ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 4 คืน KC
ที่ตั้ง : ทบิลีซี
ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าห้องพักโรงแรมสำหรับห้องมาตรฐานในโปรแกรม(ห้องTwin)
* ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana (KC)ชั้นEconomy Class
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในโปรแกรม
* ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว
* ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว รวมถึงค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน หรือค่าจอดรถ
* ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการท่องเที่ยว สูงสุด1ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน 

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ และค่าการใช้บริการพิเศษอื่นๆ
- ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าทำวีซ่าของคนต่างชาติ หรือ ค่าทำวีซ่าแบบพิเศษต่างๆ
- ค่ายานพาหนะพิเศษอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ม้า, รถม้า ฯลฯเป็นต้น
- ค่าทิป 5USD/วัน/คน

เงื่อนไขการให้บริการ: มัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยว และเมนูอาหารหรือร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหาเช่น นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
*การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดในกรุ๊ปทัวร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. 24 - 29 ก.ย. 60
49,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอัลมาตี้ - กรุงทบิลิซี
07.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์แอสทาน่า (Air Astana) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารเช็คอิน
10.05 น.
ออกเดินทางสู่เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์แอสทาน่า (KC) เที่ยวบินที่ KC932
16.30 น.
ถึงสนามบินอัลมาตี้เพื่อรอต่อไฟล์บินสู่กรุงทบิลิซี
19.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซีโดยสายการบิน แอร์แอสทาน่า (KC) เที่ยวบินที่ KC139
21.45 น.
ถึงกรุงทบิลิซี่ หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไกด์ท้องถิ่นนำท่านสู่ตัวเมืองทบิลิซี โดยรถโค้ชปรับอากาศ ทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่าแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น กรุงทบิลิซิมี เนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นำท่านสู่ที่โรงแรมที่พัก Hotel Oriental หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สอง กรุงทบิลิซี - วิหารซาเมบา - เมเตคี - ป้อมนาริกาลา - มหาวิหารแอนคริสกาตี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารซาเมบา ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียที่สร้างขึ้นในปี 2004 เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูใหม่ของดินแดนจอร์เจีย โดยวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นจาก การรวบรวมเงินบริจาคของชาวจอร์เจียที่มีฐานะร่ำรวย เนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง 1500ปีประกาศอิสรภาพของศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย ด้วยฐานที่มีความสูงถึง 101 เมตรจากพื้น ทำให้โดมสีทองสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมของทบลิลิซีใช้เวลาสร้างเพียง 2 ปีเท่านั้น และวิหารแห่งนี้สามารถบรรจุคนได้ถึง 15000 คน จากนั้นเยี่ยมชม อนุสาวรีย์เมเตห์คี เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างในศตวรรษที่ 12 ตั้งตระหง่า อยู่บนเขาริมแม่น้ำคูร่า สถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในศตวรรษที่ 13 จากการรุกรานของชาวมองโกล จากนั้นในปีศตวรรษที่ 15 ถูกทำลายอีกครั้งโดยชาวเปอร์เซีย จนกระทั่งศตวรรษที่ 16 – 17 ได้รับการฟื้นฟูโดยกษัตริย์ของจอร์เจีย และกลับมาใช้งานอีกครั้งในกลางศตวรรษที่ 19 โดยนำดัดแปลงเป็นเรือนจำคุมขังนักโทษ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ ป้อมนาริกาลา โดยนั่งกระเช้าผ่านตัวเมืองเก่าและวิวทิวทัศน์ของเมืองทบลิลิซีขึ้นสู่เนินเขา Naryn มีความหมายว่า ขนาดเล็ก และ Kala มีความหมายว่าป้อมปราการ ซึ่งหมายถึงป้อมปราการขนาดเล็ก ซึ่งด้านบนนี้จะมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือซากป้อมปราการเก่า อีกส่วนหนึ่งคือโบสถ์นิโคลัส ที่เพิ่งบูรณะหลังจากถูกไฟไหม้ครั้งประวัติศาสตร์ ไม่ไกลกันนั้นมีรูปปั้นอะลูมิเนียมยืนตระหง่านอยู่บนหน้าผา หันหน้าเข้าเมืองทบลิลิซี เป็นรูปปั้น “Mother of Georgia” โดยมือข้างหนึ่งจะถือถ้วยใส่ไวน์ ไว้มอบให้แก่มิตร และมืออีกข้างหนึ่งถือดาบไว้ป้องกันศัตรู ชมวิวด้านบนที่มองเห็น ตัวเมืองมุมกว้างได้ จากนั้นนำท่านเดินเล่นที่ ถนนขาร์ดิน ถนนสั้นๆที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ คาเฟ่ และร้านของที่ระลึก โดยชื่อนี้ตั้งเป็นอนุสรณ์แด่ นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสชื่อ Jan Chardin ที่มาเยือนในปี 1863 และพาไปยัง มหาวิหารแอนคริ สกาตี เป็นมหาวิหารที่มีหอระฆังที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในทบลิลิซี ที่นี่เคยมีรูปติดฝาผนังของผู้กอบกู้เมืองทบลิลิซี ที่สร้างขึ้นโดยช่างทองสมัยของพระนางทามาร์ กษัตริย์หญิงองค์แรกของทบลิลิซี ซึ่งตอนนี้นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะของจอร์เจียแล้ว จากนั้นเดินทางไปยังจุดชมวิว มิสท์มินดา ชมความงามของเมืองทบลิลิซี แบบ 360 องศา
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Oriental หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สาม โบสถ์บอดบิส - เมืองเก่าซิกนากี - Georgian National Musem - หมู่บ้านวาลิซซิคกี้ - wine Testing
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์บอดบิส เป็นโบสถ์นิกายอาร์โธด๊ อกซ์ของนักบุญนีโน่ในเมืองบอดเบ ห่างจากตัวเมองบอดเบเพียง 2 กิโลเมตร โดยโบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 และได้รับการบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 17 โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักชีและที่พักพิงของนักแสวงบุญ เนื่องจากว่าในศตวรรษที่ 4 ได้มีการค้นพบอัฐิของผู้สอนศาสนาที่เป็นผู้หญิงที่นี่ด้วย จากนั้นนำท่านไปยัง เมืองเก่าซิกนากี ที่มีป้อมปราการแน่นหนา 2 ชั้นกว่า 28 ป้อมปกป้องเมืองไว้ ซึ่งเป็นที่หลบภัยของครอบครัวพระเจ้าคาร์กเคติ และยังมีทุ่งอลาซานี ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หลังจากสงคราม ได้มีการปรับปรุงเมืองแห่งนี้ จนได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งความรัก เพราะท่านสามารถจดทะเบียนสมรสวันเวลาใดก็ได้ แต่ถ้าจะหย่าร้าง สามารถทำได้แค่ในวันที่ 13 ของทุกเดือนเท่านั้น อีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะสนใจ คือ Georgian National Museum สถานที่ที่เก็บรักษาสิ่งประดิษฐ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไว้ ที่ขุดค้นพบ ณ ทางตอนตะวันออกของเมืองและยังมีผลงานของศิลปินของจอร์เจียอีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
พาท่านเข้าสู่ หมู่บ้านวาลิสซิคกี ให้ทุกท่านได้ลองทำไวน์สไตล์จอร์เจียแบบต้นตำรับ และสามารถชิมไวน์รสชาติเยี่ยมทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ด้วยสูตรและกรรมวิธีการหมักบ่มลับเฉพาะที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อชิมไวน์เป็นที่เรียบร้อย นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฮาเร็บ เมืองที่มีคลังไวน์ในถ้ำใต้เทือกเขาคอเคซัส แล้วมีอุโมงค์ยาว 7.5 กิโลเมตร อุณหภูมิในถ้ำโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 12 องศาเท่านั้น ซึ่งไวน์ที่นี่จะต่างจากที่แรกเพราะว่าจะไม่มีส่วนผสมของแทนนินเลย ทำให้รสชาติไวน์นุ่มด้วยกระบวนวิธีแบบยุโรป จากนั้นนำท่านกลับสู่กรุงทบิลิซี
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Hotel Oriental หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สี่ กอรี - นครถ้ำอุพลิซิเค - มิทสเคตา - มหาวิหารสเวติสโคเวลลี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่เมืองกอรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในอดีต ตั้งแต่ช่วงระหว่างยุคทศวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และเป็นที่รู้จักเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ทางทหาร เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อของทางหลวงภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศ มีประชากรประมาณ5หมื่นคน นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน สถานที่เก็บรวมรวมสิ่งของและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโจเซฟ สตาลิน ชายผู้ทรงอำนาจที่สุดแห่งสหภาพโซเวียต ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3ส่วนหลัก