ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
มองโกล เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ 7 วัน CA
ที่ตั้ง : ฮูฮอท
ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.  ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ฮูฮอท//หยินชวน-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ (ชั้นทัศนาจร)
2.  ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ
3.  วีซ่าเข้าประเทศจีน
4.  ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ 5 คืน 
5.  อาหารตามที่ระบุในรายการ
6.  จัดนำเที่ยวตามรายการ
7.  มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน 
8.  รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9.  นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
10.  ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
11.  แจกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ
12.  แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ  เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
9. ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
10.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

เอกสารในการยื่นวีซ่า (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ) 
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
4.สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประกาศ เริ่มตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2555 สถานทูตจีน ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.1 สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
  5.2 กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.3 ใบสูติบัตรตัวจริง (ใบเกิด)
เริ่มตั้งแต่วันที่ยื่นวีซ่า 29 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-7120885
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
•   บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
•   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
•   หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
•   บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
•   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
•   ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
•   กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
•   หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
•   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซียะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุในวงเงินจำนวนประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. 2 – 8 ก.ย. 60
47,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22:30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง - ฮูเหอเฮาเทอะ (ฮูฮอท) - สุสานหวังเจาจิน – วัดต้าเจาซื่อ – พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์
01:00 น.
ออกเดินทางสู่ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980
06:20 น.
ถึงกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางต่อไฟล์ทภายในเพื่อไปยังเมืองฮูฮอท
09:05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองฮูเหอเฮาเทอะ (ฮูฮอท) โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1117
10:30 น.
ถึงสนามบิน เมืองฮูเหอเฮาเทอะ (ฮูฮอท) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN) เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม สุสานหวังเจาจิน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 หญิงงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตของจีนเพื่อความสันติสุขของประชาราษฎร์ นางยอมเสียสละทั้งกายและใจเข้าพิธีแต่งงานกับหูหัน กษัตริย์มองโกลเพื่อประสานไมตรีระหว่างชาวฮั่นและชนชาติกลุ่มน้อย ตัวสุสานหวังเจาจิน มีพื้นที่ประมาณ 47,000 ตรม. สูง 33 เมตร เล่ากันว่าในฤดูใบไม้ร่วง ทุ่งหญ้าทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งหมด น่าประหลาดที่คงแต่เฉพาะพื้นหญ้าที่สุสานฯ ยังมีสีเขียวอยู่ และนำท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจาซื่อ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน” เป็นวัดลามะแห่งแรกใน ฮูฮอท สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์ หมิง (ค.ศ. 1579-1580) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในฮูฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 2.55 เมตร หน้าองค์พระมีเสา 2 เสา แกะสลักสวยงามเป็นรูปมังกรสีทอง อันเป็นสิ่งที่บอกว่าวัดแห่งนี้จักรพรรดิ (คังซี) เคยเสด็จมาเยือน นอกจากนี้องค์ดาไลลามะที่ 3 ยังเคยเสด็จเยี่ยมวัดต้าเจาซื่อ ในปี ค.ศ. 1586 จากนั้นนำท่านศึกษาประวัติความเป็นมาของ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BAOGELI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว ** กรุณาเตรียมสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื่อไปค้างที่ทุ่งหญ้า 1 คืน นอนกระโจม **
วันที่สาม ฮูเหอเฮาเทอะ (ฮูฮอท) – วัด 5 เจดีย์ – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน – งานแสดงรอบกองไฟ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำชม วัด 5 เจดีย์ “อู่ถ่าซื่อ” สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงปีที่ 10 เจดีย์สูง 16.5 เมตร บนยอดเจดีย์มีเจดีย์เล็ก 5 องค์ รอบเจดีย์ได้มีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค์ เจดีย์นี้เป็นงานศิลป์แกะสลักด้วยฝีมือที่ประณีตอ่อนช้อย แสดงถึงอารยธรรมที่เก่าแก่โบราณของประวัติศาสตร์ชนชาติจีน นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง นำท่านเที่ยวชมทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดขอบฟ้า เนื่องด้วยฟ้าฝนชุ่มฉ่ำในทุกปีตั้งแต่เดือน 5 – 9 ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ผืนหญ้าเขียวขจีเสมือนพรมเนื้อนุ่มที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยดอกไม้ป่านานาพันธุ์มีความสวยงามดึงดูดผู้มาเยือน ท่านจะได้สัมผัสชาวมองโกลอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ปกคลุม 2 ใน 3 ส่วนของเมืองโฮฮอท เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนชาวมองโกล ที่มีชีวิตเรียบง่ายในความเป็นอยู่พักในกระโจม ดำเนินชีวิตประจำวันโดยการ เลี้ยงแพะ, แกะ, ม้าและอูฐ ให้ท่านได้ ชมการแสดงโชว์มวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...อาหารฟงวุ่ย (มือจับแพะ) ชมการแสดง “ระบำเชิญสุรา” และ การแสดงรอบกองไฟ * มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจ ค่ำนี้ท่านจะพักในกระโจมมองโกลแบบประยุกต์ (มีห้องน้ำในตัว) ก่อนเข้านอนอย่าลืมออกมายืนบนท้องทุ่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์และนับดวงดาวนับแสนดวงบนท้องฟ้ากว้าง (ควรนำไฟฉายขนาดเล็กพกพาติดตัวไปด้วย)
