ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ล่องเรือสำราญ "CENTURY LEGEND" ฉงชิ่ง-อู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน FD
ที่ตั้ง : ล่องเรือแยงซีเกียง
ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
*ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ / ภาษีสนามบินไทย-จีน
*ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์,วีดีโอ

อัตราค่าทิป
ค่าทิปไกด์ +ทิปคนขับรถ +ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทั้งทริปรวมเป็น 180 หยวนต่อท่าน
ค่าทิปพนักงานบนเรือทั้งหมด 150 หยวน/คน (ทางเรือจะมีหนังสือแจ้งการให้ทิปพร้อมซองไว้ภายในห้องพัก) เนื่องจากเป็นเรือระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

เงื่อนไขการให้บริการ
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันคืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า มัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือหรือกรุ๊ปที่จองตั๋วแอร์เอเชียหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ เมื่อมัดจำแล้วท่านสามารถหาผู้เดินทางมาเปลี่ยนแทนในช่วงเวลาที่ทันกำหนดสายการบินออกตั๋ว หรือยื่นวีซ่าได้เท่านั้น

การยื่นวีซ่า
สำหรับผู้เดินทางพาสปอร์ตไทย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ที่อยู่ที่ทำงานพร้อมเบอร์ติดต่อ
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ **

หมายเหตุ 
-  เวลาเดินทางไป-กลับ ในรายการโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด
-  กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถ เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 
-  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน
-  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การไม่เที่ยวบางรายการหรือไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ 
-  หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการ  ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
** ก่อนขึ้นเครื่องโปรดตรวจดูว่ากระเป๋าถือของท่านไม่มีของเหลว สเปรย์ เจล ไฟแช็ค มีด กรรไกรตัดเล็บ รวมทั้งครีมและเครื่องสำอางค์ กรุณานำใส่กระเป๋าเช็คอิน หากจำเป็นต้องถือขึ้นเครื่องกรุณานำใส่ถุงพลาสติกใสที่มีซิปล็อกขนาด 20*20 ซม. แต่ละชิ้นมีขนาดไม่เกิน 100 มล.  **

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท

 
 
