โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ฮ่องกง
 
     Information
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน T5
ที่ตั้ง : มอสโก
ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าห้องพักโรงแรมสำหรับห้องมาตรฐานในโปรแกรม(ห้องTwin)
* ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Turkmenistan Airlines (T5)ชั้นEconomy Class
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในโปรแกรม
* ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว
* ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว รวมถึงค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน หรือค่าจอดรถ
* ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการท่องเที่ยว 

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ และค่าการใช้บริการพิเศษอื่นๆ
- ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าทำวีซ่าของคนต่างชาติ หรือ ค่าทำวีซ่าแบบพิเศษต่างๆ
- ค่ายานพาหนะพิเศษอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ม้า, รถม้า ฯลฯเป็นต้น

เงื่อนไขการให้บริการ: 
มัดจำท่านละ 15,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยว และเมนูอาหารหรือร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหาเช่น นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
*การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดในกรุ๊ปทัวร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้ประมาณที่นั่งละ 1,000,000บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ค. - ส.ค. 22 - 30 ก.ค., 5 - 13, 12 - 20 ส.ค. 60
69,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงอาซกาบัต - กรุงมอสโคว์
01.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Turkmenistan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารเช็คอิน
04.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงอาซกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines (T5) เที่ยวบินที่ T5642
10.00 น.
เดินทางถึงกรุงอาซกาบัต เพื่อรอต่อไฟล์ทไปยังกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
13.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines (T5) เที่ยวบินที่ T5705
15.10 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดอโดโวในกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมือง มอสโคว์โดยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงมอสโคว์เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายกรุงมอสโคว์นั้นก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่สอง พระราชวังเครมลิน - อาเมอรี่แชมเบอร์ - ซิตี้ทัวร์ในมอสโคว์ - ชมละครสัตว์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่พระราชวังเครมลิน ความน่าสนใจของเครมลินเริ่มขึ้นตั้งแต่ป้อมประตู โดยรอบเครมลินนี้มีป้อมหรือหอคอยอยู่ทั้งหมด 20 แห่ง ป้อมแต่ละป้อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความสูงของป้อม การตกแต่ง เช่นบางป้อมมีดาวแดงประดับอยู่บนยอด บางป้อมทำเป็นหอนาฬิกา ท่านจะได้ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1586 ว่ากันว่าเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 40 ตันด้วยกัน แถมด้านหน้าปืนใหญ่ยังมีลูกกระสุนตั้งซ้อนกันอยู่ด้านหน้า 4 ลูกโดยแต่ละลูกก็หนักถึง1ตันทีเดียว จากนั้นชมระฆังของพระเจ้าซาร์ เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักกว่า 200 ตัน และมีลวดลายสวยงามบนตัวระฆัง แต่น่าเสียดายที่ระฆังนี้ยังไม่เคยมีเสียงหรือไม่เคยถูกใช้สักครั้ง เพราะในขั้นตอนการหล่อยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ ตัวระฆังยังอยู่ในเตาหล่อใต้ดิน ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นภายในเครมลิน หลังจากเพลิงสงบน้ำที่ใช้ดับไฟได้ซึมลงไปในเตา อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระฆังร้าวและแตกออกมา ซึ่งเฉพาะส่วนที่แตกออกมานั้นมีน้ำหนักมากถึง 11 ตันเลยทีเดียว นำท่านชมส่วนของพระบรมมหาราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวังเครมลินถือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยมีคอนสแตนติน ธอน ซึ่งเป็นช่างที่ได้ศึกษาศิลปกรรมของอิตาลีมาเป็นช่างผู้ออกแบบ โดยพระราชวังซึ่งเป็นอาคารสีครีมมียอดโดมทรงกลมยอดแหลมอยู่ตรงกลางแห่งนี้จึงมีกลิ่นอายของศิลปะอิตาเลียนผสมอยู่ไม่น้อย ว่ากันว่า มีห้องหับต่างๆ ในพระราชวังนี้ถึง 700 ห้องเลยทีเดียว โดยมีทั้งเครื่องตกแต่ง ภาพประดับภาพฝาผนัง รวมไปถึงโคมไฟหรือแชนเดอร์เลียสุดอลังการที่ประดับอยู่มากมาย จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่ แชมเบอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย ที่พระเจ้าอล็กซานเดอร์ที่ 1 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าต่างๆ ซึ่งสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นของล้ำค่าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์ของเหล่ากษัตริย์และพระราชินี เครื่องประดับอัญมณีต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ในราชสำนักต่างๆ ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนแต่สวยงามละลานตาเป็นอย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือ “มงกุฎโมนามาค” ซึ่งซาร์ทุกพระองค์จะต้องสวมมงกุฎนี้ในพิธีบรมราชาภิเษก และจะต้องมีคทาและลูกโลกประกอบด้วย มงกุฎของพระนางแอนนาก็เป็นมงกุฎที่งดงาม ประดับด้วยเพชรแท้ 2,500 เม็ด และมีอัญมณีสีแดงประดับอยู่ด้านบนมงกุฎอีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านซิตี้ทัวร์ตามจุดที่น่าสนใจต่างๆในกรุงมอสโคว์ อาทิ จัตุรัสแดง, ปอกลอนนาย่าฮิลล์, วิหารเซนต์บาซิล แวะช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากูม, และสถานที่อื่นๆที่สวยงามซึ่งบางสถานที่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ของประเทศตลอดช่วงบ่ายก่อนนำท่านเข้ารับประทานอาหารเย็นแบบท้องถิ่น
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.00 น.
