ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คุนหมิง ภูเขาเทพธิดา สะพานเป่ยผาน 5 วัน SC
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
*ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าวีซ่ากรุ๊ป (ในกรณีมีวีซ่าจีน จะหักคืน 1,000.-บาท)
*ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน (หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
*ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.-บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก.
-ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษี, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี),
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 4 วัน 120 หยวน

หมายเหตุ  
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 4 - 8, 11 - 15, 18 - 22, 25 - 29 ต.ค., 1 - 5, 8 - 12, 15 - 19, 22 - 26 พ.ย., 29 พ.ย. - 3 ธ.ค., 6 - 10, 13 - 17, 20 - 24 ธ.ค. 60
13,900.-
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23:30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ผานเซี่ยน - หมู่บ้านโถ่วเล่อ (ต้นแปะก๊วยพันปี) - เส้นทางระเบียงภาพร้อยลี้
03:05 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8886
05:55 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีทัศนียภาพสวยงาม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อำเภอผานเซี่ยน มณฑลกุ้ยโจว เป็นเสมือนประตูด้านตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว ติดกับมณฑลยูนนาน เป็นที่มั่นทางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทางตอนใต้ของจีน มีความสำคัญด้านการคมนาคม พลังงาน การค้า โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลกุ้ยโจว-ยูนนาน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่หมู่บ้านโถ่วเล่อ (หมู่บ้านสีทอง) ที่นี่มีต้นแปะก๊วยโบราณ 1,200 ต้น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปี ที่มีอายุมากที่สุดคือ 1,500 ปี โดยสูงถึง 10 เมตร ซึ่งชาวท้องถิ่นตั้งชื่อให้ว่า "คุณทวด" เนื่องจากเป็นราชาแห่งต้นแปะก๊วยโบราณเหล่านี้ คนที่นี่อยู่กับแปะก๊วยด้วยความรัก ความผูกพัน บ้านที่รายล้อมด้วยต้นแปะก๊วยพันปี สวยมีเสน่ห์มากๆ ยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนใบแปะก๊วยกลายเป็นสีทอง มองแล้วเหมือนแผ่นดินทองสวยสุดตา อลังการจริงๆ แปะก๊วยมีประโยชน์มาก โดยใบอ่อนใช้ทำใบชาแปะก๊วย สรรพคุณลดความดันและไขมันในเลือดได้ดี เม็ดแปะก๊วย เสริมสวยต้านชราและต้านมะเร็ง คนที่นี่กินแปะก๊วยเป็น ประจำ จึงทำให้อายุเฉลี่ย 80 ปีขึ้นไป ที่มากที่สุดคือ 106 ปี หมู่บ้านโถ่วเล่อได้รับการคัดเลือกเป็น "หมู่บ้านที่มีระบบ นิเวศที่ดีระดับชาติ" เป็นแหล่งถ่ายภาพของสมาคมนักถ่ายภาพมณฑลกุ้ยโจว และเป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมต้นไม้แห่งแรกของจีน โดยมหาวิทยาลัยการป่าไม้ซีหนาน นำท่านผ่านเส้นทางระเบียงภาพร้อยลี้ ภาพของเทือกเขาป่าไม้เขียววจี สลับท้องฟ้าคราม ปุยเมฆขาว ตัดท้องทุ้ง อีกทั้งแปลงนาขั้นบันได ดุจดั่งงานแสดงแกลลอรี่บนที่ราบสูง ที่จิตรกรนรินามได้แต่งแต้มให้ได้ยล นำท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดาและพื้นที่ชุ่มน้ำ (เหนียงเหนียงซาน) เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหลายร้อยพันปี เป็นเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของจีน สูงจากระดับน้ำทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่กว่า 30,000 ไร่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดาและพื้นที่ชุ่มน้ำ - น้ำตกเหินฟ้า - แกรด์แคนยอนลิ่วเชอเหอ - ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ล่องเรือถ้ำน้ำเจียงหยวน - สวนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร - สวนเขาวงกต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดาและพื้นที่ชุ่มน้ำ (เหนียงเหนียงซาน) อันประกอบไปด้วยแกรนด์แคนยอน สะพานธรรมชาติ น้ำตก หนองบึง พืชมอส พืชไม้พุ่ม ป่าชายเลน ชมน้ำตกเหินฟ้า (เฟยเทียน) ความสูง 18 เมตร กว้าง 26 เมตร ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอันสวยงาม ชมความงามแกรด์แคนยอน ลิ่วเชอเหอ โตรกเขาสูงชันเหวลึก เป็นภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยา อันน่ามัหศจรรย์ที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาสูงตระหง่าน ท้องฟ้า สดใส และขุนเขาเขียวที่โอบล้อม จะนำกายและใจกลับไปสู่ โลกที่แสนสงบของธรรมชาติอีกครั้ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินผ่านระเบียง กระจก สู่ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมภายในถ้ำเพื่อ ความเป็นสิริมงคล จากนั้นล่องเรือถ้ำน้ำเจียงหยวน ถ้ำหินปูน ลึกลับ ภูมิทัศน์งดงามน่ามหัศจรรย์ ชมทะเลสาบ SWAN LAKE ข้ามสะพานแขวน ชมสวนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร สาธิต เพื่อศึกษาและเรียนรู้การจัดการระบบนิเวศทางธรรมชาติ ขนาดใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเทพธิดาภูเขาและพื้นที่ชุ่มน้ำ นอกจากนี้ยังมีสวนเขาวงกต ให้ท่านได้เพลินเพลินไปพร้อมกับธรรมชาติที่งดงามอีกด้วย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ สะพานเป่ยผานเจียง (สูงสุดในโลก) - คุนหมิง - ศูนย์สมุนไพรจีน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมสะพานเป่ยผานเจียง เป็นสะพานขึงระหว่างช่องเขา ตัวสะพานทอดตัวข้ามแม่น้ำเป่ยผาน หรือแม่น้ำหนี่จู (เปิดเป็นทางการวันที่ 29 ธ.ค. 2559) ที่ได้สร้างสถิติใหม่เป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก มีความยาว 1,341.4 เมตร จากพื้นตัวสะพานถึงก้นเหว 565 เมตร เทียบเท่าความสูงตึก 200 ชั้น เป็นการร่วมมือของมณฑลกุ้ยโจวและมณฑลยูนนาน เพื่อย่นระยะ เวลาในการเดินทางและขนส่ง (ตามนโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง เชื่อมจีนสู่อาเซียน) ใช้เวลาก่อสร้างเพียง 3 ปี (พ.ศ.2556-2559) ใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทาง ด้วยเส้นทางผ่านขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม กลับนครคุนหมิง แวะศูนย์สมุนไพร ฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีนต่างๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์ยูนนาน – โรงงานหมอนโอโซน – เมืองโบราณกวนตู้ – โรงงานหยก – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ยูนนาน ซึ่งจัดแสดงการกำเนิดโลก มนุษย์ยุคแรก วิวัฒนาการมนุษย์ ธรณีวิทยา สัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์ ฟอสซิล พุทธศาสนาทิเบต ข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนอาวุธ ตั้งแต่ยุคสำริด หิน แร่ จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้จากห้องนิทรรศการต่างๆ ที่อลังการ จากนั้นแวะชมโรงงานหมอนโอโซน ซึ่งเป็นหมอนสุขภาพ เพื่อการพักผ่อนหลับนอนที่ดีของท่าน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมเมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุหลายร้อยปี สถาปัตยกรรมแบบจีนสมัยก่อน มีลานเอนกประสงค์เป็นศูนย์กลาง ของเมืองโบราณ มีเจดีย์แบบธิเบต ศูนย์รวมของชาวพุทธในนิกาย มหายาน และด้านหลังของเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของวัดลามะหรือ วัดทิเบต ให้ท่านช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนมโบราณต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นแวะชมหรือเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก เผ่เย้า เครื่องประดับนำโชค
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย นครคุนหมิง
01:00 น.
เหินฟ้าสู่กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
02:05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info