โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
อู่ไท่ซาน ปักกิ่ง 7 วัน TG
ที่ตั้ง : ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่ 46,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม         
*ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่ารถไฟความเร็วสูง ไท่หยวน-ปักกิ่ง / ค่าวีซ่าจีน / ภาษีสนามบินไทย,จีน   
*ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ 
*ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ตามสายการบินกำหนด) **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม,  ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วิดีโอ
-ค่าทิปไกด์, ทิปคนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละประมาณ 30 หยวน/วัน รวม 7 วัน เป็นเงิน 210 หยวน  
-ทิปเด็กยกกระเป๋า ประมาณ 5 หยวน/ห้อง/โรงแรม 

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสีขนาด 2x1.8 นิ้ว 2 รูป หน้าตรงเห็นใบหู และไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่ใส่แวน ไม่ใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของสถาบัน
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา หรือคนใดคนหนึ่ง ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

หมายเหตุ 
- เวลาเดินทางไป-กลับ ในรายการโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด 
- กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, การเมืองการปกครอง รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้วทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณี
- บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านการไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ 
- การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะดินฟ้า อากาศ สายการบินล่าช้า และถนนหนทาง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
มี.ค. - เม.ย. 14 – 20, 21 – 27 มี.ค., 1 – 7, 22 – 28 เม.ย. 60
46,900.-
สงกรานต์ 8 – 13 เม.ย. 60
49,900.-
สงกรานต์ 12 – 18 เม.ย. 60
54,900.-
พ.ค. 1 – 7, 10 – 16, 20 – 26, 25 – 31 พ.ค. 60
46,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง
07.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
10.10 น.
ออกเดินทางสู่ปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614
15.50 น.
เดินทางถึงมหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LI JINGWAN INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สอง ปักกิ่ง – ต้าถง – กำแพงเก้ามังกร – ถ้ำหยุนกัง
เช้า
บริกาอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองต้าถง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี แต่เดิมเป็นเมืองสำคัญทางทหาร แต่หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองด้วย ทรัพยากรถ่านหินที่มีมหาศาล (ซานซีมีปริมาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทำให้ต้าถงถูกเปลี่ยนโฉมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลัก และเป็นที่มาของชื่อเล่น “เมืองถ่านหิน”
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมจิ่วหลงปี้ หรือกำแพงเก้ามังกร สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5 เมตร เป็นต้นกำเนิดกำแพงเก้ามังกรในกรุงปักกิ่ง **จากนั้นนำท่านชมถ้ำหยุนกัง อยู่ห่างจากเมืองต้าถงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก (UNESCO) ปี พ.ศ. 2544 ในอดีตนับตั้งแต่ภิกษุผู้ใหญ่ ถันเยี่ยนเฟิ่ง ได้ดำริให้มีการขุดเจาะถ้ำผาที่เชิงเขาอู่โจวซาน ถ้ำผาหยุนถังได้เปล่งพลังศรัทธาแห่งบวรพุทธศาสนามายาวนานถึง 1,500 กว่าปีแล้ว ถ้ำผาหยุนกังใช้เวลาในการดำเนินการขุดเจาะถ้ำ และช่องเขาทั้งที่ปรากฏเป็นคูหาใหญ่และเล็ก รวมทั้งสิ้นเกือบ 50 ปี ใช้แรงงาน 40,000 กว่าคน ในจำนวนนี้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกาเดินทางมาร่วมในการรังสรรค์ผลงานครั้งประวัติศาสตร์ เป็นสุดยอดของงานศิลปะรูปสลักหินของจีน แห่งยุคศตวรรษที่ 5 ประติมากรรมรูปสลักนูนที่ถ้ำผาหยุนกังเกิดขึ้นจากการเจาะสกัดหินบนผนังเขา มีความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกราว 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยถ้ำผาใหญ่ 53 คูหา และช่องเขาใหญ่น้อยซึ่งเป็นแท่นบูชาพระพุทธรูปที่สำคัญ 254 แท่น รูปสลักนูนที่ปรากฏอยู่ทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 51,000 ชิ้น รูปสลักขนาดใหญ่สุดสูงถึง 17 เมตร เล็กสุดสูง 2 เซนติเมตรเท่านั้น รูปสลักพระโพธิสัตว์ ยักษ์ และนางฟ้า อ่อนช้อยมีชีวิตชีวา
