ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
หลิงจือ นั่งรถไฟทิเบต 8 วัน TG
ที่ตั้ง : หลิงจือ
ราคาเริ่มต้นที่ 68,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เฉิงตู - หลิงจือ / ซีหลิง - เฉิงตู - กรุงเทพฯ / ค่าที่พักโรงแรม 7 คืน / ค่าเข้าชมสถานที่ / ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่า 4 วันทำการพาสปอร์ตไทย / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 15 หยวน ต่อ นักท่องเที่ยว 1 ท่าน
ค่าทิปคนขับรถ วันละ 15 หยวน ต่อ นักท่องเที่ยว 1 ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 15 หยวน ต่อ นักท่องเที่ยว 1 ท่าน
ค่าทิปบริการ ยกกระเป๋าของโรงแรม ใบละ 5 หยวน
 / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือรายการ / ค่าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 ก.ก. / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % / ค่าภาษีบริการ 3 % / ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)

หมายเหตุ ราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง อาจเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบิน / ราคาทัวร์แลนด์
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็น
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
4.2 เลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ข้างต้น และทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ก.ย. - ต.ค. 17 – 24 ก.ย., 15 – 22, 22 – 29 ต.ค. 60
71,900.-
พ.ย. - ธ.ค. 19 – 26 พ.ย., 26 พ.ย. – 3 ธ.ค., 3 – 10, 17 – 24 ธ.ค. 60
68,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์หมีแพนด้า - โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของวีคเอนด์ทัวร์คอยอำนวยความสะดวก
10.15 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนมณฑลที่มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และมีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์หมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์สงวนและสัตว์สัญลักษณ์ประจำประเทศจีน ชมการเพาะเลี้ยงและผสมพันธุ์หมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิดขนาดเท่ากับลูกหนู และชมชีวิตความเป็นอยู่ ที่นี่ท่านจะได้พบกับบรรดาหมีแพนด้าที่อยู่อย่างอิสระ มีเพียงรั้วเตี้ย ๆ และคูน้ำกั้นระหว่างท่านกับหมีไว้เท่านั้น
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารหลังอาหารนำท่านชมโชว์ TOP SHOW OF SICHUAN ภายใต้ชื่อว่า PARADISE ETHOS เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของเฉินตู ใช้นักแสดงกว่า 200 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยแสง สี เสียงไฮเทค, ทันสมัย และการแต่งกายอันสวยงามตระการตา เป็นการแสดงที่ผสมผสานกันระหว่างโชว์เปลี่ยนหน้ากาก, โชว์ธิเบต รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ และแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของมณฑลเสฉวน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FORSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง เฉินตู - หลิงจือ - อุทยานหลูหลางหลิงไห่
เช้า
บริการอาหารเช้า (กล่อง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู
07.30 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองหลิงจือ โดยเที่ยวบินที่ CA 4431
09.15 น.
ถึงสนามบินหลิงจือเมืองที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 กว่าเมตร รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลูหลางหลิงไห่ผ่านภูเขาเซอะจี้ลาซาจะมองเห็นยอดเขาน้ำแข็งที่สูงระดับ 15 ของโลก เรียกว่า หนานเจียเปาหวอสูงเหนือระดับน้ำทะเล 7,878 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่อุทยานหลูหลางหลิงไห่ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนที่ผู้คนมาถึงจะไม่คิดถึงบ้านเลยสวยที่สุดในประเทศจีนให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลิงจือ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารท่านเข้าสู่ที่พัก ZHONGHAI GARDEN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม หลิงจือ - อุทยานจี้ป๋อหลิน - ลาซา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานจี้ป๋อหลิน ชมต้นไม้เทวดาอายุ 2,500 ปี เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนต้นไม้หินแต่ยังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ระหว่างทางชมป้อมโบราณพันปีท่านจะได้สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองทิเบต
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมทะเลสาบปาสุงชั่วและวัดทิเบตหมวกแดง ระหว่างทางผ่านหุบเหวหนีเสียงกู่ หมู่บ้านชนบท ป้อมเพลิงพันปีชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง เข้าสู่เมืองลาซา
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LASHA HOTEL หรือเทียบเท่า 4  ดาว  
