ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
อู่ไท่ซาน ปักกิ่ง 7 วัน TG
ที่ตั้ง : ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่ 46,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม         
*ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่ารถไฟความเร็วสูง ไท่หยวน-ปักกิ่ง / ค่าวีซ่าจีน / ภาษีสนามบินไทย,จีน   
*ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ 
*ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ตามสายการบินกำหนด) **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม,  ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วิดีโอ
-ค่าทิปไกด์, ทิปคนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละประมาณ 30 หยวน/วัน รวม 7 วัน เป็นเงิน 210 หยวน  
-ทิปเด็กยกกระเป๋า ประมาณ 5 หยวน/ห้อง/โรงแรม 

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสีขนาด 2x1.8 นิ้ว 2 รูป หน้าตรงเห็นใบหู และไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แวน ไม่ใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของสถาบัน
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา หรือคนใดคนหนึ่ง ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

หมายเหตุ 
- เวลาเดินทางไป-กลับ ในรายการโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด 
- กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, การเมืองการปกครอง รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้วทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณี
- บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านการไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ 
- การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะดินฟ้า อากาศ สายการบินล่าช้า และถนนหนทาง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
พ.ค. 10 – 16, 20 – 26, 25 – 31 พ.ค. 60
46,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง
07.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
10.10 น.
ออกเดินทางสู่ปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614
15.50 น.
เดินทางถึงมหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LI JINGWAN INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สอง ปักกิ่ง – ต้าถง – กำแพงเก้ามังกร – ถ้ำหยุนกัง
เช้า
บริกาอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองต้าถง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี แต่เดิมเป็นเมืองสำคัญทางทหาร แต่หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองด้วย ทรัพยากรถ่านหินที่มีมหาศาล (ซานซีมีปริมาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทำให้ต้าถงถูกเปลี่ยนโฉมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลัก และเป็นที่มาของชื่อเล่น “เมืองถ่านหิน”
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมจิ่วหลงปี้ หรือกำแพงเก้ามังกร สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5 เมตร เป็นต้นกำเนิดกำแพงเก้ามังกรในกรุงปักกิ่ง **จากนั้นนำท่านชมถ้ำหยุนกัง อยู่ห่างจากเมืองต้าถงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก (UNESCO) ปี พ.ศ. 2544 ในอดีตนับตั้งแต่ภิกษุผู้ใหญ่ ถันเยี่ยนเฟิ่ง ได้ดำริให้มีการขุดเจาะถ้ำผาที่เชิงเขาอู่โจวซาน ถ้ำผาหยุนถังได้เปล่งพลังศรัทธาแห่งบวรพุทธศาสนามายาวนานถึง 1,500 กว่าปีแล้ว ถ้ำผาหยุนกังใช้เวลาในการดำเนินการขุดเจาะถ้ำ และช่องเขาทั้งที่ปรากฏเป็นคูหาใหญ่และเล็ก รวมทั้งสิ้นเกือบ 50 ปี ใช้แรงงาน 40,000 กว่าคน ในจำนวนนี้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกาเดินทางมาร่วมในการรังสรรค์ผลงานครั้งประวัติศาสตร์ เป็นสุดยอดของงานศิลปะรูปสลักหินของจีน แห่งยุคศตวรรษที่ 5 ประติมากรรมรูปสลักนูนที่ถ้ำผาหยุนกังเกิดขึ้นจากการเจาะสกัดหินบนผนังเขา มีความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกราว 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยถ้ำผาใหญ่ 53 คูหา และช่องเขาใหญ่น้อยซึ่งเป็นแท่นบูชาพระพุทธรูปที่สำคัญ 254 แท่น รูปสลักนูนที่ปรากฏอยู่ทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 51,000 ชิ้น รูปสลักขนาดใหญ่สุดสูงถึง 17 เมตร เล็กสุดสูง 2 เซนติเมตรเท่านั้น รูปสลักพระโพธิสัตว์ ยักษ์ และนางฟ้า อ่อนช้อยมีชีวิตชีวา
