ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ชิงเต่า จี่หนาน ไท่อัน ไท่ซาน 6 วัน SC
ที่ตั้ง : ชิงเต่า
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ
- เมื่อท่านจองทัวร์  กรุณาส่งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000  บาท
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (เนื่องจากประเทศจีนเข้มงวดเรื่องการเข้า-ออกของคนต่างชาติ ดังนั้นทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเพื่อแสดงให้สถานทูตจีนทราบเพื่อความถูกต้องที่ชัดเจน)
- ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด  20 กิโลกรัม ( หากน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุท่านรับผิดชอบค่าปรับเอง )

อัตราค่าบริการนี้รวม  
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน (4 วันทำการ) / ภาษีสนามบินไทย-จีน
* ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวีดีโอ, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง 
- ค่าทิปไกด์วันละ10 หยวนต่อวันต่อคน , ค่าทิปคนขับรถวันละ10 หยวนต่อวันต่อคน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ10 หยวนต่อวันต่อคน 

หมายเหตุ 
- เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด
- กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   
- กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การไม่เที่ยวบางรายการหรือไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ 
- หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นหูห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับ เป็นรูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
5. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา  ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.   ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.   นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.   นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.   นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
5.   รูปที่สวมแว่นตา ยิ้มเห็นฟัน

