ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คุนหมิง ป่าหิน 4 วัน TG
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) 
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม
- กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรณีลูกค้าไม่เคยเดินทางเข้าจีนเลยภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องแนบสำเนา Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ   หนังสือเดินทางของคนต่างชาติจ่ายค่าทำวีซ่าเพิ่ม เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ +ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
2. การยกเลิก
2.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–13 วัน เก็บใช้จ่ายหาย 50% ของราคาทัวร์
2.3  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5 รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน 4-5 ร้าน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว  แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอสินค้าประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 

หมายเหตุ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของคณะและความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้     ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม
- ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุๆ ฯลฯ
- การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- รายการและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการท่องเที่ยว โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือในกรณีที่ทางสถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการหรือซ่อมแซมในวันที่เราเดินทางทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
- กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาให้ติดยาไปด้วยและควรจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 2 - 9, 20 - 23 ต.ค., 3 - 6, 17 - 20 พ.ย., 1 - 4, 22 - 25 ธ.ค. 60
19,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง
08.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีคเอนท์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
10.50 น.
เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612
14.05 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก YA HONG HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง อุทยานป่าหิน – ถ้ำจิ่วเซียง – คุนหมิง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่อุทยานป่าหิน ชมความมหัศจรรย์ของป่าหินกว้างไกลสุดสายตา ในรูปร่างต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งในอดีตหลายล้านปีมาแล้วบริเวณป่าหินนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนแต่เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจึงเกิดป่าหินแห่งนี้ขึ้นมา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พบกับเมนูสุดพิเศษ ***สุกี้เห็ดรสเด็ด*** หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ถ้ำจิ่วเซียง เป็นถ้ำมหัศจรรย์ที่สวยงามมาก ถ้ำนี้เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 3-4 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีน้ำตก 2 สาย เรียกกันว่า น้ำตกผัวเมีย เป็นน้ำตกใหญ่และอยู่กลางระหว่างถ้ำเป็นภาพที่สวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองคุนหมิง
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก JING HAO HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม คุนหมิง - ตำหนักทอง – วัดหยวนทง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ตำหนักทองหรือตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดหยวนทง เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า และธิเบต วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้
ค่ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก JING HAO HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้ง – คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองคุนหมิง พบกับสินค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัยในราคาถูก เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย ราคาถูกให้ท่านเลือกซื้อจนจุใจ ตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.20 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info