โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ฮ่องกง
 
     Information
คุนหมิง สะพานแขวนหลงเจียง 6 วัน TG
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
* ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ-ค่าภาษีสนามบิน
* ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน
* ค่าวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย)
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.-บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ
- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก.
- ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน


เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
6. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้สูติบัตรตัวจริง
7. นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
8. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย
9. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องทำการแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าวเอง

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. - ก.ย. 23 - 28 ส.ค., 6 - 11, 20 - 25 ก.ย. 60
29,900.-
ต.ค. - พ.ย. 4 - 9, 25 - 31 ต.ค., 8 - 13, 22 - 27 พ.ย. 60
30,900.-
ธ.ค. 6 - 11, 20 - 25 ธ.ค. 60
29,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - นครคุนหมิง - เมืองต้าหลี
08:00 น.
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
10:50 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14:05 น.
ถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะประชาชนจีน ประชากร 3,740,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 21,018 ตารางกิโลเมตร มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 24 กลุ่ม คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อว่าหนันเจา หรือน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) ต่อมาในปี ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ได้ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิของชาวมองโกลพิชิตลง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก LAND SCAPE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองต้าหลี่ - เมืองเป่าซาน - สะพานหลงเจียง (สะพานแขวนยาวที่สุดในเอเซีย) - เมืองเถิงชง หมู่บ้านโบราณเหอซุ้น (รวมรถแบตเตอรี่) – เที่ยวชมหมู่บ้านแปะก๋วย (ช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเป่าซาน ชมความยิ่งใหญ่ของสะพานหลงเจียง เป็นสะพานแขวนแห่งใหม่ล่าสุด อยู่ในเขตอู่เหอของเมืองเถิงชง มีความกว้าง 33.5 เมตร ยาวทั้งหมด 2,471 เมตร มีความสูง 280 เมตร เหนือหุบเขาเบื้องล่าง ข้ามแม่น้ำหลงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลยูนนาน ใช้งบก่อสร้างถึง 1,470 ล้านหยวน เป็นสะพานที่มีความยาวมากที่สุดและอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในเอเชีย รองแค่สะพานโกลเด้นเกตในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา สะพานหลงเจียงนี้ เชื่อมการคมนาคมจากเมืองเป่าซานและเถิงชง เพื่อผ่านตรงไปยังประเทศเมียนมาร์ มีความหมายสำคัญตามนโยบายยุทธศาสตร์ 1 แถบ 1 เส้นทาง หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า อี่-ไต้-อี่-ลู่ (ONE BELT, ONE ROAD) เชื่อมต่อทางบกระหว่างจีนกับเอเชียใต้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่อำเภองเถิงชง มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงได้รับขนานนามว่า "ประตูด่านแรกสู่เมียนมาร์เชื่อมเอเชียใต้" เคยเป็นชุมทางของเส้นทางสายไหมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็น 1 ใน 10 ตำบลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน และ รับการประกาศเป็น "เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศจีน" เนื่องจากติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงกลายเป็นศูนย์กระจายเครื่องหยกที่มีชื่อเสียง ชมและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของหมู่บ้านแห่งนี้จัดเป็นต้นตำรับ HOMESTAY แห่งแรกเลยก็ว่าได้ มีหอสมุดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่นี่กว่า 80 ปีแล้ว ขณะนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ เป็นหอสมุดหมู่บ้านแห่งเดียวของจีน สถาปัตยกรรมบ้านที่ไม่ซ้ำกัน ทางเข้าหมู่บ้านมีสะพานเก่าแก่ตั้งอยู่ ใต้สะพานเป็นธารน้ำไหลรินที่ล้อมรอบตำบล คล้ายคูเมือง เยี่ยมชมบ้านเกิด อ้ายซือฉี๋ เป็นนักปรัชญาที่ทันสมัยของจีนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งถือว่าเป็นทั้งอาจารย์และเพื่อนของท่านเหมาเจ๋อตุง ในวัยหนุ่มของเขาเขียนหนังสือ "ปรัชญาของประชาชน" และ "ปรัชญาชีวิต" หนังสือสองเล่มได้นำคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่จะเริ่มดำเนินการในถนนของการปฏิวัติ และ ชมพิพิธภัณฑ์สงครามพม่า ที่บันทึกเรื่องราวในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1942 รัฐบาลแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ขอให้ทหารกองกำลังรบนอกประเทศของจีนชุดแรกเดินทางไปร่วมทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นที่ประเทศพม่า ครั้งนั้นมีทหารจีนเสียชีวิตราว 50,000 นาย ต่อมาในสงครามกู้ดินแดนทางเหนือของพม่าเมื่อปี ค.