ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ซัวเถา เหมยโจว 5 วัน FD
ที่ตั้ง : ซัวเถา
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ/ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
*ค่าวีซ่าจีน (พาสปอร์ตไทย) 4 วันทำการ
*อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
*ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,00 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดยริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน / ของสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่ที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว รูปสี ขนาด 2 นิ้วx 1.8 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือจะกรอกแบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่า จีน

เอกสารเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสพอร์ตเล่มจริง มีอายุใช้งาน  6 เดือน   รูปถ่าย สี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
2. สำเนาสูติบัตร (ใบกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
3.1   กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
3.2  กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
3.3  กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
3. การยกเลิก
3.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
    3.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
    3.3  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีที่กกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องมีการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศด้วยกรณีข้างต้นไม่อาจขอคืนเงินได้
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 16 - 20 ต.ค., 3 - 7, 10 - 14, 17 - 21, 24 - 28 พ.ย., 15 - 19 ธ.ค. 60
23,900.-
วันหยุดพิเศษ 8 - 12 ธ.ค. 60
24,900.-
ปีใหม่ 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
26,900.-
วันที่แรก กรุงเทพฯ – เจี่ยหยาง (สนามบินใหม่) – แต้จิ๋ว – วัดไคง้วนหยี่ – นั่งรถกอล์ฟชมเมืองถนนโบราณ – กำแพงเมืองโบราณสมัยหมิง - เท้งไฮ้ – อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
06.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1 - 3 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD), เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
08.55 น.
เหินฟ้าสู่ เจี่ยหยาง (สนามบินใหม่) โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 850
13.10 น.
ถึง สนามบินเจี่ยหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นเดินทางเข้าเมืองแต้จิ๋ว นำท่านนมัสการ ไหว้พระใหญ่ที่วัดไคง้วนหยี่ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ โบราณของชาวแต้จิ๋ว พร้อมชมตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ จากนั้นท่านได้นั่งรถกอล์ฟ ชมเมืองเก่าที่ชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน พร้อมชม ถนนโบราณ PAI FANG JIE จากนั้นนำท่านชม กำแพงโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งรัฐบาลแต้จิ๋วได้อนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ผ่านชม สะพานโบราณเซียงจื่อ (สะพานวัวคู่) สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนที่ไปทำธุรกิจที่ฮ่องกงแล้วร่ำรวยขึ้นมาจึงกลับมาบรูณะซ่อมแซมให้อย่างสวยงาม จากนั้นเดินทางเข้าซัวเถา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ซัวเถา – ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เอี๋ยงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – เหมยโจว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนมัสการ ไฮตังม่า หรือเจ้าแม่ทับทิมที่ชาวซัวเถาให้ความนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านนมัสการไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องของความ เมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันศาลแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความสวยงามใหญ่โต
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเจเลิศรส หลังอาหารนำท่านนมัสการเจ้าพ่อเสือ ณ ภูเขาเอี๋ยงบูซัว เทพที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลอง มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋ว เชื่อกันว่าหากครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับพ่อค้า, นักธุรกิจ ต้องมานมัสการเจ้าพ่อเสือเพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย กลับมาก็จะทำการค้าประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บนเดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนแคะที่ขึ้นชื่อ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MEIZHOU JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า****
วันที่สาม เหมยโจว - หย่งติ้ง - มรดกโลกบ้านดินฮากกา (หย่งติ้งถู่โหลว) - หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่มณฑลฮกเกี้ยน ไปเมืองหย่งติ้ง ระหว่างทางให้ท่านเพลินเพลิดทิวทัศน์ระหว่างทาง
กลางวัน
บริการอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำชมมรดกโลกบ้านดิน โดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การปลูกสร้างมีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงามความสุข ภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักหลายห้องอยู่ติดกัน ปริมาณของห้องก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคารส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดีและยังป้องกันแผ่นดินไหว ปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับเหมยโจวนำท่านชมบ้านโบราณหูเหวินฟู หมู่บ้าน จุงชวน 中川 อยู่ในตำบล ฮาหย่อง 下洋镇 ลูกหลานหมู่บ้านนี้ที่เด่นดังที่สุดก็คีอ สองพี่น้องยาหม่องตราเสือหูเหวินฟู (โอวบุ๋นโฮ้ว) และน้องชายหูเหวินนเป้า ลูกสาวหู่เหวินฟู ได้ใช้เงิน 500 กว่าล้านหยวนสร้างบ้านพิพิธภัณฑ์ และเจดีย์ฟูเป้า โดยมีท่านนายก หลีเผิง เขียนป้าย ฝู่ หวุ่น ฟู กี้ เนี่ยม กว่าน ให้ไว้เป็นที่ระลึก ใกล้กันกับเสาหินเป็น 胡氏家庙 ศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บ้านฝู่นี้ และทางที่มาจะมีบันไดหินเก้าขั้นครึ่ง ถ้าลูกหลานเซี่ยงฝู่ ที่ไปอยู่ที่อื่นจะต้องรู้จำนวนขั้นตรงนี้ ถ้าถูกถามแล้วตอบไม่ถูกก็แสดงว่าไม่ใช่คนหมู่บ้านจุงชวนนี้เป็นแน่แท้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก MEIZHOU JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า****
วันที่สี่ เหมยโจว – เจดีย์พันองค์ - เจียหยาง - เจียหยางโหลว - เฉินหวังเมี่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านชม เจดีย์พระพันองค์ ตั้งอยู่อำเภอ เหมยเจียง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีอายุยาวนานพันกว่าปี มีลักษณะเป็นเจดีย์เหล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยทุกทิศจะหล่อด้วยพระพุทธรูป 250 องค์ เมื่อรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหนึ่งพันองค์เจดีย์แห่งนี้ จึงมีนามว่า เจดีย์พระพันองค์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียหยาง นำท่านชม เจียหยางโหลว ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองเจียหยาง ซึ่งสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในรัชสมัย ราชวงค์ฮั่น ซึ่งมีความสูง 38 เมตร เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเสวกง ที่เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆของ เมืองเจียหยาง จากนั้นนำท่านไปวัดเฉินหวังเมี่ยว ไหว้เจ้าขอพรเป็นสิริมงคล
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟูด เลิศรส หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก HEFENG HOTEL
วันที่ห้า เจี่ยหยาง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่สนามบินเจียหยาง
13.55 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 851
15.50 น.
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info