ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
เส้นทางสายไหม 11 วัน CZ
ที่ตั้ง : อูรูมู่ฉี
ราคาเริ่มต้นที่ 72,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด, ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (2 ท่านต่อ1 ห้อง)
3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (หากลูกทัวร์มีวีซ่าแล้วจะทำการหักคืนให้)
4. ค่ารถ, ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทำหนังสือเดินทางคนไทย  
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด  20กิโลกรัม)
3. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองในแต่ละมื้อ (นอกเหนือจากรายการ)
5. ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด ค่าทิปเด็กยกกระเป๋าฯลฯ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าทิป
* ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน 
* ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน 
* ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 10 หยวนต่อวันต่อคน 
เข้าร้านรัฐบาล烏魯木齊:อูรู่มู่ฉี ร้านหิน百石缘工藝品店吐魯番:ทูรูฟาน   พรม絲路地毯工藝品廠ตุนหวง / พื้นเมือง敦煌丝路风情工艺品店เจียยี่กวน ร้านแก้วไวน์嘉峪关夜光杯厂

สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการ (รวมค่ายื่นวีซ่า) ใดๆ กรณี ดังต่อไปนี้:-
*กรณีที่ท่านสมัครใจยกเลิกใช้บริการบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ ฯลฯ
*กรณีผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย, เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
*กรณีทรัพย์สินมีค่าต่างๆเกิดการสูญหาย อันเนื่องจากถูกโจรกรรม หรือ เพราะความประมาท,  รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น)
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 - 40 วัน คืนค่าบริการเต็มจำนวน 
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง20 - 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % 
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 19วันเก็บค่าใช้จ่าย 75 %
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง7-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์           
*ในกรณีใช้เที่ยวบินพิเศษหรือเที่ยวบินเหมาลำขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทั้งเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ใดๆทั้งสิ้น*

หมายเหตุ 
1. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นไฟล์ทบินที่ออกกับสายการบิน ดังนั้นเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงด หรือ เปลี่ยนแปลงรายการและเวลาบิน กรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนมิอาจแก้ไขได้
3. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกอาจมีการปรับราคาสูงขึ้นซึ่งมีผลต่อราคาตั๋วและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินที่จะปรับตามสภาวะโลก ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ทำการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มตามความเป็นจริง 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆอันอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯเช่นภัยธรรมชาติภัยปฏิวัติ ทางการเมือง  การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหายทรัพย์สิน , ความล่าช้าสายการบิน  หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ หากท่านถูกปฏิเสธห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากการยกเลิก ล่าช้าเปลี่ยนแปลง ของสายการบิน บริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยน, ทดแทน รายการตามความเหมาะสมโดยจะไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าบริการนั้นๆได้
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น หากท่านไม่ใช้บริการของบริษัทฯบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าบริการได้ชำระแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8. ห้ามนำไฟแช็ค  มีดพก กรรไกรตัดเล็บ หรือของมีคมทุกชนิด ขึ้นเครื่องบินและรถไฟหัวจรวดโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกยึดได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านถูกยึด 
9. เมื่อได้ทำการตกลงชำระเงินค่าทัวร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆตามที่ระบุไว้แล้ว

ทางบริษัท ฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ก.ย. 23 ก.ย. – 3 ต.ค.
74,900.-
ต.ค. 10 – 20 ต.ค., 22 ต.ค. – 1 พ.ย. 60
72,900.-
วันแรก (สนามบินสุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ – กวางเจา – อูรู่มู่ฉี
06.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
08.40 น.
เหินฟ้าสู่เมืองกวางเจาเที่ยวบินที่ CZ362 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
12.25 น.
ถึงสนามบินหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเช็คอินไฟล์ทภายในประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอูรู่มู่ฉี
15.50 น.
เหินฟ้าสู่ อูรู่มู่ฉี เที่ยวบินที่ CZ6888 (บริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน)
21.10 น.
