ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คานาสือ 8 วัน CZ
ที่ตั้ง : อูรูมู่ฉี
ราคาเริ่มต้นที่ 64,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าตั๋วเครื่องบิน 
* ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ 
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ 
* ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
* ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ 
* ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง                            
* ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท 
* ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,500 บาท 
* ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 20 ก.ก.

ค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 15 หยวน / คน / วัน และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  อัตราวันละ 15 หยวน / คน / วัน
- ทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 15 หยวน / คน / วัน
- ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว /ค่าวีซ่าด่วน / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสีขนาด 2x1.8 นิ้ว 2 รูป หน้าตรงเห็นใบหู และไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แวน ไม่ใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของสถาบัน
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา หรือคนใดคนหนึ่ง ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการ (รวมค่ายื่นวีซ่า) ใดๆ กรณี ดังต่อไปนี้:-
*กรณีที่ท่านสมัครใจยกเลิกใช้บริการบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ ฯลฯ
*กรณีผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย, เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
*กรณีทรัพย์สินมีค่าต่างๆเกิดการสูญหาย อันเนื่องจากถูกโจรกรรม หรือเพราะความประมาท, รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป    เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  7-14 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
* ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
* การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
มณฑลซินเจียง ปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี ทัวร์เส้นทางนี้ ยังถือว่าเป็นเส้นทางผจญภัย  ที่นักท่องเที่ยวต้องเผื่อใจ เพราะท่านจะต้องเดินทางผ่านที่ราบลุ่ม ทะเลทราย เขตป่าสน ภูเขาสูง และพร้อมที่จะรับรสชาติอาหารท้องถิ่นที่ไม่คุ้นเคย

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆ ละ  1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ก.ย. 12 – 19 ก.ย., 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 60
64,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – อูรูมู่ฉี
06.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
08.40 น.
บินลัดฟ้าสู่นครกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 362
12.25น.
ถึงสนามบินกวางเจา ตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว บริการอาหารกลางวัน ภายในบริเวณสนามบิน หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอูรูมู่ฉี
15.50 น.
เหินฟ้าสู่นครอูรูมู่ฉี โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 6888 (บริการอาหารเย็นบนเครื่อง)
21.10 น.
ถึงสนามบินอูรูมู่ฉี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ YINDU HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง อูรูมู่ฉี - ฟู๋หยุน  – ผ่านชมภูเขาเพลิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟู๋หยุน ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม ภูเขาเพลิง (ภูเขาสีแดง) huoshaoshan火烧山 ตั้งอยู่ที่เมืองฉางจีของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์  เป็นภูเขาที่มีสีแดงทั้งเขา และมีชื่อเสียงเพราะสีของเทือกเขาที่เป็นสีแดงสีเดียวกว่า 10 ตารางกิโลเมตร ให้ท่านมีความรู้สึกเหมือนเห็นเขากำลังลุกไหม้  จากนั้นนำท่านชมภูเขา 5 สี ซึ่งเป็นภูเขาหิน ที่มีลักษณะเป็นชั้นสีหลากสีให้เห็นเด่นชัด ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพ 
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์และ เพาะพันธุ์ม้าป่า แห่งเดียวของเมืองจีนที่หลงเหลือในโลกนี้ ซึ่งในอดีตม้าป่าพันธุ์นี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองฟู๋หยุน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNDE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ฟู๋หยุน – อุทยานเค่อเคอะทั่วไห่ (รวมรถเหมา) – ปู้เอ๋อจิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเค่อเคอะทั่วไห่ อดีตเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศจีนในหุบเขาอัลไต ถิ่นที่อยู่ของคนไทยในอดีต รัฐบาลจีนในสมัยประธานเหมาได้ใช้เหมืองทองคำแห่งนี้ชดใช้ค่าอาวุธให้กับรัสเซียเป็นจำนวน 40% จากเหมืองทองคำนี้ ในปัจจุบันนี้กลายเป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม และมีอากาศที่บริสุทธิ์ใต้หุบเขาอัลไต
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ภายในอุทยานเค่อเคอะทั่วไห่) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจิง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **พิเศษให้ท่านลิ้มลองรสชาติปลาน้ำเย็นของเมืองนี้ที่มีความหอมกรุ่นและอร่อยด้วยรสชาติหวานหอมของเนื้อปลาและความเผ็ดของเครื่องเทศต้นตำหรับซินเจียงที่ไม่เหมือนใครตามอัธยาศัย** นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHENHU HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ปู้เอ๋อจิง – คานาสือ – ทะเลสาบคานาสือ – เย้เลี่ยงวาน – ทะเลสาบเทวดา – ทะเลสาบมังกรหลับ – ศาลาชมปลา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ คานาสือ แล้วนำท่านเข้าสู่ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑลซินเจียง