โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
ไทย   
  ภูเก็ต
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ดูไบ
  ฮ่องกง
 
     Information
มองโกล เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ 7 วัน CA
ที่ตั้ง : ฮูฮอท
ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.  ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ฮูฮอท//หยินชวน-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ (ชั้นทัศนาจร)
2.  ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ
3.  วีซ่าเข้าประเทศจีน
4.  ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ 5 คืน 
5.  อาหารตามที่ระบุในรายการ
6.  จัดนำเที่ยวตามรายการ
7.  มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน 
8.  รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9.  นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
10.  ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
11.  แจกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ
12.  แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ  เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
9. ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
10.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

เอกสารในการยื่นวีซ่า (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ) 
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
4.สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประกาศ เริ่มตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2555 สถานทูตจีน ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.1 สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
  5.2 กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.3 ใบสูติบัตรตัวจริง (ใบเกิด)
เริ่มตั้งแต่วันที่ยื่นวีซ่า 29 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-7120885
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
•   บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
•   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
•   หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
•   บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
•   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
•   ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
•   กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
•   หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
•   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซียะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุในวงเงินจำนวนประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ค. - ก.ย. 29 ก.ค. – 4 ส.ค., 11 – 17 ส.ค., 2 – 8 ก.ย. 60
47,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22:30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง - ฮูเหอเฮาเทอะ (ฮูฮอท) - สุสานหวังเจาจิน – วัดต้าเจาซื่อ – พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์
01:00 น.
ออกเดินทางสู่ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980
06:20 น.
ถึงกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางต่อไฟล์ทภายในเพื่อไปยังเมืองฮูฮอท
09:05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองฮูเหอเฮาเทอะ (ฮูฮอท) โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1117
10:30 น.
ถึงสนามบิน เมืองฮูเหอเฮาเทอะ (ฮูฮอท) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN) เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม สุสานหวังเจาจิน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 หญิงงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตของจีนเพื่อความสันติสุขของประชาราษฎร์ นางยอมเสียสละทั้งกายและใจเข้าพิธีแต่งงานกับหูหัน กษัตริย์มองโกลเพื่อประสานไมตรีระหว่างชาวฮั่นและชนชาติกลุ่มน้อย ตัวสุสานหวังเจาจิน มีพื้นที่ประมาณ 47,000 ตรม. สูง 33 เมตร เล่ากันว่าในฤดูใบไม้ร่วง ทุ่งหญ้าทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งหมด น่าประหลาดที่คงแต่เฉพาะพื้นหญ้าที่สุสานฯ ยังมีสีเขียวอยู่ และนำท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจาซื่อ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน” เป็นวัดลามะแห่งแรกใน ฮูฮอท สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์ หมิง (ค.ศ. 1579-1580) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในฮูฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 2.55 เมตร หน้าองค์พระมีเสา 2 เสา แกะสลักสวยงามเป็นรูปมังกรสีทอง อันเป็นสิ่งที่บอกว่าวัดแห่งนี้จักรพรรดิ (คังซี) เคยเสด็จมาเยือน นอกจากนี้องค์ดาไลลามะที่ 3 ยังเคยเสด็จเยี่ยมวัดต้าเจาซื่อ ในปี ค.ศ. 1586 จากนั้นนำท่านศึกษาประวัติความเป็นมาของ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BAOGELI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว ** กรุณาเตรียมสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื่อไปค้างที่ทุ่งหญ้า 1 คืน นอนกระโจม **
วันที่สาม ฮูเหอเฮาเทอะ (ฮูฮอท) – วัด 5 เจดีย์ – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน – งานแสดงรอบกองไฟ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำชม วัด 5 เจดีย์ “อู่ถ่าซื่อ” สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงปีที่ 10 เจดีย์สูง 16.5 เมตร บนยอดเจดีย์มีเจดีย์เล็ก 5 องค์ รอบเจดีย์ได้มีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค์ เจดีย์นี้เป็นงานศิลป์แกะสลักด้วยฝีมือที่ประณีตอ่อนช้อย แสดงถึงอารยธรรมที่เก่าแก่โบราณของประวัติศาสตร์ชนชาติจีน นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง นำท่านเที่ยวชมทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดขอบฟ้า เนื่องด้วยฟ้าฝนชุ่มฉ่ำในทุกปีตั้งแต่เดือน 5 – 9 ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ผืนหญ้าเขียวขจีเสมือนพรมเนื้อนุ่มที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยดอกไม้ป่านานาพันธุ์มีความสวยงามดึงดูดผู้มาเยือน ท่านจะได้สัมผัสชาวมองโกลอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ปกคลุม 2 ใน 3 ส่วนของเมืองโฮฮอท เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนชาวมองโกล ที่มีชีวิตเรียบง่ายในความเป็นอยู่พักในกระโจม ดำเนินชีวิตประจำวันโดยการ เลี้ยงแพะ, แกะ, ม้าและอูฐ ให้ท่านได้ ชมการแสดงโชว์มวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...อาหารฟงวุ่ย (มือจับแพะ) ชมการแสดง “ระบำเชิญสุรา” และ การแสดงรอบกองไฟ * มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจ ค่ำนี้ท่านจะพักในกระโจมมองโกลแบบประยุกต์ (มีห้องน้ำในตัว) ก่อนเข้านอนอย่าลืมออกมายืนบนท้องทุ่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์และนับดวงดาวนับแสนดวงบนท้องฟ้ากว้าง (ควรนำไฟฉายขนาดเล็กพกพาติดตัวไปด้วย)