ถึง ท่าอากาศยาน เมืองอูรู่มู่ฉี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก YINDU HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สอง เทียนซานเทียนฉือ (รวมล่องเรือ) – ตลาดต้าปาจา – โชว์พื้นเมืองระบำซินเกียง
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านสู่เทือกเขาเทียนซานซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเลนำท่านชมความงามธรรมชาติป่าสนภูเขาหิมะสูงชันตัดกับสีฟ้าใสของมวลหมู่เมฆ จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนเทือกเขาเทียนซาน ห่างจากตัวเมืองอูรู่มู่ฉีมาทางทิศตะวันออก ตัวทะเลสาบตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของหิมะบนภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความยาว 3,400 เมตร ความกว้าง 1,500 เมตร ช่วงที่ลึกที่สุด 105 เมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 4.9 ตารางกิโลเมตร ในฤดูหนาวเมื่อผืนน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง คนในเมืองจะขึ้นมาเล่นสกีกันมากมาย ปลายเดือนเมษายนน้ำแข็งถึงจะละลายกลายเป็นผืนน้ำสีเขียวมรกตใส สะท้อนเงาเทือกเขาป๋อเก๋อต๋าฟงและป่า สนที่รายรอบ
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ตลาดต้าปาจา เมืองบาซาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรู่มู่ฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ระหว่างรับประทานอาหารนำท่านชม โชว์พื้นเมืองระบำซินเกียง เป็นโชว์ที่งดงามตระการตาหาที่ใดเปรียบได้ยาก มีทั้งความสนุก เร้าใจ ความมันและความเร่าร้อนของการ ร่ายรำของชนชาวเหวยอู๋ เอ่อ หรือชาวซินเกียง ให้ท่านตะลึงดั่งอยู่ในมนต์เสน่ห์ของโชว์พื้นเมืองระบำซินเกียงนี้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก YINDU HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สาม สวนองุ่น – เจดีย์ซูกงถ่า – บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง – ทูรูฟาน
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พักหลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) นำท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถาโกว” เมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลองุ่นประจำปีในช่วงดังกล่าว จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง หรือ คาเรส อันเป็นระบบชลประทานที่ชาวเมืองทูรูฟานในอดีตใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมา โดยขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากหิมะที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน (ภูเขาสวรรค์) เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่มีระยะทางยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในแผ่นดินจีน
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ซูกงถ่า และ มัสยิดเอ๋อหมิ่น เป็นสิ่งก่อสร้างที่แม้จะเรียกว่าเจดีย์ แต่มีลักษณะเหมือนหอคอย อยู่ห่างจากตัวเมืองทูรูฟาน 2 กิโลเมตร คาดว่าก่อสร้างเมื่อปี 1777 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของนายพลเอ๋อหมินโฮจา ทหารชาวเมืองทูรูฟาน มีลักษณะเป็นสุเหร่าของชาวอุยกูร์ สร้างด้วยอิฐสีทรายอย่างงดงาม มีความสูง 44 เมตร และมีฐานรอบเจดีย์ 10 เมตร มีการจัดอิฐที่สร้างเจดีย์เป็นรูปทรงเรขาคณิต มีลวดลายหลายแบบ ทั้งเป็นรูปคลื่นและลายดอกไม้ รวมแล้วมีลวดลายบนเจดีย์มากกว่า 15 ลาย
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MAI XI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สี่ ภูเขาเปลวไฟ – ถ้ำพระพันองค์ – เมืองเกาชาง+รถแบต – สุสานจักรพรรดิฮามี่
