ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ชิงเต่า จี่หนาน ไท่อัน หุบเหวไท่ซาน พัก 5 ดาว 6 วัน XW
ที่ตั้ง : ชิงเต่า
ราคาเริ่มต้นที่ 31,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ
- เมื่อท่านจองทัวร์  กรุณาส่งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000  บาท
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (เนื่องจากประเทศจีนเข้มงวดเรื่องการเข้า-ออกของคนต่างชาติ ดังนั้นทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเพื่อแสดงให้สถานทูตจีนทราบเพื่อความถูกต้องที่ชัดเจน)
- ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด  20 กิโลกรัม ( หากน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุท่านรับผิดชอบค่าปรับเอง )
อัตราค่าบริการนี้รวม  
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน (4 วันทำการ) / ภาษีสนามบินไทย-จีน
* ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวีดีโอ, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง 
- ค่าทิปไกด์วันละ10 หยวนต่อวันต่อคน , ค่าทิปคนขับรถวันละ10 หยวนต่อวันต่อคน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ10 หยวนต่อวันต่อคน 

หมายเหตุ 
- เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด
- กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   
- กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การไม่เที่ยวบางรายการหรือไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ 
- หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นหูห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับ เป็นรูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
5. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา  ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.   ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.   นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.   นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.   นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
5.   รูปที่สวมแว่นตา ยิ้มเห็นฟัน

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ปีใหม่ 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
31,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – ชิงเต่า
11.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
15.20 น.
เหินฟ้าสู่ ชิงเต่า โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW086 (บริการอาหารเย็น บนเครื่องบิน)
21.10 น.
ถึงชิงเต่า ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลซานตง ได้รับการตั้งสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเหลือง” หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก PULLMAN QINGDAO HOTEL 5 ดาว
วันที่สอง ชิงเต่า – สะพานจ้านเฉียว – เสี่ยวชิงเต่า – โรงเบียร์ชิงเต่า – เว่ยฝั่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยว สะพานจ้านเฉียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นใน ค.ศ.1891 สมัยราชวงศ์ชิง มีความยาว 440 เมตร กว้าง 10 เมตร สุดสะพานจ้านเฉียว ซึ่งยื่นไปยังกลางน้ำ ที่ปลายสะพานมีศาลาทรงแปดเหลี่ยมสูงสองชั้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ติดบนขวดเบียร์ชิงเต่า เดินทางสู่ เสี่ยวชิงเต่า หรือที่เรียกกันว่า เกาะเขียว เหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่า ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะฤดูไหนในสี่ฤดูของปี เกาะแห่งนี้จะ เป็นสีเขียวตลอด จุดเด่นที่สำคัญของเกาะนี้คือ จะมีเสาสูง ซึ่งปลายเสาจะมีแสงไฟใช้เป็นสัญลักษณ์ในการบอกทิศทางเวลาที่มีเรือแล่นผ่าน ปัจจุบันเป็นเขตทหารของกองทัพเรือจีน
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า เป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโลก (เสาร์-อาทิตย์หยุดทำการ) อีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียงจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว่ยฝั่ง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUAMEIDA HOTEL 5 ดาว