นำท่านสู่คณะละครสัตว์ รัสเชี่ยนเซอร์คัส ชมการแลดงจากสัตว์แสนรู้มากมายหลากหลายชนิดและกายกรรมต่างๆ จากคณะละครสัตว์ชื่อก้องโลก
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่สาม มอสโคว์ - ซากอส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์กาแยฟโปรสาต ซึ่งตั้งชื่อ ตามนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาท ที่เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองนี้ ตามตำนานเชื่อว่านักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตมีพลังพิเศษสามารถรักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายเป็นปรกติได้ และยังสามารถให้พรเพื่อให้ทหารที่จะไปรบได้รับชัยชนะกลับมาได้อีกด้วย ซึ่งเมืองนี้มีชื่อเดิมว่าซากอส เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15-18 อีกทั้งยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำไข่ปลาคาร์เวียร์อีกด้วย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งเมืองเซอร์กาแยฟโปรสาต สถานที่จัดแสดงศิลปะต่างที่งดงามจากในอดีตของเมืองนี้ อีกทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตที่รุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันให้ท่านได้ทราบอีกด้วย นำท่านชมโบสถ์โฮลี่ทรีนิตี้ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ แรกของเมืองนี้มีลักษณะเป็นรูปโดมหัวหอมสีทอง ภายในโบสถ์มีโลงศพที่บรรจุกระดูกของนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตที่ชาวเมืองให้ความศรัธาวางอยู่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่แวเดนฮา ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามต่างๆที่ถูกรวบรวมมาไว้ในพื้นที่แห่งนี้มากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่กรุงมอสโคว์
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พัฒนาการขั้นสูงสุดของสถาปัตยกรรมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ก็คือกลุ่มสถานีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง สถาปัตยกรรมที่ปรากฏภายในกลุ่มสถานีนี้คือการสะท้อนถึงเหตุการณ์การรวมชาติโซเวียตและเป็นการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมจากอารยธรรมโบราณที่แสดงถึงความเจริญทางศิลปะวิทยาการมาเป็นสื่อสะท้อนถึงชัยชนะและความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของโมนูเมนทัล อาร์ต (monumental art) คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษและการสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่เกรียงไกร ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสกดังเช่นภาพประดับผนังที่สถานีคอมซาโมลสกายา (Komsomolskaya) บริเวณผนังสองฝั่งก่อนเข้าสู่ทางเดินเชื่อมเปลี่ยนสายการเดินรถของสถานีคอมซาโมลสกายานั้นมีแผงภาพขนาดใหญ่ตกแต่งในลักษณะลวดลายสีแบบมาจอลิกา คือแผ่นกระเบื้องเคลือบหลากสีนำมาเรียงต่อกันเป็นภาพ ภายในภาพนั้นแสดงเหตุการณ์ในขณะที่คนงานกำลังช่วยกันก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันอย่างแข็งขันภายในอุโมงค์ และภาพโมเสกประดับเพดานภายในสถานีมายาคอฟสกายา (Mayakovskaya) จำนวน 35 ภาพ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเริ่มแรกของการนำภาพลวดลายโมเสกมาใช้ในการประดับตกแต่งสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ซึ่งเป็นรูปแบบของศิลปะในยุคคลาสสิค จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัต ถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ปี 1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็นอพาร์ทเมนท์ที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน ต่อมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รู้จัก และคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) ตั้งอยู่ที่เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ในสมัยของสตาลินเคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์
21.50 น.
ออกเดินทางโดยรถไฟตู้นอนพิเศษสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ซิตี้ทัวร์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
06.06 น.
