โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
ไทย   
  ภูเก็ต
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ดูไบ
  ฮ่องกง
 
     Information
แดนสวรรค์คาราจิน 8 วัน SC
ที่ตั้ง : อูรูมู่ฉี
ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน, ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ (หนังสือเดินทางไทย), ค่าอาหารตามรายการ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
-ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก., ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี),
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 8 วัน 240 หยวน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แว่น ไม่ใส่เสื้อสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ     และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา หรือแจ้งชื่อและที่อยู่สถานที่ศึกษา
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
สิงหาคม 5 - 12, 20 - 27 สิงหาคม 2560
47,900.-
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23:30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง กรุงเทพฯ - คุนหมิง - อูรูมูฉี- เมืองคุยถุน
03:05 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8886
05:55 น.
ถึงนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน (รอต่อเครื่อง 1 ชม. 30 นาที)
07:25 น.
เหินฟ้าสู่เมืองอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8886
11:45 น.
ถึงเมืองอูรูมูฉี มณฑลซินเจียง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเขตปกครองตัวเองของชนชาติส่วนน้อยมุสลิมอุยกูร์ มีพื้นที่กว้างใหญ่ แห้งแล้งแต่อุดมด้วยทรัพยากร นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีพรมแดนติดต่อกับ 8 ประเทศ และมีชายแดนยาวถึง 5,600 กิโลเมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่เมือง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก KUITUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม เมืองคุยถุน – ทะเลสาบไซลิมูหู – ผ่านชมสะพานกั่วจือโกว - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ยีหนิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบไซลิมูหู (ไข่มุกมรกตแห่งซินเจียง)ชมทิวทัศน์ทะเลสาบสีคราม ตัดกับภูเขาน้ำแข็งการ์เซีย ที่ตั้งตระหง่านงดงามเกินกว่าที่จะสามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูด ห้วงเวลาที่ผ่านโค้งสุดท้ายเพื่อเข้าสู่ทะเลสาบภาพที่ปรากฎจะตรึงทุกท่านเสมือนดั่งโดนมนต์สะกดอยู่ในภวังค์แห่งความงดงาม เปรียบดั่งดุจกับสมญานามที่ได้รับว่า ดินแดนที่ไปแล้วจะลืมคิดถึงบ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจกับธรรมชาติริมทะเลสาบ ชมฝูงแกะ ฝูงม้า บ้านกระโจมของชาวมองโกเลีย และหมู่มวลดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งต้อนรับแขกผู้มาเยือน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารผ่านชมกั๋วจือโกว มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือจะมีวิวทิวทัศน์สองฝั่งไม่เหมือนกัน ด้านหนึ่งจะเป็นหุบเหวและป่าสน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจี ธารน้ำตกคั่นอยู่ตรงกลางของทั้งสองฝั่ง (ทุ่งหญ้าและหุบเหวที่มีต้นแอปเปิ้ลป่ามากที่สุดในเขตพื้นที่นี้) กล่าวกันว่าในสมัยสงครามเจงกิสข่าน ราชวงศ์หยวนจะใช้ที่นี่เป็นการพักทัพเพื่อยึดหัวเมืองต่างๆ ของซียี่ (36 ประเทศ) อาหรับและรัสเซีย หลังจากนั้นชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ผลิดอกเต็มสะพรั่งทั่วขุนเขา ดอกลาเวนเดอร์ของที่นี่เป็น 1 ใน 8 สายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก แวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกลาเวนเดอร์ ประเภท น้ำหอม สบู่ ครีมบำรุงผิว หลังจากนั้นเดินทางส่เมืองยีหนิ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONGXIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ เมืองยีหนิง - ผ่านชมหุบเขาหน่ายซือเห่อกู่ – ดอกคาโนลา – อุทยานเซี่ยถ่า – เจาซู
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางผ่านชมหุบเขาหน่ายซือเห่อกู่ ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศความงามของทั้งสองข้างทาง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ หลังจากนั้นนำท่านชม ดอกคาโนล่า (Canola) สีเหลืองอร่าม ที่บานสะพรั่งดังผืนผ้าขนาดใหญ่ ส่งสัญญาณการเดินทางมาเยือนอีกคราของ “วสันตฤดู” (ฤดูใบไม้ผลิ) ในปีนี้ โดยความสวยงามและน่าประทับใจได้เริ่มชักชวนนักท่องเที่ยวให้ทยอยมาเยี่ยมชมและเก็บภาพกันอย่างต่อเนื่อง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยถ่า ชมความงดงามของทุ่งหญ้าและภูเขาการ์เซีย เป็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามเหนือคำบรรยาย (มีตำนานกล่าวกันไว้ว่า เส้นทางนี้มีประวัติที่ยาวนาน อันเนื่องจากเป็นเส้นทางที่พระถังซำจั๋ง เดินทางเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีป ในอุทยานเซี่ยถานั้น จะมีแม่น้ำกั้นระหว่างเขากับพื้นราบ กลางแม่น้ำจะมีหินก้อนหนึ่ง เชื่อว่าเป็นเต่าที่ช่วยพระถังซำจั๋งให้ข้ามแม่น้ำ ภายในอุทยานยังมีอนุสาวรีย์ขององค์หญิงแห่งซีอาน ที่ได้แต่งงานมาเป็นสนมของกษัตริย์เมืองเจาซู