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมี ความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ย 500 เมตร ลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้ จากนั้นชมเชียนฝอต้งหรือถ้ำพระพันองค์ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก กอรปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขามีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 ตัว นำท่านนั่งรถลาชมซากเมืองโบราณเกาชาง ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริย์สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักร CHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่นี่ถูกเรียกว่ากำแพงเกาชางหรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อส่วนกลางส่งทหารและเจ้าหน้าที่ปกครองจากเมืองหลวงเข้ามาดูแลพื้นที่คอยป้องกันการรุกรานของเผ่าเซียงหนูเมืองเกาชางสิ้นสุดและถูกทำลายยับเยินเพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่ากำแพงเมืองเก่า ที่ยังคงเหลือร่องรอยแห่งอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านพรมแดนเข้าสู่ เมืองฮามี่ เมืองหน้าด่านของมณฑลซินเกียง เส้นทางจะเป็นถนนตัดผ่านเขตทะเลทรายโกบี ระหว่างทางจะผ่านประตูเมืองซึ่งมีลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศส เมืองฮามี่ หรือ โอเอซิสแห่งคูมุล เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและวังหลวง แห่งกษัตริย์ผู้ปกครองนครแห่งทะเลทราย ที่ประชาชนถวายพระนามว่า “ข่าน” ภายหลังเมื่อยุคราชอาณาจักรล่มสลาย เพราะจีนยุคใหม่เข้าปกครอง หมดยุคข่าน วังถูกเผาทำลาย ราชวงศ์ล่มสลายเพราะถูกล้มอำนาจ ฮามี่จึงเป็นเมืองที่มีแต่ความหลัง ถูกกล่าวขานถึงครั้งอดีตที่มีสีสันในยุค “ข่าน” เรืองอำนาจ ปัจจุบันฮามี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการปลูกแตงฮามี่หรือแตงหวานที่ขึ้นชื่อของจีน
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม สุสานแห่งแรกของเมืองฮามี่ นั่นคือ สุสานจักรพรรดิฮามี่ เป็นสุสานใหญ่ที่ฝังพระศพของ “ข่าน” แห่ง ฮามี่หลายรัชสมัย รวมถึงมเหสีและเชื้อพระวงศ์ ตัวอาคารด้านนอกสร้างแบบศิลปะอาหรับ ในบริเวณมีมัสยิดใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 1,800 คน ถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮามี่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง สถานที่แห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแบบชนเผ่าเว่ยอู๋เอ่อร์ (อิสลาม) ชนเผ่ามองโกล และชาวฮั่น ผสมผสานรวมอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยาก
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMI JIAGEDA HOTELหรือเทียบเท่า 4*
วันที่ห้า เนินทรายหมิงซาซาน – สระน้ำวงพระจันทร์ (รวมขี่อูฐ) – ผ่านซิงซิงเสีย – ตุนหวง
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เนินทรายหมิงซาซาน เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 40 กิโลเมตร จากทิศเหนือไปทิศใต้ 20 กิโลเมตร ยอดเขามีความสูงประมาณ 100 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ ที่มาของภูเขาหมิงซาซาน แปลว่าภูเขาทรายร้องไห้ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพ 2 กองทัพกำลังสู้รบกันอยู่และในขณะนั้นได้เกิดพายุทรายพัดกระหน่ำ จึงทำให้ทั้ง 2 กองทัพถูกฝังทั้งเป็นภายใต้กองทราย ปัจจุบันภูเขาหมิงซาซานเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองตุนหวง กิจกรรม ณ ภูเขาหมิงซาซาน คือ ท่านจะได้ขี่อูฐชมทะเลทรายที่กว้างใหญ่ สานฝันขี่อูฐท่องทะเลทราย เดินตามกันเป็นทิวแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ตัดกับฟ้าสวยสีครามใส ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (*รวมค่าขี่อูฐเที่ยวทะเลทรายครึ่งชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม สระน้ำวงพระจันทร์ เป็นบ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะอยู่กลางทะเลทรายหมิงซาซาน มีความลึกเฉลี่ยเพียง 5 เมตรเท่า ความกว้างของทะเลสาปจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 100 เมตร และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 25 เมตร ลักษณะของบ่อน้ำแห่งนี้คล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จึงเป็นที่มาของ "สระน้ำวงพระจันทร์