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOWARD JOHNSON PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สาม ต้าถง – อัศจรรย์วัดลอยฟ้า “เสวียนคงซื่อ” – อู่ไถ่ซาน – วัดเสวี๋ยนถงซื่อ – วัดผู่ซาติ่ง – วัดถ่าย่วนซื่อ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวัดเสวียนคง (วิหารแขวน) เป็นวัดที่สร้างในราวตอนปลายของราชวงศ์เว่ย ในพุทธศตวรรษที่ 6 มีอายุ กว่า 1,500 ปี ห่างจากเมืองต้าถงราว 5 กิโลเมตร เมื่อท่านมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน ท่านจะได้เห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา ก่อให้เกิดความทึ่งระคนกับความประทับใจว่าเหตุไฉนวัดนี้จึงแขวนไว้บนหน้าผาแห่งนี้ได้ ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย 40 ห้อง สร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆ ค้ำยันไว้ ภายในประกอบด้วยภาพแกะสลักพระพุทธรูปโดยใช้ผนังหินหน้าผานั้นเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตัวอาคารเครื่องไม้ที่แกะสลักลวดลายด้วยช่างที่มีฝีมืออันละเอียดอ่อนกับหินผาที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปขนาดต่างๆ รวมทั้งสองเป็นผนังห้องด้วยความงดงามลงตัว แสดงถึงความชาญฉลาด และเป็นสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณ วิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ** ซึ่งในเวลาอีกประมาณ 2 ปี ข้างหน้านี้ วัดลอยฟ้าตัวนี้ จะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้านในของวิหารและอาคารทั้งหลายแล้ว จะชมได้จากด้านล่างเท่านั้น**
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่พุทธสถานอู่ไถซาน เป็น 1 ใน 4 ของเขาพระพุทธศาสนาของจีน เฉกเช่น เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน), ผู่ถ่อซาน, จิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.อู่ไถซาน ซึ่งติดกับอำเภอฝันเจี่ยนซื่อ หมู่บ้านไท่หยวน อยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาทั้ง 5 ของอู่ไถซาน ทางตอนเหนือของเมืองไท่หยวน อู่ไถซานสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 กว่าเมตร ส่วนที่สูงที่สุด สูงถึง 3,052 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของที่ราบหัวเป่ย เป็นสถานที่ที่รวมวิวธรรมชาติ วัฒนธรรม พุทธศาสนาเข้าด้วยกัน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นพุทธบรรพตที่เก่าแก่มากที่สุดสร้างขึ้นในสมัยฮั่น ฝั่งตะวันออกบนภูเขาอู่ไถซานแห่งนี้ มีวัดพุทธทั้งหมด 64 แห่งด้วยกัน ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเขาอู่ไถซานเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรี ต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นปูชนียสถาน 1 ใน 4 สุดยอดของจีน วัดบนเขาแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือ วัดเขียวและวัดเหลือง วัดเขียวสำหรับพระภิกษุสงฆ์พำนัก ส่วนวัดเหลือง (วัดลามะศาสนาพุทธทิเบต) สำหรับพระลามะพำนัก จากนั้นนำชมวัดเสวี๋ยนถงซื่อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุด และสมบูรณ์ที่สุดในเขาไถซาน เป็นหนึ่งในห้าวิหารทางศาสนานิกายฌานชื่อดัง โดยทั่วไปมักจะเรียกว่า “จู่ซื่อ” (วิหารบรรพบุรุษ) ผู้ที่เดินทางมาสักการบูชาต้องเข้าวิหารแห่งนี้เป็นอันดับแรก รอบๆ บริเวณวิหารเหล่านี้ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่ทอดตัวยาวเหยียดเป็นคลื่นลูกแล้วลูกเล่า ต้นสน และต้นไป๋แซมอยู่ในวิหารต่างๆ ชูความเด่นสง่าน่าเกรงขามของวิหารยิ่งนัก เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของปูชนียสถานทางศาสนาพุทธ สร้างในสมัยราชวงศ์ตงฮั้นหมิงตี้ ยุค ค.