ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คุนหมิง กุ้ยหยาง หม่าหลิงเหอ หวงกว่อซู่ 6 วัน TG
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 28,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์ท) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทำการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท 
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.  หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3.  รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
4.  กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
4.1.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
4.2.  หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
4.3.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,600 บาท

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท 
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขในการให้บริการ  (ช่วงเทศกาล เช่น ไฟล์เหมาลำ CHARTER FLIGHT หรือ ไฟล์เสริมพิเศษ EXTRA FLIGHT)
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น     

หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาลำ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนำมาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 
-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

คำเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ “ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง” หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีความแปรปรวน ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคตซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋ว
**** เนื่องจากราคานี้เป็นราคาช่วงเทศกาล ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่านเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใด รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน รายการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. - ก.ย. 16 - 21, 23 - 28 ส.ค., 30 ส.ค. - 4 ก.ย., 6 - 11, 13 - 18, 20 - 25 ก.ย. 60
28,900.-
ต.ค. - พ.ย. 18 - 23, 25 - 30 ต.ค., 1 - 6, 15 - 20 พ.ย., 29 พ.ย. - 4 ธ.ค., 13 - 18, 20 - 25 ธ.ค. 60
29,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – หวงกว่อซู่
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องที่นั่ง สัมภาระและบัตรโดยสาร
10.55 น.
เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิงโดยสายการบิน THAI AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น.
ถึงเมืองคุนหมิง ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองหวงกว่อซู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5 ชั่วโมง)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก Galaxy international hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว+กระเช้า – ถ้ำเทียนชิง – ปาหินน้ำ – น้ำตกเต่าโพถาง – น้ำตกหวงโก่ซู่+บันไดเลื่อน – ถ้ำวังมังกร
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานหวงกว่อซู่ น้ำตกหวงกว่อซู่ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตรอันตระการตา และจุดเด่นของน้ำตกหวงกว่อซู่ คือเป็นน้ำตกที่สามารถชมวิวได้ทั้งจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้ำตก เป็นอีกความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ น้ำตกหวงกว่อซู่ ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย วิวสวยมหัศจรรย์ชมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฟองของน้ำใสกระจายดุจดังสำลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุ้ง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น น้ำตกมีหลายชั้นจะเป็นน้ำตกซ้อนน้ำตก ถ้ำสุ่ยเหลียน ถ้ำที่อยู่ด้านหลังของน้ำตก และมีน้ำตกลูกอยู่ด้านในถ้ำอีกที ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว นำท่านเดินผ่านม่านน้ำตก ชมสายน้ำที่ตกย้อยผ่านหน้าท่านประดุจม่านผืนใหญ่ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เทียนซิงเฉียว หรือ สะพานข้ามดวงดาว เดินสะพานข้ามดาวชม “มินิป่าหิน” สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน หินก้อนที่นำมาเรียงเป็นสะพานจะระบุวันเดือนปี ค้นหาก้อนหินที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว นำชมสวนหย่อมธรรมชาติ ชม ถ้ำเทียนเฉียว และสะพานฟ้า จากนั้นนำท่านชม น้ำตกป่าหินน้ำ ให้ท่านชมป่าหินที่ตั้งอยู่ในน้ำ ในสมัยหลายร้อยปีก่อนป่าหินยังคงจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลากว่าพันปี และเปลือกโลกได้เคลื่อนตัวดันให้ป่าหินผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ ท่านจะได้ชมป่าหินที่มีเอกลักษณ์ของกุ้ยโจว ขนานนามว่าถ้าจะดูความยิ่งใหญ่อลังการของป่าหินต้องไปยูนนาน แต่ถ้าจะดูความงดงามต้องมาดูที่กุ้ยโจว พาท่านสู่ถ้ำวังมังกร ถ้ำนี้มีความยาวประมาณ 4,000 เมตร มีลักษณะเป็นธารน้ำและทะเลสาบอยู่ใต้ภูเขา 20 ลูก ชาวท้องถิ่นมีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกรทั้ง 9 ตัว พาท่านนั่งเรือพายลอดเข้าไปชมความงดงามของหินงอกหินย้อย โดยล่องเรือไปตามลำธารภายในถ้ำวังมังกร สายน้ำภายในถ้ำคดเคี้ยวทำให้ดูลึกลับ โถงถ้ำบางแห่งใหญ่โต โอ่อ่า แต่โถงถ้ำบางแห่งก็แคบเล็กพอลำเรือผ่าน ได้เพียงหนึ่งลำเท่านั้น ระหว่างล่องเรือท่านสามารถจินตนาการจิตรกรรมฝาผนังที่สรรสร้างโดยธรรมชาติงดงามอย่างลงตัว ท่านจะได้ชมท้องพระโรงขนาดใหญ่ หินที่มีลักษณะเหมือนเจ้าแม่กวนอิม สวนองุ่นขนาดใหญ่
