ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง อู่หลง พัก 5 ดาว 7 วัน FD
ที่ตั้ง : จางเจียเจี้ย
ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
ค่าบริการรวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง-ฉางซา // ฉงชิ่ง-ดอนเมือง ชั้นประหยัด สายการบินไทยแอร์เอเซีย / ค่าที่พัก 2-3 ท่าน ต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าภาษีสนามบินจีน / ค่าวีซ่าประเทศจีน 1,000 บาท / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง / ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / อาหารบนเครื่องไป-กลับ / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
- ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
- ค่าทิปพนักงานยกกกระเป๋าในโรงแรมใบละ 5 หยวน
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
- ค่าภาษี 7% และภาษี 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง สายการบิน แต่จะยึดถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เงื่อนไขตามกรมธรรม์ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และการปรับราคาขึ้นของสายการบิน

เอกสารในการทำวีซ่าจีน
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน *
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
6. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้สูติบัตรตัวจริง
7. นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
8. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา  ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย
9. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องทำการแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าวเอง

เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ พร้อมชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท เพื่อเป็นการการันตีที่นั่ง พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและสลิปการโอนเงินมาที่ แฟกซ์ 02-7120885 ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
5. ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ เมื่อมัดจำแล้วท่านสามารถหาผู้เดินทางมาเปลี่ยนแทนในช่วงเวลาที่ทันกำหนดสายการบินออกตั๋ว หรือยื่นวีซ่าได้เท่านั้น

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ รายการและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการท่องเที่ยวโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือในกรณีที่ทางสถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการหรือซ่อมแซมในวันที่เราเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาให้ติดยาไปด้วย และควรจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านในการเข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาลอาจต้องใช้เวลาในแต่ละสถานที่ประมาณ 45 นาที เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าของทางรัฐบาลจีนต่อนักท่องเที่ยว 

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุในวงเงินจำนวนประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. 2 - 8, 21 - 27 เม.ย. 60
34,900.-
สงกรานต์ 10 - 16 เม.ย. 2560
36,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา – จางเจียเจี้ย - โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1 - 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
07.30 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 (บริการอาหารบนเครื่อง// น้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
12.10 น.
ถึงสนามบินนครฉางซา (ประเทศจีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) นครฉางซา เป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วรถโค้ชปรับอากาศพร้อมไกด์ท้องถิ่นนำท่านสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย เมืองแห่งนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน โดยเมืองจางเจียเจี้ยแห่งนี้เป็นที่ตั้งของอุทยานจางเจียเจี้ย อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับการตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และในปีค.ศ.1992 อุทยานจางเจียจี้ยได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อีกทั้งอุทยานจางเจียเจี้ยแห่งนี้ยังได้ถูกจัดให้เป็นอุทยานระดับ 5A แห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานจางเจียเจี้ยกินเนื้อที่มากกว่า 369 ตร.กม. โดยระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของขุนเขาน้อยใหญ่ทั้งสองข้างทางที่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมสุดยอด โชว์อลังการนางพญาจิ้งจอกขาว “THE LOVE STORY OF A WOODMAN AND A FAIRY FOX” สุดยอดละครเพลงที่ใช้นักแสดงกว่า 500 ชีวิตซึ่งโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีแสง สี เสียง ตระการตา โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ฟังเพลงรักไพเราะจับใจ เรื่องราวที่กล่าวถึงความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่มตัดฟืนที่ทั้งสองต้องฝ่าฟันต่อสู้กับอุปสรรค์มากมายเพื่อความรัก (โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีเหตุให้การแสดงโชว์ไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะจัดโชว์เสน่ห์ตะวันตก ทดแทนให้กับทางลูกค้าและไม่สามารถ เรียกเงินคืนได้ทุกกรณี) นำท่านเข้าสู่ที่พัก Santo Domingo International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สอง จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาลอยฟ้า – ประตูสวรรค์ – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากเขตตัวเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่งก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบน กระเช้า ถึงจุดชมวิว นำท่านเดินชม หน้าผาลอยฟ้า ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีนพร้อมกับความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้เท้าของท่านจากทางเดินกระจก จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนที่ถูกสร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุเข้าไปภายในภูเขาสู่ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ ถ้ำเทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดการเคลื่อนตัวขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร ในกรณีบันไดเลื่อนงดให้บริการหากท่านต้องการขึ้นชมวิวจากประตูสวรรค์ ท่านสามารถเดินขึ้นบันได 999 ขั้น เพื่อที่ชมช่องเขาประตูสวรรค์อย่างใกล้ชิดและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา (หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดรายการนี้ ในกรณีที่มีหิมะปกคลุมถนนในฤดูหนาว เนื่องจากทางอุทยานจะทำการปิดถนนสาย 99 โค้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยียน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาติ นาม หลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ให้ท่านได้ชื้อ ยาบัวหิมะ ของประเทศจีน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Santo Domingo International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สาม ลิฟท์แก้วไป่หลง – เขาอวตาร - สะพานหนึ่งในใต้หล้า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้น นำท่านเข้าสู่เขตอุทยานอู่หลิงหยวน เมืองอู่หลิงหยวน จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่างๆ นำท่านขึ้น - ลงเขาด้วยนั่ง ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านชมภูเขาอวตาร (AVATAR) ชมวิวของภูเขาซึ่งถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยตร์ชื่อดังเรื่องอวตาร ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามโดยนำท่านเดินลัดเลาะไปตามทางเดินที่ถูกสร้างไว้ให้ขนาบกับหน้าผาเพื่อให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติและชมทิวทัศน์ของภูเขาหินทรายนับพันลูกที่ตั้งตระหงานอยู่จนสุดสายตา หากในวันที่มีหมอกลอยอยู่จะทำให้ดูเหมือนราวกับว่าภูเขาเหล่านี้กำลังลอยอยู่ ท่านจะได้ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีลักษณะเป็นภูเขา 2 ลูกที่ถูกเชื่อมไว้ด้วยกันตามธรรมชาติด้วยหินก้อนใหญ่ซึ่งมีความหนามากกว่า 5 เมตรซึ่งเกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดำบรรพ์จนทำให้บางส่วนซึ่งเป็นหินขนาดมหึมาของภูเขารอบข้างหล่นลงมาติดอยู่ระหว่างภูเขาทั้ง2ลูกนี้ ซึ่งความบังเอิญนี้ได้ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามของสะพานที่ถูกรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหยก อัญมณีที่ขึ้นชื่อของประเทศจีนจากนั้นนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ผ้าไหมจีนที่ได้จากการนำใยไหมมาทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและเป็นที่นิยมทั้งจากชาวจีนเองและชาวต่างชาติ ผลิตภัณฑ์ไหมที่เป็นที่นิยมที่สุดได้แก่พวกชุดเครื่องนอน ซึ่งมีมากมายหลากหลายขนาดหลายแบบ เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากหรือสำหรับใช้เอง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก SANTO DOMINGO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สี่ ฉางซา – เมืองฟ่งหวง (ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – ล่องเรือชมแม่น้ำถัวเจียง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) ในอดีตเป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่ากลุ่มน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น้ำถัว(ถัวเจียง) ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว มีแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณสถานทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายศรรตวรรษแล้วแต่ในปัจจุบันยังคงถูกรักษาเอกลักษณ์ของจีนโบราณเอาไว้ได้อย่างดี ยังคงมีถนนดั้งเดิมที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสายที่ผู้คนยังคงใช้สันจรกันอยู่ มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ให้ท่านเข้าชมบ้านกวีชื่อดังสมัยราชวงศ์ชิง “เสิ่นฉงเหวิน” ผู้ที่ทำให้เมืองลับแลในอดีตแห่งนี้เป็นที่รู้จักสู่สายตาชาวโลก ชมหงเฉียว สะพานโบราณที่อยู่คู่กับเมืองนี้มาเป็นเวลานานซึ่งเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเฟิ่งหวงเป็นสะพานโบราณที่มีหลังคาคลุมตัวสะพานเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเมืองโบราณเฟิ่งหวางคือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันอยู่ริมแม่น้ำ ให้ท่านนั่งเรือแจวล่องไปตามลำน้ำถัวเจียงเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่มีเสน่ห์ของเมืองโบราณเฟิ่งหวงสนุกตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตรายชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์ว่านหมิงอวดความเป็นธรรมชาติสวยสดงดงาม ราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก FENGHUANG GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ห้า เมืองฟ่งหวง – เมืองอู่หลง มรดกโลกหลุมบ่อฟ้า 3 สะพานสวรรค์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอู่หลง เมืองอู่หลงแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมหานครฉงชิ่ง