รถไฟจอดที่สถานีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเข้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารเช้า หลังอาหารนำท่าน ซิตี้ทัวร์ในกรุงมอสโคว์ ชมสถานที่ต่างๆที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียและชมศิลประที่งดงามในช่วงเช้า
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ท่านทำธุระส่วนตัวและเก็บกระเป๋าสัมภาระก่อนนำท่านออกเที่ยวในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต่อ นำท่านสู่ ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สร้างเสร็จใน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไป ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่เพิ่งนำมาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคือ พระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พระมเหสีอเล็กซานดรา และพระธิดา 3 พระองค์คือโอลก้า (Olga) ทาเทียนา (Tatiana) และอนาสตาเซีย (Anastasia) ส่วนที่ไม่พบคือ มาเรีย (Maria) และรัชทายาทอเล็กเซย์ (Alekxy) บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญและที่ขังคุกนักโทษทางการเมือง นักโทษคนแรกคือ เจ้าชายอเล็กซิสพระโอรสของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เนื่องจากมีความคิดเห็นขัดแย้งกับพระองค์มาโดยตลอดและ เจ้าชายก็ถูกฆาตรกรรมในคุกนี้ด้วย ลักษณะของโลงที่เก็บพระศพนั้น มีลักษณะเป็นโลงหินอ่อนสีขาว แต่มีอยู่ 2 โลงที่เป็นโลงหิน อ่อนสีเขียวและสีแดงซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 และพระนางมารีอเล็กซานดรอฟนา เจ้าหญิงแห่งประเทศเยอรมัน
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Park Inn Pulkovskaya หรือเทียบเท่า
วันที่หก พระราชวังเฮอมิเทจ - พุชคิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจและพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage and Winter Palace) แต่เดิมนั้นเฮอร์มิเทจนั้นเป็นชื่อเรียกสมบัติล้ำค่าของพระราชินีแคทเธอรีนที่ได้เก็บรวบรวมและชื้อภาพ เขียนชื่อดังจากยุโรปกว่า 200 ภาพ จึงต้องสร้างห้องสำหรับ เก็บภาพและสมบัติล้ำค่าส่วนพระองค์และสมบัติของพระ เจ้าปีเตอร์มหาราชขึ้น โดยมีน้อยคนนักที่จะได้เห็นคอลเล็คชั่นอันประเมินค่ามิได้เหล่านี้ โดยพระองค์ทรงเคยกล่าวไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งว่า “มีแค่หนูกับฉันเท่านั้นที่สามารถชื่นชมผลงานเหล่านี้ได้ " เมื่อพระนางสวรรคตก็มีสมบัติสะสมมากมาย โดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปราณมากกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณอัญมณีอันล้ำค่า จนถึงสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในปี ค.ศ. 1852
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่เมืองพุชคิน ปัจจุบันเมืองพุชคินได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง เนื่องจากภายในเมืองนั้นเป็นที่ตั้งของ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ และอื่นๆ อีกจำนวนมาก นำท่านชมสถานที่ต่างๆที่งดงามในเมืองพุชคิน อาทิ สวนต่างๆ รวมถึงพระราชวังต่างๆเป็นต้น
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Park Inn Pulkovskaya หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด วิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ล่องเรือแม่น้ำเนฟว่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ วิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่ที่เมืองเซนส์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1818 แล้ว เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1858 เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย สร้างในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Auguste de Montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี ประกอบด้วยเสาหินแกรนิต 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน ภายในประดับประดาด้วยปฏิมากรรมบอร์น และภาพวาดกว่า 400 ชิ้น โดมทองอันสง่างามที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองด้วยขนาดมหึมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 25.8 เมตรซึ่งเป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม มหาวิหารเซนต์ปอลที่ลอนดอน และมหาวิหาร "สตา เดล ฟีออเร" ที่ฟลอเรนซ์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์” ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งทะเลบอลติก เป็นพระราชวังของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตัวอาคารพระราชวังสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีน้ำพุมากกว่า 100 แห่ง การเข้าชมพระราชวังจะต้องนำถุงเท้าที่จัดเตรียมไว้ให้ สวมคลุมรองเท้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นของพระราชวังเสียหาย พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรส เป็นที่หนึ่งของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดประเพณีแห่งสากล รวมทั้งความสำเร็จ ความกล้าหาญและความเก่งกาจ ด้วยตัวอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและกลุ่มวิศวกรรมที่สอดสานความงามของศิลปะเข้ากับภูมิประเทศที่สวยงาม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้าขึ้นในปี1720 จากการออกแบบของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ และได้ถูกตกแต่งเพิ่มเติมอย่างวิจิตรโอ่อ่าโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้เห็น ปีเตอร์ฮอฟสร้างอยู่บนทำเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล การสร้างน้ำพุซับซ้อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น ด้านหน้าของพระตำหนักคือ สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกใหญ่เป็นส่วนที่เด่นที่สุดที่มีรูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า จากนั้นนำท่านกลับสู่ตัวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อนำท่านสู่ท่าเรือ
18.00 น.
นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำสุดโรแมนติกของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Park Inn Pulkovskaya หรือเทียบเท่า
วันที่แปด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อาซกาบัต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านซิตี้ทัวร์ต่ออีกเล็กน้อยในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
17.20 น.
ออกเดินทางสู่กรุงอาซกาบัตโดยสายการบิน Turkmenistan Airlines (T5) เที่ยวบินที่ T5 732
23.40 น.
ถึงกรุงอาซกาบัตประเทศเติร์กเมนิสถาน เพื่อรอต่อไฟล์ทกลับกรุงเทพฯ
วันที่เก้า อาซกาบัต - กรุงเทพฯ
03.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkmenistan Airlines (T5) เที่ยวบินที่ T5 647
11.55 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ค่าพักเดี่ยวไม่รวมค่าพักเดี่ยวบนรถไฟ หากท่านต้องการพักเดี่ยวบนรถไฟมีค่าใช้จ่าย 150 USD/ห้อง
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info