วันที่สาม เว่ยฝั่ง – หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ – พิพิธภัณฑ์ว่าว – เมืองจือโป๋ – พิพิธภัณฑ์รถโบราณ – เมืองจี่หนาน – ถนนคนเดินฝูหยง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้) ได้ก่อเกิดฃึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 960-1279) สืบจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ทำจากมือ อีกทั้งลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย สีสันตระการตาแฝงอยู่ภายในงานชิ้นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปตัดกระดาษแปะ รูปวาด การทำว่าว จนเป็นที่กล่าวขานเลืองลือ แม้นกระทั่งหากมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ทางสำนักพระราชวังก็จะให้หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้เป็นผู้จัดงานด้านศิลปะการประดิษฐ์ด้วยมือแบบโบราณมาประดับตกแต่งเป็นประจำตราบจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ว่าว ซึ่งภายในท่านจะได้ชมว่าวโบราณสวยงามชนิดต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังให้ท่านได้ชมการสาธิตวิธีการประดิษฐ์ว่าวที่มีรูปร่างแปลกตานานาชนิด
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่เมืองจือโป๋ (ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง ครึ่ง) จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์รถโบราณ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านโห้วหลี่ซึ่งเป็นสถานที่ขุดพบเมื่อก่อสร้างทางด่วนชิงเต่า-จี่หนานนับได้ว่ามีสภาพที่คงไว้สมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศจีนและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรถศึกโบราณจีนที่ครบถ้วนและเป็นระบบมากที่สุด มีวัตถุโบราณที่สะสมไว้จำนวน 151 ชิ้น (รวมรถม้าศึกโบราณจีน) ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วนรถม้าศึกโบราณสมัยชุนชิวเเละรถโบราณของจีน โดยแบ่งเป็น 3 เขต เขตแรกคือรถโบราณและวัตถุโบราณสมัยชุนชิว เขตที่ 2 คือรถโบราณและวัตถุโบราณสมัยจ้านกั๋วจนถึงราชวงศ์ฮั่น เขตที่ 3 คือรถโบราณและวัตถุโบราณสมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ยจนถึงราชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจีหนาน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งถนนคนเดินฝูหยง
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ที่พัก MERCURE JINAN SUNSHINE BY ACCOR HOTEL 5 ดาว
วันที่สี่ จี่หนาน – ทะเลสาบต้าหมิงหู – บ่อน้ำพุร้อนเฮยหู่ – วัดหลิงเหยียน – เมืองไท่อัน
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบต้าหมิงหู ที่เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีบ่อไข่มุกและ บ่อฟูหยง มีเนื้อที่ 5 แสนตร.กม. มีน้ำพุเจินจูเฉวียน ฝูหยงเฉวียน สระหวางฝู่ อยู่ในอาณาบริเวณ ในครึ่งเมืองนี้เป็นเมืองทะเลสาบ มีดอกบัวและต้นหลิวล้อมรอบ มองดูแล้วสวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองจี๋หนาน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตง สมัยก่อนซึ่งเป็นเมืองขึ้นชื่อที่อุดมไปด้วยน้ำพุร้อนกว่า 100 แห่ง ล้วนเป็นน้ำแร่ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่วัดหลิงเหยียน ที่ได้รับสมญานามเป็นสุดยอดวัดโบราณของจีน รูปปั้นสีของอรหันต์ 40 องค์ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งของวัดนี้มีชีวิตชีวาเหมือนของจริงมาก จนได้รับการชื่นชมว่าเป็น "รูปปั้นที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศจีน" จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไท่อัน
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก WANDA REALM HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไท่อัน – ขี้นกระเช้า เขาไท่ซาน – วัดต้ายเมี่ยว – ชิงเต่า – สะพานไห่วาน – ถนนคนเดินร้อยปี
