โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ฮ่องกง
 
     Information
ชิงเต่า จี่หนาน ไท่อัน หุบเหวไท่ซาน พัก 5 ดาว 6 วัน XW
ที่ตั้ง : ชิงเต่า
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ
- เมื่อท่านจองทัวร์  กรุณาส่งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000  บาท
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (เนื่องจากประเทศจีนเข้มงวดเรื่องการเข้า-ออกของคนต่างชาติ ดังนั้นทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเพื่อแสดงให้สถานทูตจีนทราบเพื่อความถูกต้องที่ชัดเจน)
- ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด  20 กิโลกรัม ( หากน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุท่านรับผิดชอบค่าปรับเอง )
อัตราค่าบริการนี้รวม  
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน (4 วันทำการ) / ภาษีสนามบินไทย-จีน
* ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวีดีโอ, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง 
- ค่าทิปไกด์วันละ10 หยวนต่อวันต่อคน , ค่าทิปคนขับรถวันละ10 หยวนต่อวันต่อคน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ10 หยวนต่อวันต่อคน 

หมายเหตุ 
- เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด
- กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   
- กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การไม่เที่ยวบางรายการหรือไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ 
- หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นหูห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับ เป็นรูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
5. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา  ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.   ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.   นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.   นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.   นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
5.   รูปที่สวมแว่นตา ยิ้มเห็นฟัน

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 31 ต.ค. – 5 พ.ย., 12 – 17, 24 – 29 พ.ย., 5 – 10, 19 – 24 ธ.ค. 60
29,900.-
ปีใหม่ 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
31,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – ชิงเต่า
11.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
15.20 น.
เหินฟ้าสู่ ชิงเต่า โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW086 (บริการอาหารเย็น บนเครื่องบิน)
21.10 น.
ถึงชิงเต่า ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลซานตง ได้รับการตั้งสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเหลือง” หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก PULLMAN QINGDAO HOTEL 5 ดาว
วันที่สอง ชิงเต่า – สะพานจ้านเฉียว – เสี่ยวชิงเต่า – โรงเบียร์ชิงเต่า – เว่ยฝั่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยว สะพานจ้านเฉียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นใน ค.ศ.1891 สมัยราชวงศ์ชิง มีความยาว 440 เมตร กว้าง 10 เมตร สุดสะพานจ้านเฉียว ซึ่งยื่นไปยังกลางน้ำ ที่ปลายสะพานมีศาลาทรงแปดเหลี่ยมสูงสองชั้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ติดบนขวดเบียร์ชิงเต่า เดินทางสู่ เสี่ยวชิงเต่า หรือที่เรียกกันว่า เกาะเขียว เหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่า ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะฤดูไหนในสี่ฤดูของปี เกาะแห่งนี้จะ เป็นสีเขียวตลอด จุดเด่นที่สำคัญของเกาะนี้คือ จะมีเสาสูง ซึ่งปลายเสาจะมีแสงไฟใช้เป็นสัญลักษณ์ในการบอกทิศทางเวลาที่มีเรือแล่นผ่าน ปัจจุบันเป็นเขตทหารของกองทัพเรือจีน
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า เป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโลก (เสาร์-อาทิตย์หยุดทำการ) อีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียงจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว่ยฝั่ง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUAMEIDA HOTEL 5 ดาว