วันที่สี่ พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนตำหนักนอร์บุลิงฆา - วัดต้าเจาซื่อ - ถนนแปดเหลี่ยม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่พระราชวังโปตาลาตั้งอยู่บนยอดเขาแดงความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือกษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2188-2236 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว สีแดง และส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ 13)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมพระราชวังฤดูร้อนตำหนักนอร์บุลิงฆาอันเป็นพระราชวังฤดูร้อนคู่กันกับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา ความหมายเดิมของชื่อ นอร์บุหลิงฆาแปลว่า “สวนอัญมณี” สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 ปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อ ๆ มา ดาไลลามะองค์อื่น ๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ แม้แต่ดาไลลามะองค์สุดท้ายก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก จากนั้นนำชมวัดต้าเจาซื่อ หรือ Jokhang เป็นวัดซึ่งมีอายุกว่า 1,400 ปี เป็นแหล่งรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวทิเบต เป็นสถาปัตยกรรมที่ผ่านการผสมผสานอย่างลงตัวของศิลปะสมัยถังของจีนและศิลปะทิเบตโดยตัวอาคารสร้างแบบจีน และหลังคาตกแต่งประดับประดาแบบศิลปะทิเบต มีหลังคาทองคำ โดยพระวิหารหลวงมี 4 ชั้น ชั้นล่างของพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์โจโวริมโปเซ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระมเหสีของพระเจ้าซงซัน สันกัมโป พระนาง เหวินเฉิง แห่งราชวงศ์ถัง ได้นำติดตัวมาจากเมืองจีน นำท่านชมองค์พระพุทธรูปต่างๆ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียซึ่งวัดนี้จะมีคนท้องถิ่น เข้ามาเพื่อทำบุญจำนวนมาก นำท่านขึ้นสู่ชั้นสองชมรูปปั้นของ มเหสี พระนาง เหวินเฉิง จากจีน และ เจ้าหญิงภริขุตี จากเนปาล ซึ่งพระเจ้าซงซัน สันกัมโป เป็นผู้ดำริให้มีการสร้างขึ้น จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ชั้นสามซึ่งเป็นลานกว้างท่านจะได้ชม สัญญาลักษณ์ กวางหมอบ และ หลังคาทองคำ พร้อมเก็บภาพพระราชวังโปตาลาอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านชมการกราบแบบอังฎางคประดิษฐ์ และ การเดินเวียนเทียนรอบวัด ซึ่งเป็นการปฎิบัติอย่างเคร่งครัดของชาวทิเบต จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมตลาดปาหลังเจีย ซึ่งมีของพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LASHA HOTEL หรือเทียบเท่า 4  ดาว  
วันที่ห้า อยู่บนรถไฟทั้งวัน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่เมืองซีหลิง นำท่านสำรวจขบวนรถไฟ ซึ่งเป็นรถไฟขบวนที่มีลักษณะพิเศษ คือ ปรับอุณหภูมิ และความกดอากาศ เริ่มเปิดบริการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2006 ผ่านเส้นทางอันงดงาม ผ่านสถานี YANNGBAJIN.DAMXO.NAGQU.AMDO, TANGGULA MOUNTAIN BANK OF TUOTUO RIVER, WUDAOLIANG, BUDONG SPRING, KUNLUN MOUNTAIN, GOLMUD, XINING, LANZHOU อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงไว้สำหรับวันต่อไป…ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับสภาพภูเขา หิมะสลับซับซ้อนและทุ่งหญ้ากว้างที่มีฝูงแพะ แกะ จามรี เล็มหญ้าอยู่เป็นระยะ ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดอ่อน ๆ กระทบกับภูเขาหิมะ
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวันบนรถไฟ
เย็น
อิสระอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนรถไฟ พักบนรถไฟเป็นตู้นอน 1 คืน (ห้องละ 4 ท่าน) มุ่งหน้าสู่ที่เมืองซีหนิง
วันที่หก ซีหนิง - มัสยิดตงกวน
เช้า
อาหารเช้าอิสระบนรถไฟ ถึงสถานีรถไฟซีหนิง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม มัสยิดตงกวน เป็นมัสยิดใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก QINGHAI ZHONGFAYUAN HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด วัดถ่าเอ่อซื่อ – เฉินตู
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่วัดถาเอ่อซื่อ 1 ใน 6 วัดนิกายทิเบตหมวกเหลืองที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีพื้นที่ 450,000 ตร.ม. มี 3 สิ่งมหัศจรรย์ ประกอบด้วย ภาพวาดน้ำมันฝาผนัง, ธงทังก้า(ธงอวยพร), ภาพแกะสลักด้วยไม้ 3 มิติ ทำจากน้ำมันไขแพะผสมแร่ธาตุ อาทิ ดิน เงิน ทองแดง โดยท่าน พระอาจารย์จงคาปา เป็นผู้ก่อตั้งนิกายนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ตัวเมืองซีหนิงสมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบิน
16.20 น.
เดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบิน AIR CHINA [CA] เที่ยวบินที่ CA 4206
17.55 น.
ถึงสนามบินเมืองเฉินตู หลังจากรับสัมภาระ แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเฉินตู
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FORSTAR   HOTEL   หรือเทียบเท่า
วันที่แปด เฉินตู - วัดเจ้าเจี๋ย - อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดลือชื่อของนครเฉิงตู วัดเจาเจี๋ยซึ่งสร้างครั้งแรกในราชวงศ์ถังสมัยเจินกวงฮ่องเต้มีอายุราว 1,400 ปี แล้วถูกไฟใหม้ในปี ค.ศ.1644 ต่อมาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร ** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
** โปรแกรมนั่งรถไฟอาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม **
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info