โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ฮ่องกง
 
     Information
คันไซ โอซาก้า แช่ออนเซ็น พัก 5 ดาว 4 วัน TZ
ที่ตั้ง : โอซาก้า
ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน และค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิก :
a. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสายการบินจะไม่ทำการคืนให้ เนื่องจากเป็นการเช่าเหมาลำ
b. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
c. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 1 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น 

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
*****  ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน *****

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. - มิ.ย. 23 - 26 เม.ย., 7 - 10, 14 - 17, 21 - 24, 28 - 31 พ.ค., 4 - 7, 11 - 14, 18 - 21, 25 - 28 มิ.ย. 60
42,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ
06.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินสกู๊ตแอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
09.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ298 *** ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง***
16.45 น.
เดินทางถึงสนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA BEY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สอง อิสระตามอัธยาสัย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อิสระตามอัธยาสัย ตลอดทั้งวัน)
**อิสระอาหารเที่ยงและค่ำ**
ค่ำ
ที่พัก OSAKA BEY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า – ภูเขาโคยะ – ดันโจการัน – คองโกบุจิ – เอ็นเก็ทซึ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านสู่ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ถ่ายภาพจากด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่อง เที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้ง หมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ (Nishino maru Garden) ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นำชมเจดีย์แดงดันโจการัน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมเนะโมโตะโดโจ ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในเขาโคยะซัง เจดีย์ใหญ่สีแดงสวยงามที่เรียกว่า เนะโมโตโอโท และห้องโถงใหญ่ที่มีไว้สำหรับทำพิธีกรรมที่สำคัญและโบสถ์ทอง รวมไปถึงวัดหลายๆ วัด ท้ายสุดได้ถูกจดทะเบียนมรดกโลก UNESCO ให้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์และทางแสวงบุญของเทือกเขาคิอิด้วย พาชมวัดเก่าแก่ของญี่ปุ่นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์พื้นที่มรดกโลก เขาโคยะซัง (Koyasan) ซึ่งเต็มไปด้วยวัดมากมาย กว่า 52 วัด และหนึ่งในวัดนั้น มีวัดคองโกบุจิ (Head Temple Kongobuji) ที่ถือว่าเก่าแก่และสำคัญมากวัดหนึ่งบนเขาโคยะซัง เป็นวัดหลักที่มีสาขามากกว่า 3,600 สาขา อาคารทำด้วยไม้ทั้งหมด เป็นศูนย์กลางของนิกายวัชรยานในญี่ปุ่น (ถ่ายรูปจากด้านนอก)
กลางวัน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เดินทางไปยังเกาะเอ็นเก็ตสึ เกาะแห่งนี้มีรับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ เพราะเป็นวิวอันน่าอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้างโดยแท้ เดิมทีเกาะนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เกาะทาคะนะริ” มีลักษณะเป็นเกาะผาหินความสูง 25 เมตร ตรงกลางถูกคลื่นเซาะจนเป็นรูกลมขนาดความกว้างวัดได้ 8 เมตร ความสูง 9 เมตร มองไกลๆ เหมือนจันทร์เพ็ญที่ลอยเด่นบนท้องฟ้ายามค่ำ นักกวีนาม “ทสึดะ โคกัง” จึงเรียกชื่อเกาะนี้เสียใหม่ว่า “เอ็นเก็ตสึโตะ” หรือ “เกาะจันทร์กลม” กระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชิระฮามะสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นมุมถ่ายภาพที่ตากล้องหลายคนมักมาจับจองที่ทาง เพื่อเก็บภาพวินาทีที่พระอาทิตย์ลอยผ่านตรงกลางรูพอดิบพอดี ซึ่งภาพวิวดังกล่าว จะหาชมได้แค่เฉพาะช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนเท่านั้น แต่ถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงเด็ด วิวพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าของที่นี่ ก็สวยซึ้งอย่างที่สุด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังที่พัก SHIRARASO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
วันที่สี่ มารีน่า ซิตี้ – อิออน – สนามบินดอนเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่วากายาม่า มารีน่า ซิตี้ เป็นเกาะตากอากาศที่ติดกับอ่าววากาอุระอันสวยงาม และมีโรงแรมและออนเซนหลายแห่ง ภายในพื้นที่ของวากายาม่า มาริน่า ซิตี้ มีสวนสนุก “พอร์โต ยูโรป้า” ซึ่งให้คุณสัมผัสได้กับบรรยากาศของตัวเมืองแบบยุโรปในยุคกลาง และยังพร้อมพรั่งไปด้วยเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ชิงช้าสวรรค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้างจัสโก้อิออน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ บริเวณใกล้สนามบินคันไซ ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย เช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น **อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
16.45 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ297 ***ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง***
22.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เมืองไทย และประเทศญี่ปุ่น ปฎิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช่จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info