โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
ไทย   
  ภูเก็ต
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ดูไบ
  ฮ่องกง
 
     Information
มอสโก ซากอส คาซัคสถาน 6 วัน KC
ที่ตั้ง : มอสโก
ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าห้องพักโรงแรมสำหรับห้องมาตรฐานในโปรแกรม(ห้องTwin)
* ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana ชั้นEconomy Class
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในโปรแกรม
* ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว
* ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว รวมถึงค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน หรือค่าจอดรถ
* ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการท่องเที่ยว สูงสุด1ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ และค่าการใช้บริการพิเศษอื่นๆ
- ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าทำวีซ่าของคนต่างชาติ หรือ ค่าทำวีซ่าแบบพิเศษต่างๆ
- ค่ายานพาหนะพิเศษอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ม้า, รถม้า ฯลฯเป็นต้น
- ค่าทิป 5USD/วัน/คน

การชำระค่าทัวร์:
มัดจำท่านละ 20,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ20 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยว และเมนูอาหารหรือร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหาเช่น นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
*การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดในกรุ๊ปทัวร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. - พ.ค. 10 – 15 ก.ย., 8 – 13 ต.ค., 19 – 23 พ.ย. 60
49,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงอัลมาตี้
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Air Astana โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารเช็คอิน
10.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงอัลมาตี้ คาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana (KC) เที่ยวบินที่ KC932
16.30 น.
เดินทางถึงกรุงอัลมาตี้ เพื่อรอต่อไฟล์ทไปยังกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
19.15 น.
ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Air Astana (KC) เที่ยวบินที่ KC139
21.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโวในกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองมอสโคว์โดยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงมอสโคว์เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายกรุงมอสโคว์นั้นก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่สอง กรุงมอสโคว์ - พระราชวัง เครมลิน - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากูม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ สแปร์โรว์ฮิลล์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวกรุงมอสโคว์ที่สวยงามที่สุด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเลนินอันงดงามและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงมอสโคว์ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวัง เครมลิน ความน่าสนใจของเครมลินเริ่มขึ้นตั้งแต่ป้อมประตู โดยรอบเครมลินนี้จะมีป้อมหรือหอคอยอยู่ทั้งหมด 20 แห่ง ป้อมแต่ละ ป้อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความสูงของป้อม การตกแต่ง เช่นบางป้อมมีดาวแดงประดับอยู่บนยอด บางป้อมทำเป็นหอนาฬิกา ท่านจะได้ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1586 ว่ากันว่าเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 40 ตันด้วยกัน แถมด้านหน้าปืนใหญ่ยังมีลูกกระสุนตั้งซ้อนกันอยู่ด้านหน้า 4 ลูกโดยแต่ละลูกก็หนักถึง1ตัน ทีเดียว จากนั้นชมระฆังของพระเจ้าซาร์ ซึ่งนับเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกเช่นกัน ระฆังนี้น้ำหนักกว่า 200 ตัน และมีลวดลายสวยงามบน ตัวระฆัง แต่น่าเสียดายที่ระฆังนี้ยังไม่เคยมีเสียงหรือไม่เคยถูกใช้สักครั้ง เพราะในขั้นตอนการหล่อยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ ตัวระฆังยังอยู่ในเตาหล่อใต้ดิน ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นภายในเครมลิน หลังจากเพลิงสงบน้ำที่ใช้ดับไฟได้ซึมลงไปในเตา อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระฆังร้าวและแตกออกมา ซึ่งเฉพาะส่วนที่แตกออกมานั้นมีน้ำหนักมากถึง 11ตันเลยทีเดียว นำท่านชมส่วนของพระบรมมหาราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวังเครมลินถือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในเครมลิน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น นำท่านสู่ จัตุรัสแดง หรือ Red square จตุรัสใจกลางกรุงมอสโคว์ที่รายล้อมไปด้วยสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจอยู่มากมาย อาทิเช่น มหาวิหารเซนต์บาซิลที่มีสีสันสดใสราวกับลูกกวาด หอนาฬิกาขนาดใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ห้างกูม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซียที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโซเวียต ซึ่งมีความสวยงามแปลกตาด้วยสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโซเวียต และอื่นๆที่น่าสนใจในบริเวณจตุรัสแดงแห่งนี้ นำท่านชมตามจุดที่น่าสนใจต่างๆในกรุงมอสโคว์อาทิเช่น จัตุรัสแดง, ปอกลอนนาย่าฮิลล์, วิหารเซนต์บาซิลแวะช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากูม, และสถานที่อื่นๆที่สวยงามซึ่งบางสถานที่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ของประเทศตลอดช่วงบ่ายก่อนนำท่านเข้ารับประทานอาหารเย็น
