ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คุนหมิง หมีเล่อ ป้าเหม่ย ผู่เจ่อเฮย 6 วัน MU
ที่ตั้ง : คุนหมิง
ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าวีซ่ากรุ๊ป (ในกรณีมีวีซ่าจีน จะหักคืน 1,000.-บาท)
ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน (หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.-บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก.
ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษี, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี),
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน 180 หยวน

หมายเหตุ  
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน  
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. 16 - 21, 23 - 28 ส.ค., 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 60
18,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง
13:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า อีสเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
15:45 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเธิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU742
19:20 น.
ถึงนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง คุนหมิง - หมีเล่อ - พระสังกัจายน์หมีเล่อ - กว่างหนาน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่อำเภอหมีเล่อ เขตปกครองตนเองของชนชาติอาข่า อี๋ และหงเหอ เป็นแหล่งไวน์ชั้นดี ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของประเทศจีน เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เพาะปลูก และสภาพอากาศเหมาะสม เป็นต้นกำเนิดของ "ยูนนานหง" ไวน์แดงของมณฑลยูนนาน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่วัดหมีเล่อ บนยอดเขาจินผิงซาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ เทพเจ้าแห่งความมั่งมีศรีสุขและโชคลาภ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนและชาวไทย สร้างเสร็จปี ค.ศ. 1999 สูง 19.99 เมตร บันได 1,999 ขั้นกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านและครอบครัวสมควรแก่เวลาเดินทางสู่อำเภอกว่างหนาน ด้วยเส้นทางผ่านขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก SHI WAI TAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม เมืองลับแลป้าเหม่ย (ขี่ม้า - นั่งเรือ) - ผู่เจ่อเฮย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านสู่หมู่บ้านป้าเหม่ย สวรรค์อันเงียบสงบบนพิ้นพิภพ หมู่บ้านลึกลับดุจเมืองลับแล ล้อมรอบด้วยขุนเขาดั่งปราการธรรมชาติ ทางเข้านั้นเป็นอุโมงค์ภูเขา ซ้อนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจาก โลกภายนอก นำท่านขี่ม้าตามเส้นทางสู่หมู่บ้านป้าเหม่ย นั่งเรือเข้าถ้ำอันลึกลับ มีโพรงหลุมบ่อลอยฟ้าที่สาดแสง ผ่านช่องเขาภายในถ้ำ เรือลัดเลาะจากทางกว้างสู่ทางแคบ และอีกโลกหนึ่งจะปรากฎต่อสายท่าน ประหนึ่งผ่านมิติแห่งกาลเวลา ภาพที่ท่านเห็นจะว่า สวรรค์บนพิ้นพิภพ ก็ไม่ปาน หมู่บ้านอันเงียบสงบ เสมือนดั่งเวลาหยุดหมุน ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ท้องทุ่ง สลับภูเขาที่สวยงาม สัมผัสวิถีชีวิตที่ย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปี และยังมี ชาวบ้านอายุมากกว่า 60 ปี ในหมู่บ้านนี้ ไม่เคยอ่านหรือ พูดภาษาจีนได้ และบางคนไม่เคยแม้กระทั่งออกจาก หมู่บ้านป้าเหม่ย หรือดินแดนลับแลแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่อำเภอผู่เจ่อเฮย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง ชนชาติม้งเหวินซาน ในภาษาของชาวอี๋ “ผู่เจ่อเฮย” แปลว่าแหล่งที่อุดมไปด้วยปลาและกุ้ง ในพื้นที่ภูมิประเทศหินปูน แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่มีทิวทัศน์น่าอัศจรรย์จริงๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ที่พัก YIN HU HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สี่ ดินแดนสวรรค์ผู่เจ่อเฮย (สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่) - เหวินซาน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมเขตธรรมชาติผู่เจ่อเฮย (รถแบตเตอรี่) เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ดังเรื่อง สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ หรือ TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM หรือ 三生三世十里桃花 พื้นที่ชุ่มน้ำสีเขียวตัดกับภูเขาหลายร้อย หลายพัน หลายหมื่นลูก เป็นฉากอลังการเหมือนแดนสวรรค์มหัศจรรย์ บรรยากาศที่งดงามราวภาพวาด ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่น่าหลงไหล สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าท้องถิ่นแบบพอมีพอกิน นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบดอกบัว ท่ามกลางน้ำใสและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเยี่ยนซาน เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงและม้ง เหวินซาน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยนูนาน มี่ชื่อเสียงในการผลิตสมนุไพรจีน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONGHU YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ห้า เหวินซาน (บินภายใน) - คุนหมิง - ศูนย์สมุนไพรจีน - ถนนจินปี้ลู่ - โรงงานหยก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบินเหวินซาน
11:55 น.
เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเธิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU5928
13:00 น.
ถึงนครคุนหมิง จากนั้นบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะศูนย์สมุนไพร ฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน จากนั้นชมถนนจินปี้ลู่ สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง ประวัติเก่าแก่ร่วม 400 ปี เป็นถนนเก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม ทั้งของประเทศจีนและต่างประเทศ ร้านของที่ระลึกต่าง จากนั้นนำท่านชมหรือเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก เครื่องประดับนำโชค
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านสู่วัดหยวนทง วัดเก่าแก่กว่า 1,200 ปี นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ในสมัยที่ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
13:00 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเธิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU741
14:35 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info