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOWARD JOHNSON PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สาม ต้าถง – อัศจรรย์วัดลอยฟ้า “เสวียนคงซื่อ” – อู่ไถ่ซาน – วัดเสวี๋ยนถงซื่อ – วัดผู่ซาติ่ง – วัดถ่าย่วนซื่อ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวัดเสวียนคง (วิหารแขวน) เป็นวัดที่สร้างในราวตอนปลายของราชวงศ์เว่ย ในพุทธศตวรรษที่ 6 มีอายุ กว่า 1,500 ปี ห่างจากเมืองต้าถงราว 5 กิโลเมตร เมื่อท่านมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน ท่านจะได้เห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา ก่อให้เกิดความทึ่งระคนกับความประทับใจว่าเหตุไฉนวัดนี้จึงแขวนไว้บนหน้าผาแห่งนี้ได้ ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย 40 ห้อง สร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆ ค้ำยันไว้ ภายในประกอบด้วยภาพแกะสลักพระพุทธรูปโดยใช้ผนังหินหน้าผานั้นเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตัวอาคารเครื่องไม้ที่แกะสลักลวดลายด้วยช่างที่มีฝีมืออันละเอียดอ่อนกับหินผาที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปขนาดต่างๆ รวมทั้งสองเป็นผนังห้องด้วยความงดงามลงตัว แสดงถึงความชาญฉลาด และเป็นสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณ วิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ** ซึ่งในเวลาอีกประมาณ 2 ปี ข้างหน้านี้ วัดลอยฟ้าตัวนี้ จะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้านในของวิหารและอาคารทั้งหลายแล้ว จะชมได้จากด้านล่างเท่านั้น**
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่พุทธสถานอู่ไถซาน เป็น 1 ใน 4 ของเขาพระพุทธศาสนาของจีน เฉกเช่น เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน), ผู่ถ่อซาน, จิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.อู่ไถซาน ซึ่งติดกับอำเภอฝันเจี่ยนซื่อ หมู่บ้านไท่หยวน อยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาทั้ง 5 ของอู่ไถซาน ทางตอนเหนือของเมืองไท่หยวน อู่ไถซานสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 กว่าเมตร ส่วนที่สูงที่สุด สูงถึง 3,052 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของที่ราบหัวเป่ย เป็นสถานที่ที่รวมวิวธรรมชาติ วัฒนธรรม พุทธศาสนาเข้าด้วยกัน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นพุทธบรรพตที่เก่าแก่มากที่สุดสร้างขึ้นในสมัยฮั่น ฝั่งตะวันออกบนภูเขาอู่ไถซานแห่งนี้ มีวัดพุทธทั้งหมด 64 แห่งด้วยกัน ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเขาอู่ไถซานเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรี ต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นปูชนียสถาน 1 ใน 4 สุดยอดของจีน วัดบนเขาแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือ วัดเขียวและวัดเหลือง วัดเขียวสำหรับพระภิกษุสงฆ์พำนัก ส่วนวัดเหลือง (วัดลามะศาสนาพุทธทิเบต) สำหรับพระลามะพำนัก จากนั้นนำชมวัดเสวี๋ยนถงซื่อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุด และสมบูรณ์ที่สุดในเขาไถซาน เป็นหนึ่งในห้าวิหารทางศาสนานิกายฌานชื่อดัง โดยทั่วไปมักจะเรียกว่า “จู่ซื่อ” (วิหารบรรพบุรุษ) ผู้ที่เดินทางมาสักการบูชาต้องเข้าวิหารแห่งนี้เป็นอันดับแรก รอบๆ บริเวณวิหารเหล่านี้ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่ทอดตัวยาวเหยียดเป็นคลื่นลูกแล้วลูกเล่า ต้นสน และต้นไป๋แซมอยู่ในวิหารต่างๆ ชูความเด่นสง่าน่าเกรงขามของวิหารยิ่งนัก เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของปูชนียสถานทางศาสนาพุทธ สร้างในสมัยราชวงศ์ตงฮั้นหมิงตี้ ยุค ค.