โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
ไทย   
  ภูเก็ต
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ดูไบ
  ฮ่องกง
 
     Information
หลิงจือ นั่งรถไฟทิเบต 8 วัน TG
ที่ตั้ง : หลิงจือ
ราคาเริ่มต้นที่ 68,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เฉิงตู - หลิงจือ / ซีหลิง - เฉิงตู - กรุงเทพฯ / ค่าที่พักโรงแรม 7 คืน / ค่าเข้าชมสถานที่ / ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่า 4 วันทำการพาสปอร์ตไทย / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 15 หยวน ต่อ นักท่องเที่ยว 1 ท่าน
ค่าทิปคนขับรถ วันละ 15 หยวน ต่อ นักท่องเที่ยว 1 ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 15 หยวน ต่อ นักท่องเที่ยว 1 ท่าน
ค่าทิปบริการ ยกกระเป๋าของโรงแรม ใบละ 5 หยวน
 / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือรายการ / ค่าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 ก.ก. / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % / ค่าภาษีบริการ 3 % / ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)

หมายเหตุ ราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง อาจเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบิน / ราคาทัวร์แลนด์
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็น
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
4.2 เลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ข้างต้น และทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ส.ค. - ต.ค. 6 – 13, 20 – 27 ส.ค., 3 – 10, 17 – 24 ก.ย., 15 – 22, 22 – 29 ต.ค. 60
71,900.-
พ.ย. - ธ.ค. 19 – 26 พ.ย., 26 พ.ย. – 3 ธ.ค., 3 – 10, 17 – 24 ธ.ค. 60
68,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์หมีแพนด้า - โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของวีคเอนด์ทัวร์คอยอำนวยความสะดวก
10.15 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนมณฑลที่มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และมีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์หมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์สงวนและสัตว์สัญลักษณ์ประจำประเทศจีน ชมการเพาะเลี้ยงและผสมพันธุ์หมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิดขนาดเท่ากับลูกหนู และชมชีวิตความเป็นอยู่ ที่นี่ท่านจะได้พบกับบรรดาหมีแพนด้าที่อยู่อย่างอิสระ มีเพียงรั้วเตี้ย ๆ และคูน้ำกั้นระหว่างท่านกับหมีไว้เท่านั้น
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารหลังอาหารนำท่านชมโชว์ TOP SHOW OF SICHUAN ภายใต้ชื่อว่า PARADISE ETHOS เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของเฉินตู ใช้นักแสดงกว่า 200 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยแสง สี เสียงไฮเทค, ทันสมัย และการแต่งกายอันสวยงามตระการตา เป็นการแสดงที่ผสมผสานกันระหว่างโชว์เปลี่ยนหน้ากาก, โชว์ธิเบต รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ และแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของมณฑลเสฉวน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FORSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง เฉินตู - หลิงจือ - อุทยานหลูหลางหลิงไห่
เช้า
บริการอาหารเช้า (กล่อง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู
07.30 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองหลิงจือ โดยเที่ยวบินที่ CA 4431
09.15 น.
ถึงสนามบินหลิงจือเมืองที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 กว่าเมตร รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลูหลางหลิงไห่ผ่านภูเขาเซอะจี้ลาซาจะมองเห็นยอดเขาน้ำแข็งที่สูงระดับ 15 ของโลก เรียกว่า หนานเจียเปาหวอสูงเหนือระดับน้ำทะเล 7,878 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่อุทยานหลูหลางหลิงไห่ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนที่ผู้คนมาถึงจะไม่คิดถึงบ้านเลยสวยที่สุดในประเทศจีนให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลิงจือ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารท่านเข้าสู่ที่พัก ZHONGHAI GARDEN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม หลิงจือ - อุทยานจี้ป๋อหลิน - ลาซา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานจี้ป๋อหลิน ชมต้นไม้เทวดาอายุ 2,500 ปี เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนต้นไม้หินแต่ยังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ระหว่างทางชมป้อมโบราณพันปีท่านจะได้สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองทิเบต
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมทะเลสาบปาสุงชั่วและวัดทิเบตหมวกแดง ระหว่างทางผ่านหุบเหวหนีเสียงกู่ หมู่บ้านชนบท ป้อมเพลิงพันปีชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง เข้าสู่เมืองลาซา
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LASHA HOTEL หรือเทียบเท่า 4  ดาว  
