โฮจิมินห์
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  ฮูฮอท
  มอสโก
  ฮ่องกง
 
     Information
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน TG
ที่ตั้ง : โฮจิมินห์
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินเไป-กลับ สายการบินเวียดนามชั้นประหยัด, ค่าประกันภัยทางเครื่องบิน, ค่าที่พักและอาหารตามรายการ, ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ, ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
-ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 3 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (สําหรับหัวหน้าทัวร์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า) 
-ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ
-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ        
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

คนไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า ต้องใช้หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000  บาท
ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน
การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท


 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. - ก.ย. 23 - 27 ส.ค., 6 - 10, 20 - 24 ก.ย. 60
23,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - มุยเน่
05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตูที่ 2-3 สายการบินไทย ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ
07.45 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 550
09.15 น.
ถึงสนามบินโฮจิมินห์ ทำพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ให้ท่านชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ชมโบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่มุยเน่ จ.ฟานเทียต ระยะทาง 250 กม. ประมาณ 5-6 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะทำไร่ ทำสวน เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจคือการจราจรและเสียงแตรรถ เมื่อเดินทางถึง จ.ฟานเทียต (มุยเน่) บรรยากาศคล้ายเกาะช้างเมืองไทย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำ ท่านเข้าสู่ที่พัก Park Diamond 4*
วันที่สอง หาดมุยเน่ - ทะเลทรายขาว, ทะเลทรายแดง - Fairy Stream - เมืองดาลัด - ตลาดราตรีดาลัด
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นมุ่งหน้าสู่หาดมุยเน่ จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องไม่พลาด ชมทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ท่านสามารถเลือกใช้บริการสไลด์เดอร์บนสันทราย ขับรถ ATV หรือนั่งรถจิ๊บขึ้นไปดูวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายได้ (ไม่รวมในทัวร์) จากนั้นชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้างเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป ชมซุ่ยเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Fairy Stream มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง ถอดรองเท้าเข้าไปเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆ สองข้างทางอีกด้วย ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรือประมงนับร้อยๆ ลำสุดลุกหูลูกตา บริเวณจุดชมวิว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่เมืองดาลัด ระยะทางประมาณ 180 กม. (ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆ ขุนเขา ท่านจะเห็นไร่แก้วมังกร ไร่กาแฟ ซึ่งเส้นทางที่นำท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่า ปารีสตะวันออก เมืองแห่งดอกไม้ หรือเมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศษ ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส และชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัย ใหม่ ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสัน หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสำหรับคู่รัก เมืองดาลัด อากาศจะหนาวตลอดทั้งปี
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก La Sapinette 4*
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์เมืองดาลัด - CRAZY HOUSE - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า - ชมวัดตั๊กลัม - ทะเลสาบเตียนลัม น้ำตกดาทันลา - สถานีรถไฟเก่าดาลัด Love Valley - ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังบ๋าวได๋
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม Crazy house บ้านหน้าตาแปลกประหลาดแต่น่าสนใจยิ่ง จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดตั๊กลัม วัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงามเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นนำท่านไปชมน้ำตกดาทันลา น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด โดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถรางลงไปดูน้ำตก น่าตื่นเต้นประทับใจ ชมสถานีรถไฟดาลัด (Old railway Station) ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนามและอินโดจีน สถานีถูกสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกันมีสามหลังคามุก สถานีได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอันเก่าแก่
12.00 น.
รับประทานอาหารในภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เขาลังเบียง (Lang Biang) เป็นยอดเขาสูงที่สุดของเมืองดาลัด และสูงสุดทางเวียดนามใต้อีกด้วย ดังนั้นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่นี่จึงสวยงามมาก สามารถเห็นวิวขุนเขาซับซ้อนอย่างมีมิติ (รวมรถจี๊บ ขึ้นเขา ) จากนั้นนำท่านชม สวนพฤษศาสตร์หรือสวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็น เมืองดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็ต้องไปสวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากทั้งกล้วยไม้ พันธ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมที่แสนจะตระการตา ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกที่มีอยู่ในเวียดนามเกือบทั้งหมดส่งออกไปจากดาลัด จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเจดีย์มังกร (Dragon pagoda) เป็นวัดศานาพุทธศาสนนิกายเซนในแบบของชาวเวียดนาม ชมความโรแมนติกของดาลัทที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1,500 เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือน และแปลงดอกไม้ จนได้ฉายาว่าปารีสแห่งอินโดจีน
18.00 น.
รับประทานอาหารในภัตตาคาร จากนั้นเข้าที่พัก La Sapinette 4*
วันที่สี่ ดาลัด (เครื่องบิน) - โฮจิมินห์ - ซิตี้ ทัวร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัด
09.40 น.
เหินฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ VJ361
10.30 น.
ถึงนครโฮจิมินห์ ชมโรงละครโอเปร่า และศาลากลางนครโฮจิมินห์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ใจกลางเมือง ชมทำเนียบประธานาธิบดี เมื่ออดีตที่นี่เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีเวียดนามใต้ เมื่อครั้งที่เวียดนามเหนือชนะเวียดนามใต้ทำเนียบแห่งนี้ก็ถูกยึด และปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว ชมพิพิธภัณท์สงคราม สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1957-1975) เป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน ส่วนเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา สงครามเวียดนามจบลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือและรวมประเทศเวียดนามทั้งสองเข้าด้วยกัน
เย็น
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อม บริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียงดนตรี หลังอาหารเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Lavender Boutique
วันที่ห้า โฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่เมืองกู่จี เพื่อไปชมอุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกา รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย จากนั้นเดินทางกลับสู่โฮจิมินห์ ซิตี้
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดเทียนหาว หรือ วัดเจ้าแม่สวรรค์ ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปีเลยทีเดียว ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ เปรียบได้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมในเมืองไทย นอกจากนี้วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆ อีกหลายองค์ จากนั้นชมอุโมงค์ถูเทียม ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 54 มีความยาว 1,459 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของระบบถนนมอเตอร์เวย์ 6 ช่องจราจรแนวตะวันออก-ตะวันตก ระยะทางกว่า 22 กิโลเมตร มูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ เชื่อมย่านรอบนอกนครโฮจิมินห์ กับทางหลวงสาย 1A แนวเหนือ-ใต้ที่มุ่งสู่กรุงฮานอยและจังหวัดภาคเหนือ ลอดแม่น้ำไซ่ง่อนซึ่งเป็นถนนลอดแม่น้ำที่สวยงาม อิสระ ช็อปปิ้งตลาดเบนทาน ช็อปปิ้งตลาดเบนถาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เย็น
อิสระอาหารเย็น
20.50 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 557
22.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและภาษีน้ำมันของสายการบินที่มีการปรับตัวขึ้น
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info