โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
เจาะลึกหวงซาน 5 วัน XW
ที่ตั้ง : หนานจิง
ราคาเริ่มต้นที่ 26,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
*ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ / ภาษีสนามบินไทย-จีน
*ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์,วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋า ประมาณ 5 หยวน/ใบ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อ วัน ต่อ คน
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อ วัน ต่อ คน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อ วัน ต่อ คน

เงื่อนไขการให้บริการ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ  5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
- การยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 –13 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 6 วัน เก็บค่าเสียหายทั้งหมด
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การยื่นวีซ่า
สำหรับผู้เดินทางพาสปอร์ตไทย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
2. กรอกฟอร์มเอกสารเบื้องต้น (ตามที่แนบท้ายรายการ)

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18  ปี
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
2. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้ฉบับจริง)
3.   กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่สถานฑูตจีนกำหนด **
3.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ที่เมืองไทย และที่อยู่ที่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT)
3.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง  
3.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริงเป็นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
3.4 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
3.5 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลี่ยนแปลงการยื่นวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติดังนี้
1. ชาวต่างชาติพม่า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ที่มีใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT) ลูกค้าต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ไม่สามารถยื่นวีซ่าแทนให้ลูกค้าได้ และกรณีที่ลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT) ลูกค้าต้องเดินทางกลับไปยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนประจำประเทศของตัวเองเท่านั้น
2. ชาวต่างชาติยุโรป ที่มีใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT) บริษัททัวร์สามารถยื่นวีซ่าแทนให้ลูกค้าได้ค่ะ(แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานทูตพิจารณา) กรณีถ้าลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT) ลูกค้าต้องเดินทางกลับไปยื่น   วีซ่าที่สถานฑูตจีนประจำประเทศของตัวเองเท่านั้น

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ **

หมายเหตุ 
-  เวลาเดินทางไป-กลับ ในรายการโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด
-  กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 
-  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน
-  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การไม่เที่ยวบางรายการหรือไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ 
-  หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
** ก่อนขึ้นเครื่องโปรดตรวจดูว่ากระเป๋าถือของท่านไม่มีของเหลว สเปรย์ เจล ไฟแช็ค มีด กรรไกรตัดเล็บ รวมทั้งครีมและเครื่องสำอางค์ กรุณานำใส่กระเป๋าเช็คอิน หากจำเป็นต้องถือขึ้นเครื่องกรุณานำใส่ถุงพลาสติกใสที่มีซิปล็อกขนาด 20*20 ซม. แต่ละชิ้นมีขนาดไม่เกิน 100 มล.  **

