ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
หนานหนิง ปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน CZ
ที่ตั้ง : หนานหนิง
ราคาเริ่มต้นที่ 28,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไช่น่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์  (CZ)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบเท่านั้น
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
อัตรานี้ไม่รวม
- กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน
- คนขับรถ วันละ 10 หยวน / คน /วัน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน /วัน

หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

สำรองที่นั่ง    
มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่กรุ๊ปต้องการันตีมัดจำตั๋วที่นั่งและการันตีค่ามัดจำที่พัก, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 12  วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆท่านที่ถือบัตร APEX
- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้
- ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ 
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการขอวีซ่าจีน 
1.   เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
1.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
1.3  รูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นใบหู ห้ามยิ้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว รูปสี ขนาด 2 นิ้วx 1.8 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** 
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)จัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรือไว้ผมยาว
1.4 สำเนาบัตรประชาชน
1.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สำเนาตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายื่นเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจัดการให้
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารเพิ่มเติม
3.1  สำหรับผู้เดินทางที่ยังเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) 
3.2  นักเรียน นักศึกษา ต้องแนบสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  
3.3  ผู้ที่ไม่มีอาชีพ แม่บ้าน และผู้เกษียณอายุ สถานทูตจะอาจจะขอเอกสารหลักฐานการเงินบัญชีเงินฝาก 
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
3.5 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น

โปรดรับทราบว่า 
- ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะต้องแสดงตัวกับสถานฑูต
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (WORK PERMIT) + เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน**
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สำหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
- เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
- โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด 

