โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
เที่ยวฮกเกี้ยน ไท่หนิง หัวอัน 6 วัน MF
ที่ตั้ง : เซียะเหมิน
ราคาเริ่มต้นที่ 30,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี๊ยะเหมิน-ฝูโจว -กรุงเทพฯ    
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
* ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (2 ท่านต่อ 1 ห้อง)      
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ             
* ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  
* ค่าวีซ่าจีน (พาสปอร์ตไทย) 4 วันทำการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ - ค่านำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 20 ก.ก.  
- ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ   
- ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)   
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/ท่าน /วัน    
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/ท่าน /วัน
- ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน / ท่าน / วัน               

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจีน  ผู้ใหญ่ และ เด็ก
1.  หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือจะกรอกแบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี  เตรียมเอกสาร  เพิ่มเติม  จาก ข้อ  1,
3.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
4.  หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
     - กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
     - กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
     - กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6.  สำเนาทะเบียนสมรสของพ่อแม่ (ถ้ามี)    7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)    8. สำเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5  สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2. ส่วนเหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น )
1.    การยกเลิก ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง  40   วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000.-
2.    ยกเลิกก่อนเดินทาง 18  วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50% ของราคาทัวร์    
3.    ยกเลิกก่อนเดินทาง 12  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องมีการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศด้วยกรณีข้างต้นไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHTและCHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัว หรือ นำใส่กระเป๋าเดินทางมากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย สูญหายกระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระกรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้  ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
มี.ค. 25 - 30 มี.ค. 60
30,900.-
มาฆบูชา 11 - 16 ก.พ. 60
31,900.-
เม.ย. - มิ.ย. 22 - 27 เม.ย., 13 - 18, 20 - 25 พ.ค., 27 พ.ค. - 1 มิ.ย., 3 - 8, 17 - 22, 24 - 29 มิ.ย. 60
30,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี๊ยะเหมิน
12.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุววรณภูมิกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
15.50 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MF 854
19.45 น.
ถึงสนามบินเซี๊ยะเหมิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก XIAMENPLAZAHOTEL 4 * หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซี๊ยะเหมิน - หัวอัน – มรดกโลกด้านปฎิมากรรม บ้านดินต้าตี้ถูโหลว - หยงอัน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮั๋วอัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชม บ้านดินเอ้ออี๋โหลว สร้างในปี ค.ศ. 1740 มีเนื้อที่ 9,300 ตารางเมตร เป็นบ้านดินรูปกลม 2 รอบทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 16 หน่วย ทั้งหมด 213 ห้อง เป็นบ้านดินที่มีกำแพงหนาที่สุด วางแผนดีที่สุดรักษาดีที่สุดและน่าอยู่ที่สุดใน บรรดาบ้านดินของฮกเกี้ยน ได้ถูกยกย่องว่าเป็น “ราชาแห่งบ้านดิน” คำว่า เอ้ออี๋ มาจากคำว่ากวี 2,500 กว่าปีก่อน หมายถึง บ้านที่ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและอยู่เย็นเป็นสุข
กลางวัน
รับประทานอาหาร ชวนชิมอาหารพื้นเมืองหัวอัน หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตงหยางโหลว สร้างในปี ค.ศ. 1817 โดยนายเจี๋ยงจงซื่อ หลานของนายเจี่ยงซื่อฉง ผู้สร้างเอ้ออี๋โหลว มีเนื้อที่ 2,200 ตารางเมตร เป็นบ้านดินที่อยู่สบายที่สุดเพราะห้องโถง ห้องครัวและห้องน้ำใหญ่ กว่าบ้านดินที่อื่น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ้านดินหนานหยางโหลว สร้างในปี ค.ศ 1817 เช่นกัน มีเนื้อที่ 3,100 ตารางเมตร มี 4 หน่วย ทั้งหมด 96 ห้อง สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านดินของมณฑลฮกเกี้ยน โดยนายเจี๋ยงจิงปาง หลานอีก คนหนึ่งของนายเจี๋ยงซื่อฉง เป็นผู้สร้าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยงอัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำอาหาร หลังอาหารนำท่านสู่ ที่พัก NI GE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม หย่งอัน – ถ้ำเถาหยวน - ซาเสี่ยน - พระนอนใหญ่ เถาจินซาน - ไท่หนิง - ถนนโบราณ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เถาหยวนต้งเป็น หน้าผาช่องแคบ มรดกโลกทางธรรมชาติและด้านธรณีวิทยา พิสูจน์ช่องแคบหน้าผาที่คนอ้วนน้ำหนักเกิน 120 กิโลกรัม ไม่สามารถเดินผ่านได้ ชมอ่างเก็บน้ำทะเลสาบเถาหยวน วิวทิวทัศน์สวยงามอย่างยิ่ง นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ถ้ำเถาหยวนต้ง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหรนำท่านเดินทางสู่เมืองซาเสี่ยน นำท่านนมัสการพระนอนใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ยาว 378 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 11 เมตร นำชมเจดีย์พระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่เพิ่งสร้างเสร็จอย่างสวยงามในปี 2014 จากนั้นเดินทางสู่เมืองไท่หนิง นำท่านสู่จตุรัสอนุสรณ์บ้านโบราณและบ้านขุนนาง และชมถนนโบราณ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านสู่ ที่พัก TAINING HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ไท่หนิง - ล่องทะเลสาบต้าจินหู -วัดกานลู่ซื่อ - ล่องแพไม้ไผ่ซั้งชิงซี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านล่องเรือทะเลสาบต้าจินหู ที่มีพื้นที่กว้างขนาด 38 ตารางกิโลเมตร ภูผาสีแดงสูงชันยื่นตระหง่านอยู่กลางน้ำที่ใสสะอาดเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักเทียบฝั่งนมัสการวัดกานลู่ซื่อ (West dew temple) ตั้งอยู่บนหน้าผาที่สูงชัน โดยอาศัยเสาไม้แค่ต้นเดียวค้ำทั้งวัดไว้ สร้างในปี ค.ศ.1146 สมัยราชวงศ์ซ่ง โดยชาวบ้านเล่าลือกันว่า นายเยี่ย ที่เป็นจอหงวน สร้างเพื่อแก้บุญให้แม่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านจากนั้นนำท่านล่องแพไม้ไผ่ซั้งชิงซี สนุกสนานกับการล่องแพชมความงามของสายน้ำลำธาร และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม รูปร่างต่าง ๆ ที่แปลกตา ใช้เวลาล่องแพ 2 ชั่วโมง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านสู่ที่พัก TAINING HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไท่หนิง – ฝูโจว – กู่ซานถงเชวียนซื่อ - ถนนโบราณ ซันฟางชีเซี้ยง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองฝูโจว ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารไปวัดกู่ซานถงเชวียนซื่อ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองฝูโจว ที่ตั้งวัดห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กม. สูงจากระดับน้ำทะเล 925 เมตร ภายในวัดมีจุดชมวิวสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองฝูโจว จากนั้นนำท่านชมถนนคนเดินบ้านโบราณซันฟางชีเซี้ยง เป็นถนนคนเดินบ้านโบราณซันฟางชีเซี้ยง ซึ่งเป็นบ้านโบราณ 3 ชุมชน 7 ซอย จะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกขายขนม จะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกขายขนม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านสู่ที่พัก SOPHIS HOTEL 4*
วันที่หก ฝูโจว – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ สนามบินฝูโจว
12.10 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการเซี๊ยะเหมิน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MF 875
15.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ราคานี้รวมเข้าร้าน บัวหิมะ, ร้านใบชา,ร้านครีมไข่มุก, ผ้าไหม 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info