วันที่สี่ พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนตำหนักนอร์บุลิงฆา - วัดต้าเจาซื่อ - ถนนแปดเหลี่ยม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่พระราชวังโปตาลาตั้งอยู่บนยอดเขาแดงความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือกษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2188-2236 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว สีแดง และส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ 13)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมพระราชวังฤดูร้อนตำหนักนอร์บุลิงฆาอันเป็นพระราชวังฤดูร้อนคู่กันกับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา ความหมายเดิมของชื่อ นอร์บุหลิงฆาแปลว่า “สวนอัญมณี” สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 ปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อ ๆ มา ดาไลลามะองค์อื่น ๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ แม้แต่ดาไลลามะองค์สุดท้ายก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก จากนั้นนำชมวัดต้าเจาซื่อ หรือ Jokhang เป็นวัดซึ่งมีอายุกว่า 1,400 ปี เป็นแหล่งรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวทิเบต เป็นสถาปัตยกรรมที่ผ่านการผสมผสานอย่างลงตัวของศิลปะสมัยถังของจีนและศิลปะทิเบตโดยตัวอาคารสร้างแบบจีน และหลังคาตกแต่งประดับประดาแบบศิลปะทิเบต มีหลังคาทองคำ โดยพระวิหารหลวงมี 4 ชั้น ชั้นล่างของพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์โจโวริมโปเซ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระมเหสีของพระเจ้าซงซัน สันกัมโป พระนาง เหวินเฉิง แห่งราชวงศ์ถัง ได้นำติดตัวมาจากเมืองจีน นำท่านชมองค์พระพุทธรูปต่างๆ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียซึ่งวัดนี้จะมีคนท้องถิ่น เข้ามาเพื่อทำบุญจำนวนมาก นำท่านขึ้นสู่ชั้นสองชมรูปปั้นของ มเหสี พระนาง เหวินเฉิง จากจีน และ เจ้าหญิงภริขุตี จากเนปาล ซึ่งพระเจ้าซงซัน สันกัมโป เป็นผู้ดำริให้มีการสร้างขึ้น จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ชั้นสามซึ่งเป็นลานกว้างท่านจะได้ชม สัญญาลักษณ์ กวางหมอบ และ หลังคาทองคำ พร้อมเก็บภาพพระราชวังโปตาลาอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านชมการกราบแบบอังฎางคประดิษฐ์ และ การเดินเวียนเทียนรอบวัด ซึ่งเป็นการปฎิบัติอย่างเคร่งครัดของชาวทิเบต จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมตลาดปาหลังเจีย ซึ่งมีของพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LASHA HOTEL หรือเทียบเท่า 4  ดาว  
วันที่ห้า อยู่บนรถไฟทั้งวัน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่เมืองซีหลิง นำท่านสำรวจขบวนรถไฟ ซึ่งเป็นรถไฟขบวนที่มีลักษณะพิเศษ คือ ปรับอุณหภูมิ และความกดอากาศ เริ่มเปิดบริการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2006 ผ่านเส้นทางอันงดงาม ผ่านสถานี YANNGBAJIN.DAMXO.NAGQU.AMDO, TANGGULA MOUNTAIN BANK OF TUOTUO RIVER, WUDAOLIANG, BUDONG SPRING, KUNLUN MOUNTAIN, GOLMUD, XINING, LANZHOU อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงไว้สำหรับวันต่อไป…ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับสภาพภูเขา หิมะสลับซับซ้อนและทุ่งหญ้ากว้างที่มีฝูงแพะ แกะ จามรี เล็มหญ้าอยู่เป็นระยะ ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดอ่อน ๆ กระทบกับภูเขาหิมะ
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวันบนรถไฟ
เย็น
อิสระอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนรถไฟ พักบนรถไฟเป็นตู้นอน 1 คืน (ห้องละ 4 ท่าน) มุ่งหน้าสู่ที่เมืองซีหนิง
วันที่หก ซีหนิง - มัสยิดตงกวน
เช้า
อาหารเช้าอิสระบนรถไฟ ถึงสถานีรถไฟซีหนิง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม มัสยิดตงกวน เป็นมัสยิดใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก QINGHAI ZHONGFAYUAN HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด วัดถ่าเอ่อซื่อ – เฉินตู
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่วัดถาเอ่อซื่อ 1 ใน 6 วัดนิกายทิเบตหมวกเหลืองที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีพื้นที่ 450,000 ตร.ม. มี 3 สิ่งมหัศจรรย์ ประกอบด้วย ภาพวาดน้ำมันฝาผนัง, ธงทังก้า(ธงอวยพร), ภาพแกะสลักด้วยไม้ 3 มิติ ทำจากน้ำมันไขแพะผสมแร่ธาตุ อาทิ ดิน เงิน ทองแดง โดยท่าน พระอาจารย์จงคาปา เป็นผู้ก่อตั้งนิกายนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ตัวเมืองซีหนิงสมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบิน
16.20 น.
เดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบิน AIR CHINA [CA] เที่ยวบินที่ CA 4206
17.55 น.
ถึงสนามบินเมืองเฉินตู หลังจากรับสัมภาระ แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเฉินตู
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FORSTAR   HOTEL   หรือเทียบเท่า
วันที่แปด เฉินตู - วัดเจ้าเจี๋ย - อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดลือชื่อของนครเฉิงตู วัดเจาเจี๋ยซึ่งสร้างครั้งแรกในราชวงศ์ถังสมัยเจินกวงฮ่องเต้มีอายุราว 1,400 ปี แล้วถูกไฟใหม้ในปี ค.ศ.1644 ต่อมาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร ** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
** โปรแกรมนั่งรถไฟอาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม **
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info