ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
เที่ยวฮกเกี้ยน ไท่หนิง หัวอัน 6 วัน MF
ที่ตั้ง : เซียะเหมิน
ราคาเริ่มต้นที่ 31,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี๊ยะเหมิน-ฝูโจว -กรุงเทพฯ    
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
* ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (2 ท่านต่อ 1 ห้อง)      
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ             
* ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  
* ค่าวีซ่าจีน (พาสปอร์ตไทย) 4 วันทำการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ - ค่านำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 20 ก.ก.  
- ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ   
- ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)   
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/ท่าน /วัน    
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/ท่าน /วัน
- ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน / ท่าน / วัน               

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจีน  ผู้ใหญ่ และ เด็ก
1.  หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ยิ้ม หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือจะกรอกแบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี  เตรียมเอกสาร  เพิ่มเติม  จาก ข้อ  1,
3.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
4.  หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
     - กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
     - กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
     - กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6.  สำเนาทะเบียนสมรสของพ่อแม่ (ถ้ามี)    7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)    8. สำเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5  สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2. ส่วนเหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น )
1.    การยกเลิก ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง  40   วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000.-
2.    ยกเลิกก่อนเดินทาง 18  วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50% ของราคาทัวร์    
3.    ยกเลิกก่อนเดินทาง 12  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องมีการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศด้วยกรณีข้างต้นไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHTและCHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ
- กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัว หรือ นำใส่กระเป๋าเดินทางมากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย สูญหายกระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   
- ของเหลว, เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระกรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด – ปิดผนึกได้  ชิ้นละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / กรัม รวมไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร / กรัม

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 16 - 21 ต.ค., 4 - 9, 11 - 16, 25 - 30 พ.ย., 9 - 14, 16 - 21 ธ.ค. 60
31,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี๊ยะเหมิน
10.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุววรณภูมิกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
13.20 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MF 854
17.30 น.
ถึงสนามบินเซี๊ยะเหมิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก  XIAMEN PLAZA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซี๊ยะเหมิน - หัวอัน – มรดกโลกด้านปฎิมากรรม บ้านดินต้าตี้ถูโหลว - หยงอัน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮั๋วอัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชม บ้านดินเอ้ออี๋โหลว สร้างในปี ค.ศ. 1740 มีเนื้อที่ 9,300 ตารางเมตร เป็นบ้านดินรูปกลม 2 รอบทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 16 หน่วย ทั้งหมด 213 ห้อง เป็นบ้านดินที่มีกำแพงหนาที่สุด วางแผนดีที่สุดรักษาดีที่สุดและน่าอยู่ที่สุดใน บรรดาบ้านดินของฮกเกี้ยน ได้ถูกยกย่องว่าเป็น “ราชาแห่งบ้านดิน” คำว่า เอ้ออี๋ มาจากคำว่ากวี 2,500 กว่าปีก่อน หมายถึง บ้านที่ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและอยู่เย็นเป็นสุข
กลางวัน
รับประทานอาหาร ชวนชิมอาหารพื้นเมืองหัวอัน หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตงหยางโหลว สร้างในปี ค.ศ. 1817 โดยนายเจี๋ยงจงซื่อ หลานของนายเจี่ยงซื่อฉง ผู้สร้างเอ้ออี๋โหลว มีเนื้อที่ 2,200 ตารางเมตร เป็นบ้านดินที่อยู่สบายที่สุดเพราะห้องโถง ห้องครัวและห้องน้ำใหญ่ กว่าบ้านดินที่อื่น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ้านดินหนานหยางโหลว สร้างในปี ค.ศ 1817 เช่นกัน มีเนื้อที่ 3,100 ตารางเมตร มี 4 หน่วย ทั้งหมด 96 ห้อง สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านดินของมณฑลฮกเกี้ยน โดยนายเจี๋ยงจิงปาง หลานอีก คนหนึ่งของนายเจี๋ยงซื่อฉง เป็นผู้สร้าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยงอัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำอาหาร หลังอาหารนำท่านสู่ ที่พัก NI GE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม หย่งอัน – ถ้ำเถาหยวน - ซาเสี่ยน - พระนอนใหญ่ เถาจินซาน - ไท่หนิง - ถนนโบราณ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เถาหยวนต้งเป็น หน้าผาช่องแคบ มรดกโลกทางธรรมชาติและด้านธรณีวิทยา พิสูจน์ช่องแคบหน้าผาที่คนอ้วนน้ำหนักเกิน 120 กิโลกรัม ไม่สามารถเดินผ่านได้ ชมอ่างเก็บน้ำทะเลสาบเถาหยวน วิวทิวทัศน์สวยงามอย่างยิ่ง นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ถ้ำเถาหยวนต้ง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหรนำท่านเดินทางสู่เมืองซาเสี่ยน นำท่านนมัสการพระนอนใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ยาว 378 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 11 เมตร นำชมเจดีย์พระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่เพิ่งสร้างเสร็จอย่างสวยงามในปี 2014 จากนั้นเดินทางสู่เมืองไท่หนิง นำท่านสู่จตุรัสอนุสรณ์บ้านโบราณและบ้านขุนนาง และชมถนนโบราณ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านสู่ ที่พัก TAINING HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ไท่หนิง - ล่องทะเลสาบต้าจินหู -วัดกานลู่ซื่อ - ล่องแพไม้ไผ่ซั้งชิงซี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านล่องเรือทะเลสาบต้าจินหู ที่มีพื้นที่กว้างขนาด 38 ตารางกิโลเมตร ภูผาสีแดงสูงชันยื่นตระหง่านอยู่กลางน้ำที่ใสสะอาดเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักเทียบฝั่งนมัสการวัดกานลู่ซื่อ (West dew temple) ตั้งอยู่บนหน้าผาที่สูงชัน โดยอาศัยเสาไม้แค่ต้นเดียวค้ำทั้งวัดไว้ สร้างในปี ค.ศ.1146 สมัยราชวงศ์ซ่ง โดยชาวบ้านเล่าลือกันว่า นายเยี่ย ที่เป็นจอหงวน สร้างเพื่อแก้บุญให้แม่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านจากนั้นนำท่านล่องแพไม้ไผ่ซั้งชิงซี สนุกสนานกับการล่องแพชมความงามของสายน้ำลำธาร และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม รูปร่างต่าง ๆ ที่แปลกตา ใช้เวลาล่องแพ 2 ชั่วโมง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านสู่ที่พัก TAINING HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไท่หนิง – ฝูโจว – กู่ซานถงเชวียนซื่อ - ถนนโบราณ ซันฟางชีเซี้ยง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองฝูโจว ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารไปวัดกู่ซานถงเชวียนซื่อ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองฝูโจว ที่ตั้งวัดห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กม. สูงจากระดับน้ำทะเล 925 เมตร ภายในวัดมีจุดชมวิวสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองฝูโจว จากนั้นนำท่านชมถนนคนเดินบ้านโบราณซันฟางชีเซี้ยง เป็นถนนคนเดินบ้านโบราณซันฟางชีเซี้ยง ซึ่งเป็นบ้านโบราณ 3 ชุมชน 7 ซอย จะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกขายขนม จะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกขายขนม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านสู่ที่พัก SOPHIS HOTEL 4*
วันที่หก ฝูโจว – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ สนามบินฝูโจว
14.50 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการเซี๊ยะเหมิน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MF 875
17.25 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ราคานี้รวมเข้าร้าน บัวหิมะ, ร้านใบชา,ร้านครีมไข่มุก, ผ้าไหม 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info