หมายเหตุ
พักกระโจมละ 2 ท่าน ไม่มีห้อง SINGLE (SGL)/ TRIPPLE (TRP) และไม่มีเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าบริการ (เดือนตุลาคม ถ้าอากาศหนาวเย็นจัดทำให้ไม่สามารถพักในกระโจมได้ อาจต้องกลับไปพักในเมืองฮูฮอท)
วันที่สี่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - ทะเลทรายร้อง (ทะเลทรายคูฉุนปู้ฉี่) – เอ๋อเอ่อตัวซือ
ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในตอนเช้าให้ท่านได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ กระโจมมองโกล หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเปาโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) มีสมญานามว่า “เมืองแห่งกวาง” ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเขตมองโกเลียใน เป็นฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่สำคัญของประเทศจีน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เนินทรายเสี่ยงซานวาน ซึ่งอยู่ในเขตทะเลทราย KUBUQI (20) KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 400 กิโลเมตรจากตะวันตกไปยังตะวันออก กว้าง 50 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 16,756 ตารางกิโลเมตร รอยต่อระหว่างที่ราบเขียวขจีกับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา นำทุกท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวกแล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย (ไม่รวมค่ารองเท้ากันทราย)เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจจากนั้นมอบความสนุกสนานประทับใจให้ท่านด้วยการนำทุกท่านขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย (ไม่รวมค่าบริการ) แล้วอิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิ นั่งรถ4WD ตะลุยทะเลทราย (ไม่รวมค่าเช่า), เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา (สูง 110 เมตร ชัน 45 องศา) ว่ากันว่าเมื่อไถลลงมา เนินทรายประหลาดจะมีเสียงร้องขอเชิญทุกท่านพิสูจน์ความลี้ลับนี้ด้วยตัวเองท่านสามารถลื่นไถลเนินทรายเล่นแบบช้าๆ ลงมาด้านล่างโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว (ก้น) ที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือจะเล่นแบบสุดมันส์โดยใช้สเลดจ์หรือสกีทราย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เสริม) นำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองเอ๋อเอ่อตัวซือ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JINXIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า เอ๋อเอ่อตัวซื่อ – สุสานเจงกิสข่าน – หยินชวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม สุสานเจงกิสข่าน (ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็นมหาบุรุษนักรบและนักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทรายชนชาติมองโกเลีย มีหอระลึกเจงกิสข่านเป็นทองคำแปดเหลี่ยมสูง 26 เมตร หลังคาออกแบบมองโกลประดับประดาด้วยกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาวสวยงาม ด้านในมีรูปปั้นเจงกิสข่านและชุดที่ใช้ออกรบ รูปภาพแสดงถึงชีวประวัติอันเกรียงไกร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยินชวน เมืองแห่งประวัติศาสตร์แดนมังกรที่มีความลี้ลับและมีความเจริญเป็นอย่างมากมาตั้งแต่สมัยอดีต อาทิ ราชวงศ์ซีเซี๊ยะ ที่มีความโด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นอย่าง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LULI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก หยินชวน – โรงถ่ายทำภาพยนตร์ – สุ่ยต้งโกว – สวนเก๋ากี้ 10,000 ไร่ – หยินชวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม โรงถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังคาวบอย ฮอลลีวูดเมืองจีน เมื่อต้นปี 2008 ได้มีการถ่ายหนังฟอร์มยักษ์เรื่อง เดอะมัมมี่ 3 ที่ใช้ฉากแสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ฉินซีฮ่องเต้กลับมาทวงราชบัลลังค์จากกองทัพที่โค่นยึดอำนาจ สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านชมเขตโบราณสถานหมู่ถํ้าสุ่ยต้งโกว ที่มีลํานํ้าสาขาของหวงเหอไหลกัดเซาะสองฟากฝั่งยาวกว่า ๖๐ กม. มีโพรงถํ้าใหญ่น้อยเรียงรายอยู่มากมาย เดิมเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ยุคหินเก่าเมื่อ ๓๐,๐๐๐ ปีก่อนในบริเวณดังกล่าวยังมีแนวกําแพงเมืองจีนสมัยราชวงศ์หมิง ที่อนุรักษ์ไว้ได้ดีที่สุดตอนหนึ่ง กําแพงเมืองจีนตอนนี้เป็นด่านทหารที่สําคัญตอนหนึ่งของกําแพงหมื่นลี้ เพราะต่อเนื่องกับเขตนอกด่านขนานยาวไปกับเขตมองโกเลียในเรียกสุ่ยต้งโกวจั้งปิงต้ง ที่ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องมายาวนานในเกือบทุกราชวงศ์ของจีน จากนั้นนำท่านชม สวนเก๋ากี้ ให้ท่านได้รู้ถึงวิธีการปลูกจนถึงการเลี้ยงดูจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวให้ท่านได้สูดถึงกลิ่นอายและกลิ่นหอมของต้นเก๋ากี้นี้กว่า 10,000 ไร่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LULI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เจ็ด หยินชวน – หมู่บ้านวัฒนธรรมอิสลาม – ปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านวัฒนธรรมอิสลาม ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านที่อร้าอร่ามไปด้วยสีขาวและสีทองสลับกันไป ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจและเป็นที่ระลึก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองหยินชวน
13.55 น.
เดินทางกลับปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 1214
15.40 น.
เดินทางถึงปักกิ่ง เตรียมตัวต่อเครื่องบินกลับสุวรรณภูมิ (ไม่ออกนอกสนามบิน)
19.35 น.
เหินฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA 979 (มีบริการอาหารค่ำบนเครื่องบิน)
23.40 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info