ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน TG
ที่ตั้ง : โฮจิมินห์
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินเไป-กลับ สายการบินเวียดนามชั้นประหยัด, ค่าประกันภัยทางเครื่องบิน, ค่าที่พักและอาหารตามรายการ, ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ, ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
-ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 3 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (สําหรับหัวหน้าทัวร์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า) 
-ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ
-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ        
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

คนไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า ต้องใช้หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000  บาท
ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน
การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท


 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. 20 - 24 ก.ย. 60
23,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - มุยเน่
05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตูที่ 2-3 สายการบินไทย ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ
07.45 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 550
09.15 น.
ถึงสนามบินโฮจิมินห์ ทำพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ให้ท่านชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ชมโบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่มุยเน่ จ.ฟานเทียต ระยะทาง 250 กม. ประมาณ 5-6 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะทำไร่ ทำสวน เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจคือการจราจรและเสียงแตรรถ เมื่อเดินทางถึง จ.ฟานเทียต (มุยเน่) บรรยากาศคล้ายเกาะช้างเมืองไทย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำ ท่านเข้าสู่ที่พัก Park Diamond 4*
วันที่สอง หาดมุยเน่ - ทะเลทรายขาว, ทะเลทรายแดง - Fairy Stream - เมืองดาลัด - ตลาดราตรีดาลัด
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นมุ่งหน้าสู่หาดมุยเน่ จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องไม่พลาด ชมทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ท่านสามารถเลือกใช้บริการสไลด์เดอร์บนสันทราย ขับรถ ATV หรือนั่งรถจิ๊บขึ้นไปดูวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายได้ (ไม่รวมในทัวร์) จากนั้นชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้างเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป ชมซุ่ยเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Fairy Stream มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง ถอดรองเท้าเข้าไปเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆ สองข้างทางอีกด้วย ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรือประมงนับร้อยๆ ลำสุดลุกหูลูกตา บริเวณจุดชมวิว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่เมืองดาลัด ระยะทางประมาณ 180 กม. (ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆ ขุนเขา ท่านจะเห็นไร่แก้วมังกร ไร่กาแฟ ซึ่งเส้นทางที่นำท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่า ปารีสตะวันออก เมืองแห่งดอกไม้ หรือเมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศษ ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส และชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัย ใหม่ ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสัน หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสำหรับคู่รัก เมืองดาลัด อากาศจะหนาวตลอดทั้งปี
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก La Sapinette 4*
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์เมืองดาลัด - CRAZY HOUSE - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า - ชมวัดตั๊กลัม - ทะเลสาบเตียนลัม น้ำตกดาทันลา - สถานีรถไฟเก่าดาลัด Love Valley - ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังบ๋าวได๋
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม Crazy house บ้านหน้าตาแปลกประหลาดแต่น่าสนใจยิ่ง จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดตั๊กลัม วัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงามเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นนำท่านไปชมน้ำตกดาทันลา น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด โดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถรางลงไปดูน้ำตก น่าตื่นเต้นประทับใจ ชมสถานีรถไฟดาลัด (Old railway Station) ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนามและอินโดจีน สถานีถูกสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกันมีสามหลังคามุก สถานีได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอันเก่าแก่
12.00 น.
รับประทานอาหารในภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เขาลังเบียง (Lang Biang) เป็นยอดเขาสูงที่สุดของเมืองดาลัด และสูงสุดทางเวียดนามใต้อีกด้วย ดังนั้นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่นี่จึงสวยงามมาก สามารถเห็นวิวขุนเขาซับซ้อนอย่างมีมิติ (รวมรถจี๊บ ขึ้นเขา ) จากนั้นนำท่านชม สวนพฤษศาสตร์หรือสวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็น เมืองดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็ต้องไปสวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากทั้งกล้วยไม้ พันธ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมที่แสนจะตระการตา ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกที่มีอยู่ในเวียดนามเกือบทั้งหมดส่งออกไปจากดาลัด จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเจดีย์มังกร (Dragon pagoda) เป็นวัดศานาพุทธศาสนนิกายเซนในแบบของชาวเวียดนาม ชมความโรแมนติกของดาลัทที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1,500 เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือน และแปลงดอกไม้ จนได้ฉายาว่าปารีสแห่งอินโดจีน
18.00 น.
รับประทานอาหารในภัตตาคาร จากนั้นเข้าที่พัก La Sapinette 4*
วันที่สี่ ดาลัด (เครื่องบิน) - โฮจิมินห์ - ซิตี้ ทัวร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัด
09.40 น.
เหินฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ VJ361
10.30 น.
ถึงนครโฮจิมินห์ ชมโรงละครโอเปร่า และศาลากลางนครโฮจิมินห์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ใจกลางเมือง ชมทำเนียบประธานาธิบดี เมื่ออดีตที่นี่เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีเวียดนามใต้ เมื่อครั้งที่เวียดนามเหนือชนะเวียดนามใต้ทำเนียบแห่งนี้ก็ถูกยึด และปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว ชมพิพิธภัณท์สงคราม สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1957-1975) เป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน ส่วนเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา สงครามเวียดนามจบลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือและรวมประเทศเวียดนามทั้งสองเข้าด้วยกัน
เย็น
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อม บริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียงดนตรี หลังอาหารเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Lavender Boutique
วันที่ห้า โฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่เมืองกู่จี เพื่อไปชมอุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกา รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย จากนั้นเดินทางกลับสู่โฮจิมินห์ ซิตี้
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดเทียนหาว หรือ วัดเจ้าแม่สวรรค์ ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปีเลยทีเดียว ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ เปรียบได้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมในเมืองไทย นอกจากนี้วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆ อีกหลายองค์ จากนั้นชมอุโมงค์ถูเทียม ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 54 มีความยาว 1,459 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของระบบถนนมอเตอร์เวย์ 6 ช่องจราจรแนวตะวันออก-ตะวันตก ระยะทางกว่า 22 กิโลเมตร มูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ เชื่อมย่านรอบนอกนครโฮจิมินห์ กับทางหลวงสาย 1A แนวเหนือ-ใต้ที่มุ่งสู่กรุงฮานอยและจังหวัดภาคเหนือ ลอดแม่น้ำไซ่ง่อนซึ่งเป็นถนนลอดแม่น้ำที่สวยงาม อิสระ ช็อปปิ้งตลาดเบนทาน ช็อปปิ้งตลาดเบนถาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เย็น
อิสระอาหารเย็น
20.50 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 557
22.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและภาษีน้ำมันของสายการบินที่มีการปรับตัวขึ้น
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info