อู่หลงเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวมากมายและมีอากาศที่บริสุทธิ์ มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากมหานครฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางถึงเมืองอู่หลงเพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งล่าสุดของประเทศจีน “อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า” ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค์บนพื้นที่ยาว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลงเนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพานที่มีความสูง 280เมตร หนา 167เมตร และยังทำให้เกิด หลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง ที่มีหน้าผาแคนยอนใหญ่ สูงชัน 200-400 เมตร จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถ้ำ 4 แห่ง เกิดธารน้ำใต้ดินอีกหลายสายหลุมบ่อฟ้าเมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกลๆ จะเหมือนมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา และเมื่อเดินไปใกล้ๆ จะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขานำท่านขึ้น-ลงแคนยอนโดยลิฟต์ริมหน้าผา ชมหุบผาสูงชัน ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเก่าซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังค.ศ. 618-907) ที่สวยจับตาเมื่อมีแสงตกจากด้านบนหลุมบ่อฟ้าสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้านหลุมบ่อฟ้าแกรนด์แคนยอนและบ้านโบราณนี้ได้ถูกใช้เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” Curse of the golden flower นำแสดงโดยโจวเหวินฟะ และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูดชื่อดัง Transformars4
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก YU ZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่หก เมืองอู่หลง – ถ้ำฝูหยงต้ง – ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉือชี่โคว่ – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย – ล่องเรือแม่น้ำเหลี่ยงเจียง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเที่ยวชม ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A) เป็นถ้ำหินแร่แคลไซต์ ถ้ำฝูหยงต้งได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็น "NO.1 cave in the world" ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ้ำหินปูนอายุกว่า 1.2 ล้านปี พื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถ้ำประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีห้องโถงหลักพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยในรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน เช่น ม่านน้ำตก, ธง, ผลองุ่น, ปะการังใต้ทะเล, เส้นผม, เข็มซึ่งมีการจัดแสงสีภายในถ้ำช่วยเพิ่มความงดงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครฉงชิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่เมืองโบราณฉือชี่โคว่เมืองโบราณแห่งนี้ในอดีตขึ้นชื่อมากในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาชาวบ้านส่วนใหญ่ในเมืองแทบทุกบ้านจะมีทำอาชีพเป็นช่างทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านแต่ละหลังจะถูกสร้างด้วยไม้ไผ่โดยประตูหน้าบ้านจะตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผาปัจจุบันขายสินค้านานาชนิด ทั้งของฝากรวมถึงอาหารทานเล่นและขนมท้องถิ่นต่างๆ นำท่านสู่ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ห้างสรรพสินค้า 2 ข้างทาง และมีอาหารท้องถิ่นของเมืองฉงชิ่งขายมากมาน รวมไปจนถึงสินค้าแฟชั่นต่างๆให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากอย่างจุใจก่อนอาหารค่ำ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำเหลี่ยงเจียง โดยแม่น้ำสายนี้จะโอบรอบเมืองฉงชิ่งไว้เมื่อไหลมาบรรจบกันกับมาน้ำแยงซีเกียงจะทำให้เกิดปรากฎการณ์แม่น้ำสองสีโดยแม่น้ำเหลียงเจียงนั้นมีสีฟ้าเขียว ส่วนแม่น้ำแยงซีเกียงนั้นมีสีน้ำตาลเหลืองและยังเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชียด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการชมบรรยากาศที่ร่มรื่นพร้อมเก็บภาพความประทับใจของทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิ่งในเวลายามค่ำคืน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก GLENVIEW ITC PLAZA CHONGQING HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่เจ็ด ฉงชิ่ง – สวนเอ๋อหลิง – มหาศาลาประชาคม – หงหยาต้ง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พักจากนั้นนำท่านชมสวนเอ๋อหลิ่งตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียงและขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่านจึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุดภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฎิวัติสำเร็จ ในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่งจากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งหงหยาต้งถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแหล่งรวบรวมความบันเทิงอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ให้ลิ้มรสโรงละครสไตล์พื้นเมืองหากขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแม่น้ำสองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนครฉงชิ่ง
18.50 น.
เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง // น้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
20.50 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
หมายเหตุ
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info