ศ. 1943-1945 ทหารจีนแห่งกองกำลังดังกล่าวได้ไปร่วมรบและเสียชีวิตอีกมากกว่า 15,000-20,000 นาย ขณะที่สงครามกู้ดินแดนอวิ๋นหนานตะวันตก ทหารจีนแห่งกองกำลังฯได้เสียชีวิตไปอีก 20,000 นาย โดยรวมแล้วมีทหารจีนเสียชีวิตในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นในแถบพม่า-อวิ๋นหนานทั้งสิ้นกว่า 100,000 นาย หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแปะก๋วย ที่เหลืองอร่ามสวยงามมากๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก XUANYI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม อุทยานภูเขาไฟ (รวมรถแบตเตอรี่) –  ล่องเรือชมพื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่ (รวมล่องเรือ) – บ่อน้ำร้อน (รวมรถแบตเตอรี่)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่อุทยานภูเขาไฟ ตั้งอยู่ในบนพื้นที่กว้างใหญ่ มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว 97 ลูก ในจำนวนนี้ยังมีปากปล่องภูเขาไฟ ที่ยังคงสภาพเดิมจำนวน 23 ลูก ประกอบเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟดับสนิทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน (สำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้นท้าทาย จะมีบริการนั่งเครื่องร่อน และบอลลูน ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการ) จากนั้นนั่งรถรางชมอุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน มีประมาณ 80 กว่าบ่อมี 14 บ่อ น้ำแร่มีอุณหภูมิ 99 องศา ขึ้นไปทั่วทั้งพื้นที่ สามารถมองเป็นน้ำแร่เดือดปุด ๆ ตลอดทั้งปี เหมือนหม้อไฟขนาดใหญ่ เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจากภูเขาไฟ มีผลดีต่อการรักษาโรครูมาติซั่ม ระบบย่อยอาหาร หัวใจ โรคผิวหนัง นรีเวช และอื่นๆ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ล่องเรือชมพื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่ (ทุ่งหญ้าเปียกชื้น) สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับชาติ 1 ใน 33 แห่ง เป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพียงแห่งเดียวของมณฑลยูนนานโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 16.29 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน ไม่เพียงแต่มีทิวทัศน์ธรรมชาติเท่านั้น หากยังมีความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่แห่งนี้ ตลอดจนมีความหนาแน่นของกอหญ้าที่ลอยอยู่เหนือน้ำในทะเลสาบ จึงสามารถตัดแซะเอามาทำเป็นเรือลอยน้ำได้ ชมวิถีชาวบ้านที่ใช้หญ้าทำเป็นเรือไปตกปลาในทะเลสาบ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก XUANYI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ น้ำตกเตี๋ยสุ่ยเหอ – สุสานผู้กล้าแห่งชาติ – เมืองเถิงชง – เมืองต้าหลี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมน้ำตกเตี๋ยสุ่ยเหอ ที่เกิดจาก แม่น้ำต้าหยิงเจียง ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของสายน้ำที่ไหลเข้าเขตรัฐคะฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ และไหลรวมบรรจบกับแม่น้ำอิรวดี สัมผัสความงดงามของน้ำตกที่สูงกว่า 30 เมตร น้ำใสกระจายดุจดังสำลี ยามกลางวันจะเกิดรุ้งทอแสง ในยามเย็นจะเกิดสายหมอกบางๆ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเยี่ยมคารวะสุสานผู้กล้าแห่งชาติ ของเหล่าทหารกองกำลังรบนอกประเทศของจีน วีรชนผู้กล้าที่เสียชีวิตระหว่างทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในพม่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปี ค.ศ.1939-1945 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองต้าหลี
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก LAND SCAPE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เมืองต้าหลี – เมืองฉู่สง - เจดีย์แห่งโชคลาภ – นครคุนหมิง – บัวหิมะ - ถนนจินปี้ลู่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมเจดีย์แห่งโชคลาภ ได้รับการบูรณะใหม่ ในปี ค.ศ. 2004 เจดีย์มีความสูง 9 ชั้น สูง 59 เมตร แต่ละชั้นมีองค์พระสังกัจจายน์ในรูปแบบต่างๆ กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่นครคุนหมิง แวะชมศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) รับฟังการบรรยายถึงสมุนไพรจีนต่างๆ ชมถนนจินปี้ลู่ ถนนที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง มีประวัติร่วม 400 ปี มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ย่านถนนการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของประเทศจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณี มีทั้งร้านเครื่องดื่ม และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้เห็ด ที่ขึ้นชื่อ หลังอาหารเข้าสู่ HOWARD JOHNSON FLOWER CITY HOTEL 5*
วันที่หก FLOWER CITY - หยก - นครคุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมเมืองแห่งดอกไม้ FLOWER CITY ภายในโดมครึ่งวงกลมที่โดดเด่น แบ่งส่วนจัดแสดงพืชและดอกไม้นานาพันธุ์ ตลอดจนกล้วยไม้ที่หายาก รวมถึงส่วนพิพิธภัณฑ์ที่สมจริง ในบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม แวะชมหรือเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก เครื่องประดับนำโชค
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
15:20 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16:30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info