โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
คุนหมิง จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน TG
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 28,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
*ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน, ค่าวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย), ค่าอาหารตามรายการ, ค่าภาษีสนามบิน,
*ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก.
-ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน 180 หยวน

เงื่อนไขการให้บริการ  มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
6. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้สูติบัตรตัวจริง
7. นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
8. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย
9. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องทำการแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าวเอง

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ  
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามรายการต้องเข้าร้านช้อป คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซียะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. 17 - 22 เม.ย. 60
28,900.-
พ.ค. - ส.ค. 22 - 27 พ.ค., 5 - 10, 19 - 24 มิ.ย., 3 - 8, 17 - 22 ก.ค., 21 - 26 ส.ค. 60
30,900.-
สงกรานต์ 14 - 19 เม.ย. 60
34,900.-
วันหยุดพิเศษ 1 - 6, 8 - 13 พ.ค., 9 - 14 ส.ค. 60
32,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่
08:00 น.
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
10:55 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14:05 น.
ถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะประชาชนจีน ประชากร 3,740,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 21,018 ตารางกิโลเมตร มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 24 กลุ่ม คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่าน พิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อว่าหนันเจา หรือน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) ต่อมาปี ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ได้ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – หยกจีน - จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณจงเตี้ยน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่เมืองโบราณต้าหลี่ อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมกำแพงเมืองโบราณ บ้านเรือน ร้านค้าและสัมผัสวิธีชิวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวหน่าซี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดดเด่นสวยงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ องค์กลางมีความสูง 70 เมตร สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็ก อีก 2 องค์ ได้สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี ต่อมาได้มีการบูรณะเจดีย์ในช่วงปี ค.ศ. 1978
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชมหยกจีน คุณภาพดีจากโรงงาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน หรีอเชียงกรีล่า ดินแดนปลายสุดที่ราบสูงทิเบตเชื่อมต่อกับมณฑลยูนนาน ดินแดนของชาวทิเบตตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมจีน แต่เดิมเป็นเสมือนดินแดนลี้ลับ ที่ซ่อนตัวอยู่ในวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของตนอย่างมีความสุข ภูมิประเทศรอบข้างที่เป็นทุ่งหญ้าริมเชิงเขาอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแห่งนี้จึงได้ รับการขนานนามว่าเป็นเสมือนสวรรค์บนดิน เชียงกรีล่า (Shangri-La) มีรากศัพท์จากภาษาทิเบตที่หมายถึงดินแดนอันสุขสงบสุดขอบฟ้าหิมาลัย ดินแดนในจินตนาการที่เป็นเสมือนสวรรค์บนดิน ระหว่างทางนำท่านชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง หรือแม่น้ำทรายทอง หรือ จินซาเจียงหรือฉางเจียงตี้ยี่วาน เป็นเสมือนสายโลหิตเส้นใหญ่ ต้นสายน้ำมาจากที่ราบสูงทิเบต ผ่านที่ราบสูงชิงไห่ เข้าสู่มณฑลยูนนาน แล้วโค้งลงไปทางทิศตะวันออก อันเป็นโค้งแรกที่ตำบลสือกู่ มณฑลยูนาน เป็นแม่น้ำที่ไหลจากตะวันตกไปยังตะวันออก นำท่านชมเมืองโบราณจงเตี้ยน ดุจดั่งย้อนเวลาสู่อดีต บ้านเรือนที่นี่จะเป็นการสร้างโดยใช้ไม้ทั้งหลังลักษณะบ้านจะเป็น 3 ชั้น เมืองเก่าแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็กๆ บนยอดเขานั้นมีวัดต้าฝอ และเจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์ระฆัง) ให้ท่านได้หมุนระฆังพร้อมอธิษฐาน เพื่อท่านจะได้สมหวังในสิ่งที่ท่านอธิษฐาน และให้ท่านแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก DU JI NI MI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สาม ภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – ลี่เจียง - บัวหิมะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ดินแดนภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชาวบ้านเรียกกันว่า “สือข่าเหย่สือกู่” ตั้งอยู่ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิเบตยูนนาน เสฉวน ภูเขานี้จะเป็นเทือกเขาใหญ่ที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะ เปรียบดั่งหมวกใบสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมยอดเขา ท่านจะหลงใหลกับภูเขาหิมะสวรรค์แห่งนี้ ประหนึ่งดั่งความฝันที่ไม่อยากตื่นลืมตา ความสูงประมาณ 3,908 เมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศด้านบนนั้นบริสุทธิ์ยิ่งนักเกินคำบรรยาย (ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะมีดอกไม้ป่าหลากสีสันสวยงามเบ่งบานไปทั่วบริเวณของภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน) สมควรแก่เวลานั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากยอดเขา นำท่านชมวัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะอายุกว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดาไลลามะองค์ที่ 5 ใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง และได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมช่องแคบเสือกระโจน ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหน้าผาสูงที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีความยาว 17 กม. เป็นช่องแคบช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) มีน้ำไหลเชี่ยวช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง30 เมตร ตามตำนานเล่าไว้ว่า ในอดีตช่องแคบแห่งนี้แคบจนเสือสามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสือกระโจน แวะศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) รับฟังการ บรรยายถึงสมุนไพรจีนต่างๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LIJIANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอี้โหมว – เมืองเก่าลี่เจียง - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ขึ้นสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 4,506 เมตรท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ปกคลุมไปด้วยหิมะสัมผัสหิมะบนยอดเขา อิสระถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านลงจากภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ที่ออกแบบโดยผู้กำกับจางอวี้โหมว การันตีความยิ่งใหญ่ได้จากผลงานพิธีเปิดและปิดโอลิมปิกเกมส์ ที่กรุงปักกิ่ง 2008 เวทีการแสดงถูกเนรมิตรขึ้นบริเวณใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยก โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังประกอบ การแสดงนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง เป็นโชว์ของชนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ และจะทำให้ท่านประทับใจในมนต์เสน่ห์ของยูนนานอย่างมิรู้ลืม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่เมืองเก่าต้าหยัน (เมืองเก่าลี่เจียง) สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670 – 1814 ) แม้ภายหลัง พ.ศ. 2492 มีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวหน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน พื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่าต้าหยัน (ต้าแปลว่าใหญ่ หยันแปลว่าแท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้น กึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกัน เรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบโดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะ -4- อยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก ซึ่งเป็นลำธารน้ำที่ละลายจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก ไหลมาเคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบราวกับถูกเจียระไน สะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมือง ที่มีอายุนานกว่า 800 ปี ถนนแต่ละสายของเมืองจะมารวมกันที่ ตลาดสี่เหลี่ยม (ซื่อฟางเจีย) ศูนย์กลางการค้าขายของชาวเมือง ที่นี่จะมีร้านขายสินค้าในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ ครัวเรือนที่ทำมาจาก ทองแดง และของที่ระลึกต่างๆ ความงดงามของธรรมชาติ ผนวกกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงแต่งกายในชุดประจำเผ่าของชาวหน่าซีอันเป็นภาพสะท้อนที่ลงตัวและกลมกลืนอย่างยิ่ง จึงทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2540 จากนั้นแวะชมโรงงานสาหร่ายเกลียวทอง สรรพคุณบำรุงผิวพรรณให้สดใส เปล่งปลั่ง ดูอ่อนเยาว์ เป็นอาหารสมอง ช่วยให้ความจำดีขึ้น ลดโคเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ห้า ต้าหลี่ – คุนหมิง – ตำหนักทอง – โรงงานผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่นครคุนหมิง ชมทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง นำท่านชมตำหนักทอง หรือจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชมโรงงานผ้าไหมของจีน ที่ผลิตเป็นสินค้าต่างๆ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกอื่นๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก JINJIANG ตึก A HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว +
วันที่หก วัดหยวนทง – ร้านชา - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะชิมชาหอมกรุ่นที่มี คุณภาพและมีชื่อเสียงของจีน จากนั้นเดินทางสู่วัดหยวนทง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดหยวนทงเป็น เก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี เป็นวัดที่ ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ตลอดจนกราบนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ในสมัย ที่ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
15:20 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16:35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info