ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คุนหมิง สะพานแขวนหลงเจียง บินภายใน 6 วัน MU
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
* ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ-ค่าภาษีสนามบิน
* ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน
* ค่าวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย)
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.-บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ
- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก.
- ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ
มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. 23 - 28 ส.ค. 60
33,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - นครคุนหมิง
12:00 น.
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
15:45 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง สายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU742
18:50 น.
ถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะประชาชนจีน ประชากร 3,740,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 21,018 ตารางกิโลเมตร มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 24 กลุ่ม คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อว่าหนันเจา หรือน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) ต่อมาในปี ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ได้ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิของชาวมองโกลพิชิตลง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก JIN JIANG B HOTEL หรือเทียบเท่า4*
วันที่สอง คุนหมิง – ฉู่สง – เจดีย์แห่งโชคลาภ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เป่าซาน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฉู่สง ชมเจดีย์แห่งโชคลาภ ได้รับการบูรณะใหม่ ในปี ค.ศ. 2004 เจดีย์มีความสูง 9 ชั้น สูง 59 เมตร แต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลัง เพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองเป่าซาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก JIN YU TANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม เมืองเป่าซาน - สะพานหลงเจียง (สะพานแขวนยาวที่สุดในเอเซีย) – เมืองเถิงชง- หมู่บ้านโบราณเหอซุ้น (รวมรถแบตเตอรี่) – บ่อน้ำร้อน (รวมรถ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเป่าซาน ชมความยิ่งใหญ่ของสะพานหลงเจียง เป็นสะพานแขวนแห่งใหม่ล่าสุด อยู่ในเขตอู่เหอของเมืองเถิงชง มีความกว้าง 33.5 เมตร ยาวทั้งหมด 2,471 เมตร มีความสูง 280 เมตร เหนือหุบเขาเบื้องล่าง ข้ามแม่น้ำหลงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลยูนนาน ใช้งบก่อสร้างถึง 1,470 ล้านหยวน เป็นสะพานที่มีความยาวมากที่สุดและอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในเอเชีย รองแค่สะพานโกลเด้นเกต ในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา สะพานหลงเจียงนี้ เชื่อมการคมนาคมจากเมืองเป่าซานและเถิงชง เพื่อผ่านตรงไปยังประเทศเมียนมาร์ มีความหมายสำคัญตามนโยบายยุทธศาสตร์ 1 แถบ 1 เส้นทาง หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า อี่-ไต้-อี่-ลู่ (ONE BELT, ONE ROAD) เชื่อมต่อทางบกระหว่างจีนกับเอเชียใต้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่อำเภองเถิงชง มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงได้รับขนานนามว่า "ประตูด่านแรกสู่เมียนมาร์เชื่อมเอเชียใต้" เคยเป็นชุมทางของเส้นทางสายไหมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็น 1 ใน 10 ตำบลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน และ รับการประกาศเป็น "เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศจีน" เนื่องจากติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงกลายเป็นศูนย์กระจายเครื่องหยกที่มีชื่อเสียง ชมและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของหมู่บ้านแห่งนี้จัดเป็นต้นตำรับ HOMESTAY แห่งแรกเลยก็ว่าได้ มีหอสมุดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่นี่กว่า 80 ปีแล้ว ขณะนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ เป็นหอสมุดหมู่บ้านแห่งเดียวของจีน สถาปัตยกรรมบ้านที่ไม่ซ้ำกัน ทางเข้าหมู่บ้านมีสะพานเก่าแก่ตั้งอยู่ ใต้สะพานเป็นธารน้ำไหลรินที่ล้อมรอบตำบล คล้ายคูเมือง เยี่ยมชมบ้านเกิด อ้ายซือฉี๋ เป็นนักปรัชญาที่ทันสมัยของจีนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งถือว่าเป็นทั้งอาจารย์และเพื่อนของท่านเหมาเจ๋อตุง ในวัยหนุ่มของเขาเขียนหนังสือ "ปรัชญาของประชาชน" และ "ปรัชญาชีวิต" หนังสือสองเล่มได้นำคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่จะเริ่มดำเนินการในถนนของการปฏิวัติ และ ชมพิพิธภัณฑ์สงครามพม่า ที่บันทึกเรื่องราวในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1942 รัฐบาลแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ขอให้ทหารกองกำลังรบนอกประเทศของจีนชุดแรกเดินทางไปร่วมทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นที่ประเทศพม่า ครั้งนั้นมีทหารจีนเสียชีวิตราว 50,000 นาย ต่อมาในสงครามกู้ดินแดนทางเหนือของพม่าเมื่อปี ค.ศ. 1943-1945ทหารจีนแห่งกองกำลังดังกล่าวได้ไปร่วมรบและเสียชีวิตอีกมากกว่า 15,000-20,000 นาย ขณะที่สงครามกู้ดินแดนอวิ๋นหนานตะวันตก ทหารจีนแห่งกองกำลังฯได้เสียชีวิตไปอีก 20,000 นาย โดยรวมแล้วมีทหารจีนเสียชีวิตในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นในแถบพม่า-อวิ๋นหนานทั้งสิ้นกว่า 100,000 นาย หลังจากนั้น พาท่านเดินทางสู่ อุทยานบ่อน้ำพุร้อน นั่งรถรางชมอุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน มีประมาณ 80 กว่าบ่อมี 14 บ่อ น้ำแร่มีอุณหภูมิ 99 องศา ขึ้นไปทั่วทั้งพื้นที่ สามารถมองเป็นน้ำแร่เดือดปุ๊ด ๆ ตลอดทั้งปี เหมือนหม้อไฟขนาดใหญ่ เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจากภูเขาไฟ มีผลดีต่อการรักษาโรครูมาติซั่ม ระบบย่อยอาหาร หัวใจ โรคผิวหนัง นรีเวช และอื่นๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก XUANYI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ล่องเรือทุ่งหญ้าเปียกชื้น (รวมล่องเรือ) - น้ำตกเตี๋ยสุ่ยเหอ – พิพิธภัณฑ์ผู้กล้า สุสานผู้กล้าแห่งชาติ -คุนหมิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นพาท่าน ล่องเรือชมพื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่ (ทุ่งหญ้าเปียกชื้น) สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับชาติ 1 ใน 33 แห่ง เป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพียงแห่งเดียวของมณฑลยูนนาน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 16.29 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน ไม่เพียงแต่มีทิวทัศน์ธรรมชาติเท่านั้น หากยังมีความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่แห่งนี้ ตลอดจนมีความหนาแน่นของกอหญ้าที่ลอยอยู่เหนือน้ำในทะเลสาบ จึงสามารถตัดแซะเอามาทำเป็นเรือลอยน้ำได้ ชมวิถีชาวบ้านที่ใช้หญ้าทำเป็นเรือไปตกปลาในทะเลสาบ จากนั้นพาท่านเยี่ยมคารวะสุสานผู้กล้าแห่งชาติ ของเหล่าทหารกองกำลังรบนอกประเทศของจีน วีรชนผู้กล้าที่เสียชีวิตระหว่างทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในพม่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปี ค.ศ.1939-1945 จากนั้นพาท่านเที่ยวชมน้ำตกเตี๋ยสุ่ยเหอ ที่เกิดจากแม่น้ำต้าหยิงเจียง ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของสายน้ำที่ไหลเข้าเขตรัฐคะฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ และไหลรวมบรรจบกับแม่น้ำอิรวดี สัมผัสความงดงามของน้ำตกที่สูงกว่า 30 เมตร น้ำใสกระจายดุจดังสำลี ยามกลางวันจะเกิดรุ้งทอแสง ในยามเย็นจะเกิดสายหมอกบางๆ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่สนามบิน เถิงชง
18.35 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง MU5077
19.55 น.
ถึงสนามบินคุนหมิง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก HOWARD JOHNSON FLOWER CITY 5*
วันที่ห้า FLOWER CITY - ตำหนักทอง – วัดหยวนทง - บัวหิมะ – หยก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารพาท่านชมเมืองแห่งดอกไม้ FLOWER CITY ภายในโดมครึ่งวงกลมที่โดดเด่น แบ่งส่วนจัดแสดงพืชและดอกไม้นานาพันธุ์ ตลอดจนกล้วยไม้ที่หายาก รวมถึงส่วนพิพิธภัณฑ์ที่สมจริง ในบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ตำหนักทองหรือตำหนัก จินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดหยวนทง เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า และธิเบต วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก JIIN JIANG HOTEL 4*
วันที่หก คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
13:30 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU5077
14:55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info