ศ.58-75 ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้ท่านได้สักการะบูชา นอกจากนั้นยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุด มีน้ำหนักถึง 9,999 กิโลกรัม ระฆังใบนี้มีจุดสนใจมากอยู่ที่ความกังวานของเสียง เชิญท่านขอพรเสริมบารมีเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่าน จากนั้นนำท่านไหว้พระที่วัดผู๋ซาติ่ง เป็นหนึ่งในห้าสุดยอดวิหารบนเขาอู่ไถซาน เล่าลือกันว่าวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิหารพระมัญชุศรี” ในช่วงปลายปี หยุ่งเล่อของราชวงศ์หมิง มีศาสนิกชนทิเบตและมองโกเลียเข้าประจำวิหารแห่งนี้ องค์พระลามะเอกร่วมพำนักด้วย วิหารผู๋ซาติ่งก็เลยกลายเป็นสุดยอดวิหารลามะไป พระมหากษัตริย์คังซีและเฉียนหลง ทั้งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ชิงเคยเสด็จไปสักการะบูชาเขาอู่ไถซานหลายครั้งหลายครา และทุกครั้งที่เสด็จถึงก็จะประทับที่วิหารผู๋ซาติ่ง จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ่าย่วน
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก WUFENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สี่ วัดว่านฝอเก๋อ – วัดไต้โหลติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นลง) – ไท่หยวน – สวนวัฒนธรรมน้ำส้มสายชู – ผิงเหยา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ศาลเจ้าอูเอ๋อเมี่ยว วัดว่านฝอเก๋อ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง บริเวณโดยรอบๆ หอนั้น จะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนับหมื่นองค์ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่วัดไต้โหลติ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมวิวธรรมชาติอันแสนงดงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองไท่หยวน ชมสวนวัฒนธรรมน้ำส้มสายชู จิ๊กโฉ่ว (ซอสเปรี้ยว) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนอยู่ที่มณฑลซานซี วัฒนธรรมจิ๊กโฉ่วจึงถูกลงทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของซานซี สวนวัฒนธรรมน้ำส้มสายชูมีพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์แรกในมณฑลซานซีที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตจิ๊กโฉ่วแบบโบราณและแบบทันสมัย รวมถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจิ๊กโฉ่ว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ห้องจัดแสดงภาชนะต่างๆ ที่สำหรับเก็บใส่จิ๊กโฉ่ว อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ และวิธีรักษาโรคด้วยจิ๊กโฉ่วกว่า 700 วิธี ตั้งแต่สมัยราชวงค์ฮั่นตะวันตกเป็นต้นมา และอีกส่วนหลักก็คือสวนแสดงกระบวนการทำจิ๊กโฉ่ว ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวสนใจก็สามารถลงมือทำเองในบางกระบวน และชิมจิ๊กโฉ่วที่หอมเปรี้ยวละมุนลิ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองผิงเหยา
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HONGSHANYI HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่ห้า ผิงเหยา – เมืองโบราณผิงเหยา – บ้านตระกูลเฉียว – ไท่หยวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมเมืองโบราณผิงเหยา ซึ่งเป็นเมืองเก่า 1 ใน 4 ของจีน ที่ได้คงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียว เดิมเคยมีชื่อเรียกว่า “กู่เถา” ในราชวงศ์หมิงต้นๆ เพื่อปกป้องเมืองมิให้ชนชาติอื่นรุกล้ำเข้ามาก่อกวนรังควานในตอนใต้ จึงได้ก่อสร้างกำแพงเมืองในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้น มีรูปลักษณะคล้ายเต่า และได้สร้างหอประตูเมืองไว้ 6 แห่ง ทิศเหนือกับใต้ทิศละแห่ง ส่วนทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทิศละ 52 แห่ง ประตูที่หันหน้าไปทางทิศใต้เปรียบเสมือนหัวเต่า นอกประตูมีบ่อน้ำ 2 แห่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตาสองข้างของเต่า ส่วนประตูทางทิศเหนือเปรียบเสมือนหางเต่า และเป็นที่ลุ่มต่ำที่สุดของเมือง น้ำที่คั่งค้างไว้ภายในเมือง ล้วนต้องไหลผ่านประตูเมืองแห่งนี้ เปรียบเสมือนฝากความหวัง