วันที่สาม เว่ยฝั่ง – หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ – พิพิธภัณฑ์ว่าว – เมืองจือโป๋ – พิพิธภัณฑ์รถโบราณ – เมืองจี่หนาน – ถนนคนเดินฝูหยง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้) ได้ก่อเกิดฃึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 960-1279) สืบจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ทำจากมือ อีกทั้งลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย สีสันตระการตาแฝงอยู่ภายในงานชิ้นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปตัดกระดาษแปะ รูปวาด การทำว่าว จนเป็นที่กล่าวขานเลืองลือ แม้นกระทั่งหากมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ทางสำนักพระราชวังก็จะให้หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้เป็นผู้จัดงานด้านศิลปะการประดิษฐ์ด้วยมือแบบโบราณมาประดับตกแต่งเป็นประจำตราบจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ว่าว ซึ่งภายในท่านจะได้ชมว่าวโบราณสวยงามชนิดต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังให้ท่านได้ชมการสาธิตวิธีการประดิษฐ์ว่าวที่มีรูปร่างแปลกตานานาชนิด
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่เมืองจือโป๋ (ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง ครึ่ง) จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์รถโบราณ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านโห้วหลี่ซึ่งเป็นสถานที่ขุดพบเมื่อก่อสร้างทางด่วนชิงเต่า-จี่หนานนับได้ว่ามีสภาพที่คงไว้สมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศจีนและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรถศึกโบราณจีนที่ครบถ้วนและเป็นระบบมากที่สุด มีวัตถุโบราณที่สะสมไว้จำนวน 151 ชิ้น (รวมรถม้าศึกโบราณจีน) ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วนรถม้าศึกโบราณสมัยชุนชิวเเละรถโบราณของจีน โดยแบ่งเป็น 3 เขต เขตแรกคือรถโบราณและวัตถุโบราณสมัยชุนชิว เขตที่ 2 คือรถโบราณและวัตถุโบราณสมัยจ้านกั๋วจนถึงราชวงศ์ฮั่น เขตที่ 3 คือรถโบราณและวัตถุโบราณสมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ยจนถึงราชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจีหนาน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งถนนคนเดินฝูหยง
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ที่พัก MERCURE JINAN SUNSHINE BY ACCOR HOTEL 5 ดาว
วันที่สี่ จี่หนาน – ทะเลสาบต้าหมิงหู – บ่อน้ำพุร้อนเฮยหู่ – วัดหลิงเหยียน – เมืองไท่อัน
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบต้าหมิงหู ที่เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีบ่อไข่มุกและ บ่อฟูหยง มีเนื้อที่ 5 แสนตร.กม. มีน้ำพุเจินจูเฉวียน ฝูหยงเฉวียน สระหวางฝู่ อยู่ในอาณาบริเวณ ในครึ่งเมืองนี้เป็นเมืองทะเลสาบ มีดอกบัวและต้นหลิวล้อมรอบ มองดูแล้วสวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองจี๋หนาน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตง สมัยก่อนซึ่งเป็นเมืองขึ้นชื่อที่อุดมไปด้วยน้ำพุร้อนกว่า 100 แห่ง ล้วนเป็นน้ำแร่ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่วัดหลิงเหยียน ที่ได้รับสมญานามเป็นสุดยอดวัดโบราณของจีน รูปปั้นสีของอรหันต์ 40 องค์ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งของวัดนี้มีชีวิตชีวาเหมือนของจริงมาก จนได้รับการชื่นชมว่าเป็น "รูปปั้นที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศจีน" จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไท่อัน
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก WANDA REALM HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไท่อัน – ขี้นกระเช้า เขาไท่ซาน – วัดต้ายเมี่ยว – ชิงเต่า – สะพานไห่วาน – ถนนคนเดินร้อยปี