ศ.58-75 ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้ท่านได้สักการะบูชา นอกจากนั้นยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุด มีน้ำหนักถึง 9,999 กิโลกรัม ระฆังใบนี้มีจุดสนใจมากอยู่ที่ความกังวานของเสียง เชิญท่านขอพรเสริมบารมีเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่าน จากนั้นนำท่านไหว้พระที่วัดผู๋ซาติ่ง เป็นหนึ่งในห้าสุดยอดวิหารบนเขาอู่ไถซาน เล่าลือกันว่าวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิหารพระมัญชุศรี” ในช่วงปลายปี หยุ่งเล่อของราชวงศ์หมิง มีศาสนิกชนทิเบตและมองโกเลียเข้าประจำวิหารแห่งนี้ องค์พระลามะเอกร่วมพำนักด้วย วิหารผู๋ซาติ่งก็เลยกลายเป็นสุดยอดวิหารลามะไป พระมหากษัตริย์คังซีและเฉียนหลง ทั้งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ชิงเคยเสด็จไปสักการะบูชาเขาอู่ไถซานหลายครั้งหลายครา และทุกครั้งที่เสด็จถึงก็จะประทับที่วิหารผู๋ซาติ่ง จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ่าย่วน
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก WUFENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สี่ วัดว่านฝอเก๋อ – วัดไต้โหลติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นลง) – ไท่หยวน – สวนวัฒนธรรมน้ำส้มสายชู – ผิงเหยา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ศาลเจ้าอูเอ๋อเมี่ยว วัดว่านฝอเก๋อ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง บริเวณโดยรอบๆ หอนั้น จะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนับหมื่นองค์ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่วัดไต้โหลติ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมวิวธรรมชาติอันแสนงดงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองไท่หยวน ชมสวนวัฒนธรรมน้ำส้มสายชู จิ๊กโฉ่ว (ซอสเปรี้ยว) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนอยู่ที่มณฑลซานซี วัฒนธรรมจิ๊กโฉ่วจึงถูกลงทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของซานซี สวนวัฒนธรรมน้ำส้มสายชูมีพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์แรกในมณฑลซานซีที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตจิ๊กโฉ่วแบบโบราณและแบบทันสมัย รวมถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจิ๊กโฉ่ว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ห้องจัดแสดงภาชนะต่างๆ ที่สำหรับเก็บใส่จิ๊กโฉ่ว อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ และวิธีรักษาโรคด้วยจิ๊กโฉ่วกว่า 700 วิธี ตั้งแต่สมัยราชวงค์ฮั่นตะวันตกเป็นต้นมา และอีกส่วนหลักก็คือสวนแสดงกระบวนการทำจิ๊กโฉ่ว ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวสนใจก็สามารถลงมือทำเองในบางกระบวน และชิมจิ๊กโฉ่วที่หอมเปรี้ยวละมุนลิ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองผิงเหยา
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HONGSHANYI HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่ห้า ผิงเหยา – เมืองโบราณผิงเหยา – บ้านตระกูลเฉียว – ไท่หยวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมเมืองโบราณผิงเหยา ซึ่งเป็นเมืองเก่า 1 ใน 4 ของจีน ที่ได้คงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียว เดิมเคยมีชื่อเรียกว่า “กู่เถา” ในราชวงศ์หมิงต้นๆ เพื่อปกป้องเมืองมิให้ชนชาติอื่นรุกล้ำเข้ามาก่อกวนรังควานในตอนใต้ จึงได้ก่อสร้างกำแพงเมืองในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้น มีรูปลักษณะคล้ายเต่า และได้สร้างหอประตูเมืองไว้ 6 แห่ง ทิศเหนือกับใต้ทิศละแห่ง ส่วนทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทิศละ 52 แห่ง ประตูที่หันหน้าไปทางทิศใต้เปรียบเสมือนหัวเต่า นอกประตูมีบ่อน้ำ 2 แห่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตาสองข้างของเต่า ส่วนประตูทางทิศเหนือเปรียบเสมือนหางเต่า และเป็นที่ลุ่มต่ำที่สุดของเมือง น้ำที่คั่งค้างไว้ภายในเมือง ล้วนต้องไหลผ่านประตูเมืองแห่งนี้ เปรียบเสมือนฝากความหวัง และอาศัยพลังของเต่าเทพนี้มาเสริมสร้างความมั่นคงของเมืองผิงเหยา