ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คุนหมิง จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน TG
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน, ค่าวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย), ค่าอาหารตามรายการ, ค่าภาษีสนามบิน,
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก.
ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน 180 หยวน

เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**


เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
6. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้สูติบัตรตัวจริง
7. นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
8. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย
9. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องทำการแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าวเอง

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ  
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว


เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามรายการต้องเข้าร้านช้อป คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซียะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ค. - ส.ค. 17 - 22 ก.ค., 9 - 14, 21 - 26 ส.ค. 60
35,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าลี่
08:00 น.
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
10:55 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14:05 น.
ถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะประชาชนจีน ประชากร 3,740,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 21,018 ตารางกิโลเมตร มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 24 กลุ่ม คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่าน พิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อว่าหนันเจา หรือน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) ต่อมาปี ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ได้ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง นำท่านสู่เมืองโบราณต้าหลี่ อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมกำแพงเมืองโบราณ บ้านเรือน ร้านค้าและสัมผัสวิธีชิวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวหน่าซี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สอง ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณจงเตี้ยน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่จงเตี้ยน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดดเด่นสวยงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ องค์กลางมีความสูง 70 เมตร สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ ได้สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี ต่อมาได้มีการบูรณะเจดีย์ในช่วงปี ค.ศ. 1978
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน หรือเชียงกรีล่า ดินแดนปลายสุดที่ราบสูงทิเบตเชื่อมต่อกับมณฑลยูนนาน ดินแดนของชาวทิเบตตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมจีน แต่เดิมเป็นเสมือนดินแดนลี้ลับ ที่ซ่อนตัวอยู่ในวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของตนอย่างมีความสุข ภูมิประเทศรอบข้างที่เป็นทุ่งหญ้าริมเชิงเขาอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแห่งนี้จึงได้ รับการขนานนามว่าเป็นเสมือนสวรรค์บนดิน เชียงกรีล่า (Shangri-La) มีรากศัพท์จากภาษาทิเบตที่หมายถึงดินแดนอันสุขสงบสุดขอบฟ้าหิมาลัย ดินแดนในจินตนาการที่เป็นเสมือนสวรรค์บนดิน ระหว่างทางนำท่านชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง หรือแม่น้ำทรายทอง หรือ จินซาเจียงหรือฉางเจียงตี้ยี่วาน เป็นเสมือนสายโลหิตเส้นใหญ่ ต้นสายน้ำมาจากที่ราบสูงทิเบต ผ่านที่ราบสูงชิงไห่ เข้าสู่มณฑลยูนนาน แล้วโค้งลงไปทางทิศตะวันออก อันเป็นโค้งแรกที่ตำบลสือกู่ มณฑลยูนาน เป็นแม่น้ำที่ไหลจากตะวันตกไปยังตะวันออก นำท่านชมเมืองโบราณจงเตี้ยน ดุจดั่งย้อนเวลาสู่อดีต บ้านเรือนที่นี่จะเป็นการสร้างโดยใช้ไม้ทั้งหลังลักษณะบ้านจะเป็น 3 ชั้น เมืองเก่าแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็กๆ บนยอดเขานั้นมีวัดต้าฝอ และเจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์ระฆัง) ให้ท่านได้หมุนระฆังพร้อมอธิษฐาน เพื่อท่านจะได้สมหวังในสิ่งที่ท่านอธิษฐาน และให้ท่านแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก DU JI NI MI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สาม ภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - ลี่เจียง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้า ลอยฟ้าขึ้นสู่ดินแดนภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชาวบ้านเรียกกันว่า “สือข่าเหย่สือกู่” ตั้งอยู่ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิเบตยูนนาน เสฉวน ภูเขานี้จะเป็นเทือกเขาใหญ่ที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะ เปรียบดั่งหมวกใบสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมยอดเขา ท่านจะหลงใหลกับภูเขาหิมะสวรรค์แห่งนี้ ประหนึ่งดั่งความฝันที่ไม่อยากตื่นลืมตา ความสูงประมาณ 3,908 เมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศด้านบนนั้นบริสุทธิ์ยิ่งนักเกินคำบรรยาย (ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะมีดอกไม้ป่าหลากสีสันสวยงามเบ่งบานไปทั่วบริเวณของภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน) สมควรแก่เวลานั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากยอดเขานำท่านชมวัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะอายุกว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดาไลลามะองค์ที่ 5 ใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง และได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมช่องแคบเสือกระโจน ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหน้าผาสูงที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีความยาว 17 กม. เป็นช่องแคบช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) มีน้ำไหลเชี่ยวช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าไว้ว่า ในอดีตช่องแคบแห่งนี้แคบจนเสือสามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสือกระโจน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LIJIANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอี้โหมว – อุทยานน้ำหยก - เมืองเก่าลี่เจียง - ต้าหลี่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ขึ้นสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับ ความสูง 4,506 เมตร ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อม ด้วยขุนเขา ปกคลุมไปด้วยหิมะสัมผัสหิมะบนยอดเขา อิสระ ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านลงจากภูเขา หิมะมังกรหยก นำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ที่ออกแบบโดยผู้กำกับจางอวี้โหมว การันตีความยิ่งใหญ่ได้ จากผลงานพิธีเปิดและปิดโอลิมปิกเกมส์ ที่กรุงปักกิ่ง 2008 เวทีการแสดงถูกเนรมิตรขึ้นบริเวณใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยก โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังประกอบ การแสดงนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง เป็นโชว์ของชนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ และจะทำให้ท่านประทับใจในมนต์เสน่ห์ของยูนนานอย่างมิรู้ลืม จากนั้นพาท่านชมความงามของอุทยานน้ำหยก อุทยานน้ำหยก หรือ Jade Water Village เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี โดยกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงามที่ประกอบด้วย ประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” ชั้นที่สองชื่อ “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามชื่อ “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่นั้นโดยมีอายุมากกว่า 500 ปีเลยทีเดียว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่เมืองเก่าต้าหยัน (เมืองเก่าลี่เจียง) สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670 – 1814 ) แม้ภายหลัง พ.ศ. 2492 มีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวหน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน พื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่าต้าหยัน (ต้าแปลว่าใหญ่ หยันแปลว่าแท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้น กึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกัน เรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบโดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะ อยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก ซึ่งเป็นลำธารน้ำที่ละลายจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก ไหลมาเคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบราวกับถูกเจียระไน สะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมือง ที่มีอายุนานกว่า 800 ปี ถนนแต่ละสายของเมืองจะมารวมกันที่ ตลาดสี่เหลี่ยม (ซื่อฟางเจีย) ศูนย์กลางการค้าขายของชาวเมือง ที่นี่จะมีร้านขายสินค้าในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ ครัวเรือนที่ทำมาจากทองแดง และของที่ระลึกต่างๆ ความงดงามของธรรมชาติผนวกกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงแต่งกายในชุดประจำเผ่าของชาวหน่าซีอันเป็นภาพสะท้อนที่ลงตัวและกลมกลืนอย่างยิ่ง จึงทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2540 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ห้า ต้าหลี่ - คุนหมิง - ตำหนักทอง - อิสระช้อปปิ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่นครคุนหมิง ชมทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง นำท่านชมตำหนักทอง หรือจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกอื่นๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก JINJIANG ตึก A HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว +
วันที่หก วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่วัดหยวนทง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดหยวนทงเป็นเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณตลอดจนกราบนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ที่ได้อัญเชิญ มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ในสมัย ที่ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
15:20 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16:35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ไม่ลงร้านช้อป
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info