โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
หนานหนิง ปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน CZ
ที่ตั้ง : หนานหนิง
ราคาเริ่มต้นที่ 28,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไช่น่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์  (CZ)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบเท่านั้น
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
อัตรานี้ไม่รวม
- กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน
- คนขับรถ วันละ 10 หยวน / คน /วัน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน /วัน

หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

สำรองที่นั่ง    
มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่กรุ๊ปต้องการันตีมัดจำตั๋วที่นั่งและการันตีค่ามัดจำที่พัก, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 12  วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆท่านที่ถือบัตร APEX
- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้
- ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ 
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการขอวีซ่าจีน 
1.   เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
1.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
1.3  รูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นใบหู ห้ามยิ้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว รูปสี ขนาด 2 นิ้วx 1.8 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** 
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)จัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรือไว้ผมยาว
1.4 สำเนาบัตรประชาชน
1.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สำเนาตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายื่นเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจัดการให้
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารเพิ่มเติม
3.1  สำหรับผู้เดินทางที่ยังเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) 
3.2  นักเรียน นักศึกษา ต้องแนบสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  
3.3  ผู้ที่ไม่มีอาชีพ แม่บ้าน และผู้เกษียณอายุ สถานทูตจะอาจจะขอเอกสารหลักฐานการเงินบัญชีเงินฝาก 
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
3.5 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น

โปรดรับทราบว่า 
- ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะต้องแสดงตัวกับสถานฑูต
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (WORK PERMIT) + เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน**
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สำหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
- เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
- โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด 

