ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ซัวเถา เหมยโจว 5 วัน CZ
ที่ตั้ง : ซัวเถา
ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ/ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
*อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
*ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,00 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดยริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / ท่าน/วัน
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน / ของสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่ที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ไม่ยิ้ม 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือจะกรอกแบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่า จีน

เอกสารเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสพอร์ตเล่มจริง มีอายุใช้งาน  6 เดือน   รูปถ่าย สี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่  สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2. สำเนาสูติบัตร (ใบกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
3.1  กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
3.2  กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
3.3  กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
3. การยกเลิก
              3.1  กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น )
              3.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท 
    3.3  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
    3.4  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีที่กกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องมีการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศด้วยกรณีข้างต้นไม่อาจขอคืนเงินได้
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
มี.ค. 23 - 27 มี.ค. 60
27,900.-
เม.ย. - มิ.ย. 20 - 24 เม.ย., 25 - 29 พ.ค., 1 - 5, 15 - 19 มิ.ย., 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60
27,900.-
วันหยุดพิเศษ 4 - 8, 11 - 15 พ.ค. 60
28,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – เจี่ยหยาง – ซัวเถา
11.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
14.40 น.
เหินฟ้าสู่ เจี่ยหยาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 8356
18.25 น.
ถึง สนามบินเจี่ยหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร นำท่านรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า****
วันที่สอง ซัวเถา – ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – เหมยโจว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน นมัสการเจ้าแม่ทับทิม (ไฮตังม่า) เป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคนเชื่อกันว่าหากจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้ไฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก จากนั้นนำท่าน นมัสการไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องของความ เมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันศาลแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความสวยงามใหญ่โต
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนมัสการเจ้าพ่อเสือ ณ ภูเขาเฮียงบูซัว เทพที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลอง มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋ว เชื่อกันว่าหากครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับพ่อค้า, นักธุรกิจ ต้องมานมัสการเจ้าพ่อเสือเพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย กลับมาก็จะทำการค้าประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บนเดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารจีนแคะที่ขึ้นชื่อ) หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก MEIZHOU JINDEBAO HOTEL (金德宝) หรือเทียบเท่า****
วันที่สาม เหมยโจว - หย่งติ้ง - มรดกโลกบ้านดินฮากกา (หย่งติ้งถู่โหลว 永定土楼 含电瓶车) หูเหวินฮู่บ้านโบราณ (胡文虎故居) - เหมยโจว (梅州)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่มณฑลฮกเกี้ยน ไปเมืองหย่งติ้ง ระหว่างทางให้ท่านเพลินเพลิดทิวทัศน์ระหว่างทาง
กลางวัน
บริการอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำชมมรดกโลกบ้านดิน โดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การปลูกสร้ามีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงามความสุข ภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักหลายห้องอยู่ติดกัน ปริมาณของห้องก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคารส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดีและยังป้องกันแผ่นดินไหว ปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับเหมยโจวนำท่านชมบ้านโบราณหูเหวินฟู หมู่บ้าน จุงชวน 中川 อยู่ในตำบล ฮาหย่อง 下洋镇 ลูกหลานหมู่บ้านนี้ที่เด่นดังที่สุดก็คีอ สองพี่น้องยาหมองตราเสือหูเหวินฟู (โอวบุ๋นโฮ้ว) และน้องชายหูเหวินนเป้า ลูกสาวหู่เหวินฟู ได้ใช้เงิน 500 กว่าล้านหยวนสร้างบ้านพิพิธภัณฑ์ และเจดีย์ฟูเป้า โดยมีท่านนายก หลีเผิง เขียนป้าย ฝู่ หวุ่น ฟู กี้ เนี่ยม กว่าน ให้ไว้เป็นที่ระลึก ใกล้กันกับเสาหินเป็น 胡氏家庙 ศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บ้านฝู่นี้ และ ทางที่มาจะมีบันไดหินเก้าขั้นครึ่ง ถ้าลูกหลานเซี่ยงฝู่ ที่ไปอยู่ที่อื่นจะต้องรู้จำนวนขั้นตรงนี้ ถ้าถูกถามแล้วตอบไม่ถูกก็แสดงว่าไม่ใช่คนหมู่บ้านจุงชวนนี้เป็นแน่แท้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก MEIZHOU JINDEBAO HOTEL ( 梅州金德宝国际酒店或同级) หรือเทียบเท่า****
วันที่สี่ เหมยโจว – เจียหยาง (揭阳) – เจียหยางโหลว (揭阳楼) – เฉินหวังเมี่ยว (城隍庙) - แต้จิ๋ว(潮州) - วัดไคง้วน - เจียหยาง ( 揭阳)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเจียหยาง นำท่านชมเจียหยางโหลว ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองเจียหยาง ซึ่งสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในรัชสมัย ราชวงศ์ฮั่น ซึ่งมีความสูง 38 เมตร เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเสวกง ที่เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองเจียหยาง จากนั้นนำท่านไปวัดเฉินหวังเมี่ยว ไหว้เจ้าขอพรเป็นสิริมงคล
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่วัดไคง้วนอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว วัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถาง โดยมีนามรัชสมัยว่า “ไคหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 และภายในวัดยังมีวัตถุโบรามากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน นมัสการองค์พระใหญ่และองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเมือง เจียหยาง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร ซีฟู๊ด เลิศรส หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก LONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า****
วันที่ห้า เจียหยาง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเจียหยาง
11.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 8355
13.35 น.
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info