นำท่านหลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไตบรรยากาศรอบด้านที่ช่างคล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งตะวันออกตัดกับมวลหมู่ดอกไม้ป่าหลากสีและมวลหมู่สัตว์ป่าหากินบนยอดเขา เปรียบดั่งกับภาพความฝันที่สัมผัสได้บนโลกมนุษย์ อุทยานระดับ 5 ดาว คานาสือ นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน เปลี่ยนอิริยาบถนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ภายในอุทยานฯ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบคานาสือ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าจิ่วจ้ายโกวหลายเท่า นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบคานาสือ เป็นทะเลสาบปริศนา เล่ากันว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในทะเลสาบ พวกปศุสัตว์ที่ชาวบ้าน อาทิ ฝูงแกะ และม้า ต่างๆ ที่เลี้ยงอยู่แถวริมทะเลสาบ ได้เกิดการสูญหายอยู่บ่อยครั้ง จนค้นพบว่าเกิดจากสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า ปลาแดง ได้กินสัตว์ต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งปลาแดงนี้มีขนาดที่ยาวเต็มที่ประมาณ 8 เมตร และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 ตัน สามารถกลืนวัวได้ทั้งตัวเลยทีเดียว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางชม เย้เลี่ยงวานหรือทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็นสองสีในเวลาเดียวกัน จากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามแห่ง ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชม ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับเพื่อรอวันตื่นทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรหลับ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหวี่ถิง (ศาลาชมปลา) ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบคานัส ถ้าโชคดีท่านจะได้เห็นทางน้ำอันยาวซึ่งเป็นการว่ายน้ำของปลาแดง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIADENGYU DASENLIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ปู้เอ่อจิง –ธารน้ำห้าสี - คุยถุน– อุทยานเมืองปีศาจ (เมืองแพะเมืองผี) - แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ - เค่อลามาอี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางชมมหัศจรรย์ ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตาเมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านพร้อมทั้งให้ท่านได้ชม แกรนแคนยอน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ เปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทองที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเมืองปีศาจ หรือ แพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เค่อลามาอี้ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองพัทยา และยังเป็นแหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียง นำท่านชมมหัศจรรย์ แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด ของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUIDE  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก คุยถุน - สือเหอจือ - พิพิธภัณฑ์ทหาร - อูรูมู่ฉี – ตลาดต้าปาจา - โชว์ระบำซินเจียง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง สือเหอจือได้รับการสถาปนาจากองค์กรสหประชาชาติ เป็นเมือง ที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันโดยมีความสุข เป็นแบบอย่าง ของเมืองที่ประสบความสำเร็จที่อนุรักษ์ธรรมชาติและคนเมืองอยู่รวมกันอย่างสมบูรณ์และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และธรรมชาติที่สวยงามเหมือนไข่มุกทะเลทราย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ในการสร้างเมืองสือเหอจือใน สมัยสงครามคอมมิวนิสต์และก๊กมินตั๋ง และแย่งชิงดินแดนของ มณฑลซินเกียงในการต่อสู้ระหว่างลัทธิแบ่งแยกดินแดนของต่างชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ เมืองอูรูมู่ฉี จากนั้นให้ท่าน เลือกซื้อของพื้นเมืองที่ระลึกที่ตลาดต้าปาจาหรือตลาดบาซ่า อาทิ แส้หางจามรี, เสื้อผ้าของแบรนด์เนม, ผลไม้, อาหารท้องถิ่น ฯลฯ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ อาคารแสดง โชว์พื้นเมืองระบำซินเจียง อันงดงามตระการตาหาที่ใดเปรียบได้ยาก รวมทั้งความสนุกเร้าใจ ความมันและความเร่าร้อนของการร่ายรำของชนชาวเหวยอู๋เอ่อ หรือชาวซินเจียง ให้ท่านตะลึงดั่งอยู่ในมนต์สะกดของระบำดอกไม้ของชาวซินเจียง นำท่านเข้าสู่ที่พัก YINDU HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด อูรูมู่ฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – เขาเทียนซาน – ทะเลสาบเทียนฉือ – สวนหงซาน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ซึ่งบอกเล่าถึงการรวมตัวกว่าจะมาเป็นมณฑลซินเจียงในปัจจุบันนี้ ให้ท่านรู้จักเมืองซินเจียงตั้งแต่เป็นเมืองซียี่ 36 ประเทศ ชมโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายที่หาชมได้ยาก  นำท่านสู่เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเลนำท่านชมความงามธรรมชาติป่าสนภูเขาหิมะสูงชันตัดกับสีฟ้าใสของมวลหมู่เมฆ (รวมแบตเตอรี่)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูงถึง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลสัมผัสความงามของเขากั้นที่เหมือนการต้อนรับแขกทุกท่านที่มาเยือน จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่กันไปตราบนานเท่านานและให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก YINDU HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
วันที่แปด อูรูมู่ฉี – กวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า (อาหารกล่อง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูรู่มูฉี
09.40 น.
เหินฟ้าสู่นครกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 6957
14.35 น.
ถึงสนามบินกวางเจา จากนั้นนำท่านบริการอาหารเย็นภายในสนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ
20.10 น.
บินลัดฟ้าสู่ มหานครกรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 361
22.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info