ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ล่องเรือสำราญ "CENTURY LEGEND" อู่ฮั่น-ฉงชิ่ง แม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน FD
ที่ตั้ง : ล่องเรือแยงซีเกียง
ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ / ภาษีสนามบินไทย-จีน
* ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วิดีโอ

อัตราค่าทิป
1. ค่าทิปไกด์ + ทิปคนขับรถ + ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทั้งทริปรวมเป็น 180 หยวนต่อท่าน
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือทั้งหมด 150 หยวน/คน (ทางเรือจะมีหนังสือแจ้งการให้ทิปพร้อมซองไว้ภายในห้องพัก) เนื่องจากเป็นเรือระดับอินเตอร์เนชั่นแนล


เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**


การยื่นวีซ่า
สำหรับผู้เดินทางพาสปอร์ตไทย 
1. ใช้พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ *รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน* ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
1. ใช้พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ *รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน* 
2. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้ฉบับจริง)
3.   กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ** อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่สถานฑูตจีนกำหนด **
3.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ *รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน* + ที่อยู่ที่เมืองไทย และที่อยู่ที่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT)
3.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง  
3.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริงเป็นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
3.4 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
3.5 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ **

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง 
    ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุข
    ในการท่องเที่ยว

เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามรายการต้องเข้าร้านช้อป คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซียะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ต.ค. 10 - 15, 17 - 22, 24 - 29 ต.ค. 60
39,900.-
พ.ย. 7 - 12, 14 - 19, 21 - 26 พ.ย. 60
38,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – กำแพงเมืองโบราณจิงโจว – อี๋ชาง – ลงเรือ
04.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 สายการบิน THAI AIRASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท อำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
07.15 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD570 (มีบริการอาหารบนเครื่อง / น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน)
11.35 น.
ถึงสนามบินอู่ฮั่น เมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองใหญ่สุดของมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ 8,467.11 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 8.1 แสนคน เป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ที่สุดของแม่น้ำแยงซีเกียงตอนล่าง เมื่อก่อนมีชื่อเสียงในการผลิตอาวุธสงคราม ปัจจุบันสินค้าที่สร้างรายได้คือ อาวุธ เครื่องจักร น้ำมันพืช เป็นต้น เมืองอู่ฮั่นมีดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ำสำคัญ 2 สายไหลผ่าน คือ แยงซีเกียง และ ฮั่นซุย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่ถนนสายซากุระ (ดอกซากุระเบ่งบานในช่วงเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายนของทุกปี บริษัทขอยกเลิกรายการนี้ในช่วงที่หมดฤดูดอกซากุระบาน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอี๋ชาง ระหว่างทางนำท่านผ่านชมกำแพงเมืองโบราณจิงโจว มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอี๋ชาง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านลงเรือสำราญหรู ระดับ 5 ดาว เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซี เกียง ที่มีความยาว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว “CENTURY LEGEND’’
วันที่สอง ล่องแม่น้ำแยงซี – ซีหลิงเสีย – เขื่อนยักษ์ต้าป้า – ประตูน้ำ 5 ชั้น – กัปตันเลี้ยงต้อนรับ
เช้า
บริการอาหารเช้าบนเรือ เรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุดของ 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียงคือมีความยาวถึง 76 กม. สมัยก่อนช่องแคบซีหลิงเสียถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วนและผุดโผล่อยู่ตามน้ำ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ หลังอาหารนำท่านขึ้นฝั่งเพื่อไปชม เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า เป็นเขื่อนยักษ์มหัศจรรย์ระดับโลก ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแม่น้ำแยงซีเกียงส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีนโดยการก่อสร้างผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว มีสวนสาธารณะที่สวยงามและอนุสรณ์การก่อสร้างเขื่อนให้ท่านได้ศึกษา และเก็บภาพความประทับใจโดยมีเขื่อนยักษ์เป็นฉากหลังอลังการ จากนั้นเรือจะแล่นผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น ท่านจะได้ชมการระบายน้ำเมตรต่อเมตรของแต่ละขั้นประตูอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
เย็น
บริการอาหารเย็นบนเรือ พบกับการเลี้ยงต้อนรับโดยกัปตันเรือและกะลาสีเรืออย่างอบอุ่น (โปรดแต่งกายสุภาพ) พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว "CENTURY LEGEND"
วันที่สาม ล่องเรือผ่าน 3 ช่องแคบ (ช่องแคบอู - ช่องแคบเสินหนงซี – ช่องแคบชวีถัง) – งานเลี้ยงบนเรือ
เช้า
