โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ฮ่องกง
 
     Information
ล่องเรือสำราญ "CENTURY LEGEND" อู่ฮั่น-ฉงชิ่ง แม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน FD
ที่ตั้ง : ล่องเรือแยงซีเกียง
ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ / ภาษีสนามบินไทย-จีน
* ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วิดีโอ

อัตราค่าทิป
1. ค่าทิปไกด์ + ทิปคนขับรถ + ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทั้งทริปรวมเป็น 180 หยวนต่อท่าน
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือทั้งหมด 150 หยวน/คน (ทางเรือจะมีหนังสือแจ้งการให้ทิปพร้อมซองไว้ภายในห้องพัก) เนื่องจากเป็นเรือระดับอินเตอร์เนชั่นแนล


เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**


การยื่นวีซ่า
สำหรับผู้เดินทางพาสปอร์ตไทย 
1. ใช้พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ *รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน* ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
1. ใช้พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ *รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน* 
2. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้ฉบับจริง)
3.   กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ** อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่สถานฑูตจีนกำหนด **
3.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ *รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน* + ที่อยู่ที่เมืองไทย และที่อยู่ที่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT)
3.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง  
3.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริงเป็นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
3.4 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
3.5 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ **

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง 
    ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุข
    ในการท่องเที่ยว

เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามรายการต้องเข้าร้านช้อป คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซียะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ส.ค. 15 - 20, 22 - 27 ส.ค. 60
37,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – กำแพงเมืองโบราณจิงโจว – อี๋ชาง – ลงเรือ
04.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 สายการบิน THAI AIRASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท อำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
07.15 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD570 (มีบริการอาหารบนเครื่อง / น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน)
11.35 น.
ถึงสนามบินอู่ฮั่น เมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองใหญ่สุดของมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ 8,467.11 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 8.1 แสนคน เป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ที่สุดของแม่น้ำแยงซีเกียงตอนล่าง เมื่อก่อนมีชื่อเสียงในการผลิตอาวุธสงคราม ปัจจุบันสินค้าที่สร้างรายได้คือ อาวุธ เครื่องจักร น้ำมันพืช เป็นต้น เมืองอู่ฮั่นมีดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ำสำคัญ 2 สายไหลผ่าน คือ แยงซีเกียง และ ฮั่นซุย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่ถนนสายซากุระ (ดอกซากุระเบ่งบานในช่วงเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายนของทุกปี บริษัทขอยกเลิกรายการนี้ในช่วงที่หมดฤดูดอกซากุระบาน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอี๋ชาง ระหว่างทางนำท่านผ่านชมกำแพงเมืองโบราณจิงโจว มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอี๋ชาง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านลงเรือสำราญหรู ระดับ 5 ดาว เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซี เกียง ที่มีความยาว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว “CENTURY LEGEND’’
วันที่สอง ล่องแม่น้ำแยงซี – ซีหลิงเสีย – เขื่อนยักษ์ต้าป้า – ประตูน้ำ 5 ชั้น – กัปตันเลี้ยงต้อนรับ
เช้า
บริการอาหารเช้าบนเรือ เรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุดของ 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียงคือมีความยาวถึง 76 กม. สมัยก่อนช่องแคบซีหลิงเสียถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วนและผุดโผล่อยู่ตามน้ำ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ หลังอาหารนำท่านขึ้นฝั่งเพื่อไปชม เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า เป็นเขื่อนยักษ์มหัศจรรย์ระดับโลก ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแม่น้ำแยงซีเกียงส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีนโดยการก่อสร้างผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว มีสวนสาธารณะที่สวยงามและอนุสรณ์การก่อสร้างเขื่อนให้ท่านได้ศึกษา และเก็บภาพความประทับใจโดยมีเขื่อนยักษ์เป็นฉากหลังอลังการ จากนั้นเรือจะแล่นผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น ท่านจะได้ชมการระบายน้ำเมตรต่อเมตรของแต่ละขั้นประตูอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
เย็น
บริการอาหารเย็นบนเรือ พบกับการเลี้ยงต้อนรับโดยกัปตันเรือและกะลาสีเรืออย่างอบอุ่น (โปรดแต่งกายสุภาพ) พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว "CENTURY LEGEND"
วันที่สาม ล่องเรือผ่าน 3 ช่องแคบ (ช่องแคบอู - ช่องแคบเสินหนงซี – ช่องแคบชวีถัง) – งานเลี้ยงบนเรือ
เช้า
บริการอาหารเช้าบนเรือ เรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย ซึ่งมีความยาว 42 กม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบในแม่น้ำแยงซีเกียง เนื่องจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษสองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ยอดเขา 12 ลูก ยืนเด่นตระหง่านสองฟากฝั่ง เสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามเม็ดหนึ่งบนตลิ่งของแม่น้ำแยงซีเกียงจากนั้นนำท่านลงเรือเล็กชมความงามของช่องแคบเสินหนงซีตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงมีแหล่งต้นกำเนิดที่นครฉงชิ่งอำเภออู่ซันเขตกวนตู้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือตอนต้นสายชื่อกวนตู้ตอนกลางชื่อจื่อหยางตอนปลายชื่อเสินหนี่วซีซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ำแยงซีเกียงมีความยาวประมาณ 30 เมตรทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝั่งความใสบริสุทธิ์ของอากาศความเงียบสงบกับบรรยากาศความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิดเปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดีโดยมีเรื่องเล่าสืบขานกันว่าธารน้ำแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ำกันอีกทั้งยังตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้าจึงได้ถูกขนานนามว่า “ธารน้ำนางฟ้า (เสินหนงซี)”
กลางวัน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ จากนั้นเรือสำราญจะแล่นผ่านช่องแคบฉวีถังเสีย เป็นช่องแคบสั้นที่สุดยาวเพียง 8 กม.เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่าประตูขุยเหมินกระแสน้ำจะเชี่ยวกรากมากเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความทรนง (เปรียบดั่งคนเมื่อเจออุปสรรคในชีวิต ต้องอย่าท้อถอยที่จะฝ่าฟันไป)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ พบกับงานเลี้ยงบนเรือ พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว "CENTURY LEGEND"
วันที่สี่ เจดีย์สือเป่าไจ้ – กัปตันเลี้ยงอำลา + โชว์กิจกรรมศิลปะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางโดยรสบัสชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้ จากนั้นนำท่าน กลับสู่เรือสำราญ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพธรรมชาติสองฟากฝั่งของแม่น้ำแยงซีเกียง อีกทั้งท่านยังจะได้สนุกสนานและเรียนรู้กับกิจกรรมบนเรือต่างๆ อีกมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ พบกับการเลี้ยงอำลาโดยกัปตันเรือและกะลาสีเรืออย่างอบอุ่น พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว "CENTURY LEGEND"
วันที่ห้า สุดยอดอุทยานแห่งชาติมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุด อุทยานหลุมบ่อฟ้า – ระเบียงแก้ว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง เป็นเมืองที่มีอากาศดี ช่วงที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิ 3 องศา แต่ในช่วงที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงถึง 41 องศา เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ถ้ำที่เมืองอู่หลงนี้ได้รับการขนานนามว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองจีนก็ว่าได้ มีชื่อว่าถ้ำฝูหยงต้ง อุทยานที่งดงามเกินคำบรรยาย อุทยานหลุมบ่อฟ้า และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” แสดงโดย โจว เหวิน ฟะ ดาราชื่อก้องโลกแห่งฮอลลีวู๊ดและผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว ผู้ดูแลกำกับการแสดงโอลิมปิก 2008 ที่กรุงปักกิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่สุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของเมืองจีนจากองค์กร UNESCO ปี ค.ศ.2007 อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า พาท่านชมมหัศจรรย์แห่งภูผาที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก ท่านจะได้ชมหลุมที่ลอยอยู่บนอากาศ แต่เมื่อท่านได้มองจากด้านบนนั้นจะเหมือนภูเขาที่มีรู มองไกลๆ เหมือนดั่งมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา แต่เมื่อได้เดินไปใกล้ๆ ท่านจะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา นำท่านเดินสะพานหินจากด้านบนลงสู่เบื้องล่าง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่เหลือเชื่อ ระหว่างทางท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากนั้นพอท่านเดินทางถึงเบื้องล่างท่านจะได้พบบ้านโบราณที่งดงาม มีแสงจากหลุมบ่อฟ้าด้านบนสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน ทำให้ภาพที่เห็นเสมือนแสงไฟจากฟ้าส่องลงมาให้ผู้มาเยือนได้เห็นภาพที่สวยงามเหมือนจัดฉากไว้รอต้อนรับทุกท่านที่มาชม นำท่านทดสอบความกล้าและความตื่นเต้นเร้าใจ กับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้ว จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา *** กรณีที่ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือจัดรายการอื่นทดแทน เนื่องจากอุทยานได้รวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉงชิ่ง
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก พัก MERIDIEN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่หก มหาศาลาประชาคม – เมืองโบราณฉือชี่โค่ว – สนามบินดอนเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง นำท่านเข้าสู่มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ่งนายเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณฉือชีโค่วขึ้นชื่อมากในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาชาวบ้านทุกคนจะต้องทำอาชีพนี้บ้านแต่ละหลังจะสร้างด้วยไม้ไผ่ประตูหน้าบ้านจะตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผา สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง
18.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 553 (มีบริการอาหารบนเครื่อง / น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน)
20.50 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info