เปียงยาง
  โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โอซาก้า
  มอสโก
 
     Information
เซี๊ยะเหมิน อู่อี๋ซาน 6 วัน MF
ที่ตั้ง : เซียะเหมิน
ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี๊ยะเหมิน-ฝูโจว -กรุงเทพฯ     
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
* ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (2 ท่านต่อ 1 ห้อง)        
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ  
* ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  
* ค่าวีซ่าจีน (พาสปอร์ตไทย) 4 วันทำการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ        
- ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 20 ก.ก. 
- ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ       
- ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / ท่าน / วัน        
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน / ท่าน / วัน
- ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน / ท่าน / วัน               

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือจะกรอกแบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่า จีน

 เอกสารเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสพอร์ตเล่มจริง มีอายุใช้งาน  6 เดือน   รูปถ่าย สี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาสูติบัตร (ใบกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
3.1   กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
3.2  กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
3.3  กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรนักเรียน


เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2. ส่วนเหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
3. การยกเลิก ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 40 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนเดินทาง 18 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนเดินทาง 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศด้วยกรณีข้างต้นไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัว หรือนำใส่กระเป๋าเดินทางมากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย // สูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระกรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้     ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. - มิ.ย. 20 - 25 เม.ย., 18 - 23, 25 - 30 พ.ค., 1 - 6, 15 - 20, 22 - 27 มิ.ย. 60
33,900.-
วันหยุดพิเศษ 11 - 16 พ.ค. 60
34,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี๊ยะเหมิน
13.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน เซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
16.20 น.
เหินฟ้าสู่เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MF 854
20.15 น.
ถึงสนามบินเซี๊ยะเหมิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก XIAMEN PLAZA HOTEL 4 * หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซี๊ยะเหมิน – เกาะกู่ลั่งหยู่ – วัดหนานผู่ถ่อ - ถนนรอบเกาะ – เจิงชั่วอัน - โชว์หมิ่นหนานฉวนฉี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งเรือข้ามฟากสู่ เกาะกู่ลั่งหยู่ นั่งรถกอล์ฟชมวิวรอบเกาะกู่ลั่งหยู่ หรือที่ชาวบ้านชอบเรียกกันว่าเกาะดนตรี/เกาะเปียโน/สิ่งก่อสร้างหมื่นประเทศ เนื่องจากความสวยงามของเกาะนี้ ในช่วงสงครามโลก ต่างประเทศพากันมาสร้างสถานทูตที่เกาะกู่ลั่ง จึงทำให้เกาะนี้มีตึกก่อสร้างที่มีลักษณะหลากหลายมาก ชมสวนซูจวง ซึ่งเจ้าของคือนักธุรกิจไต้หวัน สร้างสวนนี้ขึ้นมาเพื่อระลึกภรรยาของเขา สวนนี้นอกจากมีทิวทัศน์สวยงาม เก๋งจีน แล้วยังได้นำน้ำทะเลเข้ามาทำเป็นสระด้วย เดินตามสะพาน จะมาถึงพิพิธภัณฑ์เปียโน ชมเปียโนหลากหลายที่คนจีนโพ้นทะเลหู่โหย่วยี่เป็นคนบริจาค หลังชมพิพิธภัณฑ์เปียโน นำท่านเดินชมตึกสวยงามต่างๆ หลังจากนั้น นำท่านนั่งเรือข้ามฟากกลับมาที่แผ่นดินใหญ่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมวัดหนันผู่โถว ซึ่งเป็นวัดที่ศักสิทธิ์ที่สุดในเมืองเซี๊ยะ เหมิน วัดหนันผู่โถวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีประวัตศาสตร์มากกว่า 1,000 ปี ที่ได้ชื่อนี้มาเนื่องจากว่าวัดนี้บูชาเจ้าแม่กวนอิน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาผู่โถว เป็นที่นับถือเจ้าแม่เช่นเดียวกัน เลยตั้งชื่อเป็นวัดหนันผู่โถว (ผู่โถวใต้) หลังนมัสการ นั่งรถบัสผ่านชมถนนรอบเกาะ ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามมากสุดของเมืองเซี๊ยะเหมิน และเป็นสถานที่จัดมาราธอนสากลอีกด้วย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่เจิงชั่วอัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์หมิ่นหนานฉวนฉี ซึ่งเป็นโชว์ที่เล่าเรื่องพื้นเมืองของภาคใต้ฝูเจี้ยน โชว์นี้เป็นโชว์ 5-D ซึ่งที่นั่งสามารถหมุนได้ 360° ยังสามารถชมการกระโดดน้ำจากความสูง 30 เมตร ประทับใจกับน้ำ 2,000 ตัน ไหลลงจากความสูง 20 เมตรอีกด้วย หลังจากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Xiamen Plaza Hotel 4 * หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เซี๊ยะเหมิน – เกาะเหมยโจว - ศาลเจ้าแม่ทับทิม – ฝูโจว – ถนนคนเดินซันฟางชีเซี้ยง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านนั่งรถบัสเดินทางไปเมืองผู่เถียน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ นั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะเหมยโจว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชวนชิมอาหารพื้นเมืองเกาะเหมยโจว นำท่านเที่ยวชมศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง หลังการซ่อมแซมหลายครั้ง ปัจจุบันนี้ ศาลเจ้าแม่ได้ขยายไปเรื่อยๆ และความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ ทำให้มีคนที่นับถือเจ้าแม่มากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี นอกจากคนไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า คนจีนโพ้นทะเลต่างพากันมานมัสการเจ้าแม่อีกด้วย หลังนมัสการ นำท่านนั่งเรือข้ามฟากกลับมาแผ่นดินใหญ่ นั่งรถบัสเดินทางไปเมืองฝูโจว ชมซันฟางชีเซี้ยง ซึ่งเป็นถนนคนเดินบ้านโบราณซันฟางชีเซี้ยง ซึ่งเป็นบ้านโบราณ 3 ชุมชน 7 ซอย มีบ้านโบราณที่ได้อนุรักษ์ไว้ 270 กว่าหลัง ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา ชุมชนนี้เป็นบ้านพักอาศัยของพวกขุนนาง บัณฑิต ในสมัยนี้ ที่นี่ได้เป็นบ้านพักอากาศเก่าของพวกนักเขียน นักวิชาการต่างๆ จึงทำให้ซันฟางชีเซี้ยง ยิ่งลือชื่อไปด้วย นอกจากสามารถชมบ้านก่อสร้างของสมัยโบราณต่างๆ แล้ว ยังสามารถชิมขนมพื้นเมือง และซื้อของระลึกต่างๆ อีกด้วย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Spring Hotel 4 * หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฝูโจว - อู่อี๋ซาน – เทียนโหยวเฟิง – โชว์ยิ่งเซี่ยงต้าหงเผา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งรถบัสเดินทางไปอู่อี๋ซาน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชวนชิมอาหารพื้นเมืองอู่อี๋ซาน นำท่านเที่ยวชมภูเขาเทียนโหยวเฟิง ที่เป็นภูเขาสูงชันมากที่สุดของอู่อี๋ซาน ความสูงเหนือทะเล 408.8 เมตร ระหว่างทางขึ้นเขา ชมวังเมฆ ถ้ำชา ภูเขาต้าหวังเฟิง ภูเขายู่หนู่เฟิง เป็นต้น ถึงกลางภูเขาเทียนโหยวเฟิง ปีนบันไดหินขึ้นเขา ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของอู่อี๋ซาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์ยิ่งเซี่ยงต้าหงเผา (Impression Da Hong Pao) ซึ่งเป็นโชว์ที่กำกับโดย จางอี้โหมว (Zhang Yimou) ซึ่งเป็นโชว์ด้านวัฒนธรรมที่จัดในกลางแจ้งโดยใช้ภูเขาและแม่น้ำของอู่อี๋ซานเป็นเวที โชว์ยิ่งเซี่ยงต้าหงเผา มีนักแสดงเกือบ 300 คน ที่นั่งสามารถหมุนได้ 360° หลังจากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Wuyishan Saecy Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า อู่อี๋ซาน - ล่องแพแม่น้ำ 9 โค้ง - ถนนโบราณ – วังอู่อี๋ – เมืองฝูโจว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านไปล่องแพไม้ไผ่ แม่น้ำ 9 โค้ง โดย 6 ท่านนั่งแพลำเดียวกัน อู่อี๋ซานมีภูเขา 33 แห่ง หน้าผา 99 แห่ง โดยแม่น้ำ 9 โค้ง หรือไม่น้ำจิ่วฉู่ได้ไหลผ่านภูเขาและหน้าผาเหล่านี้ ภูเขาหมุนตามแม่น้ำ แม่น้ำไหลตามแนวภูเขา ทำให้ทิวทัศน์ของจุดที่โค้งแต่ละแห่งสวยมีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน ระหว่างการล่องแพ ชมภูเขาต้าหวังเฟิง ยู่หนู่เฟิง ต้าฉางเฟิง เทียนโหยวเฟิง หน้าผาสวยงามต่างๆ เป็นต้น หลังการล่องแพ ชมถนนโบราณและวังอู่อี๋
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านนั่งรถบัสเดินทางกลับเมืองฝูโจว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก Spring Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่หก ฝูโจว – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินฝูโจว
12.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการเซี๊ยะเหมิน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MF 821
15.20 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info