โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
เซี๊ยะเหมิน อู่อี๋ซาน 6 วัน MF
ที่ตั้ง : เซียะเหมิน
ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี๊ยะเหมิน-ฝูโจว -กรุงเทพฯ     
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
* ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (2 ท่านต่อ 1 ห้อง)        
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ  
* ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  
* ค่าวีซ่าจีน (พาสปอร์ตไทย) 4 วันทำการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ        
- ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 20 ก.ก. 
- ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ       
- ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / ท่าน / วัน        
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน / ท่าน / วัน
- ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน / ท่าน / วัน               

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือจะกรอกแบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่า จีน

 เอกสารเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสพอร์ตเล่มจริง มีอายุใช้งาน  6 เดือน   รูปถ่าย สี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาสูติบัตร (ใบกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
3.1   กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
3.2  กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
3.3  กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรนักเรียน


เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2. ส่วนเหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
3. การยกเลิก ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 40 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนเดินทาง 18 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนเดินทาง 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศด้วยกรณีข้างต้นไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัว หรือนำใส่กระเป๋าเดินทางมากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย // สูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระกรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้     ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. - มิ.ย. 20 - 25 เม.ย., 18 - 23, 25 - 30 พ.ค., 1 - 6, 15 - 20, 22 - 27 มิ.ย. 60
33,900.-
วันหยุดพิเศษ 6 - 11 เม.ย., 11 - 16 พ.ค. 60
34,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี๊ยะเหมิน
13.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน เซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
16.20 น.
เหินฟ้าสู่เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MF 854
20.15 น.
ถึงสนามบินเซี๊ยะเหมิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก XIAMEN PLAZA HOTEL 4 * หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซี๊ยะเหมิน – เกาะกู่ลั่งหยู่ – วัดหนานผู่ถ่อ - ถนนรอบเกาะ – เจิงชั่วอัน - โชว์หมิ่นหนานฉวนฉี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งเรือข้ามฟากสู่ เกาะกู่ลั่งหยู่ นั่งรถกอล์ฟชมวิวรอบเกาะกู่ลั่งหยู่ หรือที่ชาวบ้านชอบเรียกกันว่าเกาะดนตรี/เกาะเปียโน/สิ่งก่อสร้างหมื่นประเทศ เนื่องจากความสวยงามของเกาะนี้ ในช่วงสงครามโลก ต่างประเทศพากันมาสร้างสถานทูตที่เกาะกู่ลั่ง จึงทำให้เกาะนี้มีตึกก่อสร้างที่มีลักษณะหลากหลายมาก ชมสวนซูจวง ซึ่งเจ้าของคือนักธุรกิจไต้หวัน สร้างสวนนี้ขึ้นมาเพื่อระลึกภรรยาของเขา สวนนี้นอกจากมีทิวทัศน์สวยงาม เก๋งจีน แล้วยังได้นำน้ำทะเลเข้ามาทำเป็นสระด้วย เดินตามสะพาน จะมาถึงพิพิธภัณฑ์เปียโน ชมเปียโนหลากหลายที่คนจีนโพ้นทะเลหู่โหย่วยี่เป็นคนบริจาค หลังชมพิพิธภัณฑ์เปียโน นำท่านเดินชมตึกสวยงามต่างๆ หลังจากนั้น นำท่านนั่งเรือข้ามฟากกลับมาที่แผ่นดินใหญ่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมวัดหนันผู่โถว ซึ่งเป็นวัดที่ศักสิทธิ์ที่สุดในเมืองเซี๊ยะ เหมิน วัดหนันผู่โถวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีประวัตศาสตร์มากกว่า 1,000 ปี ที่ได้ชื่อนี้มาเนื่องจากว่าวัดนี้บูชาเจ้าแม่กวนอิน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาผู่โถว เป็นที่นับถือเจ้าแม่เช่นเดียวกัน เลยตั้งชื่อเป็นวัดหนันผู่โถว (ผู่โถวใต้) หลังนมัสการ นั่งรถบัสผ่านชมถนนรอบเกาะ ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามมากสุดของเมืองเซี๊ยะเหมิน และเป็นสถานที่จัดมาราธอนสากลอีกด้วย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่เจิงชั่วอัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์หมิ่นหนานฉวนฉี ซึ่งเป็นโชว์ที่เล่าเรื่องพื้นเมืองของภาคใต้ฝูเจี้ยน โชว์นี้เป็นโชว์ 5-D ซึ่งที่นั่งสามารถหมุนได้ 360° ยังสามารถชมการกระโดดน้ำจากความสูง 30 เมตร ประทับใจกับน้ำ 2,000 ตัน ไหลลงจากความสูง 20 เมตรอีกด้วย หลังจากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Xiamen Plaza Hotel 4 * หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เซี๊ยะเหมิน – เกาะเหมยโจว - ศาลเจ้าแม่ทับทิม – ฝูโจว – ถนนคนเดินซันฟางชีเซี้ยง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านนั่งรถบัสเดินทางไปเมืองผู่เถียน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ นั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะเหมยโจว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชวนชิมอาหารพื้นเมืองเกาะเหมยโจว นำท่านเที่ยวชมศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง หลังการซ่อมแซมหลายครั้ง ปัจจุบันนี้ ศาลเจ้าแม่ได้ขยายไปเรื่อยๆ และความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ ทำให้มีคนที่นับถือเจ้าแม่มากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี นอกจากคนไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า คนจีนโพ้นทะเลต่างพากันมานมัสการเจ้าแม่อีกด้วย หลังนมัสการ นำท่านนั่งเรือข้ามฟากกลับมาแผ่นดินใหญ่ นั่งรถบัสเดินทางไปเมืองฝูโจว ชมซันฟางชีเซี้ยง ซึ่งเป็นถนนคนเดินบ้านโบราณซันฟางชีเซี้ยง ซึ่งเป็นบ้านโบราณ 3 ชุมชน 7 ซอย มีบ้านโบราณที่ได้อนุรักษ์ไว้ 270 กว่าหลัง ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา ชุมชนนี้เป็นบ้านพักอาศัยของพวกขุนนาง บัณฑิต ในสมัยนี้ ที่นี่ได้เป็นบ้านพักอากาศเก่าของพวกนักเขียน นักวิชาการต่างๆ จึงทำให้ซันฟางชีเซี้ยง ยิ่งลือชื่อไปด้วย นอกจากสามารถชมบ้านก่อสร้างของสมัยโบราณต่างๆ แล้ว ยังสามารถชิมขนมพื้นเมือง และซื้อของระลึกต่างๆ อีกด้วย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Spring Hotel 4 * หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฝูโจว - อู่อี๋ซาน – เทียนโหยวเฟิง – โชว์ยิ่งเซี่ยงต้าหงเผา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งรถบัสเดินทางไปอู่อี๋ซาน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชวนชิมอาหารพื้นเมืองอู่อี๋ซาน นำท่านเที่ยวชมภูเขาเทียนโหยวเฟิง ที่เป็นภูเขาสูงชันมากที่สุดของอู่อี๋ซาน ความสูงเหนือทะเล 408.8 เมตร ระหว่างทางขึ้นเขา ชมวังเมฆ ถ้ำชา ภูเขาต้าหวังเฟิง ภูเขายู่หนู่เฟิง เป็นต้น ถึงกลางภูเขาเทียนโหยวเฟิง ปีนบันไดหินขึ้นเขา ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของอู่อี๋ซาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์ยิ่งเซี่ยงต้าหงเผา (Impression Da Hong Pao) ซึ่งเป็นโชว์ที่กำกับโดย จางอี้โหมว (Zhang Yimou) ซึ่งเป็นโชว์ด้านวัฒนธรรมที่จัดในกลางแจ้งโดยใช้ภูเขาและแม่น้ำของอู่อี๋ซานเป็นเวที โชว์ยิ่งเซี่ยงต้าหงเผา มีนักแสดงเกือบ 300 คน ที่นั่งสามารถหมุนได้ 360° หลังจากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Wuyishan Saecy Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า อู่อี๋ซาน - ล่องแพแม่น้ำ 9 โค้ง - ถนนโบราณ – วังอู่อี๋ – เมืองฝูโจว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านไปล่องแพไม้ไผ่ แม่น้ำ 9 โค้ง โดย 6 ท่านนั่งแพลำเดียวกัน อู่อี๋ซานมีภูเขา 33 แห่ง หน้าผา 99 แห่ง โดยแม่น้ำ 9 โค้ง หรือไม่น้ำจิ่วฉู่ได้ไหลผ่านภูเขาและหน้าผาเหล่านี้ ภูเขาหมุนตามแม่น้ำ แม่น้ำไหลตามแนวภูเขา ทำให้ทิวทัศน์ของจุดที่โค้งแต่ละแห่งสวยมีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน ระหว่างการล่องแพ ชมภูเขาต้าหวังเฟิง ยู่หนู่เฟิง ต้าฉางเฟิง เทียนโหยวเฟิง หน้าผาสวยงามต่างๆ เป็นต้น หลังการล่องแพ ชมถนนโบราณและวังอู่อี๋
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านนั่งรถบัสเดินทางกลับเมืองฝูโจว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก Spring Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่หก ฝูโจว – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินฝูโจว
12.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการเซี๊ยะเหมิน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MF 821
15.20 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info