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOTAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า ทุ่งหญ้าคาราจิน - แกรนแคนยอนข้อเค้อซู ล่องเรือ - เทอะเค่อซือ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมอุทยานทุ่งหญ้าธรรมชาติคาลาจิน ที่นี่จะเกิดเป็นทะเลแห่งมวลดอกไม้ป่าที่ยิ่งใหญ่สวยงาม สีแดง สีม่วง สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง หลากสีสัน ดุจดังพรมทอจากธรรมชาติปูลาดผาดผ่านสุดขอบฟ้า ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ส่งกลิ่นหอมจากมวลดอกไม้ป่าที่เบ่งบาน สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนบริสุทธิ์เสมือนดั่งสวรรค์บนผืนดินที่แท้จริงในปี ค.ศ.2013 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้อุทยานทุ่งหญ้าธรรมชาติคาลาจิน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชม แกรนแคนยอน (ล่องเรือ) ที่เป็นดินผสมหินหลากหลายสีอันสวยงาม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ให้ท่านถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านสู่เมืองปากั๋ว หรือเมืองเทอะเค่อซือ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MEILIHUA HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก เมืองปากั๋ว – แม่น้ำยีหลี - เจาซู – เมืองจิงเห่อ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินเล่นชมเมืองปากั๋ว เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเก่าแก่ สร้างตามหลักของฮวยจุ้ย (น้ำ, ลม, ไฟ, พระอาทิตย์, พระจันทร์, สายฟ้า, ภูเขา, ธารน้ำ) ที่ได้รับอิทธพลจากลัทธิเต๋าโดยผู้นำที่มีนามว่า “ชิวฉูจี” เมืองปากั๋ว แต่เดิมคือประเทศวูซุน ในสมัยที่เป็นซียี่ 36 ประเทศ เป็นที่อยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนใหญ่ที่สุด และมีความสัมพันธ์กับชาวฮั่นมายาวนาน ส่วนชื่อประเทศวูซุนนั้นได้มาจาภูเขาวูซุนนั้นเอง และในปี ค.ศ.2008 ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมแม่น้ำยีหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานที่ประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน สร้างมนต์ขลังสะกดทุกสายตาพร้อมเก็บภาพความประทับใจถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเมืองจิงเห่อ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทาง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจิงเห่อ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก WENZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เมืองจิงเห่อ- สือเห่อจื่อ – ชมพิพิธภัณฑ์ทหาร – อูรูมูฉี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองสือเหอจื่อ ได้รับสถาปนาจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นเมืองที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันโดยมีความสุข และคงไว้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติสวยงามเหมือนไข่มุกทะเลทราย ชมพิพิธภัณฑ์ทหารสือเหอจือพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดของซินเจียง เป็นพิพิธภัณฑ์กองทัพปกป้องชายแดน และประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองสือเหอจือ สมัยสงครามคอมมิวนิสต์และก๊กมินตั๋งแย่งชิงดินแดนของมณฑลซินเกียง ในการต่อสู้ระหว่างลัทธิแบ่งแยกดินแดนของต่างชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศทั้งสองข้างทาง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก MIDONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่แปด เมืองอูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – สวนหงซาน – ตลาดต้าปาจา – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้จากทั่วมณฑลซินเจียง ชมแผนผังเส้นทางการค้ายุคเส้นทางแพรไหม จุดเด่นที่สุดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือซากมนุษย์โบราณบรรพบุรุษของชาวยุโรป(โฉมงามโหลหลาน) ที่ขุดพบในซินเจียง อายุกว่า 3,000 ปี และมัมมี่ของ“จางฉง”แม่ทัพฝ่ายซ้ายของกษัตริย์แห่งเกาชางจากนั้นชมทิวทัศน์อูรูมูฉีบริเวณสวนหงซานชมสวนที่ตกแต่งด้วยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ท่านยังสามารถมองเห็นตัวเมืองอูรูมูฉีโดยรอบ อาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ตึกรามบ้านช่องแบบรัสเซียที่สร้างขึ้นในยุคที่โซเวียตเข้ามามีอิทธิพล หลังจากนั้นให้อิสระท่านช้อปปิ้งที่ตลาดต้าปาจา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัทอบแห้ง ถั่วอบแห้ง ชนิดต่างๆ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19:20 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
23:30 น.
ถึงนครคุนหมิง (รอต่อเครื่อง 1 ชม. 30 นาที)
01:00 น.
เหินฟ้าสู่กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
02:05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง ในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info