ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
เวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน TG
ที่ตั้ง : โฮจิมินห์
ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินเไป-กลับ สายการบินเวียดนามชั้นประหยัด, ค่าประกันภัยทางเครื่องบิน, ค่าที่พักและอาหารตามรายการ, ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ, ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ, ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 3 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน
- ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 15 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


คนไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า ใช้หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท
ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน
การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ส.ค. - ก.ย. 24 - 27 ส.ค.,7 - 10, 14 - 17, 21 - 24 ก.ย. 60
18,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ดาลัด
05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D ประตูที่ 2-3 สายการบินไทย ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ
07.45 น.
เหินฟ้าสู่สนามบินโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 550
09.15 น.
ถึงสนามบินโฮจิมินห์ทำพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทาง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LA Sapinette 4* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง ดาลัด – น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมน้ำตกดาตันลา กับการเดินรอบโดยรถไฟเหาะที่ตั้งอยู่ข้างถนนแห่งชาติศตวรรษที่ 20 ความยาว 5 กิโลเมตร จากใจกลางเมืองของดาลัด ที่เชิงน้ำตกลำธารดาตันลาไหลผ่านหน้าผาอย่างช้าๆ แล้วเป็นเหวลึก ระหว่างสองแนวหน้าผาที่มีความสูงกว่า 40 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปในฤดูใบไม้ร่วง ในปี 1998 น้ำตกดาตันลาได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ใช้รถกระเช้า 1 สายเดินผ่าน ทะเลสาบ Tuyen Lam จากภูเขาโรบินและเยี่ยมชมวัดตั๊กลัม (หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่และระดับของการฝึกอบรม) จากนั้นนำท่านสัมผัสความสวยงามของสวนดอกไม้เมืองหนาว พิพิธภัณฑ์ของดอกไม้พื้นเมืองอย่างธรรมชาติและแปลกใหม่ สวนประกอบด้วยอย่างน้อย 300 ชนิด ดอกไม้ที่แตกต่างกันหลายร้อย ที่ออกดอกตลอดทั้งปี เยี่ยมชมวิลล่าในช่วงฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ราชวงศ์เหงียนเวียดนาม อาคารสีขาวที่สร้างขึ้นในปี 1928 โดยผู้ว่าราชการทั่วไปของอินโดจีน Pafquiere วิลล่าตั้งอยู่บนเนินเขา (36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) ชม Crazy House บ้านหน้าตาแปลกประหลาดแต่น่าสนใจยิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฟานเทียด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Dimond 4* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ทะเลทรายแดง – ซุยเตียน – โฮจิมินห์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านชมทะเลทรายสีแดงมุยเน่ (Red and White sand dunces) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย จากนั้นนำเดินทางไปลุยน้ำที่ซุยเตียน หรือ Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำสีแดง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดินสูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางกลับเมืองโฮจิมินห์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักผ่อนที่ Lavender Boutique 4* หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ อุโมงค์กู๋จี – โฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านชมอุโมงค์กู๋จี เป็นอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามและกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ในอุโมงค์จำนวน 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาว 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกที่แม่น้ำไซ่งอ่อนได้อีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET หลังจากรับประทานอาหาร นำท่าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามสถาน ชมทำเนียบเอกภาพ (HOI TRUONG THONG NHAT) เดิมอาคารเดิมได้ตั้งอยู่ในทำเลแห่งนี้ มีชื่อว่า “พระราชวังโนโรดม” ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2411 และในช่วงที่สหรัฐฯ หนุนจอมเผด็จการโงดิ่นเหยี่ม ยึดครองภาคใต้ของเวียดนามพระราชวังถูกเปลี่ยนมาเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ. 2497 จนมาถึงปลายปี พ.ศ. 2505 ทำเนียบเอกภาพก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยชื่อว่า วังเอราช (DOC LAP) ในช่วงสงครามนั้น สหรัฐอเมริกาและพรรคพวกได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการมาจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นที่ชาวเวียดนามได้รับชัยชนะในการต่อสู้เพื่อกอบกู้ประเทศชาติมาได้ ขณะนี้ในทำเนียบยังคงรักษาห้องต่างๆ ในอาคาร 5 ชั้น จำนวน 100 ห้องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีทั้งห้องพัก, ห้องระชุม, ห้องรับแขก, ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างดี หลังจากนั้นนำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ โคโลเนียล จากนั้นชมโบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้าง NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน และนำท่านไปช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมือง เช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า และของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ
20.50 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 557
22.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info