โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
คุนหมิง สะพานแขวนหลงเจียง 6 วัน TG
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 28,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
* ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ-ค่าภาษีสนามบิน
* ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน
* ค่าวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย)
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.-บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ
- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก.
- ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน


เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
6. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้สูติบัตรตัวจริง
7. นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
8. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย
9. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องทำการแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าวเอง

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. 17 - 22 เม.ย. 60
28,900.-
พ.ค. - ส.ค. 22 - 27 พ.ค., 5 - 10, 19 - 24 มิ.ย., 26 - 31 ก.ค., 9 - 14, 23 - 28 ส.ค. 60
29,900.-
วันหยุดพิเศษ 1 - 6, 8 - 13 พ.ค., 5 - 10 ก.ค. 60
30,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - นครคุนหมิง - เมืองต้าหลี
08:00 น.
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
10:50 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14:05 น.
ถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะประชาชนจีน ประชากร 3,740,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 21,018 ตารางกิโลเมตร มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 24 กลุ่ม คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อว่าหนันเจา หรือน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) ต่อมาในปี ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ได้ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิของชาวมองโกลพิชิตลง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก LAND SCAPE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองต้าหลี - เมืองเป่าซาน - สะพานหลงเจียง (สะพานแขวนยาวที่สุดในเอเซีย) – เมืองเถิงชง หมู่บ้านโบราณเหอซุ้น (รวมรถแบตเตอรี่) – ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเป่าซาน ชมความยิ่งใหญ่ของสะพานหลงเจียง เป็นสะพานแขวนแห่งใหม่ล่าสุด อยู่ในเขตอู่เหอของเมืองเถิงชง มีความกว้าง 33.5 เมตร ยาวทั้งหมด 2,471 เมตร มีความสูง 280 เมตร เหนือหุบเขาเบื้องล่าง ข้ามแม่น้ำหลงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลยูนนาน ใช้งบก่อสร้างถึง 1,470 ล้านหยวน เป็นสะพานที่มีความยาวมากที่สุดและอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในเอเชีย รองแค่สะพานโกลเด้นเกตในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา สะพานหลงเจียงนี้ เชื่อมการคมนาคมจากเมืองเป่าซานและเถิงชง เพื่อผ่านตรงไปยังประเทศเมียนมาร์ มีความหมายสำคัญตามนโยบายยุทธศาสตร์ 1 แถบ 1 เส้นทาง หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า อี่-ไต้-อี่-ลู่ (ONE BELT, ONE ROAD) เชื่อมต่อทางบกระหว่างจีนกับเอเชียใต้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่อำเภองเถิงชง มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงได้รับขนานนามว่า "ประตูด่านแรกสู่เมียนมาร์เชื่อมเอเชียใต้" เคยเป็นชุมทางของเส้นทางสายไหมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็น 1 ใน 10 ตำบลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน และ รับการประกาศเป็น "เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศจีน" เนื่องจากติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงกลายเป็นศูนย์กระจายเครื่องหยกที่มีชื่อเสียง ชมและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของหมู่บ้านแห่งนี้จัดเป็นต้นตำรับ HOMESTAY แห่งแรกเลยก็ว่าได้ มีหอสมุดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่นี่กว่า 80 ปีแล้ว ขณะนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ เป็นหอสมุดหมู่บ้านแห่งเดียวของจีน สถาปัตยกรรมบ้านที่ไม่ซ้ำกัน ทางเข้าหมู่บ้านมีสะพานเก่าแก่ตั้งอยู่ ใต้สะพานเป็นธารน้ำไหลรินที่ล้อมรอบตำบล คล้ายคูเมือง เยี่ยมชมบ้านเกิด อ้ายซือฉี๋ เป็นนักปรัชญาที่ทันสมัยของจีนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งถือว่าเป็นทั้งอาจารย์และเพื่อนของท่านเหมาเจ๋อตุง ในวัยหนุ่มของเขาเขียนหนังสือ "ปรัชญาของประชาชน" และ "ปรัชญาชีวิต" หนังสือสองเล่มได้นำคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่จะเริ่มดำเนินการในถนนของการปฏิวัติ และ ชมพิพิธภัณฑ์สงครามพม่า ที่บันทึกเรื่องราวในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1942 รัฐบาลแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ขอให้ทหารกองกำลังรบนอกประเทศของจีนชุดแรกเดินทางไปร่วมทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นที่ประเทศพม่า ครั้งนั้นมีทหารจีนเสียชีวิตราว 50,000 นาย ต่อมาในสงครามกู้ดินแดนทางเหนือของพม่าเมื่อปี ค.