ทำให้ตัวเมืองแข็งแกร่ง เหมือนเหล็กเพชร ปราศจากพิษภัย และอยู่ยงคงกระพัน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นชมบ้านตระกูลเฉียว เป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงในการตกแต่งบ้านที่สวยงามมาก ความเป็นมายาวนาน สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงช่วงปลาย ซึ่งได้รับการชมเชยว่าเป็นมุกเม็ดงามที่ไม่ค่อยปรากฏในประวัติศาสตร์การก่อสร้างบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน มีเนื้อที่ 8.724 ตารางเมตร มีสวนขนาดใหญ่ 6 แห่ง ขนาดเล็ก 19 แห่ง มีห้อง 313 ห้อง จนได้คำกล่าวขานว่า “ชมบ้านฮ่องเต้ คือ วังกู้กง, ชมบ้านราษฎร ก็คือบ้านตระกูลเฉียว” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไท่หยวน
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN MERCHANT INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่หก วัดจิ้นฉือ – พระแกะสลักเหมิงซาน – พิพิธภัณฑ์ซานซี – ช้อปปิ้งถนนหลิ่วเซี่ยง – ถนนอาหารพื้นเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่วัดจิ้นฉือ (Jinchi Temple) อยู่ห่างจากเมืองไท่หยวน ประมาณ 25 กม. สร้างอยู่ด้านหน้าของภูเขา Hanging Jar เดิมชื่อวัด Tang Shuyu สร้างในยุคราชวงศ์เว่ยเหนือ ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ตัวและอาคารต่างๆ ภายในวัดถูกสร้างเพิ่มเติม จึงมีความงดงามตามแปลกตาตามศิลปะยุคสมัยต่างๆ ประกอบกับความศรัทธาของผู้คนของลัทธิขงจื้อ พุทธศาสนา และลัทธิเต๋าปะปนกัน วัดจิ้นฉือจึงเป็นตัวอย่างของสุดยอดศิลปะและสถาปัตยกรรมจีนโบราณแห่งหนึ่ง ภายในวัดมีศาลาทรงแปลกตา ซึ่งสร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงองค์ชาย Tang Shuyu มีหลังซ้อนกันหลายชั้น รวมถึงศาลาไม้ที่เป็นศาลเจ้า Saint Mother Hall สูงราว 19 เมตร ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ใช้เสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากเพื่อรองรับน้ำหนัก หลังคามุงกระเบื้องสองชั้น การใช้เสาจำนวนมากจึงมีห้องระหว่างเสาดังกล่าว นับได้ดังนี้ ยาว 7 ห้อง ลึก 6 ห้อง และ 2 ห้องอยู่ด้านมุข หน้าศาลเจ้า นำท่านชมพระพุทธรูปเหมิงซานต้าฝัว พระพุทธรูปหินแกะสลักริมหน้าผาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของจีน ตั้งอยู่ที่เทือกเขาหมิงซาน สร้างขึ้นในยุคเป่ยฉีเทียนเป่า (ค.ศ.551 / พ.ศ.1094) ของราชวงศ์เหนือ หรือราว 1,462 ปีก่อน รูปปั้นพระพุทธรูปเหมิงซานต้าฝัว ประดิษฐานอยู่ริมหน้าผา ที่มีความสูง 66 เมตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาถึง 1 วัน 1 คืน ในการนำผ้าสีเหลืองอร่ามผืนยักษ์ น้ำหนักกว่า 400 กก. มาห่มคลุมองค์พระพุทธรูป ซึ่งเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมของโบราณในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี อยู่ริมแม่น้ำเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวน เขตเมืองเก่านครซีอาน ถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 ล้านหยวน รวมรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซาง ราชวงศ์เหนือ ราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์หยวน จนถึงหมิงและชิง มีพื้นที่ใช้สอย 51,000 ตรม. มีอาคารกลางและอาคาร 4 มุม ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการและศูนย์ศิลปะ จัดแสดงมรดกทางวัตนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งถนนหลิ่วเซี่ยง และถนนอาหารพื้นเมือง
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN MERCHANT INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่เจ็ด ไท่หยวน – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าสู่เมืองปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนำท่านสู่สถานีรถไฟเมืองไท่หยวน
08.24 น.
นำท่านเดินทางกลับเมืองปักกิ่งโดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G92
11.00 น.
ถึงเมืองปักกิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615
21.20 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info