บริการอาหารเช้าบนเรือ เรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย ซึ่งมีความยาว 42 กม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบในแม่น้ำแยงซีเกียง เนื่องจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษสองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ยอดเขา 12 ลูก ยืนเด่นตระหง่านสองฟากฝั่ง เสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามเม็ดหนึ่งบนตลิ่งของแม่น้ำแยงซีเกียงจากนั้นนำท่านลงเรือเล็กชมความงามของช่องแคบเสินหนงซีตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงมีแหล่งต้นกำเนิดที่นครฉงชิ่งอำเภออู่ซันเขตกวนตู้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือตอนต้นสายชื่อกวนตู้ตอนกลางชื่อจื่อหยางตอนปลายชื่อเสินหนี่วซีซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ำแยงซีเกียงมีความยาวประมาณ 30 เมตรทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝั่งความใสบริสุทธิ์ของอากาศความเงียบสงบกับบรรยากาศความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิดเปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดีโดยมีเรื่องเล่าสืบขานกันว่าธารน้ำแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ำกันอีกทั้งยังตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้าจึงได้ถูกขนานนามว่า “ธารน้ำนางฟ้า (เสินหนงซี)”
กลางวัน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ จากนั้นเรือสำราญจะแล่นผ่านช่องแคบฉวีถังเสีย เป็นช่องแคบสั้นที่สุดยาวเพียง 8 กม.เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่าประตูขุยเหมินกระแสน้ำจะเชี่ยวกรากมากเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความทรนง (เปรียบดั่งคนเมื่อเจออุปสรรคในชีวิต ต้องอย่าท้อถอยที่จะฝ่าฟันไป)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ พบกับงานเลี้ยงบนเรือ พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว "CENTURY LEGEND"
วันที่สี่ เจดีย์สือเป่าไจ้ – กัปตันเลี้ยงอำลา + โชว์กิจกรรมศิลปะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางโดยรสบัสชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้ จากนั้นนำท่าน กลับสู่เรือสำราญ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพธรรมชาติสองฟากฝั่งของแม่น้ำแยงซีเกียง อีกทั้งท่านยังจะได้สนุกสนานและเรียนรู้กับกิจกรรมบนเรือต่างๆ อีกมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ พบกับการเลี้ยงอำลาโดยกัปตันเรือและกะลาสีเรืออย่างอบอุ่น พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว "CENTURY LEGEND"
วันที่ห้า สุดยอดอุทยานแห่งชาติมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุด อุทยานหลุมบ่อฟ้า – ระเบียงแก้ว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง เป็นเมืองที่มีอากาศดี ช่วงที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิ 3 องศา แต่ในช่วงที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงถึง 41 องศา เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ถ้ำที่เมืองอู่หลงนี้ได้รับการขนานนามว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองจีนก็ว่าได้ มีชื่อว่าถ้ำฝูหยงต้ง อุทยานที่งดงามเกินคำบรรยาย อุทยานหลุมบ่อฟ้า และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” แสดงโดย โจว เหวิน ฟะ ดาราชื่อก้องโลกแห่งฮอลลีวู๊ดและผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว ผู้ดูแลกำกับการแสดงโอลิมปิก 2008 ที่กรุงปักกิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่สุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของเมืองจีนจากองค์กร UNESCO ปี ค.ศ.2007 อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า พาท่านชมมหัศจรรย์แห่งภูผาที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก ท่านจะได้ชมหลุมที่ลอยอยู่บนอากาศ แต่เมื่อท่านได้มองจากด้านบนนั้นจะเหมือนภูเขาที่มีรู มองไกลๆ เหมือนดั่งมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา แต่เมื่อได้เดินไปใกล้ๆ ท่านจะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา นำท่านเดินสะพานหินจากด้านบนลงสู่เบื้องล่าง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่เหลือเชื่อ ระหว่างทางท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากนั้นพอท่านเดินทางถึงเบื้องล่างท่านจะได้พบบ้านโบราณที่งดงาม มีแสงจากหลุมบ่อฟ้าด้านบนสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน ทำให้ภาพที่เห็นเสมือนแสงไฟจากฟ้าส่องลงมาให้ผู้มาเยือนได้เห็นภาพที่สวยงามเหมือนจัดฉากไว้รอต้อนรับทุกท่านที่มาชม นำท่านทดสอบความกล้าและความตื่นเต้นเร้าใจ กับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้ว จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา *** กรณีที่ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือจัดรายการอื่นทดแทน เนื่องจากอุทยานได้รวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉงชิ่ง
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก พัก MERIDIEN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่หก มหาศาลาประชาคม – เมืองโบราณฉือชี่โค่ว – สนามบินดอนเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง นำท่านเข้าสู่มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ่งนายเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณฉือชีโค่วขึ้นชื่อมากในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาชาวบ้านทุกคนจะต้องทำอาชีพนี้บ้านแต่ละหลังจะสร้างด้วยไม้ไผ่ประตูหน้าบ้านจะตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผา สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง
18.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 553 (มีบริการอาหารบนเครื่อง / น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน)
20.50 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info