ศ. 1943-1945 ทหารจีนแห่งกองกำลังดังกล่าวได้ไปร่วมรบและเสียชีวิตอีกมากกว่า 15,000-20,000 นาย ขณะที่สงครามกู้ดินแดนอวิ๋นหนานตะวันตก ทหารจีนแห่งกองกำลังฯได้เสียชีวิตไปอีก 20,000 นาย โดยรวมแล้วมีทหารจีนเสียชีวิตในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นในแถบพม่า-อวิ๋นหนานทั้งสิ้นกว่า 100,000 นาย ชมดอกมัสตาร์ด ในยามที่ดอกมัสตาร์ดผลิบานเหลืองอร่ามพร้อมกันทั้งหมด มันช่างเป็นภาพอันสวยงามดังสวรรค์สร้าง เป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์อันงดงามที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ใน1 ปี มีให้ท่านได้ชมเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก และผลิดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามตา จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนในเดือนอื่นๆ ก็จะมีพืชพันธ์อย่างอื่น เช่น ยาสูบ ข้าวโพด เป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก XUANYI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม อุทยานภูเขาไฟ (รวมรถแบตเตอรี่) – (รวมล่องเรือ) – บ่อน้ำร้อน (รวมรถแบตเตอรี่)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่อุทยานภูเขาไฟ ตั้งอยู่ในบนพื้นที่กว้างใหญ่ มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว 97 ลูก ในจำนวนนี้ยังมีปากปล่องภูเขาไฟ ที่ยังคงสภาพเดิมจำนวน 23 ลูก ประกอบเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟดับสนิทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน (สำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้นท้าทาย จะมีบริการนั่งเครื่องร่อน และบอลลูน ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการ) จากนั้นนั่งรถรางชมอุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน มีประมาณ 80 กว่าบ่อมี 14 บ่อ น้ำแร่มีอุณหภูมิ 99 องศา ขึ้นไปทั่วทั้งพื้นที่ สามารถมองเป็นน้ำแร่เดือดปุด ๆ ตลอดทั้งปี เหมือนหม้อไฟขนาดใหญ่ เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจากภูเขาไฟ มีผลดีต่อการรักษาโรครูมาติซั่ม ระบบย่อยอาหาร หัวใจ โรคผิวหนัง นรีเวช และอื่นๆ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ล่องเรือชมพื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่ (ทุ่งหญ้าเปียกชื้น) สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับชาติ 1 ใน 33 แห่ง เป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพียงแห่งเดียวของมณฑลยูนนานโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 16.29 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน ไม่เพียงแต่มีทิวทัศน์ธรรมชาติเท่านั้น หากยังมีความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่แห่งนี้ ตลอดจนมีความหนาแน่นของกอหญ้าที่ลอยอยู่เหนือน้ำในทะเลสาบ จึงสามารถตัดแซะเอามาทำเป็นเรือลอยน้ำได้ ชมวิถีชาวบ้านที่ใช้หญ้าทำเป็นเรือไปตกปลาในทะเลสาบ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก XUANYI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ น้ำตกเตี๋ยสุ่ยเหอ – สุสานผู้กล้าแห่งชาติ – เมืองเถิงชง – เมืองต้าหลี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมน้ำตกเตี๋ยสุ่ยเหอ ที่เกิดจาก แม่น้ำต้าหยิงเจียง ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของสายน้ำที่ไหลเข้าเขตรัฐคะฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ และไหลรวมบรรจบกับแม่น้ำอิรวดี สัมผัสความงดงามของน้ำตกที่สูงกว่า 30 เมตร น้ำใสกระจายดุจดังสำลี ยามกลางวันจะเกิดรุ้งทอแสง ในยามเย็นจะเกิดสายหมอกบางๆ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเยี่ยมคารวะสุสานผู้กล้าแห่งชาติ ของเหล่าทหารกองกำลังรบนอกประเทศของจีน วีรชนผู้กล้าที่เสียชีวิตระหว่างทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในพม่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปี ค.ศ.1939-1945 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองต้าหลี
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก LAND SCAPE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เมืองต้าหลี – เมืองฉู่สง - เจดีย์แห่งโชคลาภ – นครคุนหมิง – บัวหิมะ - ถนนจินปี้ลู่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมเจดีย์แห่งโชคลาภ ได้รับการบูรณะใหม่ ในปี ค.ศ. 2004 เจดีย์มีความสูง 9 ชั้น สูง 59 เมตร แต่ละชั้นมีองค์พระสังกัจจายน์ในรูปแบบต่างๆ กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่นครคุนหมิง แวะชมศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) รับฟังการบรรยายถึงสมุนไพรจีนต่างๆ ชมถนนจินปี้ลู่ ถนนที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง มีประวัติร่วม 400 ปี มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ย่านถนนการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของประเทศจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณี มีทั้งร้านเครื่องดื่ม และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้เห็ด ที่ขึ้นชื่อ หลังอาหารเข้าสู่ HOWARD JOHNSON FLOWER CITY HOTEL 5*
วันที่หก FLOWER CITY - หยก - นครคุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมเมืองแห่งดอกไม้ FLOWER CITY ภายในโดมครึ่งวงกลมที่โดดเด่น แบ่งส่วนจัดแสดงพืชและดอกไม้นานาพันธุ์ ตลอดจนกล้วยไม้ที่หายาก รวมถึงส่วนพิพิธภัณฑ์ที่สมจริง ในบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม แวะชมหรือเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก เครื่องประดับนำโชค
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
15:20 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16:30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info