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาไท่ซาน ซึ่งมีความสูงถึง 1,524 เมตร เนื่องจากเขาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีนจึงมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น "ภูผาตะวันออก" หรือ "ภูผาศักดิ์สิทธิ์" ไท่ซานเป็นศูนย์กลางของลัทธิเต๋าที่มีแนวคิดคนละอย่างกับลัทธิขงจื๊อ และยังเป็นที่ตั้งของวัดลัทธิเต๋าที่สำคัญที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย ความมีชื่อของภูเขาแห่งนี้ไม่ได้อยู่ที่ความสูงแต่เขาไท่ซานสูงด้วยศักดิ์และยศ เพราะชาวจีนถือว่าไท่ซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากในสมัยโบราณมีพระเจ้าแผ่นดินมากกว่า 72 พระองค์มาสักการะเทพเจ้าขอพร ณ ภูผาแห่งนี้ เพราะมีความเชื่อว่า ฮ่องเต้ คือ เทพบุตรจากสวรรค์และเมื่อมาจุติอยู่ในโลกมนุษย์แล้ว จะต้องประกอบพิธีเซ่นไหว้ 7 สิ่ง ซึ่งจะรักษาอำนาจและบารมีของพระองค์ให้คงไว้ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เมฆ ลม แผ่นดิน แม่น้ำ และเทือกเขาไท่ซาน และบนเขาไท่ซานยังมียอดเขาสูงสุด คือ อวิหวางติ่ง (ยอดพระอินทร์) โดยมีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า "เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาไท่ซานจะรู้สึกว่าโลกนี้แคบลงทันที" ซึ่งจะเห็นได้จากการแกะสลักชื่อบนหินที่ตั้งอยู่บนภูเขาแห่งนี้อย่างมากมาย แล้วนำท่านชม หนันเทียนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทางสวรรค์) ซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าอมตะที่พำนักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นชม เทียนเจี่ย, วัดปี้เสีย (วัดองค์หญิงแห่งเมฆสีฟ้า) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไท่ซาน เชื่อกันว่าองค์หญิงองค์นี้เป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งไท่ซาน ผู้เดินทางที่เป็นสตรีมักจะเดินทางมาสักการะและขอพรให้บุตรหลานมีสุขภาพสมบูรณ์ และนำชมจักรพรรดิหยก เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋าก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ สมควรเวลานำท่านลงจากเขาโดยกระเช้า
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่วัดต้ายเมี่ยว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไท่อัน เป็นพระราชวังแปรพระราชฐานสำหรับไว้บูชาเทพเจ้าไทซัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองชิงเต่า นำท่านชม สะพานชิงเต่าไห่วาน สะพานที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาว 42.5 กม. (26.4 ไมล์) มีความกว้าง 35 เมตร แบ่งเป็น 8 ช่องทางวิ่ง และคาดว่าจะรองรับรถยนต์ในแต่ละวันมากถึง 30,000 คัน ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางของรถยนต์นับล้านๆ ระหว่างชิงเต่า กับ หวงเต่าได้มากกว่า 40 นาที และลัดกว่าเส้นทางเดิม 31 กม. ต้องใช้เวลาในการข้ามสะพานนี้เกือบชั่วโมง จากนั้นนำท่านสู่ถนนคนเดินร้อยปี
เย็น
รับประทานอาหาร ณ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN QINGDAO HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หก จุ่นหลิงเตี่ยน – ปาต้ากวน – สะพานไม้ - สนามบินดอนเมือง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่จุดชมวิวหลิงเตี่ยน ตั้งอยู่ที่สโมสรหยินไห่ต้าสื้อเจ้ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอ่าวฝูซานวานของเมืองชิงเต่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชิงเต่า ภายในมีจุดชมวิวมีรูปปั้นสัญลักษณ์ระดับน้ำทะเลเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระดับน้ำทะเลเป็นศูนย์ ของประเทศจีนมีความสูง 6 เมตร หนักกว่า 10 ตัน ระดับน้ำทะเลของภูเขาต่างๆของประเทศจีนจะวัดตามจุดนี้ สามารถชมวิวทะเลที่สวยงามได้ นอกจากนี้แล้ว ภายในจุดชมวิวหลิงเตี่ยนยังมี สโมสรเรือยอชท์ แกลลอรี่วัฒนธรรม โอลิมปิครูปปั้นมัตซุที่สูงที่สุดในโลก(สูง 28 เมตร) สะพานไฉ่หง(สะพานรุ้ง)
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ปาต้ากวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้น มาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน อีกทั้งดอกไม้ที่เบ่งบานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอด 4 ฤดูกาล และนอกจากนี้ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน จากนั้นเดินทางสู่ ไห่ปิงมู่ หรือสะพานไม้ ให้ท่านเดินชมวิวธรรมชาติทะเลของชิงเต่าถือเป็นแหล่งพักผ่อนที่น่าสนใจเป็นยิ่งนักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารเบียร์ จนเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.00 น.
เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW085
02.40 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info