านช่องแบบรัสเซียที่สร้างขึ้นในยุคที่โซเวียตเข้ามามีอิทธิพล หลังจากนั้นให้อิสระท่านช้อปปิ้งที่ตลาดต้าปาจา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัทอบแห้ง ถั่วอบแห้ง ชนิดต่างๆ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19:20 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
23:30 น.
ถึงนครคุนหมิง (รอต่อเครื่อง 1 ชม. 30 นาที)
01:00 น.
เหินฟ้าสู่กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
02:05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง ในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info