โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
เวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน TG
ที่ตั้ง : โฮจิมินห์
ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินเไป-กลับ สายการบินเวียดนามชั้นประหยัด, ค่าประกันภัยทางเครื่องบิน, ค่าที่พักและอาหารตามรายการ, ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ, ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 3 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน
- ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 15 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


คนไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า ใช้หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท
ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน
การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.พ. - เม.ย. 23 - 26 ก.พ., 9 - 12, 16 - 19, 23 - 26 มี.ค., 6 - 9, 20 - 23, 27 - 30 เม.ย. 60
17,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ดาลัด
05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D ประตูที่ 2-3 สายการบินไทย ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ
07.45 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 550
09.15 น.
ถึงสนามบินโฮจิมินห์ทำพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทาง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LA Sapinette 4* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง ดาลัด – น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมน้ำตกดาตันลา กับการเดินรอบโดยรถไฟเหาะที่ตั้งอยู่ข้างถนนแห่งชาติศตวรรษที่ 20 ความยาว 5 กิโลเมตร จากใจกลางเมืองของดาลัด ที่เชิงน้ำตกลำธารดาตันลาไหลผ่านหน้าผาอย่างช้าๆ แล้วเป็นเหวลึก ระหว่างสองแนวหน้าผาที่มีความสูงกว่า 40 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปในฤดูใบไม้ร่วง ในปี 1998 น้ำตกดาตันลาได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ใช้รถกระเช้า 1 สายเดินผ่าน ทะเลสาบ Tuyen Lam จากภูเขาโรบินและเยี่ยมชมวัดตั๊กลัม (หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่และระดับของการฝึกอบรม) จากนั้นนำท่านสัมผัสความสวยงามของสวนดอกไม้เมืองหนาว พิพิธภัณฑ์ของดอกไม้พื้นเมืองอย่างธรรมชาติและแปลกใหม่ สวนประกอบด้วยอย่างน้อย 300 ชนิด ดอกไม้ที่แตกต่างกันหลายร้อย ที่ออกดอกตลอดทั้งปี เยี่ยมชมวิลล่าในช่วงฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ราชวงศ์เหงียนเวียดนาม อาคารสีขาวที่สร้างขึ้นในปี 1928 โดยผู้ว่าราชการทั่วไปของอินโดจีน Pafquiere วิลล่าตั้งอยู่บนเนินเขา (36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) ชม Crazy House บ้านหน้าตาแปลกประหลาดแต่น่าสนใจยิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฟานเทียด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Dimond 4* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ทะเลทรายแดง – ซุยเตียน – โฮจิมินห์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านชมทะเลทรายสีแดงมุยเน่ (Red and White sand dunces) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย จากนั้นนำเดินทางไปลุยน้ำที่ซุยเตียน หรือ Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำสีแดง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดินสูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางกลับเมืองโฮจิมินห์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักผ่อนที่ Lavender Boutique 4* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ อุโมงค์กู๋จี – โฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านชมอุโมงค์กู๋จี เป็นอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามและกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ในอุโมงค์จำนวน 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาว 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกที่แม่น้ำไซ่งอ่อนได้อีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET หลังจากรับประทานอาหาร นำท่าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามสถาน ชมทำเนียบเอกภาพ (HOI TRUONG THONG NHAT) เดิมอาคารเดิมได้ตั้งอยู่ในทำเลแห่งนี้ มีชื่อว่า “พระราชวังโนโรดม” ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2411 และในช่วงที่สหรัฐฯ หนุนจอมเผด็จการโงดิ่นเหยี่ม ยึดครองภาคใต้ของเวียดนามพระราชวังถูกเปลี่ยนมาเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ. 2497 จนมาถึงปลายปี พ.ศ. 2505 ทำเนียบเอกภาพก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยชื่อว่า วังเอราช (DOC LAP) ในช่วงสงครามนั้น สหรัฐอเมริกาและพรรคพวกได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการมาจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นที่ชาวเวียดนามได้รับชัยชนะในการต่อสู้เพื่อกอบกู้ประเทศชาติมาได้ ขณะนี้ในทำเนียบยังคงรักษาห้องต่างๆ ในอาคาร 5 ชั้น จำนวน 100 ห้องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีทั้งห้องพัก, ห้องระชุม, ห้องรับแขก, ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างดี หลังจากนั้นนำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ โคโลเนียล จากนั้นชมโบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้าง NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน และนำท่านไปช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมือง เช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า และของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ
20.50 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 557
22.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info