ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
คันไซ โอซาก้า พัก 5 ดาว 5 วัน TZ
ที่ตั้ง : โอซาก้า
ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน และค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิก :
a. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสายการบินจะไม่ทำการคืนให้ เนื่องจากเป็นการเช่าเหมาลำ
b. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
c. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 1 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น 

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
*****  ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน *****

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
เม.ย. - มิ.ย. 26 - 30 เม.ย., 10 - 14, 17 - 21, 24 - 28 พ.ค., 31 พ.ค. - 4 มิ.ย., 7 - 11, 14 - 18, 21 - 25 มิ.ย., 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60
52,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ
06.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินสกู๊ตแอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
09.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ298 *** ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง***
16.45 น.
เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIRARASO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
พิเศษ!!! ให้ท่านได้ทดลองสวมใส่ชุดญี่ปุ่น และเดินเล่นเพลิดเพลินกับบรรยากาศ บริเวณรอบๆ โรงแรมตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
วันที่สอง โขดหินฮาชิงุอิ อิวะ – ศาลเจ้านาจิ – น้ำตกนะจิ – ศาลเจ้าคุมาโนะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านชมความงามตามธรรมชาติที่ลี้ลับของบรรดา โขดหินฮาชิงุอิ อิวะทั้งก้อนเล็กและก้อนใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไป เรียงตัวทอดยาวเป็นเส้นตรงประมาณ 850 เมตร ทำให้มองดูคล้ายสะพาน ด้วยทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยม แสงสวยงามยามพระอาทิตย์ไต่ขอบฟ้า ทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมในการถ่ายภาพได้ไม่ยากเลย นำชมน้ำตกนะจิ (Nachi-Otaki) น้ำตกแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำสองสาย ได้แก่ “นิโนะทะกิ (Ninotaki)” และ “ซานโนะทะกิ (Sannotaki)” ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น “หนึ่งใน 100 น้ำตกของญี่ปุ่น” และเสียงของน้ำตกได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “100 เสียงที่ไพเราะมากที่สุดของญี่ปุ่น”
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำชมศาลเจ้าฮอนงุไทชะ (Hongu Taisha) เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของคุมาโนะ และเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคุมาโนะกว่า 3,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น แรกตั้งอยู่ที่ Oyu no Hara ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันที่ห่างจากที่เดิมไป 1 กิโลเมตร หน้า Oyu no Hara มีประตูใหญ่โทริอิตั้งอยู่ สูง 33 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังที่พัก TOKINOZA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว พิเศษ !!! กับห้องออนเซ็นแบบส่วนตัว ภายในห้องพัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
วันที่สาม ศาลเจ้าอิเสะ – โอคาเกะ โยโคะโจ – วัดโทไดจิ – ชินไซบาชิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่าน ศาลเจ้าอิเสะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีที่ไหนทดแทนได้สำหรับคนญี่ปุ่น ที่นี่มีผู้คนมากมายแวะเวียนกันมาสักการะบูชาตั้งแต่กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่งศูนย์รวมทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นมากที่สุดเลยทีเดียว ศาลเจ้าอิเสะประกอบด้วยศาลเจ้ากว่า 125 แห่ง โดยมีศาลเจ้าหลักคือ ในคู (ศาลเจ้าด้านใน) และ เกะคู (ศาลเจ้าด้านนอก) ซึ่งมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้มากกว่า 8 ล้านคนต่อปี จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นที่ถนนโอคาเงะโยโกโจ ซึ่งมีร้านค้ามากมาย สามารถเลือกซื้อขนม ของที่ระลึกต่างๆ ของเมืองอิเสะได้
กลางวัน
บริอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปยังเมืองนารา วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังถนนชินไซบาชิ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ขนม และถ่ายรูปกับย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองโอซาก้า **อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก OSAKA IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ – วัดคิโยมิซุ – ปราสาททองคินคะคุจิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังปราสาทโอซาก้า ให้ท่านได้ถ่ายรูปจากทางด้านนอก ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่อง เที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ (Nishinomaru Garden) ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนำท่านเดินทางไปยังเมืองเก่าเกียวโต เพื่อชมศาลเจ้าเทพอินาริ หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต(Shinto)ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย(บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ้ง จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร วัดคิโยะมิซุ หรือวัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อ “วัดน้ำใส” นอกจากนี้ยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ก็คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย นอกจากนี้อาคารไม้ของวัดคิโยะมิซุสร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูตอกแม้แต่ตัวเดียวในการก่อสร้าง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังปราสาททองคินคะคุจิ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต และยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Rokuonji” วัดนี้แต่เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิคากะ โยชิมิสึ (Ashikaga Yoshimitsu) และท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต และวัดคินคะคุจิยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายชายของโชกุนในเวลานั้นสร้างวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินขึ้นด้วย วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที่วัดสีทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน้ำในสระ เป็นมุมที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเยอะที่สุด อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin ) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทำลายสถานที่สำคัญๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าที่พัก OSAKA IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ห้า ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ห้างจัสโก้อิออนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ บริเวณใกล้สนามบินคันไซ ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายอาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น **อาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
16.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ297 ***ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง***
22.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เมืองไทย และประเทศญี่ปุ่น ปฎิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช่จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info