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. - ธ.ค. 5 – 10, 12 – 17, 19 – 24 ก.ย., 18 – 23, 24 – 29 ต.ค., 31 ต.ค. – 5 พ.ย., 7 – 12, 14 – 19, 21 – 26 พ.ย., 5 – 10, 19 – 24, 26 – 31 ธ.ค. 60
29,900.-
ปีใหม่ 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
31,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
23.50 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์ G ประตู 5 สายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
วันที่สอง ชิงเต่า – สะพานจ้านเฉียว – เสี่ยวชิงเต่า – โรงเบียร์ชิงเต่า – เว่ยฝั่ง
02.50 น.
เหินฟ้าสู่ ชิงเต่า โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) เที่ยวบินที่ SC 4080 (บริการอาหาร บนเครื่องบิน)
08.35 น.
ถึงชิงเต่า ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลซานตง ได้รับการตั้งสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเหลือง”หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยว สะพานจ้านเฉียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นใน ค.ศ.1891 สมัยราชวงศ์ชิง มีความยาว 440 เมตร กว้าง 10 เมตร สุดสะพานจ้านเฉียว ซึ่งยื่นไปยังกลางน้ำ ที่ปลายสะพานมีศาลาทรงแปดเหลี่ยมสูงสองชั้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ติดบนขวดเบียร์ชิงเต่า เดินทางสู่ เสี่ยวชิงเต่า หรือที่เรียกกันว่า เกาะเขียว เหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่า ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะฤดูไหนในสี่ฤดูของปี เกาะแห่งนี้จะ เป็นสีเขียวตลอด จุดเด่นที่สำคัญของเกาะนี้คือ จะมีเสาสูง ซึ่งปลายเสาจะมีแสงไฟใช้เป็นสัญลักษณ์ในการบอกทิศทางเวลาที่มีเรือแล่นผ่าน ปัจจุบันเป็นเขตทหารของกองทัพเรือจีน
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า เป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโลก (เสาร์-อาทิตย์หยุดทำการ) อีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียงจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว่ยฝั่ง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พัก LANHAI INTERNATIONAL HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เว่ยฝั่ง – หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ – เมืองจือโป๋ – เมืองโบราณโจวชุน – เมืองจี่หนาน – บ่อน้ำพุร้อนเฮยหู่ – ถนนคนเดินควางโหวหลี
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้) ได้ก่อเกิดฃึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 960-1279) สืบจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ทำจากมือ อีกทั้งลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย สีสันตระการตาแฝงอยู่ภายในงานชิ้นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปตัดกระดาษแปะ รูปวาด การทำว่าว จนเป็นที่กล่าวขานเลืองลือ แม้นกระทั่งหากมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ทางสำนักพระราชวังก็จะให้หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้เป็นผู้จัดงานด้านศิลปะการประดิษฐ์ด้วยมือแบบโบราณมาประดับตกแต่งเป็นประจำตราบจนทุก ปัจจุบันจากนั้น จากนั้นเดินทางสู่เมืองจือโป๋ (ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง ครึ่ง) นำท่านชมเมืองโบราณโจวชุน เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางหัตถกรรม การค้าในเมืองในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง พัฒนาเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศจีน นิยมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมผ้าไหม และได้มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบโบราณไว้ ปัจจุบันเป็นถนนการค้าที่คึกคัก และเป็นที่รู้จักกันในนามพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองจี่หนาน (ใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงครึ่ง)เป็นเมืองเอกของมณฑลซานตง เป็นที่ยอมรับของชาวจีนว่าเป็น “เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า” โดยมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่ง อยู่ในตัวเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อยเฮยหู่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองจี๋หนาน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตง สมัยก่อนซึ่งเป็นเมืองขึ้นชื่อที่อุดมไปด้วยน้ำพุร้อนกว่า 100 แห่ง ล้วนเป็นน้ำแร่ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งถนนคนเดินควางโหวหลี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี ถนนเส้นนี้ถูกสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นบ้านเรือนโบราณในสไตล์ของเมืองจี่หนานขึ้นมาใหม่
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ที่พัก MERCURE JINAN SUNSHINE BY ACCOR HOTEL 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่ ทะเลสาบต้าหมิงหู - วัดหลิงเหยียน - ไท่อัน
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบต้าหมิงหู ที่เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีบ่อไข่มุกและ บ่อฟูหยง มีเนื้อที่ 5 แสนตร.กม. มีน้ำพุเจินจูเฉวียน ฝูหยงเฉวียน สระหวางฝู่ อยู่ในอาณาบริเวณ ในครึ่งเมืองนี้เป็นเมืองทะเลสาบ มีดอกบัวและต้นหลิวล้อมรอบ มองดูแล้วสวยงามยิ่ง
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่วัดหลิงเหยียน ที่ได้รับสมญานามเป็นสุดยอดวัดโบราณของจีน รูปปั้นสีของอรหันต์ 40 องค์ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งของวัดนี้มีชีวิตชีวาเหมือนของจริงมาก จนได้รับการชื่นชมว่าเป็น "รูปปั้นที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศจีน" จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไท่อัน
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไท่อัน – ขี้นกระเช้า เขาไท่ซาน – ชิงเต่า – สะพานไห่วาน
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาไท่ซาน ซึ่งมีความสูงถึง 1,524 เมตร เนื่องจากเขาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีนจึงมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น "ภูผาตะวันออก" หรือ "ภูผาศักดิ์สิทธิ์" ไท่ซานเป็นศูนย์กลางของลัทธิเต๋าที่มีแนวคิดคนละอย่างกับลัทธิขงจื๊อ และยังเป็นที่ตั้งของวัดลัทธิเต๋าที่สำคัญที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย ความมีชื่อของภูเขาแห่งนี้ไม่ได้อยู่ที่ความสูงแต่เขาไท่ซานสูงด้วยศักดิ์และยศ เพราะชาวจีนถือว่าไท่ซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากในสมัยโบราณมีพระเจ้าแผ่นดินมากกว่า 72 พระองค์มาสักการะเทพเจ้าขอพร ณ ภูผาแห่งนี้ เพราะมีความเชื่อว่า ฮ่องเต้ คือ เทพบุตรจากสวรรค์และเมื่อมาจุติอยู่ในโลกมนุษย์แล้ว จะต้องประกอบพิธีเซ่นไหว้ 7 สิ่ง ซึ่งจะรักษาอำนาจและบารมีของพระองค์ให้คงไว้ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เมฆ ลม แผ่นดิน แม่น้ำ และเทือกเขาไท่ซาน และบนเขาไท่ซานยังมียอดเขาสูงสุด คือ อวิหวางติ่ง (ยอดพระอินทร์) โดยมีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า "เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาไท่ซานจะรู้สึกว่าโลกนี้แคบลงทันที" ซึ่งจะเห็นได้จากการแกะสลักชื่อบนหินที่ตั้งอยู่บนภูเขาแห่งนี้อย่างมากมาย แล้วนำท่านชม หนันเทียนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทางสวรรค์) ซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าอมตะที่พำนักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นชม เทียนเจี่ย, วัดปี้เสีย (วัดองค์หญิงแห่งเมฆสีฟ้า) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไท่ซาน เชื่อกันว่าองค์หญิงองค์นี้เป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งไท่ซาน ผู้เดินทางที่เป็นสตรีมักจะเดินทางมาสักการะและขอพรให้บุตรหลานมีสุขภาพสมบูรณ์ และนำชมจักรพรรดิหยก เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋าก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ สมควรเวลานำท่านลงจากเขาโดยกระเช้า
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองชิงเต่า จากนั้นนำท่านชม สะพานชิงเต่าไห่วาน สะพานที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาว 42.5 กม. (26.4 ไมล์) มีความกว้าง 35 เมตร แบ่งเป็น 8 ช่องทางวิ่ง และคาดว่าจะรองรับรถยนต์ในแต่ละวันมากถึง 30,000 คัน ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางของรถยนต์นับล้านๆ ระหว่างชิงเต่า กับ หวงเต่าได้มากกว่า 40 นาที และลัดกว่าเส้นทางเดิม 31 กม. ต้องใช้เวลาในการข้ามสะพานนี้เกือบชั่วโมง
เย็น
รับประทานอาหาร ณ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก SHERATON QINGDAO LICANG HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หก สวนซิ่นห้าวซาน – พิพิธภัณฑ์ทำเนียบเยอรมัน – ถนนคนเดินร้อยปีผี้ไฉหยวน – ปาต้ากวน – สะพานไม้ – ช้อปปิ้งตลาดจื้อโหยว - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมสวนซิ่นห้าวซาน ตั้งอยู่บนเขาซิ่นห้าว บนยอดเขามีวิทยุไร้สายของทหารที่ใช้ในสมัยที่เยอรมันเข้ามายึดอำนาจในชิงเต่า รูปร่างของภูเขาเหมือนกรวยหินสูงตระหง่าน มีอาคารทรงเห็ดสีแดง 3 ตึก ซึ่งกลายเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองชิงเต่า รอบๆเป็นสวนที่ตกแต่งตามสไตล์ยุโรป จากนั้นเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมันสร้างโดยสถาปนิกของประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1905 สร้างเสร็จในปี 1908 สูง 4 ชั้น เป็นการก่อสร้างสไตล์ปราสาทแบบยุโรป
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นนำท่านสู่ถนนคนเดินร้อยปี “ผี้ไฉหยวน” จากนั้นนำท่านสู่ ปาต้ากวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้น มาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน อีกทั้งดอกไม้ที่เบ่งบานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอด 4 ฤดูกาล และนอกจากนี้ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน จากนั้นเดินทางสู่ ไห่ปิงมู่ หรือสะพานไม้ ให้ท่านเดินชมวิวธรรมชาติทะเลของชิงเต่าถือเป็นแหล่งพักผ่อนที่น่าสนใจเป็นยิ่งนักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารเบียร์ จนเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.05 น.
เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) เที่ยวบินที่ SC4079
01.25 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info