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสู่เมืองตุนหวง ระหว่างทางผ่านชมซิงซิงเสียเป็นสถานที่ที่นักสอนศาสนาซึ่งเดินทางมาจากเมืองกวางเจา มาทั้งหมด 3 คนพร้อมลูกศิษย์อีกกว่า 300 คนนักบวชคนหนึ่งก่อนที่จะมาถึงอูรู่มู่ฉีนั้นได้เสียชีวิตลงก่อนที่เมืองนี้ จากนั้นชมอุทยานกลางแจ้งกังหันสายลมให้ท่านได้ชมกังหันลมนับร้อยเรียงรายกันชาวบ้านที่นี่ได้ใช้ประโยชน์จากกังหันโดยใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในเมืองให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกับเมืองต้าป่านเฉินแห่งนี้
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่หก ถ้ำโม่เกาคู – ด่านเจียยวี่กวน (รวมรถแบต) – จิ๋วเฉวียน
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พักหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโม่เกาคู (ถ้ำพระพุทธรูปแกะสลักที่สวยที่สุดติดอันดับ 1ใน 4 ของเมืองจีน) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และได้รับการยกย่องเป็นแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์บนหน้าผาของเขาหมิงซาซาน ได้แกะสลักหน้าผาทางซีกตะวันออกของภูเขา มีความยาวถึง 1,600 เมตร อยู่ท่ามกลางทะเลทรายโกบี ห่างจากตัวเมืองตุนหวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร ผาหินถูกเจาะเป็นถ้ำจำนวนทั้งสิ้น 492 ถ้ำ ภายในเป็นที่บรรจุพุทธประติมากรรมและภาพเขียนพุทธประวัติต่างๆ ในอดีตกาลและส่วนใหญ่ของถ้ำแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทุกตารางนิ้วของผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดและรูปสลักทางศาสนา ถ้ำแห่งนี้มีภาพผนังกินเนื้อที่กว่า 45,000 ตารางเมตร นักโบราณคดีตะวันตกขนานนามภาพผนังแห่งนี้ว่า “ห้องสมุดบนผนัง” ถ้ำโม่เกาคู ดำเนินการก่อสร้างนานนับพันปี ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน รวม 10 ราชวงศ์ โดยยุคทองอยู่ในช่วงกลางสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันโมเกาคู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ห้ามพลาดในรายการเส้นทางสายไหม
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง เจียยวี่กวาน นำท่านเข้าชม ด่านเจียยวี่กวนปัจจุบันตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจียยวี่กวน มณฑลกานซู ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นด่านหรือป้อมปราการสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1372 ตัวป้อมปราการมีพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร ตัวกำแพงสูงประมาณ 10.7 เมตร ด่านเจียยวี่กวนได้ถูกบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 2 ราชวงศ์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีน ถือเป็นด่านสุดท้ายที่สุดชายแดนประจบกับชนเผ่ามองโกล ซึ่งสภาพแวดล้อมมีแต่ทะเลทรายเวิงว้าง ด่านเจียยวี่กวนนี้ได้รับการสร้างและออกแบบด้วยการคำนวณมาเป็นอย่างดี โดยผู้ที่คำนวณการก่อสร้างนั้นได้สั่งอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างมาจำนวนพอดีกับ การก่อสร้าง โดยมีเกินมาเพียงก้อนเดียวเท่านั้น ภายในตัวด่านมีลานกว้างสำหรับการประลองยุทธ์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญของมณฑลกานซู่ (รวมค่ารถแบตเตอรี่แล้ว)
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIUQUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่เจ็ด สวนสาธารณะจิ๋วเฉวียน - จางเย่ – วัดพระใหญ่ ต้าฝอซื่อ - เขา 5 สี (ซานตันเสียตี้เม่า)