ที่จะจัดแสดงสิ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิ จดหมายและกระดาษโน้ตของสตาลิน รูปถ่ายต่างๆ บันทึกทางทหาร แผนร่างยุทธวิธีการรบ และบางส่วนของของพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงของส่วนตัวต่างๆ ที่น่าสนใจของสตาลิน อาทิ รูปถ่ายครอบครัวกับลูกชาย จดหมายส่วนตัว บันทึกส่วนตัว เครื่องแบบทหาร รวมไปจนถึงพิมพ์หน้าของสตาลินตอนเสียชีวิต อีกทั้งยังมีของขวัญล้ำค่าต่างๆ ที่สตาลินเคยได้รับจากบุคคลสำคัญต่างๆ และโบกี้รถไฟกันกระสุนส่วนตัวที่ถูกตกแต่งภายในไว้อย่างหรูหราก็ได้ถูกจัดแสดงไว้ให้ชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เช่นกัน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองถ้ำอุพลิซิเค ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโกรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 15 กิโลเมตร อุพลิทซิเคคือนครถ้ำซึ่งเคยเป็นถิ่นฐานของผู้คนและอารยธรรมในแถบนี้มาตั้งแต่เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่อุพลิทซิเคเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของจอร์เจียด้านตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ในช่วงต้นของยุคกลาง นครถ้ำแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่อเมืองไบแซนติอุมแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ (ซึ่งก็คือเมืองอิสตันบูลของตุรกีในปัจจุบัน) กับอินเดียและจีนภายในนครมีถนนเชื่อมต่อกัน เป็นที่ตั้งของโบสถ์ อาราม ท้องพระโรงห้องเก็บเสบียง และที่พักอาศัยกล่าวได้ว่าเป็นนครที่สมบูรณ์แบบสำหรับอยู่อาศัยในยุคอันรุ่งโรจน์เคยมีคนอาศัยอยู่ถึงกว่า 20,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและช่างฝีมือ แต่หลังจากการบุกทำลายของกองทัพมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอีกหลายครั้ง กระทั่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ล่มสลายลงในคริสต์ศตวรรษที่15 อุพลิทซิเคก็หมดความสำคัญลง หลังจากนั้นนครถ้ำที่ยิ่งใหญ่ก็ได้กลายเป็นเพียงที่พักชั่วคราวของบรรดาคนเลี้ยงสัตว์เท่านั้นมาอีกหลายศตวรรษ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา
บ่าย
นำท่านสู่ เมืองมิทสเคตา อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียตอนที่เป็นราชอาณาจักรอิเบเรีย Kingdom of Iberiaในช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธด็อกซ์แบบจอร์เจีย โดยรับคริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรกช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำคูรา และแม่น้ำอะรักวี แม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจอร์เจีย ภูมิประเทศเป็นหุบเขาล้อมรอบมีทัศนียภาพสวยงามเป็นอย่างมาก นำท่านสู่มหาวิหารสเวติสโคเวลลี วิหารนี้ยูเครนออโทดอกซ์โบราณแห่งนี้นับเป็นสิ่งก่อสร้างจากยุคโบราณที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย และเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย ซึ่งเดิมวิหารแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาก่อนศตวรรษที่ 11 อยู่หลายร้อยปี (บางแหล่งข้อมูลกล่าวว่าประมาณศตวรรษที่ 4) แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิหารแห่งนี้นั้นก็ถูกทำลายหลายต่อหลายครั้งโดยสงครามจากชาวเปอร์เซียและชนชาติอื่นๆรอบด้าน และได้ถูกซ่อมแซมมาโดยตลอดหลังจากสงครามสงบลง วิหารแห่งนี้ถูกซ่อมและถูกทำลายมาตลอดเวลาหลายศตวรรษ จนการบูรณะซ่อมแซมครั้งสุดท้ายนั้นถูกทำไว้ในช่วงศควรรษที่ 11 ให้ท่านได้เดินชมความงดงามของวิหารแห่งนี้และบรรยากาศสวยๆ ของเมืองมิทสเคตาก่อนนำท่านกลับสู่กรุงทบิลิซี
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Hotel Oriental หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ห้า ทบิลิซี - อัลมาตี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินกรุงทบิลิซีเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
11.40 น.
ออกเดินทางสู่เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์แอสทาน่า (KC) เที่ยวบินที่ KC142
17.15 น.
ถึงกรุงอัลมาตี้เพื่อรอต่อไฟล์ทกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่หก อัลมาตี้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
01.15 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินแอร์แอสทาน่า (KC) เที่ยวบินที่ KC931
08.55 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info