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่สาม มอสโคว์ - ซากอส - แวเดนฮา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์กาแยฟโปรสาต ซึ่งตั้งชื่อตามนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาท ที่เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองนี้ ตามตำนานเชื่อว่านักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตมีพลังพิเศษสามารถรักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายเป็นปกติได้ และยังสามารถให้พรเพื่อให้ทหารที่จะไปรบได้รับชัยชนะกลับมาได้อีกด้วย ซึ่งเมืองนี้มีชื่อเดิมว่าซากอสเมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18 อีกทั้งยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำไข่ปลาคาร์เวียร์อีกด้วย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งเมืองเซอร์กาแยฟโปรสาต สถานที่จัดแสดงศิลปะต่างที่งดงามจากในอดีตของเมืองนี้ อีกทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตที่รุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันให้ท่านได้ทราบอีกด้วย นำท่านชม โบสถ์โฮลี่ทรีนิตี้ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้มีลักษณะเป็นรูปโดมหัวหอมสีทอง ภายในโบสถ์มีโลงศพแก้วที่บรรจุกระดูกของนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตที่ชาวเมืองให้ความศรัทธาตั้งอยู่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น ก่อนกลับเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว์นำท่านแวะเข้าชม แวเดนฮาซึ่งเป็น พาวิลเลี่ยนที่ได้ รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างไว้ให้ท่านได้เดินชมและถ่ายรูปสวยๆอย่างจุใจ โดยภายในแวเดนฮาจะมีแปลงดอกไม้ที่สวยงามขนาดใหญ่ ประติมากรรมน้ำพุสุดอลังการ รูปปั้นสตาลิน เครื่องบินพาณิชสมัยโซเวียต รวมถึงกระสวยอวกาศในยุคแรกๆ และอิ่นๆที่น่าสนใจและเปลกตาอีกมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านกลับสู่กรุงมอสโคว์
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ มอสโคว์ - รถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือแม่น้ำมัสกวา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีการจัดระบบรถไฟใต้ดินที่ดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟใต้ดินที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดในโลกอีกด้วยโดยพัฒนาการขั้นสูงสุดของสถาปัตยกรรมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ก็คือกลุ่มสถานีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง สถาปัตยกรรมที่ปรากฏภายในกลุ่มสถานีนี้คือการสะท้อนถึงเหตุการณ์การรวมชาติโซเวียตและเป็นการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมจากอารยธรรมโบราณที่แสดงถึงความเจริญทางศิลปะวิทยาการมาเป็นสื่อสะท้อนถึงชัยชนะและความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัต ถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ปี 1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็นอพาร์ทเมนท์ที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน ต่อมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รู้จัก และคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น นำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) ตั้งอยู่ที่เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ในสมัยของสตาลินเคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านสู่ท่าเทียบเรือแม่น้ำมัสกวาใจกลางกรุงมอสโคว์เพื่อล่องเรือชมวิวเมืองมอสโคว์ สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.00 น
ออกเดินทางสู่กรุงอัลมาตี้ คาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana (KC) เที่ยวบินที่ KC140
วันที่ห้า คาซัคสถาน - เที่ยวชมเมือง - ตลาดกรีนมาเก็ต - สกีรีสอร์ท - โชว์การแสดง
05.30 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ คาซัคสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางในทวีปเอเชีย และเป็นสาธารณรัฐในอดีตสหภาพโซเวียต มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในเอเชียกลาง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก และ เมืองอัลมาตี้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถาน มีประชากร 1, 226,000 คน ซึ่งคิดเป็น 8% ของประชากรในประเทศคาซัคสถาน ปัจจุบันประเทศคาซัคสถานเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล เป็นประเทศผลิตน้ำมันส่งออกใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
นำท่าน เที่ยวชมเมือง และสถานที่สำคัญๆของเมืองอัลมาตี้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดกรีนมาเก็ต (Green Market) ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ชื่อดังแห่งหนึ่งของชาวเมืองอัลมาตี้ จะมีของสดและของอื่นๆมากมายให้เลือกซื้อ จากนั้นนำท่านสู่ สกีรีสอร์ท (Ski Resort) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนที่มาเยือนเมืองอัลมาตี้ ในช่วงหน้าหนาว เพราะจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ อีกทั้งยังสามารถที่จะนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปบนยอดเขาและเล่นสกีได้อีกด้วย
19.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อม ชมโชว์การแสดง จากชาวอัลมาตี้
21.30 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอัลมาตี้
วันที่หก คาซัคสถาน - สุวรรณภูมิ
01.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Astana (KC) เที่ยวบินที่ KC931
08.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info