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาไท่ซาน ซึ่งมีความสูงถึง 1,524 เมตร เนื่องจากเขาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีนจึงมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น "ภูผาตะวันออก" หรือ "ภูผาศักดิ์สิทธิ์" ไท่ซานเป็นศูนย์กลางของลัทธิเต๋าที่มีแนวคิดคนละอย่างกับลัทธิขงจื๊อ และยังเป็นที่ตั้งของวัดลัทธิเต๋าที่สำคัญที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย ความมีชื่อของภูเขาแห่งนี้ไม่ได้อยู่ที่ความสูงแต่เขาไท่ซานสูงด้วยศักดิ์และยศ เพราะชาวจีนถือว่าไท่ซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากในสมัยโบราณมีพระเจ้าแผ่นดินมากกว่า 72 พระองค์มาสักการะเทพเจ้าขอพร ณ ภูผาแห่งนี้ เพราะมีความเชื่อว่า ฮ่องเต้ คือ เทพบุตรจากสวรรค์และเมื่อมาจุติอยู่ในโลกมนุษย์แล้ว จะต้องประกอบพิธีเซ่นไหว้ 7 สิ่ง ซึ่งจะรักษาอำนาจและบารมีของพระองค์ให้คงไว้ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เมฆ ลม แผ่นดิน แม่น้ำ และเทือกเขาไท่ซาน และบนเขาไท่ซานยังมียอดเขาสูงสุด คือ อวิหวางติ่ง (ยอดพระอินทร์) โดยมีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า "เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาไท่ซานจะรู้สึกว่าโลกนี้แคบลงทันที" ซึ่งจะเห็นได้จากการแกะสลักชื่อบนหินที่ตั้งอยู่บนภูเขาแห่งนี้อย่างมากมาย แล้วนำท่านชม หนันเทียนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทางสวรรค์) ซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าอมตะที่พำนักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นชม เทียนเจี่ย, วัดปี้เสีย (วัดองค์หญิงแห่งเมฆสีฟ้า) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไท่ซาน เชื่อกันว่าองค์หญิงองค์นี้เป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งไท่ซาน ผู้เดินทางที่เป็นสตรีมักจะเดินทางมาสักการะและขอพรให้บุตรหลานมีสุขภาพสมบูรณ์ และนำชมจักรพรรดิหยก เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋าก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ สมควรเวลานำท่านลงจากเขาโดยกระเช้า
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่วัดต้ายเมี่ยว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไท่อัน เป็นพระราชวังแปรพระราชฐานสำหรับไว้บูชาเทพเจ้าไทซัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองชิงเต่า นำท่านชม สะพานชิงเต่าไห่วาน สะพานที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาว 42.5 กม. (26.4 ไมล์) มีความกว้าง 35 เมตร แบ่งเป็น 8 ช่องทางวิ่ง และคาดว่าจะรองรับรถยนต์ในแต่ละวันมากถึง 30,000 คัน ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางของรถยนต์นับล้านๆ ระหว่างชิงเต่า กับ หวงเต่าได้มากกว่า 40 นาที และลัดกว่าเส้นทางเดิม 31 กม. ต้องใช้เวลาในการข้ามสะพานนี้เกือบชั่วโมง จากนั้นนำท่านสู่ถนนคนเดินร้อยปี
เย็น
รับประทานอาหาร ณ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN QINGDAO HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หก จุ่นหลิงเตี่ยน – ปาต้ากวน – สะพานไม้ - สนามบินดอนเมือง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่จุดชมวิวหลิงเตี่ยน ตั้งอยู่ที่สโมสรหยินไห่ต้าสื้อเจ้ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอ่าวฝูซานวานของเมืองชิงเต่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชิงเต่า ภายในมีจุดชมวิวมีรูปปั้นสัญลักษณ์ระดับน้ำทะเลเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระดับน้ำทะเลเป็นศูนย์ ของประเทศจีนมีความสูง 6 เมตร หนักกว่า 10 ตัน ระดับน้ำทะเลของภูเขาต่างๆของประเทศจีนจะวัดตามจุดนี้ สามารถชมวิวทะเลที่สวยงามได้ นอกจากนี้แล้ว ภายในจุดชมวิวหลิงเตี่ยนยังมี สโมสรเรือยอชท์ แกลลอรี่วัฒนธรรม โอลิมปิครูปปั้นมัตซุที่สูงที่สุดในโลก(สูง 28 เมตร) สะพานไฉ่หง(สะพานรุ้ง)
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ปาต้ากวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้น มาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน อีกทั้งดอกไม้ที่เบ่งบานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอด 4 ฤดูกาล และนอกจากนี้ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน จากนั้นเดินทางสู่ ไห่ปิงมู่ หรือสะพานไม้ ให้ท่านเดินชมวิวธรรมชาติทะเลของชิงเต่าถือเป็นแหล่งพักผ่อนที่น่าสนใจเป็นยิ่งนักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารเบียร์ จนเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.00 น.
เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW085
02.40 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info