พิเศษสุดๆ ฟรีห้อง VIP มูลค่า 20,000 บาท สำหรับ 10 ท่านแรกของกรุ๊ปเท่านั้น

เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. 19 - 24 ส.ค. 60
36,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง - อู่หลง
04.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 สายการบินไทยแอร์เอเชีย [FD] โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.20 น.
ออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 556
10.10 น.
เดินทางถึงเมืองฉงชิ่งเป็นเขตเทศบาลนครตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย หูหนัน กุ้ยโจว ซื่อชวนและฉ่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน มีเนื้อที่ 82,300 ตร.กม. มีประชากร (พ.ศ. 2548) 31,442,300 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
กลางวัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอู่หลงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง เป็นเมืองที่มีอากาศดี ช่วงที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิ 3 องศา แต่ในช่วงที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงถึง 41 องศา เป็นเมืองที่อุดมไป ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามถ้ำที่เมืองอู่หลงนี้ได้รับการขนานนามว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองจีนก็ว่าได้มีชื่อว่าถ้ำฝูหยงต้ง อุทยานที่งดงามเกินคำบรรยายอุทยานหลุมบ่อฟ้าและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ศึกโค่นบังลังก์ วังทอง” แสดงโดยโจว เหวิน ฟะ ดาราชื่อก้องโลกแห่งฮอลลีวู๊ดและผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว ผู้ดูแลกำกับการแสดงโอลิมปิก 2008 ที่กรุงปักกิ่ง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUZHU GARDEN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง อู่หลง – เมืองหนานชวน – มรดกโลกใหม่ล่าสุด พุทธคีรี “จินโฝซาน” – ลงเรือ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานชวน สถานที่ปราศจากมลพิษและได้รับการรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เป็นอย่างดี ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว อากาศ บริสุทธิ์พืชพันธุ์นานาชนิดที่มีสีสันอันหลากหลาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
กลางวัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมมรดกโลกใหม่ล่าสุด พุทธคีรี “จินโฝซาน” ภูเขาในบริเวณนี้มีความสูงถึง 2,238 เมตร ทรัพยากรอุดม สมบูรณ์ รูปร่างภูเขาทั้งแปลกและชัน มีหลุมอย่างลึกลับ ดังนั้นทำให้วิวธรรมชาติ ทั้งยิ่งใหญ่และสวยงาม ทั้งภูเขาเต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์หลักหลายชนิดภูมิ อากาศและวัฒนธรรมพระธาตุมีมูลค่าเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งที่น่าเที่ยวชมและ พักผ่อนหย่อนใจ และจินโฝซานยังเป็นเขาที่ขึ้นชื่อ 1ใน 4 ของอาณาจักรสู่กว๋อ คำ ว่า “จิน” แปลว่า “ทอง” คำว่า “โฝ” แปลว่า “พระพุทธรูป” เวลาพระอาทิตย์กำลังจะตกในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ ร่วงแสงอาทิตย์ส่องมาตรงหน้าผา เสมือนเป็นลำแสงรัศมีจากพระพุทธรูป ทั้งยิ่งใหญ่และสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่ง ก็คือความเป็นมาของชื่อ “จินโฝซาน” นอกจากนี้แล้วจุดท่องเที่ยวหลักของจินโฝซานได้แก่ ลู่ทางกระจกหน้าผา เต่าทองหันมองพระอาทิตย์และวัดจินโฝ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉงชิ่ง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร…สุกี้หม้อไฟฉงชิ่งเลิศรส จากนั้นนำท่าน ลงเรือสำราญหรู ระดับ 5 ดาว เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซีเกียงที่มีความยาว 610 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย (ภายในเรือสำราญพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน อาทิ ห้องอาหาร ห้องคาราโอเกะ ห้องออกกำลังกาย ห้องรับรอง เป็นต้น) พักบนเรือสำราญหรู CENTURY LEGEND 5 ดาว
วันที่สาม ล่องเรือแยงซีเกียง– เจดีย์สือเป่าไจ้ – งานเลี้ยงต้อนรับ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ โดยเรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงตู ตั้งอยู่อำเภอหวั้นเซี่ยน ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็นเมืองจำลองแห่งยมโลกที่สร้างตามความเชื่อผสมผสานกันระหว่างลัทธิเต๋า และศาสนาพุทธในสมัยราชวงศ์หมิง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 กว่าปีภายในจะมีสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงถึงบาปบุญคุณโทษต่างๆที่เป็นผลจากการกระทำของมวลมนุษย์
กลางวัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่งชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ เลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือและเหล่ากะลาสีเรืออย่างอบอุ่น พร้อมชมการแสดงของเหล่าพนักงานบนเรือ พักบนเรือสำราญหรู CENTURY LEGEND 5 ดาว
วันที่สี่ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – ชวีถังเสีย – อูเสีย – เสินหนี่ซี – ซีหลิงเสีย – กัปตันเลี้ยงอำลา – ประตูน้ำ 5 ชั้น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ โดยเรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบ ชวีถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบที่ชื่อว่าประตูขุยเหมิน บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย ระหว่างนั้นเรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ
กลางวัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือ จากนั้นนำท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ่นหนี่ซี ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง มีแหล่งต้นกำเนิดที่นครฉงชิ่ง อำเภออู่ซัน เขตกวนตู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสายชื่อกวนตู้ ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝั่ง ความใสบริสุทธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดี โดยมีเรื่องเล่าสืบขานกันว่าธารน้ำแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ำกัน อีกทั้งยังตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ถูกขนานนามว่า “ ธารน้ำนางฟ้า (เสินหนี่วซี) ” เรือจะล่องผ่านเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ช่องแคบที่มีขนาดยาวสุดในแม่น้ำแยงซีเกียง คือยาวประมาณ 70 กิโลเมตร และในอดีตกาล ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอุปสรรคในการแล่นเรือมากที่สุด เนื่องจากบริเวณนี้จะมีทั้งแก่งหินและหินโสโครกมากมาย แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อน เก่อโจว ขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทำให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ เลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือและเหล่าลูกเรือ ในระหว่างช่วงนี้เรือจะแล่นผ่าน ประตูน้ำทั้ง 5 ชั้นของเขื่อน ซึ่งท่านจะได้ชมและ ตะลึงไปกับวิธีการระบายน้ำเมตรต่อเมตรของแต่ละชั้นประตูเพื่อให้เรือแล่นผ่านอย่างน่าอัศจรรย์ใจ พักบนเรือสำราญหรู CENTURY LEGEND 5 ดาว
วันที่ห้า เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า – อี๋ชาง (นั่งรถไฟ) – ฉงชิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแส ไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสำหรับระบายน้ำ และ 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3000-10,000 ตัน และเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ลำดับชั้นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วยแล้วนำท่านขึ้นจากเรือที่เมือง อี๋ชาง หรือเรียกย่อๆว่าเมืองอี๋ชาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮั่น ฯลฯ เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นครฉงชิ่ง ด้วยรถไฟซึ่งวิ่งด้วยความเร็วถึง 200 กิโลเมตร / ชั่วโมง (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)
เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พัก MERIDIEN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่หก มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ่งนายเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง และชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง
18.55 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 553
21.15 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info