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมบ่อน้ำภายใน สวนสาธารณะจิ๋วเฉวียน ชมธารเหล้าจิ๋วเฉวียนที่ขุนพลฮัวชีปิง ดื่มฉลองชัย ในการขับไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขตแม่น้ำหวงเหอทางด้านทิศตะวันตก ที่มีภูเขา 2 ลูกที่เป็นทรัพยากรอันขึ้นชื่อ ชีเหลียซาน เป็นที่เลี้ยงปศุสัตว์ สวนอีกเขา เหยียนจี่ซาน เป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก จากนั้นนำท่านชมร้านแก้วไวน์หยกดำ (เป็นแก้วที่ต้องแสงจันทร์จะแวววาวสวยงามมาก)
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่พุทธสถานสําคัญของจางเย่ คือ วัดพระใหญ่ – ต้าฝอซื่อ Dafo Si สร้างในปี ค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. จากนั้นชมเขตภูมิทัศน์ จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่ บนระดับ ความสูง 2,000-3,800 ม. จากระดับนํ้าทะเล ในทางธรณีวิทยา สันนิษฐานวามีอายุมานานกว่า 2 ล้านผ่านการกรัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูเขา แลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดังปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่นๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ZHANGYE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่แปด วัดหม่าถี่ซื่อ – เมืองอู๋เว่ย – หม่าท่าเฟยเยี่ยน - วัดขงจื๊อ (ขงเมี่ยว)
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ หม่าถีซื่อ Mait Si Grotto’s ครอบคลุมพื้นที่รวม 7 หมู่พุทธคูหา คือ วัดเหนือ วัดใต้ พระสหัสพุทธคูหา วัดเจดีย์ทอง หมู่บ้านพุทธคูหาพระอวโลกิเตศวรบน-กลาง-ล่าง นับรวมได้ กว่า 70 พุทธคูหา ตั้งอยู่บนหน้าผาหินทรายแดง ของภูเขาตันหลิ่งซาน ตอนหนึ่งของเทือกเขาฉีเหลียนซาน ในเขตของชนกลุ่มน้อยหวีกูจู๋ ทางตอนใต้ของจางเย่ หมู่พุทธคูหา เหล่านี้ มีอายุมานานกว่า 1,600 ปี แล้ว เริ่ม ตั้งแต่สมัยราชวงค์จิ้นตะวันออก มีการขุดและปั้นรูปเคารพต่างๆ ขึ้นในคูหาถํ้าต่อเนื่องมาอีกในหลายยุคสมัย ยุครุ่งเรืองมีพระภิกษุจําพรรษาอยู่รวมถึง 300 รูป ร่วมสมัยเดียวกับหมู่ถ้ำ ถํ้าโม่เกา ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจางเย่
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองอู๋เว่ย ระยะทาง 275 กม.ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.นำท่านชมหม่าท่าเฟยเยี่ยนเป็นรูปม้าหล่อสัมฤทธิ์ที่ถูกหล่อขึ้นในสมัยฮั่นตะวันออก (ค.ศ.25-189) ความสมส่วน และสวยงามตั้งแต่หัวจรดหางตั้งแต่หลังปลายหูจรดกีบเท้าของม้าตัวนี้ทางหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความสุดยอดในทางศิลปะของชาวจีนเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนที่สามารถสร้างสรรค์ให้รูปสัมฤทธิ์สามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้เมื่อนำม้าตัวนี้ประกอบเข้ากับนกนางแอ่นที่กำลังเหินอยู่เบื้องล่างยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการที่ว่าม้าตัวนี้กำลังวิ่งควบไปด้วยความเร็วสูงจนคล้ายกับว่ากำลังบินไปเช่นเดียวกับนกนางแอ่นที่โผบินอยู่บนฟ้าของช่างศิลป์ผู้รังสรรค์ผลงานและส่งให้งานชิ้นนี้กลายเป็นงานที่ผสมผสานศิลปะแนวสัจนิยมกับโรแมนติกนิยมได้อย่างลงตัวที่สุด จากนั้นนำท่านสู่วัดขงเมี่ยว เป็นวัดที่สร้างจากความเชื่อของลัทธิเต๋าเป็นลัทธิที่มีความสำคัญเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีนในสมัยนั้น โดยผู้นำลัทธิเต๋าได้แก่ ขงจื๊อ หรือ ขงเมี่ยว นั่นเอง
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก RUI YI HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*
วันที่เก้า อู๋เว่ย – หลันโจว – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน”
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง มีพื้นที่ 390,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียในและมองโกเลียนอก
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารนำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน” เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาวจีน ชื่อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1986ประติมากรรมนี้ สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกวา 60 ตัน เป็นรูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชนชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่ง อนุสาวรีย์เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศีรษะหันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา สายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นที่สุดรูปปั้นนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำหวงเหอ เป็นมารดาที่หล่อเลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคน ที่ประดุจดังหนึ่งเป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายน้ำหวงเหออย่างลึกซึ้ง มิแห่งแต่ปฐมกษัตริย์ในยุคตอนต้น ทรงเกรงต่ออิทธานุภาพของลำน้ำหวงเหอ ในตอนกลางของมณฑลชิงไห่ ตาน้ำไหลเป็นสายธารน้อยๆ ลงสู่ทะเลซิงซู่ไห่ หรือทะเลประดับดาว อันเป็นบึงเล็กบึงน้อยนับร้อยแห่ง แล้วไหลลงสู่ทะเลสาบใหญ่ 2แห่ง ที่อยู่เรียง เคียงกันคือ เอ๋อหลิงหูและจาหลิงหู ที่จุดกำเนิด ที่ชาวทิเบตเรียกขานหวงเหอว่า “หม่าซิว” แปลงว่า “แม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก”
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LANZHOU FEITIANHOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สิบ หลันโจว – หลิวเจียเสีย+เรือเร็ว – วัดปิ่งหลิงซื่อ
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่เขื่อนลิ่วเจียเสีย เขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1964-1974 เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ป้องกันน้ำท่วม จัดสรรน้ำเพื่อพื้นที่กสิกรรมครอบคลุมบริเวณสามมณฑล คือ ชิงไห่ กานซู่ และส่านซี แล้วนำท่านล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำวิปโยค) โดยเรือเร็ว นำชมวัดปิ่งหลิงซื่อ (รวมค่าเรือแล้ว) ชมทิวทัศน์สวยงามสองฟากฝั่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสียชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินที่อยู่ในถ้ำผาริมแม่น้ำทั้งหมดยาว 2 กม. มี 4 ชั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ เป่ย เว่ย สุย ถัง จนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 34 ถ้ำ 149 กุฏิ พระพุทธรูปใหญ่น้อย 679 องค์ รูปปั้น 82 องค์ ภาพผนัง 900 ตารางเมตรองค์ใหญ่ที่สุดสูง 27 เมตร เล็กสุด 20 เซนติเมตรนับเป็นผลงานปฏิมากรรมสลักจากหินทรายที่งดงามเป็นเลิศช่วงศตวรรษที่ 5
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านอิสระช้อปปิ้ง จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LANZHOU FEITIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สิบเอ็ด หลันโจว - กวางเจา - (สนามบินสุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.35 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ3220
13.35 น.
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกวางเจา
16.05  น.
บินต่อสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ CZ363
17.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
ตามนโยบายของบริษัททัวร์เมืองจีน ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสินค้าพื้นเมืองของจีน ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุรายการลงไว้ในโปรแกรมทัวร์ ดังนั้นบริษัททัวร์จึงขอความร่วมมือจากลูกทัวร์ทุกท่านแวะชม แวะดู (เข้าร้านละ 30 - 45 นาที) โดยที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น (ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ)
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info