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
มี.ค. 22 - 26 มี.ค. 60
26,900.-
เม.ย. 29 มี.ค. - 2 เม.ย., 5 - 9, 19 - 23, 26 - 30 เม.ย. 60
27,900.-
สงกรานต์ 13 - 17 เม.ย. 60
31,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – นานกิง
11.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
13.50 น.
เหินฟ้าสู่ นครนานกิง โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW888
18.50 น.
ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซูอดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีน นำท่านเดินทางสู่ นครนานกิง เมืองมีประวัติเก่าแก่ย้อนหลังตั้งแต่สมัย 500 ปีก่อนคริสตกาล นานกิงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฉังเจียงฝั่งใต้ ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาจื่อจิน แปลว่า ภูเขาม่วงอมทอง เพราะสีของหินที่ภูเขาเมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะเป็นสีม่วงอมทอง ทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาชิงเหลียงซาน เมืองนานกิงถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณ ของจีนและเป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซูหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก NANJING HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง หมู่บ้านเฉินข่านปากว้าชุน – ถนนโบราณถุนซี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเฉินข่านปากว้าชุน ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหมู่บ้านอันดับหนึ่งแห่งแดนเจียงหนาน แหล่งกำเนิดพ่อค้าฮุยซาง นามระบือเรื่องการพาณิชย์ มีประวัติการก่อตั้งมาตั้งแต่ปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบแผนบ้านเรือนโบราณสมัยหมิง-ชิงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับการยกย่องให้เป็น “พิพิธภัณฑ์แบบแผนบ้านเรือนโบราณอันดับหนึ่งแห่งเจียงหนาน” บนถนนหลักสามสาย เก้าสิบเก้าซอย สถานที่ขึ้นชื่อที่สุด คือ ฉางชุนซื่อ สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง และบ้านคหบดีหลัวหยุนไท่ สมัยราชวงศ์หยวน เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน ชมถนนโบราณถุนซี ในหวงซาน เป็นถนนโบราณสายแคบๆ ต่อมาในสมัยต้นราชวงศ์หมิง มีพ่อค้าชื่อเฉิงสงจง ได้เริ่มสร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน 47 หลัง เป็นที่พักแบบโรงเตี้ยม ร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืช ใบชา สมุนไพร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
**กรุณาจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กๆเท่าที่จำเป็นสำหรับไปค้างบนเขาหวงซาน 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางบนเขา**
วันที่สาม พิพิธภัณฑ์ฮุยโจว – อุทยานแห่งชาติหวงซาน (กระเช้าขึ้น) – ชมทิวทัศน์ด้านฝั่งเป๋ยไห่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมฮุยโจว ซึ่งมีทั้งภาษา อาหาร ประเพณี งิ้ว การแสดง แบบแผนบ้านเรือน งานแกะสลัก การจัดสวน การแต่งกาย ฯลฯ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดิน ทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาหวงซาน นั่งกระเช้าขึ้นเขาหวงซาน อุทยานแห่งชาติเขาหวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา และน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของ สีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัยเดินทางสู่บันไดสวรรค์ 100 ขั้น ยอดเขาสื่อชิ่น ชมยอดเขาสิงห์โต ที่ชิงเหลียงไถ ก้อนหินที่ยื่นออกจากภูเขารูปลักษณ์เหมือนสิงโต ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามท่ามกลางทะเลหมอก ชมสนรับแขก ซึ่งต้นสนเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ 800 ปีขึ้นไป มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่น ปัจจุบันสนรับแขกได้กลายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของเขาหวงซาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEIHAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ ชมทิวทัศน์ด้านฝั่งซีไห่ (กระเช้าลง) – เมืองถุนซี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินซีไห่ เป็นสถานที่ที่ดีที่สุด เหมาะแก่การชมความงดงามของทะเลหมอก พื้นที่ที่สวยงามสูงสุด 1,664 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากยอดไผยุนถิงใกล้ๆ กันนี้ยังมีเส้นทางภูเขาที่คดเคี้ยวเส้นทางใหม่ ที่สามารถปีนขึ้นไปชมมุมสุดยอดมุมมองจุดที่สองของการชมพระอาทิตย์ขึ้น และชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นนำท่านเดินขึ้น จุดชมวิวยอดเขากวงหมิงหรือยอดเขาสว่างสูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านลงกระเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองถุนซี เที่ยวชมถนนโบราณถุนซี อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง เช่นเห็ดหอม เก๊กฮวย เยื่อไผ่ ร้านผ้าไหมและร้านชาผูเอ่อ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า เมืองถุนซี – เมืองนานกิง – อนุสาวรีย์จงซานหลิง (รวมรถแบตเตอร์รี่)- ตลาดฟู่จือเมี่ยว – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ สู่เมืองนานกิง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมอนุสาวรีย์จงซานหลิง นำท่านชมจงซานหลิง สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น (Mausoleum of Dr. Sun Yat-Sen) มหาบุรุษผู้นำพาชาวจีน ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่มีมาอย่างยาวนานนับพันพันปี สู่ความเสมอภาค จนถูกยกให้เป็นบิดาแห่งจีนยุคใหม่ สุสาน ดร. ซุนยัดเซน ซึ่งถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทุกคน สร้างขึ้นหลังจาก ดร.ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 ตั้งอยู่บนเขาจิงซาน (ภูเขาสีม่วง) ครอบคลุมอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20 เอเคอร์) ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรีย์ลงมาเล็กน้อย หากมองจากมุมสูงจะเห็นสุสานเป็นรูปกระดิ่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม ความอุตสาหะในการอุทิศตนเพื่อชาวจีน การต่อสู้กับการกดขี่ และอิสรภาพของประ เทศ ในทางกลับกันเมื่อเดินเท้าขึ้นบันได 392 ขั้น เป็นระยะทางกว่า 700 เมตรขึ้นสู่หออนุสาวรีย์ แล้วมองย้อนกลับมาวิวเมืองนานกิงที่อยู่ตรงหน้าก็สวยงามมาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดฟู่จื่อเมี่ยว ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงนานกิง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานกิง
20.10 น.
เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW887
23.40 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
หมายเหตุ
* การเดินบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยางกันลื่น 
* เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีค่า ยา น้ำดื่ม ฯลฯ ควรใส่เป้หลังใบเล็กๆ
* เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว  เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
* ก่อนเดินทางไปหวงซานควรซ้อมเดินออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตและเคยชิน 
* ท่านที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนำยาประจำตัวติดตัวไว้เสมอ

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info