และอาศัยพลังของเต่าเทพนี้มาเสริมสร้างความมั่นคงของเมืองผิงเหยา ทำให้ตัวเมืองแข็งแกร่ง เหมือนเหล็กเพชร ปราศจากพิษภัย และอยู่ยงคงกระพัน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นชมบ้านตระกูลเฉียว เป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงในการตกแต่งบ้านที่สวยงามมาก ความเป็นมายาวนาน สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงช่วงปลาย ซึ่งได้รับการชมเชยว่าเป็นมุกเม็ดงามที่ไม่ค่อยปรากฏในประวัติศาสตร์การก่อสร้างบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน มีเนื้อที่ 8.724 ตารางเมตร มีสวนขนาดใหญ่ 6 แห่ง ขนาดเล็ก 19 แห่ง มีห้อง 313 ห้อง จนได้คำกล่าวขานว่า “ชมบ้านฮ่องเต้ คือ วังกู้กง, ชมบ้านราษฎร ก็คือบ้านตระกูลเฉียว” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไท่หยวน
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN MERCHANT INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่หก วัดจิ้นฉือ – พระแกะสลักเหมิงซาน – พิพิธภัณฑ์ซานซี – ช้อปปิ้งถนนหลิ่วเซี่ยง – ถนนอาหารพื้นเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่วัดจิ้นฉือ (Jinchi Temple) อยู่ห่างจากเมืองไท่หยวน ประมาณ 25 กม. สร้างอยู่ด้านหน้าของภูเขา Hanging Jar เดิมชื่อวัด Tang Shuyu สร้างในยุคราชวงศ์เว่ยเหนือ ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ตัวและอาคารต่างๆ ภายในวัดถูกสร้างเพิ่มเติม จึงมีความงดงามตามแปลกตาตามศิลปะยุคสมัยต่างๆ ประกอบกับความศรัทธาของผู้คนของลัทธิขงจื้อ พุทธศาสนา และลัทธิเต๋าปะปนกัน วัดจิ้นฉือจึงเป็นตัวอย่างของสุดยอดศิลปะและสถาปัตยกรรมจีนโบราณแห่งหนึ่ง ภายในวัดมีศาลาทรงแปลกตา ซึ่งสร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงองค์ชาย Tang Shuyu มีหลังซ้อนกันหลายชั้น รวมถึงศาลาไม้ที่เป็นศาลเจ้า Saint Mother Hall สูงราว 19 เมตร ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ใช้เสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากเพื่อรองรับน้ำหนัก หลังคามุงกระเบื้องสองชั้น การใช้เสาจำนวนมากจึงมีห้องระหว่างเสาดังกล่าว นับได้ดังนี้ ยาว 7 ห้อง ลึก 6 ห้อง และ 2 ห้องอยู่ด้านมุข หน้าศาลเจ้า นำท่านชมพระพุทธรูปเหมิงซานต้าฝัว พระพุทธรูปหินแกะสลักริมหน้าผาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของจีน ตั้งอยู่ที่เทือกเขาหมิงซาน สร้างขึ้นในยุคเป่ยฉีเทียนเป่า (ค.ศ.551 / พ.ศ.1094) ของราชวงศ์เหนือ หรือราว 1,462 ปีก่อน รูปปั้นพระพุทธรูปเหมิงซานต้าฝัว ประดิษฐานอยู่ริมหน้าผา ที่มีความสูง 66 เมตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาถึง 1 วัน 1 คืน ในการนำผ้าสีเหลืองอร่ามผืนยักษ์ น้ำหนักกว่า 400 กก. มาห่มคลุมองค์พระพุทธรูป ซึ่งเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมของโบราณในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี อยู่ริมแม่น้ำเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวน เขตเมืองเก่านครซีอาน ถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 ล้านหยวน รวมรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซาง ราชวงศ์เหนือ ราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์หยวน จนถึงหมิงและชิง มีพื้นที่ใช้สอย 51,000 ตรม. มีอาคารกลางและอาคาร 4 มุม ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการและศูนย์ศิลปะ จัดแสดงมรดกทางวัตนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งถนนหลิ่วเซี่ยง และถนนอาหารพื้นเมือง
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN MERCHANT INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่เจ็ด ไท่หยวน – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าสู่เมืองปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนำท่านสู่สถานีรถไฟเมืองไท่หยวน
08.24 น.
นำท่านเดินทางกลับเมืองปักกิ่งโดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G92
11.00 น.
ถึงเมืองปักกิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615
21.20 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info