ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คันไซ โอซาก้า แช่ออนเซ็น พัก 5 ดาว 4 วัน TZ
ที่ตั้ง : โอซาก้า
ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน และค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิก :
a. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสายการบินจะไม่ทำการคืนให้ เนื่องจากเป็นการเช่าเหมาลำ
b. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
c. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 1 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น 

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
*****  ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน *****

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. - มิ.ย. 23 - 26 เม.ย., 7 - 10, 14 - 17, 21 - 24, 28 - 31 พ.ค., 4 - 7, 11 - 14, 18 - 21, 25 - 28 มิ.ย. 60
42,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ
06.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินสกู๊ตแอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
09.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ298 *** ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง***
16.45 น.
เดินทางถึงสนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA BEY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สอง อิสระตามอัธยาสัย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อิสระตามอัธยาสัย ตลอดทั้งวัน)
**อิสระอาหารเที่ยงและค่ำ**
ค่ำ
ที่พัก OSAKA BEY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า – ภูเขาโคยะ – ดันโจการัน – คองโกบุจิ – เอ็นเก็ทซึ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านสู่ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ถ่ายภาพจากด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่อง เที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้ง หมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ (Nishino maru Garden) ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นำชมเจดีย์แดงดันโจการัน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมเนะโมโตะโดโจ ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในเขาโคยะซัง เจดีย์ใหญ่สีแดงสวยงามที่เรียกว่า เนะโมโตโอโท และห้องโถงใหญ่ที่มีไว้สำหรับทำพิธีกรรมที่สำคัญและโบสถ์ทอง รวมไปถึงวัดหลายๆ วัด ท้ายสุดได้ถูกจดทะเบียนมรดกโลก UNESCO ให้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์และทางแสวงบุญของเทือกเขาคิอิด้วย พาชมวัดเก่าแก่ของญี่ปุ่นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์พื้นที่มรดกโลก เขาโคยะซัง (Koyasan) ซึ่งเต็มไปด้วยวัดมากมาย กว่า 52 วัด และหนึ่งในวัดนั้น มีวัดคองโกบุจิ (Head Temple Kongobuji) ที่ถือว่าเก่าแก่และสำคัญมากวัดหนึ่งบนเขาโคยะซัง เป็นวัดหลักที่มีสาขามากกว่า 3,600 สาขา อาคารทำด้วยไม้ทั้งหมด เป็นศูนย์กลางของนิกายวัชรยานในญี่ปุ่น (ถ่ายรูปจากด้านนอก)
กลางวัน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เดินทางไปยังเกาะเอ็นเก็ตสึ เกาะแห่งนี้มีรับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ เพราะเป็นวิวอันน่าอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้างโดยแท้ เดิมทีเกาะนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เกาะทาคะนะริ” มีลักษณะเป็นเกาะผาหินความสูง 25 เมตร ตรงกลางถูกคลื่นเซาะจนเป็นรูกลมขนาดความกว้างวัดได้ 8 เมตร ความสูง 9 เมตร มองไกลๆ เหมือนจันทร์เพ็ญที่ลอยเด่นบนท้องฟ้ายามค่ำ นักกวีนาม “ทสึดะ โคกัง” จึงเรียกชื่อเกาะนี้เสียใหม่ว่า “เอ็นเก็ตสึโตะ” หรือ “เกาะจันทร์กลม” กระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชิระฮามะสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นมุมถ่ายภาพที่ตากล้องหลายคนมักมาจับจองที่ทาง เพื่อเก็บภาพวินาทีที่พระอาทิตย์ลอยผ่านตรงกลางรูพอดิบพอดี ซึ่งภาพวิวดังกล่าว จะหาชมได้แค่เฉพาะช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนเท่านั้น แต่ถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงเด็ด วิวพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าของที่นี่ ก็สวยซึ้งอย่างที่สุด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังที่พัก SHIRARASO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
วันที่สี่ มารีน่า ซิตี้ – อิออน – สนามบินดอนเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่วากายาม่า มารีน่า ซิตี้ เป็นเกาะตากอากาศที่ติดกับอ่าววากาอุระอันสวยงาม และมีโรงแรมและออนเซนหลายแห่ง ภายในพื้นที่ของวากายาม่า มาริน่า ซิตี้ มีสวนสนุก “พอร์โต ยูโรป้า” ซึ่งให้คุณสัมผัสได้กับบรรยากาศของตัวเมืองแบบยุโรปในยุคกลาง และยังพร้อมพรั่งไปด้วยเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ชิงช้าสวรรค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้างจัสโก้อิออน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ บริเวณใกล้สนามบินคันไซ ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย เช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น **อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
16.45 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ297 ***ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง***
22.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เมืองไทย และประเทศญี่ปุ่น ปฎิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช่จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info