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุในวงเงินจำนวนประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
มี.ค. 24 - 29 มี.ค. 60
28,900.-
เม.ย. - มิ.ย. 7 - 12, 21 - 26 เม.ย., 26 - 31 พ.ค., 2 - 7, 16 - 21, 23 - 28 มิ.ย. 60
28,900.-
วันพืชมงคล 12 - 17 พ.ค. 60
29,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – หนานหนิง
10.30 น.
นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
13.00 น.
เหินฟ้าสู่เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6100
16.00 น.
ถึงสนามบินเมืองหนานหนิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง หนานหนิง
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก NANNING YONG ZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง หนานหนิง – ปาหม่า – ล่องเรือผานหยางเหอ – เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน – ชมโชว์พื้นเมืองปาหม่า
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลักการการสำรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุเกิน 90 ปี ประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านอายุยืนที่สุดในโลก สาเหตุอาจจะมาจาก1.เมืองนี้มีแรงดึงดูดมากกว่าที่อื่น 2.อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่ทั่วไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ว 3.อาหารการกินที่ขึ้นชื่อ หมูหอมที่มีน้ำหนักโตสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ฝอหม่าสมุนไพรที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้นเลือด ปลามัน เป็นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้น้ำมัน จะมีมันออกจากตัวปลาเอง และข้าวโพด ที่เป็นอาหารหลักของผู้สูงอายุปาหม่า และในเมืองปาหม่านี้จะมีผู้ป่วยจากโรคต่างๆ มาพักรักษาตัว ด้วยอากาศ และอาหาร จึงทำให้เมืองปาหม่ามีคอนโดสำหรับผู้ประสงค์เช่า ขึ้นเป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดทั้งเมือง สำหรับรองรับผู้ที่ต้องการมาบำบัดรักษาตัวที่เมืองนี้ และเมืองปาหม่าก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านล่องเรือผานหยางเหอ เป็นแม่น้ำที่มีออกซิเจนหนาแน่น ถือได้ว่าเป็นสถานที่ฟอกปอดกำจัดสารพิษในร่างกาย ซึ่งท่านจะรู้สึกสบายร่างกายถือได้ว่าได้ต่ออายุไปอีกหลายปี และในที่นี้เองท่านจะได้ชมความงามของขุนเขารูปร่างต่างๆ ที่งดงาม จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือของหมู่บ้านคนอายุยืน นั่งเรือข้ามไปยังเกาะหมู่บ้านคนอายุยืน ซึ่งมีชนเผ่าร้องเพลงต้อนรับท่าน นำท่านศึกษาข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น พืช อาหารการกิน การออกกำลังกาย ที่มีอิทธิพลทำให้ชาวปาหม่ามีอายุยืน ซึ่งบนเกาะนี้ท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมการแข่งขันวิ่งหมูหอม จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองปาหม่า เป็นโชว์วัฒนธรรม แสดงเรื่องราวความงดงามการดำเนินชีวิตของคนกวางสี วัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่า พร้อมดื่มด่ำไปกับบทเพลงรักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ให้ท่านประทับใจและอิ่มเอมไปกับการแสดง
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พัก PA MA HUA YU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม ปาหม่า - ถ้ำไป๋หมอต้ง – ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ – หมู่บ้านอายุวัฒนะ (หมู่บ้านคนอายุยืน) – ชมพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หลุมบ่อฟ้า อยู่ห่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นถ้ำหินปูนที่ถือว่ายิ่งใหญ่และอลังการที่สุด ในถ้ำแบ่งเป็น 3 ชั้น ซึ่งมีความสวยงามที่แตกต่างกัน ความสูงของถ้ำเกือบ 100 เมตร ระยะทางในการเที่ยวชมประมาณ 10 กิโลเมตร พาท่านชมมหัศจรรย์แห่งภูผาที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก เหมือนภูเขาที่มีรูมองไกลๆ เหมือนดั่งมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา ภายในยังมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่ตกแต่งสีสันสวยงาม จุดชมวิวภายในที่มีลักษณะเด่นๆ เช่น พระสังกัจจายน์ นกยูงไหว้เจ้าแม่กวนอิม ม้าสวรรค์ กำแพงเมืองจีน หอเอนปิซ่า เสาเงินวังมังกร และนกฟีนิกซ์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ปี 1987 นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษ หลังจากเข้ามาสำรวจแล้ว ก็ชื่นชมว่า ถ้ำแห่งนี้ เป็น “ถ้ำหนึ่งในใต้หล้า”
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจางเมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ ยังมีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จึงทำให้ถ้ำนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำร้อยนก ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านความมืดความสว่างผสมผสานกันเหมือนดั่งหยินหยาง ซึ่งเป็นความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่นี่มีอายุยืน และน้ำในถ้ำเมื่อต้องกับแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เมื่อล่องออกจากปากถ้ำก็เหมือนดั่งท่านกำลังผ่านหน้าต่างสวรรค์ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านอายุวัฒนะ (หมู่บ้านคนอายุยืน) เนื่องจากการสำรวจประชากรตามสติถิ คนใน 200 คน จะมี 8 คน ที่อายุยืน แต่หมู่บ้านนี้ คนใน 200 คน มีคนที่อายุยืนถึง 86 คน ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความเป็นหยินหยาง ความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติจึงทำให้คนที่นี่อายุยืน ติดอันดับ 1 ใน 3 หมู่บ้านคนอายุยืนของโลก เชื่อกันว่าเป็นดินแดนที่มีออกซิเจนหนาแน่นทำให้คนอายุยืน จึงทำให้คนจีนในทุกๆเมืองมาพักรักษาตัว เช่นคนที่เป็นโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือน แต่ปรากฏว่ามาพักรักษาตัวอยู่ที่เมืองนี้มีชีวิตอยู่เกิน 3 เดือน เรียกได้ว่าหากท่านใดได้มาอยู่อาศัยที่นี่จะทำให้มีอายุยืนขึ้น ให้ท่านได้สัมผัสอากาศ วิถีชีวิตและวัฒนะธรรมของชนเผ่าเหยาปาหม่านี้ จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน เป็นที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืนของเมืองปาหม่า อาคารของพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นสองชั้น โดยมีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 1,500 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นสองโซนใหญ่ โซนหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปฏิวัติของชาวปาหม่า และอีกโซนหนึ่งเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยแห่งหมู่บ้านอายุวัฒนะ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูหอม ปลามัน และฝอหม่า หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PA MA HU A YU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ ปาหม่า – เต๋อเทียน - น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถกอล์ฟ) – ล่องแพชมน้ำตก – พรมแดนจีน เวียดนาม No.53
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เต๋อเทียน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหารเดินทางต่อสู่ น้ำตกเต๋อเทียน (นั่งรถกอล์ฟ) เข้าสู่เขตอุทยานที่มีสมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) และเป็นน้ำตกอันดับใหญ่ลำดับต้นๆ ของเอเชีย ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีน มี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม ที่เป็นลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว (เวียดนามเรียกน้ำตกตาปาเกรียน) นอกจากนั้นแล้วน้ำตกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง และเพื่อความใกล้ชิดมากขึ้น นำท่านนั่งแพไม้ไผ่ ที่มีไว้บริการไปชมน้ำตกเต๋อเทียน ในเขตจีน อย่างใกล้ชิด (ฝั่งเวียดนามข้ามไปไม่ได้) ยิ่งนั่งแพเข้าใกล้ก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการและความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ จากนั้นขึ้นไปชม หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53 ที่กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม ระหว่างทางก่อนถึง 200 เมตร จะมีร้านค้าขายสินค้าชนิดที่ว่าได้บรรยากาศแบบจีนพื้นเมืองโดยแท้จริง 
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Greatfalls Hotel หรือหรือเทียบเท่า4*
วันที่ห้า เต๋อเทียน – หนานหนิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานหนิง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก นำท่านเดินทางกลับ เมืองหนานหนิง ระยะทางประมาณเกือบ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน เป็นแหล่งที่มีความคึกคัก ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก NANNING YONG ZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก หนานหนิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
11.00 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6099
12.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info