หมายเหตุ
พักกระโจมละ 2 ท่าน ไม่มีห้อง SINGLE (SGL)/ TRIPPLE (TRP) และไม่มีเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าบริการ (เดือนตุลาคม ถ้าอากาศหนาวเย็นจัดทำให้ไม่สามารถพักในกระโจมได้ อาจต้องกลับไปพักในเมืองฮูฮอท)
วันที่สี่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - ทะเลทรายร้อง (ทะเลทรายคูฉุนปู้ฉี่) – เอ๋อเอ่อตัวซือ
ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในตอนเช้าให้ท่านได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ กระโจมมองโกล หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเปาโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) มีสมญานามว่า “เมืองแห่งกวาง” ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเขตมองโกเลียใน เป็นฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่สำคัญของประเทศจีน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เนินทรายเสี่ยงซานวาน ซึ่งอยู่ในเขตทะเลทราย KUBUQI (20) KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 400 กิโลเมตรจากตะวันตกไปยังตะวันออก กว้าง 50 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 16,756 ตารางกิโลเมตร รอยต่อระหว่างที่ราบเขียวขจีกับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา นำทุกท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวกแล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย (ไม่รวมค่ารองเท้ากันทราย)เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจจากนั้นมอบความสนุกสนานประทับใจให้ท่านด้วยการนำทุกท่านขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย (ไม่รวมค่าบริการ) แล้วอิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิ นั่งรถ4WD ตะลุยทะเลทราย (ไม่รวมค่าเช่า), เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา (สูง 110 เมตร ชัน 45 องศา) ว่ากันว่าเมื่อไถลลงมา เนินทรายประหลาดจะมีเสียงร้องขอเชิญทุกท่านพิสูจน์ความลี้ลับนี้ด้วยตัวเองท่านสามารถลื่นไถลเนินทรายเล่นแบบช้าๆ ลงมาด้านล่างโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว (ก้น) ที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือจะเล่นแบบสุดมันส์โดยใช้สเลดจ์หรือสกีทราย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เสริม) นำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองเอ๋อเอ่อตัวซือ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JINXIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า เอ๋อเอ่อตัวซื่อ – สุสานเจงกิสข่าน – หยินชวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม สุสานเจงกิสข่าน (ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็นมหาบุรุษนักรบและนักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทรายชนชาติมองโกเลีย มีหอระลึกเจงกิสข่านเป็นทองคำแปดเหลี่ยมสูง 26 เมตร หลังคาออกแบบมองโกลประดับประดาด้วยกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาวสวยงาม ด้านในมีรูปปั้นเจงกิสข่านและชุดที่ใช้ออกรบ รูปภาพแสดงถึงชีวประวัติอันเกรียงไกร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยินชวน เมืองแห่งประวัติศาสตร์แดนมังกรที่มีความลี้ลับและมีความเจริญเป็นอย่างมากมาตั้งแต่สมัยอดีต อาทิ ราชวงศ์ซีเซี๊ยะ ที่มีความโด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นอย่าง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LULI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก หยินชวน – โรงถ่ายทำภาพยนตร์ – สุ่ยต้งโกว – สวนเก๋ากี้ 10,000 ไร่ – หยินชวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม โรงถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังคาวบอย ฮอลลีวูดเมืองจีน เมื่อต้นปี 2008 ได้มีการถ่ายหนังฟอร์มยักษ์เรื่อง เดอะมัมมี่ 3 ที่ใช้ฉากแสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ฉินซีฮ่องเต้กลับมาทวงราชบัลลังค์จากกองทัพที่โค่นยึดอำนาจ สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านชมเขตโบราณสถานหมู่ถํ้าสุ่ยต้งโกว ที่มีลํานํ้าสาขาของหวงเหอไหลกัดเซาะสองฟากฝั่งยาวกว่า ๖๐ กม. มีโพรงถํ้าใหญ่น้อยเรียงรายอยู่มากมาย เดิมเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ยุคหินเก่าเมื่อ ๓๐,๐๐๐ ปีก่อนในบริเวณดังกล่าวยังมีแนวกําแพงเมืองจีนสมัยราชวงศ์หมิง ที่อนุรักษ์ไว้ได้ดีที่สุดตอนหนึ่ง กําแพงเมืองจีนตอนนี้เป็นด่านทหารที่สําคัญตอนหนึ่งของกําแพงหมื่นลี้ เพราะต่อเนื่องกับเขตนอกด่านขนานยาวไปกับเขตมองโกเลียในเรียกสุ่ยต้งโกวจั้งปิงต้ง ที่ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องมายาวนานในเกือบทุกราชวงศ์ของจีน จากนั้นนำท่านชม สวนเก๋ากี้ ให้ท่านได้รู้ถึงวิธีการปลูกจนถึงการเลี้ยงดูจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวให้ท่านได้สูดถึงกลิ่นอายและกลิ่นหอมของต้นเก๋ากี้นี้กว่า 10,000 ไร่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LULI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เจ็ด หยินชวน – หมู่บ้านวัฒนธรรมอิสลาม – ปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านวัฒนธรรมอิสลาม ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านที่อร้าอร่ามไปด้วยสีขาวและสีทองสลับกันไป ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจและเป็นที่ระลึก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองหยินชวน
13.55 น.
เดินทางกลับปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 1214
15.40 น.
เดินทางถึงปักกิ่ง เตรียมตัวต่อเครื่องบินกลับสุวรรณภูมิ (ไม่ออกนอกสนามบิน)
19.35 น.
เหินฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA 979 (มีบริการอาหารค่ำบนเครื่องบิน)
23.40 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info