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุในวงเงินจำนวนประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 15 - 20 ต.ค., 3 - 8, 17 - 22, 24 - 29 พ.ย., 8 - 13 ธ.ค. 60
28,900.-
ปีใหม่ 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
31,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – หนานหนิง
10.30 น.
นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
13.00 น.
เหินฟ้าสู่เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6100
16.00 น.
ถึงสนามบินเมืองหนานหนิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง หนานหนิง
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก NANNING YONG ZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง หนานหนิง – ปาหม่า – ล่องเรือผานหยางเหอ – เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน – ชมโชว์พื้นเมืองปาหม่า
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลักการการสำรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุเกิน 90 ปี ประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านอายุยืนที่สุดในโลก สาเหตุอาจจะมาจาก1.เมืองนี้มีแรงดึงดูดมากกว่าที่อื่น 2.อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่ทั่วไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ว 3.อาหารการกินที่ขึ้นชื่อ หมูหอมที่มีน้ำหนักโตสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ฝอหม่าสมุนไพรที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้นเลือด ปลามัน เป็นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้น้ำมัน จะมีมันออกจากตัวปลาเอง และข้าวโพด ที่เป็นอาหารหลักของผู้สูงอายุปาหม่า และในเมืองปาหม่านี้จะมีผู้ป่วยจากโรคต่างๆ มาพักรักษาตัว ด้วยอากาศ และอาหาร จึงทำให้เมืองปาหม่ามีคอนโดสำหรับผู้ประสงค์เช่า ขึ้นเป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดทั้งเมือง สำหรับรองรับผู้ที่ต้องการมาบำบัดรักษาตัวที่เมืองนี้ และเมืองปาหม่าก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านล่องเรือผานหยางเหอ เป็นแม่น้ำที่มีออกซิเจนหนาแน่น ถือได้ว่าเป็นสถานที่ฟอกปอดกำจัดสารพิษในร่างกาย ซึ่งท่านจะรู้สึกสบายร่างกายถือได้ว่าได้ต่ออายุไปอีกหลายปี และในที่นี้เองท่านจะได้ชมความงามของขุนเขารูปร่างต่างๆ ที่งดงาม จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือของหมู่บ้านคนอายุยืน นั่งเรือข้ามไปยังเกาะหมู่บ้านคนอายุยืน ซึ่งมีชนเผ่าร้องเพลงต้อนรับท่าน นำท่านศึกษาข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น พืช อาหารการกิน การออกกำลังกาย ที่มีอิทธิพลทำให้ชาวปาหม่ามีอายุยืน ซึ่งบนเกาะนี้ท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมการแข่งขันวิ่งหมูหอม จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองปาหม่า เป็นโชว์วัฒนธรรม แสดงเรื่องราวความงดงามการดำเนินชีวิตของคนกวางสี วัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่า พร้อมดื่มด่ำไปกับบทเพลงรักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ให้ท่านประทับใจและอิ่มเอมไปกับการแสดง
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พัก PA MA HUA YU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม ปาหม่า - ถ้ำไป๋หมอต้ง – ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ – หมู่บ้านอายุวัฒนะ (หมู่บ้านคนอายุยืน) – ชมพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หลุมบ่อฟ้า อยู่ห่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นถ้ำหินปูนที่ถือว่ายิ่งใหญ่และอลังการที่สุด ในถ้ำแบ่งเป็น 3 ชั้น ซึ่งมีความสวยงามที่แตกต่างกัน ความสูงของถ้ำเกือบ 100 เมตร ระยะทางในการเที่ยวชมประมาณ 10 กิโลเมตร พาท่านชมมหัศจรรย์แห่งภูผาที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก เหมือนภูเขาที่มีรูมองไกลๆ เหมือนดั่งมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา ภายในยังมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่ตกแต่งสีสันสวยงาม จุดชมวิวภายในที่มีลักษณะเด่นๆ เช่น พระสังกัจจายน์ นกยูงไหว้เจ้าแม่กวนอิม ม้าสวรรค์ กำแพงเมืองจีน หอเอนปิซ่า เสาเงินวังมังกร และนกฟีนิกซ์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ปี 1987 นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษ หลังจากเข้ามาสำรวจแล้ว ก็ชื่นชมว่า ถ้ำแห่งนี้ เป็น “ถ้ำหนึ่งในใต้หล้า”
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจางเมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ ยังมีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จึงทำให้ถ้ำนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำร้อยนก ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านความมืดความสว่างผสมผสานกันเหมือนดั่งหยินหยาง ซึ่งเป็นความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่นี่มีอายุยืน และน้ำในถ้ำเมื่อต้องกับแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เมื่อล่องออกจากปากถ้ำก็เหมือนดั่งท่านกำลังผ่านหน้าต่างสวรรค์ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านอายุวัฒนะ (หมู่บ้านคนอายุยืน) เนื่องจากการสำรวจประชากรตามสติถิ คนใน 200 คน จะมี 8 คน ที่อายุยืน แต่หมู่บ้านนี้ คนใน 200 คน มีคนที่อายุยืนถึง 86 คน ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความเป็นหยินหยาง ความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติจึงทำให้คนที่นี่อายุยืน ติดอันดับ 1 ใน 3 หมู่บ้านคนอายุยืนของโลก เชื่อกันว่าเป็นดินแดนที่มีออกซิเจนหนาแน่นทำให้คนอายุยืน จึงทำให้คนจีนในทุกๆเมืองมาพักรักษาตัว เช่นคนที่เป็นโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือน แต่ปรากฏว่ามาพักรักษาตัวอยู่ที่เมืองนี้มีชีวิตอยู่เกิน 3 เดือน เรียกได้ว่าหากท่านใดได้มาอยู่อาศัยที่นี่จะทำให้มีอายุยืนขึ้น ให้ท่านได้สัมผัสอากาศ วิถีชีวิตและวัฒนะธรรมของชนเผ่าเหยาปาหม่านี้ จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน เป็นที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืนของเมืองปาหม่า อาคารของพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นสองชั้น โดยมีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 1,500 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นสองโซนใหญ่ โซนหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปฏิวัติของชาวปาหม่า และอีกโซนหนึ่งเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยแห่งหมู่บ้านอายุวัฒนะ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูหอม ปลามัน และฝอหม่า หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PA MA HU A YU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ ปาหม่า – เต๋อเทียน - น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถกอล์ฟ) – ล่องแพชมน้ำตก – พรมแดนจีน เวียดนาม No.53
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เต๋อเทียน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารเดินทางต่อสู่ น้ำตกเต๋อเทียน (นั่งรถกอล์ฟ) เข้าสู่เขตอุทยานที่มีสมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) และเป็นน้ำตกอันดับใหญ่ลำดับต้นๆ ของเอเชีย ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีน มี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม ที่เป็นลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว (เวียดนามเรียกน้ำตกตาปาเกรียน) นอกจากนั้นแล้วน้ำตกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง และเพื่อความใกล้ชิดมากขึ้น นำท่านนั่งแพไม้ไผ่ ที่มีไว้บริการไปชมน้ำตกเต๋อเทียน ในเขตจีน อย่างใกล้ชิด (ฝั่งเวียดนามข้ามไปไม่ได้) ยิ่งนั่งแพเข้าใกล้ก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการและความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ จากนั้นขึ้นไปชม หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53 ที่กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม ระหว่างทางก่อนถึง 200 เมตร จะมีร้านค้าขายสินค้าชนิดที่ว่าได้บรรยากาศแบบจีนพื้นเมืองโดยแท้จริง 
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LaoMuMian Hotel หรือหรือเทียบเท่า4*
วันที่ห้า เต๋อเทียน – หนานหนิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานหนิง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก นำท่านเดินทางกลับ เมืองหนานหนิง ระยะทางประมาณเกือบ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน เป็นแหล่งที่มีความคึกคัก ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก NANNING YONG ZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก หนานหนิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
11.00 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6099
12.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info