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พัก Galaxy international hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซิงยี่ – หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ+นั่งรถราง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซิงยี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของมณฑลกุ้ยโจว บนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี ที่ราบสูงหินปูนนี้มีขนาดใหญ่โตมาก กินเนื้อที่เกือบภาคใต้ตอนกลางทั้งหมด คือบริเวณที่มีภูมิทัศน์มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านชมวิถีชีวิตของชาวจีนซึ่งยังคงวิถีชีวิตแบบสมัยโบราณ พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็มไป ด้วยธรรมชาติพร้อมนาขั้นบันได และภูเขารูปปิรามิด ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูป
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมหุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน ที่เพิ่งเปิดให้โลกภายนอกสัมผัสเมื่อไม่นานมานี้ ชมหุบเหวระดับมโหฬาร มีน้ำตกนับร้อยๆสาย จนได้รับสมญาว่า“หุบเหวร้อยสายหม่าหลิงเหอ”
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พัก Qianshan Holiday Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ป่าภูเขาหมื่นยอด หรือ ว่านฟงหลิน – หลัวผิง – ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองหลัวผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชม ป่าเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่น ขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่น้ำ และหมู่บ้านผสมผสานกัน ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนักจากนั้นนำท่านเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เขาเต้านม เป็นเขาที่อยู่กลางทุ่งนาลักษณะและรูปร่างมองคล้ายเต้านมของ สตรีทั้งสองข้างซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันอย่างไม่น่าเชื่อถ่ายภาพเก็บความประทับใจ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองหลัวผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย ให้ท่านชมความงามของทะเลสาบเสี่ยวซานเสีย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก ZHONG YUAN HOTEL (4 ดาว)
วันที่ห้า น้ำตกเก้ามังกร – คุนหมิง – เมืองโบราณจิ้นรื้อโหลว – เจดีย์ซีซื่อถ่าตงซื่อถ่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก น้ำตกจิ่วหลง หรือน้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุด 1 ใน 6 แห่งของจีน โดยการจัดอันดับของ China National Geography Magazine น้ำตกจิ่วหลงอยู่ที่ Luoping City, Qujing City of Yunnan Province มีปริมาณการไหลของน้ำโดยเฉลี่ย 18.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนของน้ำตกที่กว้างที่สุด คือ 112 เมตร และสู 56 เมตร สามารถได้ยินเสียงน้ำตกไปไกลถึง 2 กม. จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองโบราณ จิ้นรื้อโหลว เป็นกำแพงเมืองของยูนานสร้างด้วยทองเหลือง จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเรือนทองจึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” จากนั้น พร้อมให้ท่านสัมผัสมนต์ขลังแห่งความอลังการ ประตูเมืองโบราณจินหม่าผีจี่ ซึ่งเป็นประตูนำไปสู่เส้นทางการค้าในสมัยอดีต เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าของชาวเมือง เป็นประตูที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในสมัยโบราณ
เย็น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก
วันที่หก อิสระช้อปปิ้ง – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านแวะชิมชา ต้นกำเนิดซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองคุนหมิง พบกับสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ตามอัธยาศัยในราคาถูก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับสุกี้เห็ด สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่สนามบิน
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอู่เจียป้า แห่งนครคุนหมิงเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.20 น.
บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info