โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
คันไซ โอซาก้า พัก 5 ดาว 5 วัน TZ
ที่ตั้ง : โอซาก้า
ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน และค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิก :
a. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสายการบินจะไม่ทำการคืนให้ เนื่องจากเป็นการเช่าเหมาลำ
b. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
c. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 1 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น 

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
*****  ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน *****

บริษัทมีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.พ. - มิ.ย. 22 - 26 ก.พ., 1 - 5, 8 - 12, 15 - 19, 22 - 26 มี.ค., 5 - 9, 19 - 23, 26 - 30 เม.ย., 10 - 14, 17 - 21, 24 - 28 พ.ค., 31 พ.ค. - 4 มิ.ย., 7 - 11, 14 - 18, 21 - 25 มิ.ย., 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60
52,900.-
สงกรานต์ 12 - 16 เม.ย. 60
55,900.-
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ
06.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินสกู๊ตแอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
09.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ298 *** ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง***
16.45 น.
เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIRARASO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
พิเศษ!!! ให้ท่านได้ทดลองสวมใส่ชุดญี่ปุ่น และเดินเล่นเพลิดเพลินกับบรรยากาศ บริเวณรอบๆ โรงแรมตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
วันที่สอง โขดหินฮาชิงุอิ อิวะ – ศาลเจ้านาจิ – น้ำตกนะจิ – ศาลเจ้าคุมาโนะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านชมความงามตามธรรมชาติที่ลี้ลับของบรรดา โขดหินฮาชิงุอิ อิวะทั้งก้อนเล็กและก้อนใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไป เรียงตัวทอดยาวเป็นเส้นตรงประมาณ 850 เมตร ทำให้มองดูคล้ายสะพาน ด้วยทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยม แสงสวยงามยามพระอาทิตย์ไต่ขอบฟ้า ทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมในการถ่ายภาพได้ไม่ยากเลย นำชมน้ำตกนะจิ (Nachi-Otaki) น้ำตกแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำสองสาย ได้แก่ “นิโนะทะกิ (Ninotaki)” และ “ซานโนะทะกิ (Sannotaki)” ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น “หนึ่งใน 100 น้ำตกของญี่ปุ่น” และเสียงของน้ำตกได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “100 เสียงที่ไพเราะมากที่สุดของญี่ปุ่น”
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำชมศาลเจ้าฮอนงุไทชะ (Hongu Taisha) เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของคุมาโนะ และเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคุมาโนะกว่า 3,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น แรกตั้งอยู่ที่ Oyu no Hara ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันที่ห่างจากที่เดิมไป 1 กิโลเมตร หน้า Oyu no Hara มีประตูใหญ่โทริอิตั้งอยู่ สูง 33 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังที่พัก TOKINOZA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว พิเศษ !!! กับห้องออนเซ็นแบบส่วนตัว ภายในห้องพัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
วันที่สาม ศาลเจ้าอิเสะ – โอคาเกะ โยโคะโจ – วัดโทไดจิ – ชินไซบาชิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่าน ศาลเจ้าอิเสะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีที่ไหนทดแทนได้สำหรับคนญี่ปุ่น ที่นี่มีผู้คนมากมายแวะเวียนกันมาสักการะบูชาตั้งแต่กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่งศูนย์รวมทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นมากที่สุดเลยทีเดียว ศาลเจ้าอิเสะประกอบด้วยศาลเจ้ากว่า 125 แห่ง โดยมีศาลเจ้าหลักคือ ในคู (ศาลเจ้าด้านใน) และ เกะคู (ศาลเจ้าด้านนอก) ซึ่งมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้มากกว่า 8 ล้านคนต่อปี จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นที่ถนนโอคาเงะโยโกโจ ซึ่งมีร้านค้ามากมาย สามารถเลือกซื้อขนม ของที่ระลึกต่างๆ ของเมืองอิเสะได้
กลางวัน
บริอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปยังเมืองนารา วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังถนนชินไซบาชิ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ขนม และถ่ายรูปกับย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองโอซาก้า **อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก OSAKA IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ – วัดคิโยมิซุ – ปราสาททองคินคะคุจิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังปราสาทโอซาก้า ให้ท่านได้ถ่ายรูปจากทางด้านนอก ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่อง เที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ (Nishinomaru Garden) ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนำท่านเดินทางไปยังเมืองเก่าเกียวโต เพื่อชมศาลเจ้าเทพอินาริ หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต(Shinto)ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย(บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ้ง จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร วัดคิโยะมิซุ หรือวัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อ “วัดน้ำใส” นอกจากนี้ยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ก็คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย นอกจากนี้อาคารไม้ของวัดคิโยะมิซุสร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูตอกแม้แต่ตัวเดียวในการก่อสร้าง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังปราสาททองคินคะคุจิ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต และยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Rokuonji” วัดนี้แต่เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิคากะ โยชิมิสึ (Ashikaga Yoshimitsu) และท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต และวัดคินคะคุจิยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายชายของโชกุนในเวลานั้นสร้างวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินขึ้นด้วย วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที่วัดสีทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน้ำในสระ เป็นมุมที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเยอะที่สุด อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin ) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทำลายสถานที่สำคัญๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าที่พัก OSAKA IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ห้า ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ห้างจัสโก้อิออนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ บริเวณใกล้สนามบินคันไซ ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายอาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น **อาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
16.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ297 ***ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง***
22.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เมืองไทย และประเทศญี่ปุ่น ปฎิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช่จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info